Следни испити

20.06.2019  09:00

Радиохемија

Писмен испит

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит

20.06.2019  12:00

Неорганска хемија - Б ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ (ТЕОРИЈА) ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК 2019 Проф. д-р Валентин Мирчески Предмети: НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит: 13.06.2019 (четврток) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Устен испит: 20.06.2019 (четврток) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Електрохемија

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ (ТЕОРИЈА) ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК 2019 Проф. д-р Валентин Мирчески Предмети: НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит: 13.06.2019 (четврток) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Устен испит: 20.06.2019 (четврток) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

21.06.2019  10:00

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

Усен испит, II декада, просторија 306

24.06.2019  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

II-декада: Писмениот испит по предметите од Аналитичка хемија ќе се одржат на 24.06.2019 (понеделник) со почеток во 10 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето.

Инструментални аналитички методи - А ниво

Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во II декада ќе се одржи на 24 јуни 2019 година во 10 часот, а усниот испит по договор (најдоцна една недела по писмениот). Студентите кои ќе полагаат да се најават претходно кај предметниот наставник најдоцна еден ден пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.

Нутриционизам

II декада:Тест по нутриционизам. Забелешка: Студентите кои ќе полагаат да се најават еден ден порано кај предметниот наставник на е-маил: jasmina.petreska@pmf.ukim.mk

25.06.2019  10:00

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Практичен испит (Excel) ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Теоретска неорганска хемија

II испитен рок, P124

Нанохемија и нанотехнологии

II испитен рок, P124

Одбрани поглавја од неорганска хемија

II испитен рок, P124

Неорганска хемија - А ниво

II испитен рок, P124

Општа хемија Б (биологија-хемија)

Писмен испит ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Неорганска хемија (биологија-хемија)

Писмен испит ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

26.06.2019  10:00

Општа хемија - А ниво

Писмениот испит (задачи) по Општа хемија А-ниво во вторатадекада во јунската испитна сесија ќе се одржи на 25.06. 2019 со почеток во 10 часот во предавална бр. 124, а теоретскиот дел од испитот ќе се полага на 26. 06. со почеток во 10 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија.

Биохемија II - А ниво

Испитот за сите групи ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот за хемија

Експериментална биохемија

Усниот испит ќе се одржи по договор со студентите

Секундарни метаболити: изолација и својства

Писмен дел од испитот, втора декада

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Студентите задолжително да бидат електронски пријавени и да носат хартиена пријава.

Хемија (биолози - наставна и еколошка насока)

Испитот ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот за хемија

26.06.2019  12:00

Кристалохемија

јунска сесија, II декада - устен дел (полагање во амфитеатар) ВАЖНО: Доколку студентот не го има пријавено електронски испитот (два дена порано) и не достави пријава за испит (хартија) на самиот ден, се смета дека нема уредно пријавено испит и нема да му биде дозволено полагање.

Геохемија и минералогија

јунска сесија, II декада (полагање во амфитеатар) ВАЖНО: Доколку студентот не го има пријавено електронски испитот (два дена порано) и не достави пријава за испит (хартија) на самиот ден, се смета дека нема уредно пријавено испит и нема да му биде дозволено полагање.

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

јунска сесија, II декада (полагање во амфитеатар) ВАЖНО: Доколку студентот не го има пријавено електронски испитот (два дена порано) и не достави пријава за испит (хартија) на самиот ден, се смета дека нема уредно пријавено испит и нема да му биде дозволено полагање.

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

јунска сесија, II декада (полагање во амфитеатар) ВАЖНО: Доколку студентот не го има пријавено електронски испитот (два дена порано) и не достави пријава за испит (хартија) на самиот ден, се смета дека нема уредно пријавено испит и нема да му биде дозволено полагање.

27.06.2019  09:00

Радиохемија

Усмен испит

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит

Хроматографски методи (прв циклус)

Испитот по Хроматографски методи во втора декада ќе се одржи на 27 јуни во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник до 25 јуни.

27.06.2019  10:00

Хемија во практиката

Испит ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. Условот е претходно положен практичен испит во Excel. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Општа хемија Б (биологија-хемија)

Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. Условот е претходно положен писмен испит. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Неорганска хемија (биологија-хемија)

Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. Условот е претходно положен писмен испит. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Легислатива за хемија на животната средина и храна

Испит ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

28.06.2019  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

II-декада: Усниот испит по предметите од Аналитичка хемија ќе се одржат на 28.06.2019 (петок). Времето дополнително ќе се определи во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Еколошка биохемија

Испитот ќе се одржи во просторија бр. 124.

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Испитот (од предавањата) ќе се одржи во просторија бр. 124.

Хемија на керамички материјали

Испитот ќе се одржи во просторија бр. 124.

28.06.2019  12:00

Општа физиологија

14.09.2019  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Тест - Студентите кои ќе полагаат тест по Методологија на научноистражувачката работа да се најават најдоцна два дена пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.

<< претходно | | следно >>
© 2019. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.