Следни испити

23.01.2018  12:00

Радиохемија

Писмен испит (задачи).

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит (задачи; нова програма). Испит (стара програма).

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит (задачи; нова програма). Испит (стара програма).

24.01.2018  09:00

Биохемија I - А ниво

Писмениот испит од втората декада ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ.

Експериментална биохемија

Писмениот испит од втората декада ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ.

Биохемија I - Б ниво

Писмениот испит од втората декада ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ.

Секундарни метаболити: изолација и својства

Писмениот испит од втората декада ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ.

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Писмениот испит од втората декада ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ. Студентите имаат право да полагаат во само една од двете декади. Задолжително е носењето на индекс. Писмениот дел ќе се состои од пишување на структурни формули, именување, препознавање на функционални групи, цртање на изомери (сите видови на изомерија), препознавање на видови реакции.

24.01.2018  10:00

Општа хемија - А ниво

II декада: Писмен испит (задачи): 24.01.2018 (среда) со почеток во 10:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Неорганска хемија - Б ниво

II декада: Писмен испит (задачи): 24.01.2018 (среда) со почеток во 10:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

25.01.2018  10:00

Општа хемија - А ниво

ИСПИТИ - ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ - СИТЕ ПРЕДМЕТИ КАЈ И. ГРОЗДАНОВ Општа хемија (А), Неорганска хемија (А), Комуникациски вештини, Етика за хемичари 10-12 ч., П-125.

Аналитичка хемија I - A ниво

Втора декада Писмениот испит по Аналитичка хемија 1 - А ниво и Б ниво ќе се одржи во 10ч во хемиски амфитеатар. Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

Специјална методика во хемијата

Втора декада Писмениот испит ќе се одржи во 10ч во хемиски амфитеатар. Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Практичен испит - задачи - медиотека. Предуслов - положени предмети: Информатика применета во хемија и Аналитичка хемија I

Хемиско училишно експериментирање (за биологија-хемија)

Втора декада Писмениот испит ќе се одржи во 10ч во хемиски амфитеатар. Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

Методика на хемиското експериментирање I

Втора декада Писмениот испит ќе се одржи во 10ч во хемиски амфитеатар. Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

Неорганска хемија (биологија-хемија)

Писмен испит - задачи - ќе се полага во медиотека.

25.01.2018  12:00

Хемија (за Шумарски факултет)

Испитот ќе се полага на Институтот за хемија.

26.01.2018  10:00

Аналитичка хемија II - А ниво

Задолжително носење свој калкулатор. Позајмување НЕМА да се дозволи!!! II декада, писмен испит, амфитеатар.

Структура на атоми и молекули

Задолжително носење свој калкулатор. Позајмување НЕМА да се дозволи!!! II декада, писмен испит, амфитеатар.

Кристалохемија

Задолжително носење свој калкулатор. Позајмување НЕМА да се дозволи!!! II декада, писмен испит, амфитеатар.

Методи за определување молекулски структури

Писмен испит, амфитеатар

Одбрани поглавја од физичка хемија

Задолжително носење свој калкулатор. Позајмување НЕМА да се дозволи!!! II декада, писмен испит, амфитеатар.

Хемија во практиката

Испитот ќе се полага во пред. 124.

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Испитот ќе се полага во пред. 124. Предуслов - положен практичен испит (задачи).

Физичка хемија за наставна насока I - Б ниво

II декада, амфитеатар. Усен испит

Физичка хемија за наставна насока II - Б ниво

II декада, амфитеатар. Усен испит

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

Задолжително носење свој калкулатор. Позајмување НЕМА да се дозволи!!! II декада, писмен испит, амфитеатар. САМО ЗАДАЧИ

Неорганска хемија (биологија-хемија)

Испитот ќе се полага во пред. 124. Предуслов - положен писмен испит (задачи).

Легислатива за хемија на животната средина и храна

Испитот ќе се полага во пред. 124.

26.01.2018  12:00

Општа хемија - А ниво

II декада: Устен испит: 26.01.2018 (петок) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Неорганска хемија - Б ниво

II декада: Устен испит: 26.01.2018 (петок) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Електрохемија

II декада: Устен испит: 26.01.2018 (петок) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Основи на биоелектрохемија

II декада: Устен испит: 26.01.2018 (петок) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

29.01.2018  09:00

Радиохемија

Усмен испит

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит.

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит.

Хроматографски методи (прв циклус)

Испитот по Хроматографски методи во втора декада ќе се одржи на 29 јануари во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник до 26 јануари.

29.01.2018  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

Втора декада Усниот испит по Аналитичка хемија 1 - А ниво и Б ниво ќе се одржи во 10ч во хемиски амфитеатар. Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

Специјална методика во хемијата

Втора декада Усниот испит ќе се одржи во 10ч во хемиски амфитеатар. Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

Општа методика во хемијата

Втора декада Усниот испит ќе се одржи во 10ч во хемиски амфитеатар. Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

30.01.2018  09:00

Хемиско училишно експериментирање (за биологија-хемија)

Втора декада Практичниот испит ќе се одржи во 9ч во лаб. 308. Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

Методика на хемиското експериментирање I

Втора декада Практичниот испит ќе се одржи во 9ч во лаб. 308. Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

31.01.2018  08:00

Информатика применета во хемија

II декада - медиотека Студентите ќе полагаат во повеќе групи во зависност од бројот на компјутерите

31.01.2018  10:00

Аналитичка хемија II - А ниво

II декада, амфитеатар. Усен испит

Неорганска биохемија

II декада, П124

Теоретска неорганска хемија

II декада, П124

Нанохемија и нанотехнологии

II декада, П124

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

II декада, амфитеатар. Усен испит

31.01.2018  12:00

Геохемија и минералогија

јануарска сесија, II декада, задолжителна е пријава од студентот

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

јануарска сесија, II декада, задолжителна е пријава од студентот

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

јануарска сесија, II декада, задолжителна е пријава од студентот

03.02.2018  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Тест

17.02.2018  23:55

Методологија на научноистражувачка работа

Рок за испраќање на семинарските работи

03.03.2018  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Презентација на семинарските работи и постери

<< претходно | | следно >>
© 2018. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.