Распоред зимски семестар

РАСПОРЕД ЗА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ, ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 2021/22

  1. Наставата ќе се одвива циклично (1 недела предавања, 1 недела вежби).  
  2. Со иста динамика ќе се одвива наставата за 1-ви и 7-ми семестар, а наизменично на тоа, со иста динамика наставата во 3-ти и 5-ти семестар.  
  3. Предавањата ќе се одвиваат online, со удвоени термини во текот на една работна недела (Види распоред за предавања за секој од семестрите).  
  4. Вежбите ќе се одвиваат на факултет, со физичко присуство, во групи не поголеми од 12 студенти, во единечни термини во текот на една работна недела. (Види распоред за вежби за секој од семестрите).  
  5. Контактот со професорите или одговорните лица за спроведување на вежбите и предвањата може да го остварите преку дадените мејлови за контакт.  
  6. Наставата започнува на 4.10.2021.  
  7. Студентите кои запишуваат предмети од различни семестри, ќе мора да воспостават личен контакт со соодветните професори за организирација на присуството на предавања и вежби.  
  8. Ве молиме почитувајте ги протоколите пропишани за однесување во услови на пандемија од корона!

Распоред предавања, I семестар


Распоред предавања, III семестар


Распоред предавања, V семестар


Распоред предавања, VII семестар


Распоред за вежби за I, III, V и VII семестар

Распоредот за вежби може да го видите на ОВОЈ линк (погледнете ги различните јазичиња од excel документот!).


© 2022. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.