Следни испити

24.08.2018  10:00

Структура на атоми и молекули

I декада, писмен испит. Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволи позајмување или користење мобилен телефон!!! Просторија 124

Кристалохемија

I декада, писмен испит. Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволи позајмување или користење мобилен телефон!!! Просторија 124

Методи за определување молекулски структури

Писмен испит. Предавална 124

Одбрани поглавја од физичка хемија

I декада, писмен испит. Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволи позајмување или користење мобилен телефон!!! Просторија 124

Индустриска хемија

I декада, усен испит. Просторија 124

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

I декада, писмен испит. Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволи позајмување или користење мобилен телефон!!! Просторија 124

27.08.2018  10:00

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Практичен испит (задачи во Excel) ќе се одржи во Медиотека со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Неорганска хемија (биологија-хемија)

Писмен испит (задачи) ќе се одржи во Медиотека со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

29.08.2018  09:00

Радиохемија

Писмен испит

Компјутери во хемијата

I декада - Студентитекои планираат да полагаат да се најват на zoran@pmf.ukim.mk најмалку два дена пред испитот.

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит

29.08.2018  10:00

Општа хемија - А ниво

Кај проф. Иван Грозданов. Во предавална 125.

Хемија во практиката

Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. Условот е претходно положен практичен испит во Excel. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Неорганска хемија - А ниво

Кај проф. Иван Грозданов. Во предавална 125.

Неорганска хемија (биологија-хемија)

Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. Условот е претходно положен писмен испит - задачи. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Легислатива за хемија на животната средина и храна

Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

30.08.2018  10:00

Општа физиологија

Се замолуваат студентите да го најават своето присуство барем еден ден пред терминот за испит, користејќи го следниот формулар: https://nikolahp.wufoo.com/forms/slfg7b60lun1as/

31.08.2018  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

I-декада: Писмен испит Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 денa пред полагањето.

Аналитичка хемија II - А ниво

I-декада: Писмен испит Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 денa пред полагањето.

Еколошка биохемија

Испитот ќе се одржи во просторија 124.

Неорганска хемија - Б ниво

Писмениот испит по предметот Неорганска хемија Б-ниво (задачи) ќе се одржи во просторија 124.

Инструментални аналитички методи - А ниво

Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во I декада од септемвриската сесија ќе се одржи на 31 август 2018 година во 10 часот, а усниот испит по договор (една недела по писмениот). Студентите кои ќе полагаат да се најават претходно кај предметниот наставник најдоцна еден ден пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.

Неорганска хемија - А ниво

Писмениот испит по предметот Неорганска хемија А-ниво (задачи) ќе се одржи во просторија 124.

Аналитичка хемија I - Б ниво

I-декада: Писмен испит Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 денa пред полагањето.

05.09.2018  09:00

Радиохемија

Усмен испит

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит

05.09.2018  12:00

Геохемија и минералогија

септемвриска сесија, I декада (студентот мора да има поднесено електронска пријава и задолжително да носи на самото полагање хартиена пријава за испит, во спротивно НЕМА ДА МУ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ДА ПОЛАГА)

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

септемвриска сесија, I декада (студентот мора да има поднесено електронска пријава и задолжително да носи на самото полагање хартиена пријава за испит, во спротивно НЕМА ДА МУ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ДА ПОЛАГА)

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

септемвриска сесија, I декада (студентот мора да има поднесено електронска пријава и задолжително да носи на самото полагање хартиена пријава за испит, во спротивно НЕМА ДА МУ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ДА ПОЛАГА)

10.09.2018  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

I-декада: Устен испит Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 денa пред полагањето. Времето на полагање може да се промени во зависнот од бројот на пријавени кандидати.

Аналитичка хемија II - А ниво

I-декада: Устен испит Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 денa пред полагањето. Времето на полагање може да се промени во зависнот од бројот на пријавени кандидати.

Структура на атоми и молекули

II декада, писмен испит. Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволи позајмување или користење мобилен телефон!!! Амфитеатар

Кристалохемија

II декада, писмен испит. Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволи позајмување или користење мобилен телефон!!! Амфитеатар

Одбрани поглавја од физичка хемија

II декада, писмен испит. Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволи позајмување или користење мобилен телефон!!! Амфитеатар

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Практичен испит (задачи во Excel) ќе се одржи во Медиотека со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Аналитичка хемија I - Б ниво

I-декада: Устен испит Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 денa пред полагањето. Времето на полагање може да се промени во зависнот од бројот на пријавени кандидати.

Индустриска хемија

II декада, усен испит. Амфитеатар

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

I декада, усен испит. Амфитеатар

Неорганска хемија (биологија-хемија)

Писмен испит (задачи) ќе се одржи во Медиотека со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

10.09.2018  10:05

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

II декада, писмен испит. Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволи позајмување или користење мобилен телефон!!! Амфитеатар

11.09.2018  09:00

Радиохемија

Писмен испит

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит

11.09.2018  10:00

Општа хемија - А ниво

Кај проф. Иан Грозданов. Во предавална 125.

Неорганска хемија - А ниво

Кај проф. Иан Грозданов. Во предавална 125.

12.09.2018  09:00

Методологија на научноистражувачка работа

II декада - Студентитекои планираат да полагаат да се најват на zoran@pmf.ukim.mk најмалку два дена пред испитот.

12.09.2018  10:00

Хемија во практиката

Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. Условот е претходно положен практичен испит во Excel. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Неорганска хемија (биологија-хемија)

Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. Условот е претходно положен писмен испит - задачи. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Легислатива за хемија на животната средина и храна

Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

14.09.2018  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

II-декада: Писмен испит Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 денa пред полагањето.

Аналитичка хемија II - А ниво

II-декада: Писмен испит Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 денa пред полагањето.

Неорганска хемија - Б ниво

Писмениот испит по предметот Неорганска хемија Б-ниво (задачи) ќе се одржи во просторија 124.

Инструментални аналитички методи - А ниво

Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во II декада од септемвриската сесија ќе се одржи на 14 септември 2018 година во 10 часот, а усниот испит по договор (една недела по писмениот). Студентите кои ќе полагаат да се најават претходно кај предметниот наставник најдоцна еден ден пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.

Неорганска хемија - А ниво

Писмениот испит по предметот Неорганска хемија А-ниво (задачи) ќе се одржи во просторија 124.

Аналитичка хемија I - Б ниво

II-декада: Писмен испит Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 денa пред полагањето.

Еколошка биохемија

Испитот ќе се одржи во просторија 124.

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

II декада, усен испит. Просторија 306.

15.09.2018  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Тест

17.09.2018  10:00

Општа физиологија

Се замолуваат студентите да го најават своето присуство барем еден ден пред терминот за испит, користејќи го следниот формулар: https://nikolahp.wufoo.com/forms/slfg7b60lun1as/

18.09.2018  09:00

Радиохемија

Усмен испит

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит

21.09.2018  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

II-декада: Устен испит Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 денa пред полагањето. Времето на полагање може да се промени во зависнот од бројот на пријавени кандидати.

Аналитичка хемија II - А ниво

II-декада: Устен испит Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 денa пред полагањето. Времето на полагање може да се промени во зависнот од бројот на пријавени кандидати.

Аналитичка хемија I - Б ниво

II-декада: Устен испит Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 денa пред полагањето. Времето на полагање може да се промени во зависнот од бројот на пријавени кандидати.

26.09.2018  12:00

Геохемија и минералогија

септемвриска сесија, II декада (студентот мора да има поднесено електронска пријава и задолжително да носи на самото полагање хартиена пријава за испит, во спротивно НЕМА ДА МУ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ДА ПОЛАГА)

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

септемвриска сесија, II декада (студентот мора да има поднесено електронска пријава и задолжително да носи на самото полагање хартиена пријава за испит, во спротивно НЕМА ДА МУ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ДА ПОЛАГА)

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

септемвриска сесија, II декада (студентот мора да има поднесено електронска пријава и задолжително да носи на самото полагање хартиена пријава за испит, во спротивно НЕМА ДА МУ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ДА ПОЛАГА)

26.09.2018  14:00

Кристалохемија

септемвриска сесија, II декада (студентот мора да има поднесено електронска пријава и задолжително да носи на самото полагање хартиена пријава за испит, во спротивно НЕМА ДА МУ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ДА ПОЛАГА)

29.09.2018  23:55

Методологија на научноистражувачка работа

Рок за испраќање на семинарските работи

20.10.2018  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Презентација на семинарските работи и постери

<< претходно | | следно >>
© 2018. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.