Распоред за предавања, зимски семестар

Распоред за предавања за предмети од I семестар



Распоред за предавања за предмети од III семестар



Распоред за предавања за предмети од V семестар



Распоред за предавања за предмети од VII семестар



Легенда

ИБ - Институт за биологија

ИГ - Институт за географија

ИФ - Институт за физика

ИХ - Институт за хемија

ИМ - Институт за математика

ФА - Голем физички амфитеатар

ХА - Голем хемиски амфитеатар

БА - Биолошки амфитеатар

ФФ - Филозофски/Филолошки факултет

СК - Сала за конференции (Институт за хемија)

БГ - Предавална во ботаничка градина

Бројките означуваат број на просторија



© 2018. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.