Следни испити

01.12.2023  11:00

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

I колоквиум, амфитеатар. Задолжително да се носи сопствен калкулатор. Нема да се дозволи позајмување. Периоден систем на елементите нема да биде потребен!

<< претходно | | следно >>
© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.