Следни испити

30.09.2020  10:00

Општа хемија Б (биологија-хемија)

Усмен испит оn-line со користење на Microsoft Teams, за што е неопходна стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера. Задолжително пријавување 2 дена пред испитот на goranst@pmf.ukim.mk

10.10.2020  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Презентација на семинарските работи и постери

<< претходно | | следно >>
© 2020. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.