Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


24.11.2020  10:00

Радиохемија

Писмен испит со физичко присуство. Амфитеатар. Да се носат ракавици и маски како средства за лична заштита.

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит со физичко присуство. Амфитеатар. Да се носат ракавици и маски како средства за лична заштита.

Известување

21.11.2020  12:00

Физичка хемија II - Б ниво

Прв колоквиум по Физичка хемија 2Б ниво, аналитичка биохемија

Известување

13.11.2020  10:00

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Првиот колоквиум од нумеричкиот дел на предметот Општа хемија ќе се одржи на 13.11.2020. Сите студенти кои сакаат да полагаат мора да се запишат на списокот кој се формира на Teams во рамки на тимот „Општа хемија (молекуларна биологија) 2020“. На студентите кои нема да се запишани на списокот нема да им биде дозволено да полагаат колоквиум. Доколку некои студенти не се во тимот, напишете ми порака, да ви пратам линк за влез во тимот.

Rezultati_I_Kol_13_11_20_molekularna_zadaci_1.pdf Резултати од колоквиумот одржан на 13.11.2020.

10.10.2020  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Презентација на семинарските работи и постери

Известување

06.10.2020  12:00

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

дополнителна декада

I_06_11_2020.pdf rezultati

30.09.2020  10:00

Општа хемија Б (биологија-хемија)

Усмен испит оn-line со користење на Microsoft Teams, за што е неопходна стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера. Задолжително пријавување 2 дена пред испитот на goranst@pmf.ukim.mk

Opsta_hemija_B_rezultati_od_usmen_ispit_III_dekada_sept_2020.pdf Општа хемија Б_двопредметни студии по биологија-хемија_резултат од усмен испит III декада септември 2020

29.09.2020  10:00

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

On-line усмен испит со користење на Microsoft Teams, за што е неопходна стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера. Поради вонредни околности, положен практичен испит во Excel не е услов за полагање на усмениот испит. Задолжително пријавување 2 дена пред испитот на goranst@pmf.ukim.mk

UKHL_rezultati_so_konecni_oceni_vo_septemvriska_sesija_2020_III_dekada.pdf УКХЛ резултати од испит III декада септемвриска сесија 2020

26.09.2020  23:55

Методологија на научноистражувачка работа

Рок за испраќање на семинарските работи

Известување

25.09.2020  10:00

Експериментална биохемија

Писмениот дел по Експериментална биохемија за студентите од хемија, насока: аналитичка биохемија, ќе се одржи со физичко приуство или online, во зависност од бројот на пријавени студенти, за што ќе следува дополнителна информација. Пријавувањето е задолжително најдоцна два дена пред полагањето на e-mail: natasa@pmf.ukim.mk

Известување

Секундарни метаболити: изолација и својства

Писмениот дел по предметот Секундарни метаболити: изолација и својства за студентите од хемија, насока: аналитичка биохемија, ќе се одржи со физичко приуство или online, во зависност од бројот на пријавени студенти, за што ќе следува дополнителна информација. Пријавувањето е задолжително, најдоцна два дена пред полагањето на e-mail: natasa@pmf.ukim.mk

rezultati_pismen_sekundarni_metaboliti_treta_sept_2020.pdf резултати од писмениот дел
rezultati_sekundarni_metaboliti_usno_sept_treta_2020.pdf резултати од усмен испит и сумирани резултати со оценка

24.09.2020  18:00

Општа хемија - А ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2020 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво), ХЕМИЈА (нутриционизам) и ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит (теорија): 25.08.2020 (вторник) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) II декада: • Устен испит (теорија): 10.09.2020 (четврток) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) III декада: • Устен испит (теорија): 24.09.2020 (четврток) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) Сите студенти своето полагање мора претходно да го најават на valentinmirceski@yahoo.com наведувајќи име и презиме, испит и декада. За полагање на испитите по ОПШТА ХЕМИЈА и НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво) неопходно е да биде претходно положен испитот во врска со задачите (писмен испит). Проф. В. Мирчески

Известување

Неорганска хемија - Б ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2020 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво), ХЕМИЈА (нутриционизам) и ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит (теорија): 25.08.2020 (вторник) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) II декада: • Устен испит (теорија): 10.09.2020 (четврток) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) III декада: • Устен испит (теорија): 24.09.2020 (четврток) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) Сите студенти своето полагање мора претходно да го најават на valentinmirceski@yahoo.com наведувајќи име и презиме, испит и декада. За полагање на испитите по ОПШТА ХЕМИЈА и НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво) неопходно е да биде претходно положен испитот во врска со задачите (писмен испит). Проф. В. Мирчески

Известување

Електрохемија

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2020 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво), ХЕМИЈА (нутриционизам) и ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит (теорија): 25.08.2020 (вторник) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) II декада: • Устен испит (теорија): 10.09.2020 (четврток) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) III декада: • Устен испит (теорија): 24.09.2020 (четврток) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) Сите студенти своето полагање мора претходно да го најават на valentinmirceski@yahoo.com наведувајќи име и презиме, испит и декада. За полагање на испитите по ОПШТА ХЕМИЈА и НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво) неопходно е да биде претходно положен испитот во врска со задачите (писмен испит). Проф. В. Мирчески

Elektrohemija_rez_sept_III_dek_2020.pdf Rezultati

Хемија (за нутриционизам)

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2020 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво), ХЕМИЈА (нутриционизам) и ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит (теорија): 25.08.2020 (вторник) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) II декада: • Устен испит (теорија): 10.09.2020 (четврток) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) III декада: • Устен испит (теорија): 24.09.2020 (четврток) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) Сите студенти своето полагање мора претходно да го најават на valentinmirceski@yahoo.com наведувајќи име и презиме, испит и декада. За полагање на испитите по ОПШТА ХЕМИЈА и НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво) неопходно е да биде претходно положен испитот во врска со задачите (писмен испит). Проф. В. Мирчески

Известување

24.09.2020  10:00

Еколошка биохемија

Писмен испит од предметот Еколошка биохемија. ВАЖНО: Сите студенти кои сакаат да полагаат мора најмалку два дена порано (вторник) да се пријават на e-mail (sandra@pmf.ukim.mk). Испит ќе можат да полагаат само пријавените студенти на останатите тоа нема да им биде дозволено. Начинот на полагање ќе биде одреден зависно од бројот на пријавени студент, и за тоа ќе бидете дополнително известени.

Известување

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Писмен испит (теорија) од предметот Општа хемија (молекуларна биологија). ВАЖНО: Сите студенти кои сакаат да полагаат мора најмалку два дена порано (вторник) да се пријават на e-mail (sandra@pmf.ukim.mk). Испит ќе можат да полагаат само пријавените студенти на останатите тоа нема да им биде дозволено. Начинот на полагање ќе биде одреден зависно од бројот на пријавени студент, и за тоа ќе бидете дополнително известени.

Rezultati_Ispit_24_09_2020_molekularna_1.pdf Резултати од испитот одржан на 24.09.2020.

23.09.2020  10:00

Биохемија I - А ниво

Испитот по предметот Биохемија 1А за студентите од хемија, насока: аналитичка биохемија, ќе се одржи со физичко приуство или online, во зависност од бројот на пријавени студенти, за што ќе следува дополнителна информација. Пријавувањето е задолжително најдоцна два дена пред полагањето на e-mail: natasa@pmf.ukim.mk

rezultati_biohemijaI_sept_treta_dekada_2020.pdf резултати по Биохемија 1, трета декада, септември 2020
sumarni_rezultati_biohemija1_sept.pdf сумирани резултати

Биохемија I - Б ниво

Испитот по предметот Биохемија 1Б за студентите од хемија, применета и наставна насока, ќе се одржи со физичко приуство или online, во зависност од бројот на пријавени студенти, за што ќе следува дополнителна информација. Пријавувањето е задолжително најдоцна два дена пред полагањето на e-mail: natasa@pmf.ukim.mk

rezultati_biohemijaI_sept_treta_dekada_2020-0.pdf резултати по Биохемија 1, трета декада, септември 2020
sumarni_rezultati_biohemija1_sept-0.pdf сумирани резултати

Општа хемија Б (биологија-хемија)

Писмен испит оn-line со користење на Microsoft Teams, за што е неопходна стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера. Задолжително пријавување 2 дена пред испитот на goranst@pmf.ukim.mk

Opsta_hemija_B_rezultati_od_online_pismen_ispit_23_septemvri_2020.pdf Општа хемија Б_двопредметни студии по биологија-хемија_резултати од писмен испит_23 септември 2020

22.09.2020  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

III декада: Писмени испити по Аналитичка хемија. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk два дена претходно. Усните испити ќе се одржат една недела подоцна по претходен договор.

Известување

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Практичен испит (во Excel) ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: индекс со потпис, пополнета пријава, испит пријавен во i_know. Задолжително пријавување најмалку 2 дена пред испитот на goranst@pmf.ukim.mk. Задолжително почитување на здравствен протокол, носење маска и ракавици.

UKHL_rezultati_od_prakticen_ispit_vo_medioteka_na_22_septemvri_2020_III_dekada.pdf УКХЛ - резултати од практичен испит 33 септември 2020

Хроматографски методи (прв циклус)

Online испитот по Хроматографски методи во III декада ќе се одржи на 22 септември во време по договор и ќе се полага на платформата Teams. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот и за реализација на испитот да обезбедат стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера.

Известување

21.09.2020  10:00

Општа хемија - А ниво

Теоретски дел, со физичко присуство

Известување

Биохемија II - А ниво

Биохемија II за сите групи, со физичко присуство

REZULTATI.pdf Rezultati od ispitot odrzan na 21.09.

Структура на атоми и молекули

III декада, писмен испит (задачи) со физичко присуство. Задолжително пријавување најдоцна до 19 септември 2020!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.

I_21_9_2020.pdf rezultati

Кристалохемија

III декада, писмен испит (задачи) со физичко присуство. Задолжително пријавување најдоцна до 19 септември 2020!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.

Известување

Методи за определување молекулски структури

III декада, писмен испит со физичко присуство. Задолжително пријавување најдоцна до 19 септември 2020!!! Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.

Известување

Одбрани поглавја од физичка хемија

III декада, писмен испит (задачи) со физичко присуство. Задолжително пријавување најдоцна до 19 септември 2020!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.

I_21_9_2020-0.pdf rezultati

Теоретска неорганска хемија

Трета декада, полагање со физичко присуство

TNH_21_09_2020_w.pdf резултати, III декада

Нанохемија и нанотехнологии

Трета декада, полагање со физичко присуство

NanoHem_rezultati_21_09_2020_w.pdf III декада, резултати

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

III декада, целосен испит (задачи и теорија) со физичко присуство. Задолжително пријавување најдоцна до 19 септември 2020!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.

I_21_9_2020-1.pdf rezultati

Хемија (биолози - наставна и еколошка насока)

Испитот ќе се одржи со физичко присуство.

Известување

18.09.2020  10:00

Инструментални аналитички методи - А ниво

Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во III декада ќе се одржи на 18 септември во 10 часот на Институтот за хемија. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Усниот испит ќе се реализира една недела подоцна online на платформата Teams за што е неопходна стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера.

rezultati_pismen_ispit_18_sept_2020.pdf Rezultati od III dekada-pismen ispit

17.09.2020  10:00

Општа хемија - А ниво

Писмен испит задачи, со физичко присуство

Известување

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Писмен испит (задачи) од предметот Општа хемија (молекуларна биологија). ВАЖНО: Сите студенти кои сакаат да полагаат мора најмалку два дена порано (вторник) да се пријават на e-mail (sandra@pmf.ukim.mk). Испит ќе можат да полагаат само пријавените студенти на останатите тоа нема да им биде дозволено. Начинот на полагање ќе биде одреден зависно од бројот на пријавени студент, и за тоа ќе бидете дополнително известени.

Rezultati_Ispit_17_09_2020_molekularna_1.pdf Резултати од испитот одржан на 17.09.2019.

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Испитот по предметот Основи на Органска хемија за студентите од биологија, биохемиско-физиолошка насока ќе се одржи со физичко приуство или online, во зависност од бројот на пријавени студенти, за што ќе следува дополнителна информација. Пријавувањето е задолжително најдоцна два дена пред полагањето на e-mail: natasa@pmf.ukim.mk

rezultati_organska_septemvri_treta_dekada_2020.pdf резултати од Основи на органска хемија, трета декада во септемвриска сесија, 2020

16.09.2020  10:00

Општа хемија Б (биологија-хемија)

Усмен испит оn-line со користење на Microsoft Teams, за што е неопходна стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера. Задолжително пријавување 2 дена пред испитот на goranst@pmf.ukim.mk

Известување

16.09.2020  09:00

Компјутери во хемијата

III декада - Студентите кои планираат да полагаат да се најват на zoran@pmf.ukim.mk најмалку два дена пред испитот. Ве молам не доаѓајте ако имате било какви симптоми на болест. За време на испитот задолжително носење на маска што ги покрива и устата и носот. Испитот треба да се пријави електронски на i-Know системот, а со себе да се носи пријава за испит и платена таксена марка.

Известување

Примена на компјутери во хемијата

III декада - Студентите кои планираат да полагаат да се најват на zoran@pmf.ukim.mk најмалку два дена пред испитот. Ве молам не доаѓајте ако имате било какви симптоми на болест. За време на испитот задолжително носење на маска што ги покрива и устата и носот. Испитот треба да се пријави електронски на i-Know системот, а со себе да се носи пријава за испит и платена таксена марка.

Известување

15.09.2020  10:00

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

On-line усмен испит со користење на Microsoft Teams, за што е неопходна стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера. Поради вонредни околности, положен практичен испит во Excel не е услов за полагање на усмениот испит. Задолжително пријавување 2 дена пред испитот на goranst@pmf.ukim.mk

UKHL_rezultati_so_konecni_oceni_od_ispiti_vo_septemvriska_sesija_2020_II_dekada.pdf УКХЛ резултати од испит 15 септември 2020

14.09.2020  10:00

Радиохемија

Писмен испит - со физичко присуство (амфитеатар).

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит - со физичко присуство (амфитеатар).

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит - со физичко присуство (амфитеатар).

Известување

12.09.2020  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Тест - Студентите кои ќе полагаат тест по Методологија на научноистражувачката работа да се најават најдоцна два дена пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.

Известување

11.09.2020  10:00

Експериментална биохемија

Писмениот дел по предметот Експериментална биохемија за студентите од хемија, насока: аналитичка биохемија, ќе се одржи со физичко приуство или online, во зависност од бројот на пријавени студенти, за што ќе следува дополнителна информација. Пријавувањето е задолжително најдоцна два дена пред полагањето на e-mail: natasa@pmf.ukim.mk

Известување

Секундарни метаболити: изолација и својства

Писмениот дел по предметот Секундарни метаболити: изолација и својства за студентите од хемија, насока: аналитичка биохемија, ќе се одржи со физичко приуство или online, во зависност од бројот на пријавени студенти, за што ќе следува дополнителна информација. Пријавувањето е задолжително, најдоцна два дена пред полагањето на e-mail: natasa@pmf.ukim.mk

rezultati_usno_Sekundarni_metaboliti_septemvri_2020.pdf резултати од усниот испит по Секундарни метаболити: излација и својства, прва декада, септември
rezultati_sekundarni_metaboliti_sept_vtora_dekada_2020.pdf резултати од писмен испит по секундарни метаболити, септемвриска сесија, втора декада, 2020
sumaren_rezultat_sekundarni_metaboliti_septemvri_2020.pdf сумирани вкупни резултати од предметот Секундарни метаболити: изолација и својства, по втора декада, септември, 2020

10.09.2020  18:00

Општа хемија - А ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2020 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво), ХЕМИЈА (нутриционизам) и ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит (теорија): 25.08.2020 (вторник) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) II декада: • Устен испит (теорија): 10.09.2020 (четврток) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) III декада: • Устен испит (теорија): 24.09.2020 (четврток) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) Сите студенти своето полагање мора претходно да го најават на valentinmirceski@yahoo.com наведувајќи име и презиме, испит и декада. За полагање на испитите по ОПШТА ХЕМИЈА и НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво) неопходно е да биде претходно положен испитот во врска со задачите (писмен испит). Проф. В. Мирчески

Известување

Неорганска хемија - Б ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2020 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво), ХЕМИЈА (нутриционизам) и ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит (теорија): 25.08.2020 (вторник) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) II декада: • Устен испит (теорија): 10.09.2020 (четврток) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) III декада: • Устен испит (теорија): 24.09.2020 (четврток) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) Сите студенти своето полагање мора претходно да го најават на valentinmirceski@yahoo.com наведувајќи име и презиме, испит и декада. За полагање на испитите по ОПШТА ХЕМИЈА и НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво) неопходно е да биде претходно положен испитот во врска со задачите (писмен испит). Проф. В. Мирчески

Известување

Електрохемија

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2020 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво), ХЕМИЈА (нутриционизам) и ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит (теорија): 25.08.2020 (вторник) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) II декада: • Устен испит (теорија): 10.09.2020 (четврток) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) III декада: • Устен испит (теорија): 24.09.2020 (четврток) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) Сите студенти своето полагање мора претходно да го најават на valentinmirceski@yahoo.com наведувајќи име и презиме, испит и декада. За полагање на испитите по ОПШТА ХЕМИЈА и НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво) неопходно е да биде претходно положен испитот во врска со задачите (писмен испит). Проф. В. Мирчески

Известување

Хемија (за нутриционизам)

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2020 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво), ХЕМИЈА (нутриционизам) и ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит (теорија): 25.08.2020 (вторник) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) II декада: • Устен испит (теорија): 10.09.2020 (четврток) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) III декада: • Устен испит (теорија): 24.09.2020 (четврток) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) Сите студенти своето полагање мора претходно да го најават на valentinmirceski@yahoo.com наведувајќи име и презиме, испит и декада. За полагање на испитите по ОПШТА ХЕМИЈА и НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво) неопходно е да биде претходно положен испитот во врска со задачите (писмен испит). Проф. В. Мирчески

Известување

10.09.2020  10:00

Еколошка биохемија

Писмен испит од предметот Еколошка биохемија. ВАЖНО: Сите студенти кои сакаат да полагаат мора најмалку два дена порано (вторник) да се пријават на e-mail (sandra@pmf.ukim.mk). Испит ќе можат да полагаат само пријавените студенти на останатите тоа нема да им биде дозволено. Начинот на полагање ќе биде одреден зависно од бројот на пријавени студент, и за тоа ќе бидете дополнително известени.

Известување

Геохемија и минералогија

септемвриска сесија - II декада

Известување

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

септемвриска сесија - II декада

Известување

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

септемвриска сесија - II декада

Известување

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Писмен испит (теорија) од предметот Општа хемија (молекуларна биологија). ВАЖНО: Сите студенти кои сакаат да полагаат мора најмалку два дена порано (вторник) да се пријават на e-mail (sandra@pmf.ukim.mk). Испит ќе можат да полагаат само пријавените студенти на останатите тоа нема да им биде дозволено. Начинот на полагање ќе биде одреден зависно од бројот на пријавени студент, и за тоа ќе бидете дополнително известени.

Rezultati_Ispit_10_09_2020_molekularna_1.pdf Резултати од испитот одржан на 10.09.2020.

09.09.2020  10:00

Биохемија I - А ниво

Испитот по предметот Биохемија 1А за студентите од хемија, насока: аналитичка биохемија, ќе се одржи со физичко приуство или online, во зависност од бројот на пријавени студенти, за што ќе следува дополнителна информација. Пријавувањето е задолжително најдоцна два дена пред полагањето на e-mail: natasa@pmf.ukim.mk

rezultati_biohemija1_septemvri_vtora_dekada_2020-0.pdf резултати по Биохемија 1 од втора декада, септемвриска сесија

Теоретска неорганска хемија

Втора декада, полагање со физичко присуство

TNH_09_09_2020_w.pdf резултати, II декада

Нанохемија и нанотехнологии

Втора декада, полагање со физичко присуство

NanoHem_rezultati_9_09_2020_w.pdf резултати, II декада

Биохемија I - Б ниво

Испитот по предметот Биохемија 1Б за студентите од хемија, применета и наставна насока, ќе се одржи со физичко приуство или online, во зависност од бројот на пријавени студенти, за што ќе следува дополнителна информација. Пријавувањето е задолжително најдоцна два дена пред полагањето на e-mail: natasa@pmf.ukim.mk

rezultati_biohemija1_septemvri_vtora_dekada_2020.pdf резултати по Биохемија 1 од втора декада, септемвриска сесија

Хроматографски методи (прв циклус)

Online испитот по Хроматографски методи во II декада ќе се одржи на 9 септември во време по договор и ќе се полага на платформата Teams. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот и за реализација на испитот да обезбедат стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера.

Известување

07.09.2020  10:00

Општа хемија - А ниво

Теоретски дел, со физичко присуство

Известување

Известување

Биохемија II - А ниво

Биохемија II, за сите групи, со физичко присуство

Резултати од испитот по Биохемија II одржан на 07.09. 2020

Структура на атоми и молекули

II декада, писмен испит (задачи) со физичко присуство. Задолжително пријавување најдоцна до 5 септември 2020!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.

rezultati_07_09_20.pdf rezultati

Кристалохемија

II декада, писмен испит (задачи) со физичко присуство. Задолжително пријавување најдоцна до 5 септември 2020!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.

Известување

Методи за определување молекулски структури

II декада, писмен испит со физичко присуство. Задолжително пријавување најдоцна до 5 септември 2020!!! Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.

Известување

Одбрани поглавја од физичка хемија

II декада, писмен испит (задачи) со физичко присуство. Задолжително пријавување најдоцна до 5 септември 2020!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.

rezultati_07_09_20-0.pdf rezultati

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

II декада, целосен испит (задачи и теорија) со физичко присуство. Задолжително пријавување најдоцна до 5 септември 2020!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.

rezultati_07_09_20-1.pdf rezultati

04.09.2020  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

II декада: Писмени испити по Аналитичка хемија. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk два дена претходно. Усните испити ќе се одржат една недела подоцна по претходен договор.

Известување

Инструментални аналитички методи - А ниво

Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во II декада ќе се одржи на 4 септември во 10 часот на Институтот за хемија. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Усниот испит ќе се реализира една недела подоцна online на платформата Teams за што е неопходна стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера.

rezultati_pismen_ispit_4_sept_2020.pdf Rezultati od II dekada-pismen ispit

03.09.2020  10:00

Општа хемија - А ниво

Пизмен испит задачи, со физичко присуство

Известување

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Писмен испит (задачи) од предметот Општа хемија (молекуларна биологија). ВАЖНО: Сите студенти кои сакаат да полагаат мора најмалку два дена порано (вторник) да се пријават на e-mail (sandra@pmf.ukim.mk). Испит ќе можат да полагаат само пријавените студенти на останатите тоа нема да им биде дозволено. Начинот на полагање (on-line или со физичко присуство) ќе биде одреден зависно од бројот на пријавени студент, и за тоа ќе бидете дополнително известени.

Rezultati_Ispit_03_09_2020_molekularna_1.pdf Резултати од испитот одржан на 03.09.2020.

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Испитот по предметот Основи на Органска хемија за студентите од биологија, биохемиско-физиолошка насока ќе се одржи со физичко приуство или online, во зависност од бројот на пријавени студенти, за што ќе следува дополнителна информација. Пријавувањето е задолжително најдоцна два дена пред полагањето на e-mail: natasa@pmf.ukim.mk

rezultati_organska_vtora_dekada_septemvri_2020.pdf Сумарни резултати од Основи на органска хемија за втора декада, септемвриска сесија

02.09.2020  10:00

Општа хемија Б (биологија-хемија)

Писмен испит оn-line со користење на Microsoft Teams, за што е неопходна стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера. Задолжително пријавување 2 дена пред испитот на goranst@pmf.ukim.mk

Opsta_hemija_B_rezultati_od_online_pismen_ispit_2_septemvri_2020.pdf Општа хемија Б_двопредметни студии по биологија-хемија_резултати од писмен испит_2 септември 2020

02.09.2020  09:00

Компјутери во хемијата

II декада - Студентите кои планираат да полагаат да се најват на zoran@pmf.ukim.mk најмалку два дена пред испитот. Ве молам не доаѓајте ако имате било какви симптоми на болест. За време на испитот задолжително носење на маска што ги покрива и устата и носот. Испитот треба да се пријави електронски на i-Know системот, а со себе да се носи пријава за испит и платена таксена марка.

Известување

Примена на компјутери во хемијата

II декада - Студентите кои планираат да полагаат да се најват на zoran@pmf.ukim.mk најмалку два дена пред испитот. Ве молам не доаѓајте ако имате било какви симптоми на болест. За време на испитот задолжително носење на маска што ги покрива и устата и носот. Испитот треба да се пријави електронски на i-Know системот, а со себе да се носи пријава за испит и платена таксена марка.

Известување

01.09.2020  10:00

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Практичен испит (во Excel) ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: индекс со потпис, пополнета пријава, испит пријавен во i_know. Задолжително пријавување најмалку 2 дена пред испитот на goranst@pmf.ukim.mk. Задолжително почитување на здравствен протокол, носење маска и ракавици.

UKHL_rezultati_od_ispit_1septemvri_2020_medioteka.pdf УКХЛ резултати од практичен испит 1 септември 2020

31.08.2020  10:00

Радиохемија

Писмен испит - со физичко присуство (амфитеатар).

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит - со физичко присуство (амфитеатар).

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит - со физичко присуство (амфитеатар).

Известување

28.08.2020  10:00

Експериментална биохемија

Во првата декада испитот по предметот Експериментална биохемија за студентите од хемија, аналитичка биохемија, ќе се одржи online. Пријавувањето е задолжително најдоцна два дена пред полагањето на e-mail: natasa@pmf.ukim.mk

Известување

Секундарни метаболити: изолација и својства

Во првата декада писмениот дел од испитот по Секундарни метаболити: излација и својства за студентите од хемија, аналитичка биохемија, ќе се одржи online. Пријавувањето е задолжително најдоцна два дена пред полагањето на e-mail: natasa@pmf.ukim.mk

rezultati_pismen_Sekundarni_2020-0.pdf Резултати од писмен испит по Секундарни метаболити, септемвриска сесија, прва декада

27.08.2020  10:00

Еколошка биохемија

Писмен испит од предметот Еколошка биохемија. ВАЖНО: Сите студенти кои сакаат да полагаат мора најмалку два дена порано да се пријават на e-mail (sandra@pmf.ukim.mk). Испит ќе можат да полагаат само пријавените студенти на останатите тоа нема да им биде дозволено. Просторијата во која ќе се реализира исптитот ќе биде одредена зависно од бројот на пријавени студент, и за тоа ќе бидете дополнително известени.

Известување

Геохемија и минералогија

септемвриска сесија - I декада

Известување

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

септемвриска сесија - I декада

Известување

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

септемвриска сесија - I декада

Известување

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Писмен испит (теорија) од предметот Општа хемија (молекуларна биологија). ВАЖНО: Сите студенти кои сакаат да полагаат мора најмалку два дена порано (вторник) да се пријават на e-mail (sandra@pmf.ukim.mk). Испит ќе можат да полагаат само пријавените студенти на останатите тоа нема да им биде дозволено. Начинот на полагање (on-line или со физичко присуство) ќе биде одреден зависно од бројот на пријавени студент, и за тоа ќе бидете дополнително известени.

Rezultati_Ispit_27_08_2020_molekularna_1.pdf Резултати од испитот одржан на 27.08.2020.

26.08.2020  10:00

Биохемија I - А ниво

Испитот по предметот Биохемија 1А за студентите од хемија, насока: аналитичка биохемија, ќе се одржи со физичко приуство или online, во зависност од бројот на пријавени студенти, за што ќе следува дополнителна информација. Пријавувањето е задолжително најдоцна два дена пред полагањето на e-mail: natasa@pmf.ukim.mk

Известување

Биохемија I - Б ниво

Испитот по предметот Биохемија 1Б за студентите од хемија, применета и наставна насока, ќе се одржи со физичко приуство или online, во зависност од бројот на пријавени студенти, за што ќе следува дополнителна информација. Пријавувањето е задолжително најдоцна два дена пред полагањето на e-mail: natasa@pmf.ukim.mk

Известување

Општа хемија Б (биологија-хемија)

Усмен испит оn-line со користење на Microsoft Teams, за што е неопходна стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера. Задолжително пријавување 2 дена пред испитот на goranst@pmf.ukim.mk

Opsta_hemija_B_rezultati_od_online_pismen_ispit_26_avgust_2020-0.pdf Општа хемија Б_двопредметни студии по биологија-хемија_резултати од усмен испит_26 август 2020

25.08.2020  18:00

Општа хемија - А ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2020 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво), ХЕМИЈА (нутриционизам) и ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит (теорија): 25.08.2020 (вторник) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) II декада: • Устен испит (теорија): 10.09.2020 (четврток) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) III декада: • Устен испит (теорија): 24.09.2020 (четврток) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) Сите студенти своето полагање мора претходно да го најават на valentinmirceski@yahoo.com наведувајќи име и презиме, испит и декада. За полагање на испитите по ОПШТА ХЕМИЈА и НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво) неопходно е да биде претходно положен испитот во врска со задачите (писмен испит). Проф. В. Мирчески

Известување

Неорганска хемија - Б ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2020 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво), ХЕМИЈА (нутриционизам) и ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит (теорија): 25.08.2020 (вторник) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) II декада: • Устен испит (теорија): 10.09.2020 (четврток) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) III декада: • Устен испит (теорија): 24.09.2020 (четврток) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) Сите студенти своето полагање мора претходно да го најават на valentinmirceski@yahoo.com наведувајќи име и презиме, испит и декада. За полагање на испитите по ОПШТА ХЕМИЈА и НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво) неопходно е да биде претходно положен испитот во врска со задачите (писмен испит). Проф. В. Мирчески

Neorganska_rezultati_I_dek_sept_teorija_2020.pdf Rezultati-I dekada septemvri 2020

Електрохемија

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2020 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво), ХЕМИЈА (нутриционизам) и ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит (теорија): 25.08.2020 (вторник) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) II декада: • Устен испит (теорија): 10.09.2020 (четврток) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) III декада: • Устен испит (теорија): 24.09.2020 (четврток) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) Сите студенти своето полагање мора претходно да го најават на valentinmirceski@yahoo.com наведувајќи име и презиме, испит и декада. За полагање на испитите по ОПШТА ХЕМИЈА и НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво) неопходно е да биде претходно положен испитот во врска со задачите (писмен испит). Проф. В. Мирчески

Elektrohemija_rez_sept_I_dek_2020.pdf Rezultati-I dekada-septemvri 2020

Хемија (за нутриционизам)

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2020 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво), ХЕМИЈА (нутриционизам) и ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит (теорија): 25.08.2020 (вторник) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) II декада: • Устен испит (теорија): 10.09.2020 (четврток) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) III декада: • Устен испит (теорија): 24.09.2020 (четврток) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) Сите студенти своето полагање мора претходно да го најават на valentinmirceski@yahoo.com наведувајќи име и презиме, испит и декада. За полагање на испитите по ОПШТА ХЕМИЈА и НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво) неопходно е да биде претходно положен испитот во врска со задачите (писмен испит). Проф. В. Мирчески

Известување

25.08.2020  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

I декада: Писмени испити по Аналитичка хемија. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk два дена претходно. Усните испити ќе се одржат една недела подоцна по претходен договор.

Известување

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

On-line усмен испит со користење на Microsoft Teams, за што е неопходна стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера. Поради вонредни околности, положен практичен испит во Excel не е услов за полагање на усмениот испит. Задолжително пријавување 2 дена пред испитот на goranst@pmf.ukim.mk

UKHL_rezultati_so_konecni_oceni_od_ispiti_vo_septemvriska_sesija_2020_I_dekada.pdf УКХЛ резултати од испит 25 август 2020

Хроматографски методи (прв циклус)

Online испитот по Хроматографски методи во I декада ќе се одржи на 25 август во време по договор и ќе се полага на платформата Teams. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот и за реализација на испитот да обезбедат стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера.

Известување

24.08.2020  10:00

Општа хемија - А ниво

Теоретски дел, со физичко присуство

Известување

Биохемија II - А ниво

Биохемија II за сите групи, со физичко присуство.

Известување

<< претходно | 1 | 2 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2020. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.