Лабораторија за течна хроматографија

Опременост


HPLC


HPLC MSn

Лабораторијата за течна хроматографија е опремена во рамките на проектот од Седмата рамковна програма на Европската Комисија REINFORCEMENT OF THE WBC RESEARCH CAPACITIES FOR FOOD QUALITY CHARACTERIZATION (повеќе информации на http://chromlab.pmf.ukim.edu.mk/) и располага со два течни хроматографи и тоа:

–       HPLC-DAD-MSn - течен хроматограф со два детектори: UV-Vis со низа од диоди и масен спектрометар со јонска стапица

–       HPLC-DAD - течен хроматограф со UV-Vis детектор со низа од диоди опремен и со собирач на фракции (семипрепаративен).

 

Високоефикасната течна хроматографија (HPLC) со UV-Vis детектор со низа од диоди (DAD) и тандем масената спектрометрија (MSn) со електроспреј јонизација (ESI) се користи за квалитативна и квантитативна анализа на различни супстанци во едноставни и сложени матрици. Идентификацијата на супстанците се базира на повеќе параметри:

- споредба на ретенционите времиња на детектираните компоненти со оние на стандарди,

- проучување и споредба на нивните UV-Vis спектри со оние на стандарди,

- детална структурна карактеризација е овозможена со примена на современиот масен спектрометар со јонска стапица врзан на течниот хроматограф.

 

Масениот спектрометар со јонска стапица овозможува добивање на структурни информации за непознати супстанци со релативни молекулски маси до 2200. Идентификацијата се темели на повеќе едноподруго чекори кои се случуваат во јонската стапица во тек на кусо време и тоа:

1. собирање и скенирање т.е. добивање информации за m/z вредности на група јони кои се елуираат во секој момент од колоната на течниот хроматограф,

2. избор на еден или повеќе јони од нив за понатамошна карактеризација,

3. негово разбивање на делови – фрагменти со соодветна енергија и скенирање т.е. добивање информации за m/z вредностите на фрагментите

...повторување на чекорите 2 и 3 до 10 пати и добивање на податоци за едноподруго изведеното фрагментирање на една молекула кон се помали фрагменти што потоа овозможува „решавање“ на структурата со комбинирање на информациите за добиените фрагменти.


Можности за анализа

Лабораторијата може да се користи за:

  • анализа на фенолни компоненти во различни примероци од растително потекло и нивни преработки, како: зрнести овошја (јагоди, капини, малини, боровинки, аронии), јаболка, сокови, вино итн.
  • анализа на фенолни компоненти и други конституенти во лековити и ароматични растенија
  • анализа на фармацевтски препарати и суровини за определување на содржината на активна компонента како и да се идентификација на онечистувања
  • анализа на форензички примероци (дроги и психотропни супстанци)
  • анализа на пестициди и нивни остатоци во прехранбени производи

Одговорни лица за контакт

Проф. д-р Марина Стефова

тел. 324-9934

 е-пошта:  marinaiv@pmf.ukim.mk

 

Доцент д-р Јасмина Петреска Станоева 

тел. 324-9935

 е-пошта:  jasmina.petreska@pmf.ukim.mk


© 2020. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.