Следни испити

18.11.2019  08:00

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Прв парцијален испит, според договорот, ќе се одржи на 18 ноември со почеток во 8 часот. Право на полагање имаат редовни студенти кои посетувале настава, како и вонредни студенти. Обврска на студентот е на полагање да носи индекс. Студентите кои воопшто не присуствувале на настава (што води кон недобивање потпис за реализирани обврски) немаат право да го полагаат прв парцијален испит, кој е дел од континуирано оценување. Истите студенти треба да се јават на консултации кај предметниот наставник, во понеделник во 10 часот. проф. Горан Стојковиќ

18.11.2019  12:00

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Првиот колоквиум (од предавања) од предметот Општа хемија (за молекуларна биологија) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.

20.11.2019  09:00

Безбедност и протокол во лабораторија

I колоквиум Амфитеатар

22.11.2019  11:00

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

I колоквиум Амфитеатар. Задолжително носење СВОЈ калкулатор. Позајмување калкулатори и користење мобилни телефони не е дозволено! Периодни системи не се потребни!

<< претходно | | следно >>
© 2019. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.