Следни испити

07.04.2023  12:00

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Практичен испит (Excel) ќе се одржи во Библиотека со почеток во 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.

07.04.2023  13:00

Физичка хемија I - Б ниво

Прв колоквиум (амфитеатар).

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит - Априлска сесија (амфитеатар).

07.04.2023  14:00

Аналитичка хемија I - A ниво

Писмен испит по предметот АХ-I. Испитот ќе се одржи во амфитеатар. Сите кои планираат да полагаат да се пријават во групата на Тимс, најдоцна до 06.04.2023, до 20.00 часот.

Инструментални аналитички методи - А ниво

Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во априлската сесија ќе се одржи на 7 април 2023 година во 14 часот (во амфитеатар), а усниот испит во среда и четврток (12 и 13 април). Студентите кои ќе полагаат треба да се пријавени за испит во I-know и да се најават кај предметниот наставник на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk најдоцна до 6 април.

Нутриционизам

Испит по предметот Нутриционизам. Испитот ќе се одржи во амфитеатар. Сите кои планираат да полагаат да се пријават во групата на Тимс, најдоцна до 06.04.2023, до 20.00 часот.

10.04.2023  10:00

Општа хемија - А ниво

Испитот по Општа хемија ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.

Хемија (биолози - наставна и еколошка насока)

Испитот по Хемија за студентите од биологија (наставна и еколошка насока), ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот за хемија, со почеток во 10 часот.

10.04.2023  12:00

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Усмен испит ќе се одржи во кабинет 132 со почеток во 12 часот. Услов за полагање е положен практичен испит.

11.04.2023  09:00

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит - априлска сесија.

12.04.2023  14:00

Кристалохемија

Писмен испит. Амфитеатар. Задолжително: 1. пријавување на e-mail mihabukleski@pmf.ukim.mk, 2. пријавен испит во i-know, 3. физичка пријава, 4. индекс.

Индустриска хемија

Испит. Амфитеатар. Задолжително пријавување на mihabukleski@pmf.ukim.mk

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

Испит (задачи и теорија). Амфитеатар. Задолжително пријавување на mihabukleski@pmf.ukim.mk

Безбедност и протокол во лабораторија

Испит. Амфитеатар. Задолжително пријавување на mihabukleski@pmf.ukim.mk

13.04.2023  10:00

Биохемија I - А ниво

задолжително студентите да носат индекс и пријава

Биохемија I - Б ниво

задолжително студентите да носат индекс и пријава

19.04.2023  12:00

Радиохемија

Прв колоквиум (сала за конференции).

20.05.2023  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Тест - Студентите кои ќе полагаат тест по Методологија на научноистражувачката работа да се најават најдоцна два дена пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.

03.06.2023  23:55

Методологија на научноистражувачка работа

Рок за испраќање на семинарските работи.

17.06.2023  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Презентација на семинарските работи и постерите (10 min на англиски).

<< претходно | | следно >>
© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.