Прирачник за студенти (запишани 2018)

Во прилог е прирачникот за студентите кои се запишани на Природно-математичкиот факултет на студии по хемија (сите насоки).© 2019. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.