Следни испити

20.01.2022  10:00

Општа хемија - А ниво

Испитот по Општа хемија, во првата испитна декада, ќе се одржи со физичко присуство во амфитеатарот на Институтот за хемија.

Биохемија II - А ниво

Испитот по Биохемија II (А и В ниво), во првата испитна декада, ќе се одржи со физичко присуство во амфитеатарот на Институтот за хемија.

Теоретска неорганска хемија

Прв испитен рок, П124. Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).

Нанохемија и нанотехнологии

Прв испитен рок, П124. Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).

Одбрани поглавја од неорганска хемија

Прв испитен рок, П124. Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).

Неорганска хемија - А ниво

Прв испитен рок, П124. Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).

Хемија (биолози - наставна и еколошка насока)

Испитот по Хемија, во првата испитна декада, ќе се одржи со физичко присуство во амфитеатарот на Институтот за хемија.

20.01.2022  11:00

Општа физиологија

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/6rkdMh2bzY2ABFMu8

21.01.2022  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

I декада: Писмен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetKPCccjMjLJcfoVz2xd99UcAgmA44W00nOlsQOlAg936Glw/viewform најдоцна до 19.01.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow. Студентите кои ќе се пријават за полагање во I декада, а нема да дојдат, ќе немаат право да полагаат во втора декада.

Аналитичка хемија II - А ниво

I декада: Писмен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetKPCccjMjLJcfoVz2xd99UcAgmA44W00nOlsQOlAg936Glw/viewform најдоцна до 19.01.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow. Студентите кои ќе се пријават за полагање во I декада, а нема да дојдат, ќе немаат право да полагаат во втора декада.

Инструментални аналитички методи - А ниво

I декада - писмен испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Студентите имаат право да полагаат во една од двете декади. Усниот испит ќе се реализира една недела подоцна.

Аналитичка хемија I - Б ниво

I декада: Писмен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetKPCccjMjLJcfoVz2xd99UcAgmA44W00nOlsQOlAg936Glw/viewform најдоцна до 19.01.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow. Студентите кои ќе се пријават за полагање во I декада, а нема да дојдат, ќе немаат право да полагаат во втора декада.

Нутриционизам

I декада: Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetKPCccjMjLJcfoVz2xd99UcAgmA44W00nOlsQOlAg936Glw/viewform најдоцна до 19.01.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow. Студентите кои ќе се пријават за полагање во I декада, а нема да дојдат, ќе немаат право да полагаат во втора декада.

21.01.2022  12:00

Методи за определување молекулски структури

Прва декада

21.01.2022  18:00

Општа хемија - А ниво

Колоквиум по ОПШТА ХЕМИЈА Втор колоквиум (теорија): 21.01.2022 (петок) со почеток во 18:00 часот на платформата MS Teams

22.01.2022  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Тест - Студентите кои ќе полагаат тест по Методологија на научноистражувачката работа да се најават најдоцна два дена пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.

24.01.2022  10:00

Општа хемија - А ниво

Писмен испит - прва декада

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

I декада: Усмен испит ќе се одржи преку платформа Microsoft Teams во 10 часот. Услов за полагање: положен практичен испит (Excel).

24.01.2022  12:15

Структура на атоми и молекули

Писмен испит - прва декада.

Одбрани поглавја од физичка хемија

Писмен испит - прва декада.

25.01.2022  09:00

Радиохемија

Усмен испит (П125).

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит (П125).

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит (П125).

25.01.2022  10:00

Општа физика II - А ниво

Испитот по Општа физика II - А ниво (задачи) ќе се одвива онлајн преку платформата MS Teams. Студентите, покрај пријавувањето во системот iknow, задолжително треба да го најават своето присуство најдоцна 48 часа пред закажаниот термин со испраќање електронска порака до предметниот професор на следнава адреса petreskairina@gmail.com.

Примена на компјутери во хемијата

I декада: Испитот ќе се одржи во Медиотека во 10 часот. Студентите, покрај пријавувањето во системот i_know, задолжително треба да го најават своето присуство најдоцна 48 часа пред закажаниот термин со испраќање електронска порака до предметниот професор (потоа ќе бидат истакнати списоци за полагање). Доколку има повеќе пријавени студенти испитот ќе се одржи во 2 термина: во 10 и во 12 часот. Студентите кои ќе се пријават за полагање во I декада, а нема да дојдат, ќе немаат право да полагаат во втора декада. Услов за полагање: индекс и пополнета хартиена пријава. Задолжително почитување на здравствениот протокол.

25.01.2022  13:00

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

I декада: Устен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZme_5trLU45ADYsTvZP6BTOuNz5K1aAn53BNNqEHkUuWIEg/viewform до 23.01.2022 до 20.00 часот. Право на полагање устен испит имаат само оние кандидати кои имаат положено писмен испит. Студентите кои ќе се пријават за полагање во I декада, а нема да дојдат, ќе немаат право да полагаат во втора декада.

26.01.2022  10:00

Биохемија I - А ниво

усмен испит, прва декада

Биохемија I - Б ниво

усмен испит, прва декада

26.01.2022  12:00

Експериментална биохемија

усмен испит, прва декада

Секундарни метаболити: изолација и својства

усмен испит, прва декада

27.01.2022  10:00

Геохемија и минералогија

Јануарско-февруарска сесија - I декада (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето.

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

Јануарско-февруарска сесија - I декада (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето. - Доколку бројот на студенти е помал од 25, полагањето ќе се одржи само од 10 часот во една група. Во спротивно, полагањето ќе се одржи и во 10 и во 12 часот, а ќе биде направен список со распределба на студентите. - Студентите да дојдат 5 мин пред библиотеката на Институтот за хемија (со почитување на covid-19 протоколите), како не би се создавале непотребни гужви.

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

Јануарско-февруарска сесија - I декада (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето. - Доколку бројот на студенти е помал од 25, полагањето ќе се одржи само од 10 часот во една група. Во спротивно, полагањето ќе се одржи и во 10 и во 12 часот, а ќе биде направен список со распределба на студентите. - Студентите да дојдат 5 мин пред библиотеката на Институтот за хемија (со почитување на covid-19 протоколите), како не би се создавале непотребни гужви.

28.01.2022  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

I декада: Устен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 26.1.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со преку Teams. Може да има промена на времето за полагање во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Аналитичка хемија II - А ниво

I декада: Устен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 26.1.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со преку Teams. Може да има промена на времето за полагање во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Аналитичка хемија I - Б ниво

I декада: Устен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 26.1.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со преку Teams. Може да има промена на времето за полагање во зависност од бројот на пријавени кандидати.

28.01.2022  16:00

Хемија (за нутриционизам)

Испити по ХЕМИЈА (нутриционизам) I декада: • 28.01.2022 (петок) со почеток во 16:00 часот на платформата MS Teams

28.01.2022  18:00

Општа хемија - А ниво

Испити по ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, и ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит (теорија): 28.01.2022 (петок) со почеток во 18:00 часот часот на платформата MS Teams

Неорганска хемија - Б ниво

Испити по ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, и ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит (теорија): 28.01.2022 (петок) со почеток во 18:00 часот часот на платформата MS Teams

Електрохемија

Испити по ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, и ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит (теорија): 28.01.2022 (петок) со почеток во 18:00 часот часот на платформата MS Teams

31.01.2022  10:00

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

II декада: Практичен испит (Excel) ќе се одржи во Mедиотека во 10 часот. Студентите, покрај пријавувањето во системот i_know, задолжително треба да го најават своето присуство најдоцна 48 часа пред закажаниот термин со испраќање електронска порака до предметниот професор (потоа ќе бидат истакнати списоци за полагање). Доколку има повеќе пријавени студенти испитот ќе се одржи во 2 термина: во 10 и во 12 часот. Услов за полагање: индекс и пополнета хартиена пријава. Задолжително почитување на здравствениот протокол.

01.02.2022  10:00

Радиохемија

Писмен испит (амфиеатар).

Хемија во практиката

II декада: Испитот ќе се одржи преку платформа Microsoft Teams во 10 часот. Студентите, покрај пријавувањето во системот i_know, задолжително треба да го најават своето присуство најдоцна 48 часа пред закажаниот термин со испраќање електронска порака до предметниот професор.

Општа физика II - А ниво

Испитот по Општа физика II - А ниво (теорија) ќе се одвива онлајн преку платформата MS Teams. Студентите, покрај пријавувањето во системот iknow, задолжително треба да го најават своето присуство најдоцна 48 часа пред закажаниот термин со испраќање електронска порака до предметниот професор на следнава адреса petreskairina@gmail.com.

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит (амфиеатар).

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит (амфиеатар).

Одбрани поглавја од физичка хемија (двопредметни студии по биологија-хемија)

Усмен испит-писмено (амфитеатар).

01.02.2022  12:00

Легислатива за хемија на животната средина и храна

II декада: Испитот ќе се одржи преку платформа Microsoft Teams во 12 часот. Студентите, покрај пријавувањето во системот i_know, задолжително треба да го најават своето присуство најдоцна 48 часа пред закажаниот термин со испраќање електронска порака до предметниот професор.

01.02.2022  13:00

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

II декада: Писмен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3z0LPNcjo9UwcaF-MX8OPkDn9KUYFhFBEarYa1vpqBIIrLg/viewform до 30.01.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow.

02.02.2022  10:00

Биохемија I - А ниво

писмен испит, втора декада

Експериментална биохемија

писмен испит, втора декада

Биохемија I - Б ниво

писмен испит, втора декада

Секундарни метаболити: изолација и својства

писмен испит, втора декада

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

писмен испит, втора декада

03.02.2022  10:00

Општа хемија - А ниво

Испитот по Општа хемија, во првата втората испитна декада, ќе се одржи со физичко присуство во амфитеатарот на Институтот за хемија.

Биохемија II - А ниво

Испитот по Биохемија II (А и B ниво), во втората испитна декада, ќе се одржи со физичко присуство во амфитеатарот на Институтот за хемија.

Теоретска неорганска хемија

Втор испитен рок, П124. Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).

Нанохемија и нанотехнологии

Втор испитен рок, П124. Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).

Одбрани поглавја од неорганска хемија

Втор испитен рок, П124. Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).

Неорганска хемија - А ниво

Втор испитен рок, П124. Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).

Хемија (биолози - наставна и еколошка насока)

Испитот по Хемија, во втората испитна декада, ќе се одржи со физичко присуство во амфитеатарот на Институтот за хемија.

04.02.2022  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

II декада: Писмен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetKPCccjMjLJcfoVz2xd99UcAgmA44W00nOlsQOlAg936Glw/viewform најдоцна до 02.02.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow.

Аналитичка хемија II - А ниво

II декада: Писмен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetKPCccjMjLJcfoVz2xd99UcAgmA44W00nOlsQOlAg936Glw/viewform најдоцна до 02.02.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow.

Инструментални аналитички методи - А ниво

II декада - писмен испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Студентите имаат право да полагаат во една од двете декади. Усниот испит ќе се реализира една недела подоцна.

Аналитичка хемија I - Б ниво

II декада: Писмен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetKPCccjMjLJcfoVz2xd99UcAgmA44W00nOlsQOlAg936Glw/viewform најдоцна до 02.02.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow.

Нутриционизам

II декада: Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetKPCccjMjLJcfoVz2xd99UcAgmA44W00nOlsQOlAg936Glw/viewform најдоцна до 02.02.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow.

04.02.2022  12:00

Методи за определување молекулски структури

Втора декада

05.02.2022  23:55

Методологија на научноистражувачка работа

Рок за испраќање на семинарските работи.

07.02.2022  10:00

Општа хемија - А ниво

Писмен испит - втора декада

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

II декада: Усмен испит ќе се одржи преку платформа Microsoft Teams во 10 часот. Услов за полагање: положен практичен испит (Excel).

07.02.2022  12:15

Структура на атоми и молекули

Писмен испит - втора декада

Одбрани поглавја од физичка хемија

Писмен испит - втора декада

08.02.2022  09:00

Радиохемија

Усмен испит (П125).

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит (П125).

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит (П125).

08.02.2022  10:00

Општа физика II - А ниво

Испитот по Општа физика II - А ниво (задачи) ќе се одвива онлајн преку платформата MS Teams. Студентите, покрај пријавувањето во системот iknow, задолжително треба да го најават своето присуство најдоцна 48 часа пред закажаниот термин со испраќање електронска порака до предметниот професор на следнава адреса petreskairina@gmail.com.

Примена на компјутери во хемијата

II декада: Испитот ќе се одржи во Медиотека во 10 часот. Студентите, покрај пријавувањето во системот i_know, задолжително треба да го најават своето присуство најдоцна 48 часа пред закажаниот термин со испраќање електронска порака до предметниот професор (потоа ќе бидат истакнати списоци за полагање). Доколку има повеќе пријавени студенти испитот ќе се одржи во 2 термина: во 10 и во 12 часот. Услов за полагање: индекс и пополнета хартиена пријава. Задолжително почитување на здравствениот протокол.

08.02.2022  13:00

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

II декада: Устен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZme_5trLU45ADYsTvZP6BTOuNz5K1aAn53BNNqEHkUuWIEg/viewform до 06.02.2022 до 20.00 часот. Право на полагање устен испит имаат само оние кандидати кои имаат положено писмен испит.

09.02.2022  10:00

Биохемија I - А ниво

усмен испит, втора декада

Биохемија I - Б ниво

усмен испит, втора декада

09.02.2022  12:00

Експериментална биохемија

усмен испит, втора декада

Секундарни метаболити: изолација и својства

усмен испит, втора декада

10.02.2022  10:00

Геохемија и минералогија

Јануарско-февруарска сесија - II декада (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето.

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

Јануарско-февруарска сесија - II декада (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето. - Доколку бројот на студенти е помал од 25, полагањето ќе се одржи само од 10 часот во една група. Во спротивно, полагањето ќе се одржи и во 10 и во 12 часот, а ќе биде направен список со распределба на студентите. - Студентите да дојдат 5 мин пред библиотеката на Институтот за хемија (со почитување на covid-19 протоколите), како не би се создавале непотребни гужви.

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

Јануарско-февруарска сесија - II декада (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето. - Доколку бројот на студенти е помал од 25, полагањето ќе се одржи само од 10 часот во една група. Во спротивно, полагањето ќе се одржи и во 10 и во 12 часот, а ќе биде направен список со распределба на студентите. - Студентите да дојдат 5 мин пред библиотеката на Институтот за хемија (со почитување на covid-19 протоколите), како не би се создавале непотребни гужви.

11.02.2022  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

II декада: Устен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 9.2.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со преку Teams. Може да има промена на времето за полагање во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Аналитичка хемија II - А ниво

II декада: Устен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 9.2.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со преку Teams. Може да има промена на времето за полагање во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Аналитичка хемија I - Б ниво

II декада: Устен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 9.2.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со преку Teams. Може да има промена на времето за полагање во зависност од бројот на пријавени кандидати.

11.02.2022  11:00

Општа физиологија

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/6rkdMh2bzY2ABFMu8

11.02.2022  16:00

Општа хемија - А ниво

Испити по ХЕМИЈА (нутриционизам) II декада: • 11.02.2022 (петок) со почеток во 16:00 часот на платформата MS Teams

11.02.2022  18:00

Општа хемија - А ниво

Испити по ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, и ЕЛЕКТРОХЕМИЈА II декада: • Устен испит (теорија): 11.02.2022 (петок) со почеток во 18:00 часот часот на платформата MS Teams

Неорганска хемија - Б ниво

Испити по ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, и ЕЛЕКТРОХЕМИЈА II декада: • Устен испит (теорија): 11.02.2022 (петок) со почеток во 18:00 часот часот на платформата MS Teams

Електрохемија

Испити по ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, и ЕЛЕКТРОХЕМИЈА II декада: • Устен испит (теорија): 11.02.2022 (петок) со почеток во 18:00 часот часот на платформата MS Teams

19.02.2022  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Презентација на семинарските работи и постерите (10 min на англиски).

<< претходно | | следно >>
© 2022. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.