Следни испити

25.06.2018  10:00

Биохемија II - А ниво

Испитот ќе се одржи во предавална 124 на Институтот за хемија

Биохемија II - Б ниво

Испитот ќе се одржи во предавална 124 на Институтот за хемија

05.07.2018  12:00

Геохемија и минералогија

јунска сесија, II декада (студентот мора да има поднесено електронска пријава и задолжително да носи на самото полагање хартиена пријава за испит, во спротивно НЕМА ДА МУ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ДА ПОЛАГА)

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

јунска сесија, II декада (студентот мора да има поднесено електронска пријава и задолжително да носи на самото полагање хартиена пријава за испит, во спротивно НЕМА ДА МУ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ДА ПОЛАГА)

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

јунска сесија, II декада (студентот мора да има поднесено електронска пријава и задолжително да носи на самото полагање хартиена пријава за испит, во спротивно НЕМА ДА МУ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ДА ПОЛАГА)

05.07.2018  14:00

Кристалохемија

јунска сесија, II декада - устен испит (студентот мора да има поднесено електронска пријава и задолжително да носи на самото полагање хартиена пријава за испит, во спротивно НЕМА ДА МУ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ДА ПОЛАГА)

15.09.2018  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Тест

<< претходно | | следно >>
© 2018. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.