Прв циклус (додипломски студии)

наставна хемија (акредитација 2022)

Назив на студиската програма:   Студиска програма по наставна хемија на прв циклус  

Подрачје: природно-математички науки; поле: хемија; област: наставна хемија 

Академски/стручeн назив/степен кој се стекнува со завршување на студиитедипломиран професор по хемија (BSc), VI А степен на образование

Tраење на студиите: Четири години (8 семестри)

Број на кредити: Вкупен број на кредити 240 (вклучувајќи и дипломска работа).

Услови за запишување на студентите: во согласност со закон­ски­те прописи што важат во Р. Македонија и на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“.

Спецификација на генеричките (општите) и специфичните компетенции кои студентот ќе ги стекне со завршувањето на студиите и за кои работни места е оспособен:

  • ОПШТИ КОМПЕТЕНЦИИ: Дипломираниот професор по хемија ги познава основите законитости и принципи на хемиските дисциплини и владее со лаборато­риски вештини и умеења. Тој е оспособен за остварување на едукативни цели во наставата по хемија во средните училишта, а по потреба и во основните училишта.
  • СПЕЦИФИЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ: Дипломираниот професор по хемија е оспособен за примена и развој на современи техники на учење и поучување, како и на експериментални дидактички методи во наставата по хемија, а оспособен е и за развој на соодветни методи за следење и проверка на знаењето по хемија.

 

Студиска програма

  • Студиската програма од наставна хемија е од подрачјето на природните науки – хемија.
  • Студиите од студиската програма по наставна хемија од првиот циклус траат четири години, односно осум семестри. Вкупниот број кредити што можат да се освојат, вклучувајќи ја и дипломската работа, е 240. Вкупниот број кредити во една учебна година e 60. Бројот на доделените кредити по секој предмет ја искажува вкупната оптовареност на студентот за совладување на содржините на предметот. Студентот напредува во студиите преку освојување на кредити.
  • Наставата се одвива на македонски јазик.
  • Сите предмети се едносеместрални. Секој предмет е означен со определен код којшто содржи информација за него.
  • Студентот има право секој предмет по неговото слушање да го полага во две редовни испитни сесии. Предметите се полагаат писмено и усно во зависност од начините на оценување предвидени со предметните програми. Студентите имаат право на сукцесивно оценување со можност за ослободување од завршен испит по соодветна предметна програма. Доколку студентот не го положи испитот треба да го повтори слушањето на предметот.
  • Испитните рокови се организираат согласно Законот за Високо образование и Статутот и правилниците на Универзитетот.
  • Студиите завршуваат со одбрана на дипломска работа. Студентот може да ја брани својата дипломска работа откако ќе ги положи сите предвидени испити со студиската програма.
  • Студиската програма дава можност за натамошна континуирана едукација на повисоко ниво т.е. студии по хемија на II циклус (магистерски студии) и на III циклус (докторски студии).

Преземете го елаборатот за студиската програма.
Преземете го решението за почеток со работа.

 

Студиска програма за наставна хемија

(ЗвањеДипломиран професор по хемија) 

 

 

НАСТАВНА ХЕМИЈА (2022 акредитација)

 

 

 

 

ЕКТС

 

Код

Име на предметот

П

ТВ

ЕВ

К

вкупно

I семестар

 

 

 

 

 30

1

HM-101

Општа хемија

4

2

3

8

 

2

HM-10М

Математика  I 

4

3

0

8

 

3

HM-10F

Oпшта физика I

3

1

3

8

 

4

HM-110

Безбедност и протокол во лабораторија

2

1

0

4

 

5

HM-SPORT

Спорт и здравје

0

2

0

2

 

II семестар

 

 

 

 

 30

6

HM-201

Неорганска хемија

4

2

3

8

 

7

HM-20M

Математика II

4

3

0

8

 

8

HM-20F

Општа физика II

3

1

3

8

 

9

HM-209

Примена на компјутери во хемијата

2

2

0

4

 

10

HM-JAZ

Англиски јазик

2

0

0

2

 

III семестар

 

 

 

 

 30

11

HM-302

Аналитичка хемија I

3

1

4

8

 

12

HM-303

Органска хемија I

4

1

3

8

 

13

HM-305

Историја на хемијата

2

1

0

4

 

14

HM-321

Одбрани поглавја од неорганска хемија

3

1

3

6

 

15

HM-PSI

Психологија

2

1

0

4

 

IV семестар

 

 

 

 

 30

16

HM-402

Аналитичка хемија II

3

1

4

8

 

17

HM-403

Органска хемија II

4

1

3

8

 

18

HM-404

Физичка хемија I

4

1

3

8

 

19

HM-PED

Педагогија

2

2

0

4

 

20

HM-MKD

Македонски јазик

2

0

0

2

 

V семестар

 

 

 

 

 30

21

HM-502

Инструментални аналитички методи

4

1

3

8

 

22

HM-504

Физичка хемија II

4

1

3

8

 

23

HM-505

Биохемија I

4

1

3

8

 

24

HM-509

Хемија на животната средина

2

0

4

6

 

VI семестар

 

 

 

 

 30

25

HM-604

Одбрани поглавја од физичка хемија

4

1

3

8

 

26

HM-605

Биохемија II

3

0

3

6

 

27

HM-606

Општа методика во хемија

3

2

2

8

 

28

 

Изборен предмет

     

4

 

29

 

Изборен предмет

     

4

 

VII семестар

 

 

 

 

 30

30

HM-523

Експериментална органска хемија

2

0

4

4

 

31

HM-706

Специјална методика во хемијата

3

2

2

6

 

32

HM-707

Методика на хемиско експериментирање I

3

1

3

8

 

33

 HM-716

Современи технологии во хемиското образование

2

2

4

 

34

 

Изборен

 

 

 

4

 

35

 

Изборен

 

 

 

4

 

VIII семестар

 

 

 

 

 30

36

HM-807

Методика на хемиско експериментирање II

3

1

3

8

 

37

HM-816

Хоспитации

2

4

0

6

 

38

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

39

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

 40

ХМ-DIP

Дипломска

0

0

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

240

П = предавања; ТВ = теоретски вежби; ЕВ = експериментални вежби (лабораториски вежби); К = кредити.

 

Изборни предмети на Институтот за хемија 

Реден број

Код

Назив на предметот

Семестар

Неделен фонд на часови

ЕКТС

П

В

1.

HM-601

Електрохемија

шести

2

2

4

2.

HM-602

Статистичка обработка на податоци во хемијата

шести

2

2

4

3.

HM-607

Геохемија и минерологија

шести

3

1

4

4.

HM-612

Хроматографски методи

шести

2

2

4

5.

HM-652

Хемија на хетероциклични соединенија

шести

2

1

4

6.

HM-653

Токсиколошка хемија

шести

2

1

4

7.

HM-654

Експериментална биохемија

шести

2

2

4

8.

HM-655

Еколошка биохемија

шести

2

1

4

9.

HM-656

Неорганска биохемија

шести

2

1

4

10.

HM-657

Форензичка хемија

шести

2

1

4

11.

HM-658

Етика за хемичари

шести

2

1

4

12.

HM-659

Хемија во практика

шести

2

1

4

13.

HM-660

Структура-активност релации кај биоактивни молекули

шести

2

1

4

14.

HM-306

Комуникациски вештини

седми

2

1

4

15.

HM-351

Вовед во нутриционизам

седми

2

1

4

16.

HM-352

Експериментирање на микроскала

седми

2

1

4

17.

HM-553

Хемија на керамички материјали

седми

2

1

4

18.

HM-554

Анализа на нафтени деривати и горива

седми

2

1

4

19.

HM-555

Теоретска органска хемија

седми

2

1

4

20.

HM-556

Хемометрија

седми

2

1

4

21.

HM-701

Нанохемија и нанотехнологија

седми

3

2

4

22.

HM-704

Методи за определување на молекулски структури

седми

2

2

4

23.

HM-719

Управување со квалитет во хемиска лабораторија 

седми

3

1

4

24.

HM-751

Основи на биоелектрохемија

седми

2

1

4

25.

HM-761

Легислатива за хемија на животната средина и храна

седми

2

1

4

26.

HM-823

Хемија на природни производи

осми

2

2

4

27.

HM-834

Радиохемија

осми

2

2

4

28.

HM-851

Молекуларно моделирање

осми

2

1

4

 

59

36

112

© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.