Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


30.05.2020  23:55

Методологија на научноистражувачка работа

Рок за испраќање на семинарските работи

Известување

16.05.2020  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Тест - Студентите кои ќе полагаат тест по Методологија на научноистражувачката работа да се најават најдоцна два дена пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.

Известување

29.02.2020  09:00

Методологија на научноистражувачка работа

Презентација на семинарските работи и постерите (10 min на англиски)

Известување

18.02.2020  14:00

Општа хемија - А ниво

II декада: • Устен испит (теорија): 18.02.2020 (вторник) со почеток во 14 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Проф. В. Мирчески

Rezultati_teorija_fev_2020.pdf Rezultati-I i II dekada-teorija

Неорганска хемија - Б ниво

• II декада: • Устен испит (теорија): 18.02.2020 (вторник) со почеток во 14 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Проф. В. Мирчески

Rez_januari_2020_I_i_II_dek.pdf Rezultati-I i II dekada-teorija

Електрохемија

II декада: • Устен испит (теорија): 18.02.2020 (вторник) со почеток во 14 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Проф. В. Мирчески

Rez_fev_I_i_II_dek_2020.pdf Rezultati-I i II dekada

Хемија (за нутриционизам)

II декада 18.02.2020 (вторник) со почеток во 14 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Rez_fev_2020.pdf Rez fev 2020-nutricionizam

17.02.2020  12:00

Општа хемија - А ниво

Теоретскиот дел од испитот Општа хемија-А ниво, во вториот испитен рок, ќе се одржи во предавална 124 на ИХ.

Известување

Биохемија II - А ниво

Испитот по Биохемија II, во вториот испитен рок, ќе се одржи во предавална 124,на ИХ

Известување

Хемија (биолози - наставна и еколошка насока)

Испитот по ХЕМИЈА, во вториот испитен рок, ќе се одржи во предавална бр. 124 на ИХ.

Известување

17.02.2020  10:00

Секундарни метаболити: изолација и својства

Известување

15.02.2020  23:55

Методологија на научноистражувачка работа

Рок за испраќање на семинарските работи

Известување

14.02.2020  14:00

Општа хемија - А ниво

II декада: • Писмен испит (задачи): 14.02.2020 (петок) со почеток во 14:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Проф. В. Мирчески и Проф. С. Алексовска

Zadaci_II_dekada_fev_2020.pdf Rezultati-zadaci-II dekada Opsta hemija

Неорганска хемија - Б ниво

II декада: • Писмен испит (задачи): 14.02.2020 (петок) со почеток во 14:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Проф. В. Мирчески

Rez_januari_2020_I_i_II_dek_zadaci.pdf Rezultati-I i II dekada-zadaci

14.02.2020  10:00

Општа методика во хемијата

Втора декада, усен испит

Известување

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

II декада, усно, просторија 306

Известување

11.02.2020  10:00

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Писмениот испит (од материјалот) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.

Rezultati_Ispit_11_02_2020_molekularna_1.pdf Резултати од испитот одржан на 11.02.2020.

Хемија на керамички материјали

Испитот ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.

Rez_januari_2020_IIdekada_1.pdf Резултати од испитот одржан на 11.02.2020.

10.02.2020  10:00

Хемија во практиката

Усмен испит ќе се одржи во пред. 125 со почеток во 10 часот. Услов за полагање: електронски пријавен испит, индекс со потпис и пополнета пријава.

Hemija_vo_praktika_rezultati_od_ispit_od_10_fevruari_2020.pdf Хемија во практика - резултати од испит од 10 фев 2020

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Усмен испит ќе се одржи во пред. 125 со почеток во 10 часот. Услов за полагање: положен писмен/практичен испит, електронски пријавен испит, индекс со потпис и пополнета пријава.

UKHL_rez_ispit_10_fev_2020.pdf Управување со квалитет во хемиска лабораторија - резултати од испит одржан на 10 февруари 2020

Општа методика во хемијата

Втора декада, писмен испит

Известување

Општа хемија Б (биологија-хемија)

Усмен испит ќе се одржи во пред. 125 со почеток во 10 часот. Услов за полагање: положен писмен/практичен испит, електронски пријавен испит, индекс со потпис и пополнета пријава.

Известување

08.02.2020  10:00

Теоретска неорганска хемија

II испитен рок

TNH_08_02_2020.pdf резултати, II декада

Нанохемија и нанотехнологии

II испитен рок

NanoHem_rezultati_08_02_2020_w.pdf резултати, II декада

Неорганска хемија - А ниво

II испитен рок

NH_A_rezultati_08_02_2020.pdf резултати, II декада

07.02.2020  14:00

Општа хемија - А ниво

I декада 07.02.2020 (петок) со почеток во 14:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Rezultati_teorija_fev_2020-0.pdf Rezultati-I i II dekada-teorija

Неорганска хемија - Б ниво

I декада: • Устен испит (теорија): 07.02.2020 (петок) со почеток во 14:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Проф. В. Мирчески

Rez_januari_2020_I_i_II_dek-0.pdf Rezultati-I i II dekada-teorija

Електрохемија

I декада: • Устен испит (теорија): 07.02.2020 (петок) со почеток во 14:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Проф. В. Мирчески

Rez_fev_I_i_II_dek_2020-0.pdf Rezultati-I i II dekada

Хемија (за нутриционизам)

I декада 07.02.2020 (петок) со почеток во 14:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Известување

07.02.2020  10:00

Секундарни метаболити: изолација и својства

Известување

07.02.2020  09:00

Радиохемија

Усмен испит

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит

Известување

06.02.2020  14:00

Геохемија и минералогија

јануарско-февруарска сесија Напомена: Нема да биде дозволено полагање, доколку: (1) студентот го нема пријавено испитот електронски (два дена порано) и (2) не достави хартиена пријава за испит при самото полагање.

Известување

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

јануарско-февруарска сесија Напомена: Нема да биде дозволено полагање, доколку: (1) студентот го нема пријавено испитот електронски (два дена порано) и (2) не достави хартиена пријава за испит при самото полагање.

Fizicka_hemija_II_dekada.pdf 2020-јануарска-II декада

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

јануарско-февруарска сесија Напомена: Нема да биде дозволено полагање, доколку: (1) студентот го нема пријавено испитот електронски (два дена порано) и (2) не достави хартиена пријава за испит при самото полагање.

Fizicka_hemija_II_dekada-0.pdf 2020-јануарска-II декада

06.02.2020  11:00

Хроматографски методи (прв циклус)

Испитот по Хроматографски методи во втора декада ќе се одржи на 6 февруари во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник до 4 февруари.

Известување

06.02.2020  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

II-декада: Писмениот испит по предметите од Аналитичка хемија во II декада ќе се одржи на 6 февруари 2020 година во 10 часот, а усниот испит по договор (една недела по писмениот). Студентите кои ќе полагаат да се најават претходно кај предметниот наставник најдоцна еден ден пред испитот на e-mail: jasmina.petreska@pmf.ukim.mk. Студентите имаат право да полагаат во една декада по сопствен избор.

Известување

Инструментални аналитички методи - А ниво

II декада: Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во II декада ќе се одржи на 6 февруари 2020 година во 10 часот, а усниот испит по договор (една недела по писмениот). Студентите кои ќе полагаат да се најават претходно кај предметниот наставник најдоцна еден ден пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk. Студентите имаат право да полагаат во една декада по сопствен избор.

rezultati_pismen_ispit_6_fev_2020.pdf Усниот испит ќе се одржи во четврток, 13 февруари 2020 год. Студентите кои ќе полагаат усмен испит да се пријават до среда, 12 февруари, на mail: marinaiv@pmf.ukim.mk за да добијат точно време за усниот испит.

Нутриционизам

II декада:Тест по нутриционизам. Забелешка: Студентите кои ќе полагаат да се најават еден ден порано кај предметниот наставник на е-маил: jasmina.petreska@pmf.ukim.mk

Известување

05.02.2020  10:00

Структура на атоми и молекули

II декада, писмено, амфитеатар Задолжително носење свој калкулатор. Не се дозволува позајмување!

Известување

Кристалохемија

II декада, писмено, амфитеатар Задолжително носење свој калкулатор. Не се дозволува позајмување!

PI_5_2_2020-1.pdf rezultati

Одбрани поглавја од физичка хемија

II декада, писмено, амфитеатар Задолжително носење свој калкулатор. Не се дозволува позајмување!

PI_5_2_2020.pdf rezultati

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Писмениот испит (задачи) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.

Rezultati_Ispit_05_02_2020_molekularna_1.pdf Резултати од испитот одржан на 05.02.2020

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

II декада, писмено, амфитеатар Задолжително носење свој калкулатор. Не се дозволува позајмување!

PI_5_2_2020-0.pdf rezultati

Безбедност и протокол во лабораторија

II декада, Амфитеатар

Известување

05.02.2020  08:00

Компјутери во хемијата

II декада - Студентите кои планираат да полагаат да се најват на zoran@pmf.ukim.mk најмалку два дена пред испитот. Испитот треба да се пријави електронски на i-Know системот, а со себе да се носи пријава за испит и платена таксена марка.

Известување

Примена на компјутери во хемијата

II декада - Студентите кои планираат да полагаат да се најват на zoran@pmf.ukim.mk најмалку два дена пред испитот. Испитот треба да се пријави електронски на i-Know системот, а со себе да се носи пријава за испит и платена таксена марка.

Известување

04.02.2020  10:00

Биохемија I - А ниво

Писмениот испит во втората декада по предметот Биохемија 1-А ниво, за студентите од хемија, насока аналитичка биохемија, ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот по хемија. Студентите задолжително да носат индекс и хартиена пријава со себе при полагањето.

rezultati_BiohemijaI_jan_fev_2020.pdf резултати од испит во јануарска, феврурска сесија
rezultati_biohemijaI_fevruari_2020pdf.pdf студентите да се јават за потврдување на оценката, за да биде внесена во Iknow

Експериментална биохемија

Писмениот испит во втората декада по предметот Експериментална биохемија, за студентите од хемија, насока аналитичка биохемија, ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот по хемија. Студентите задолжително да носат индекс и хартиена пријава со себе при полагањето.

Известување

Биохемија I - Б ниво

Писмениот испит во втората декада по предметот Биохемија 1-Б ниво, за студентите од хемија, применета и наставна насока, ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот по хемија. Студентите задолжително да носат индекс и хартиена пријава со себе при полагањето.

rezultati_biohemija1_2019_2020-0.pdf сумирани резултати по Биохемија 1Б за студентите од применета и наставна насока, врз основа на резултати од колоквиуми
rezultati_BiohemijaI_jan_fev_2020-0.pdf резултати од испит во јануарска, фебруарска сесија
rezultati_biohemijaI_fevruari_2020pdf-0.pdf студентите да се јават за потврдување на оценката, за да биде внесена во Iknow

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Испитот во втората декада по предметите Органска хемија и Основи на органската хемија, за студентите од биологија, биохемиско-физиолошка насока, ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот по хемија. Студентите задолжително да носат индекс и хартиена пријава со себе при полагањето.

rezultati_organska_fevruari_2020.pdf резултати од втора декада

03.02.2020  12:00

Општа хемија - А ниво

Теоретскиот дел од испитот Општа хемија - А ниво, ќе се одржи на 3.2. 2020 со почеток во 12 часот во предавална 124 на ИХ.

Известување

Биохемија II - А ниво

Испитот по Биохемија II во првиот испитен рок ќе се одржи на 3.2. со почеток во предавална 124 на ИХ

Известување

Хемија (биолози - наставна и еколошка насока)

Испитот по ХЕМИЈА за биолози, во првата декада ќе се одржи во предавална 124 на ИХ

Известување

03.02.2020  10:00

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Практичен испит (во Excel) ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: електронски пријавен испит, индекс со потпис и пополнета пријава.

UKHL_rez_ispit_Excel_3_fev_2020.pdf Управување со квалитет во хемиска лабораторија - резултати од практичен испит од 3 фев 2020 и вкупни резултати за студентите кои имаат положено практичен и теоретски дел

Општа хемија Б (биологија-хемија)

Писмен испит ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: електронски пријавен испит, индекс со потпис и пополнета пријава.

Opsta_hemija_B_rezultati_pismen_ispit_od_3_fev_2020.pdf Општа хемија Б за двопредметни студии по биологија-хемија - резултат од писмен испит од 3 февруари 2020

01.02.2020  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Тест - Студентите кои ќе полагаат тест по Методологија на научноистражувачката работа да се најават најдоцна два дена пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.

Известување

Неорганска хемија - А ниво

II испитен рок, задачи

Известување

31.01.2020  14:00

Општа хемија - А ниво

I декада Писмен испит (задачи): 31.01.2020 (петок) со почеток во 14:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Проф. В. Мирчески и Проф. С. Алексовска

Rezultati_zadaci_I_dek_fev_2020.pdf Rezultati-I dekada-zadaci

Неорганска хемија - Б ниво

I декада: • Писмен испит (задачи): 31.01.2020 (петок) со почеток во 14:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Проф. В. Мирчески

Известување

31.01.2020  09:00

Радиохемија

Писмен испит (амфитеатар)

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит (амфитеатар)

ABH1B_31_01_2020.pdf Rezultati pismen ispit
ABH1Bstara31_01_2020.pdf Rezultati od ispit Fizicka hemija 1-B stara programa

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит (амфитеатар)

ABH2B_31_01_2020.pdf Rezultati pismen ispit - analiticka biohemija
PH2A_31_01_2020.pdf Rezultati od pismen ispit - primeneta hemija

30.01.2020  14:00

Хемија (за нутриционизам)

• Втор колоквиум: 30.01.2020 (четврток) со почеток во 14:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

vtor_kol.pdf Rezultati-vtor kolokvium-nutricionizam

29.01.2020  09:00

Хроматографски методи (прв циклус)

Испитот по Хроматографски методи во прва декада ќе се одржи на 29 јануари во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник до 27 јануари.

Известување

28.01.2020  10:00

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Писмениот испит (од материјалот) ќе се одржи во предавална бр. 124.

Известување

Хемија на керамички материјали

Испитот ќе се одржи во предавална бр. 124.

Rez_januari_2020_Idekada_1.pdf Резултати од испитот одржан на 17.01.2020.
Rez_januari_2020_Idekada_ispit_1.pdf Резултати од испитот одржан на 28.01.2020.

27.01.2020  10:00

Општа методика во хемијата

Прва декада, усен испит

Известување

25.01.2020  10:00

Теоретска неорганска хемија

I испитен рок

TNH_25_01_2020.pdf резултати, I декада

Нанохемија и нанотехнологии

I испитен рок

NanoHem_rezultati_25_01_2020.pdf резултати, I декада

Неорганска хемија - А ниво

I испитен рок

NH_A_rezultati_25_01_2020.pdf резултати, I декада
NH_A_konecni_rezultati_25_01_2020.pdf резултати, I декада

24.01.2020  12:00

Општа хемија - А ниво

Втор колоквиум (теорија): 24.01.2020 (петок) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Проф. В. Мирчески

vtor_kol_teorija-0.pdf Резултати-втор колоквиум-теорија-проф. В. Мирчески

24.01.2020  10:00

Експериментална биохемија

Писмениот испит во првата декада по предметот Експериментална биохемија, за студентите од хемија, насока аналитичка биохемија, ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот по хемија. Студентите задолжително да носат индекс и хартиена пријава со себе при полагањето.

Известување

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Испитот во првата декада по предметите Органска хемија и Основи на органската хемија, за студентите од биологија, биохемиско-физиолошка насока, ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот по хемија. Студентите задолжително да носат индекс и хартиена пријава со себе при полагањето.

rezultati_Organska_januari_2020_prva_dekada.pdf резултати од Органска хемија и Основи на органска хемија, за студентите од биохемиско-физиолошка насока

23.01.2020  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

I-декада: Писмениот испит по предметите од Аналитичка хемија во I декада ќе се одржи на 23 јануари 2020 година во 10 часот, а усниот испит по договор (една недела по писмениот). Студентите кои ќе полагаат да се најават претходно кај предметниот наставник најдоцна еден ден пред испитот на e-mail: jasmina.petreska@pmf.ukim.mk. Студентите имаат право да полагаат во една декада по сопствен избор.

Известување

Инструментални аналитички методи - А ниво

I декада: Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во I декада ќе се одржи на 23 јануари 2020 година во 10 часот, а усниот испит по договор (една недела по писмениот). Студентите кои ќе полагаат да се најават претходно кај предметниот наставник најдоцна еден ден пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk. Студентите имаат право да полагаат во една декада по сопствен избор.

Известување

Нутриционизам

I декада:Тест по нутриционизам. Забелешка: Студентите кои ќе полагаат да се најават еден ден порано кај предметниот наставник на е-маил: jasmina.petreska@pmf.ukim.mk

Известување

22.01.2020  09:00

Радиохемија

Усмен испит

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит

Известување

22.01.2020  08:00

Компјутери во хемијата

I декада - Студентитекои планираат да полагаат да се најват на zoran@pmf.ukim.mk најмалку два дена пред испитот. Испитот треба да се пријави електронски на i-Know системот, а со себе да се носи пријава за испит и платена таксена марка.

Известување

Примена на компјутери во хемијата

I декада - Студентитекои планираат да полагаат да се најват на zoran@pmf.ukim.mk најмалку два дена пред испитот. Испитот треба да се пријави електронски на i-Know системот, а со себе да се носи пријава за испит и платена таксена марка.

Известување

21.01.2020  10:00

Биохемија I - А ниво

Трет колоквиум по Биохемија 1 - А ниво, за студентите од хемија, насока аналитичка биохемија

rezultati_Biohemija1A_tret_kolokvium.pdf резултати од трет коловиум по Биохемија 1 А за студентите од аналитичка биохемија
rezultati_biohemija1_2019_2020.pdf сумирани резултати за Биохемија 1 А и оценки, врз основа на колоквиуми

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Писмениот испит (задачи) ќе се одржи во предавална бр. 124.

Rezultati_Pismen_ispit_21_01_2020_1.pdf Резултати од испитот одржан на 21.01.2020.

Општа методика во хемијата

Прва декада, писмен испит

Известување

20.01.2020  10:00

Хемија во практиката

Усмен испит ќе се одржи во пред. 125 со почеток во 10 часот. Услов за полагање: електронски пријавен испит, индекс со потпис и пополнета пријава.

Hemija_vo_praktika_rezultati_od_ispit_od_20_januari_2020.pdf Хемија во практика - резултати од испит од 20 јан 2020

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Усмен испит ќе се одржи во пред. 125 со почеток во 10 часот. Услов за полагање: положен писмен/практичен испит, електронски пријавен испит, индекс со потпис и пополнета пријава.

Известување

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

I декада, усно, просторија 306

Известување

Општа хемија Б (биологија-хемија)

Усмен испит ќе се одржи во пред. 125 со почеток во 10 часот. Услов за полагање: положен писмен/практичен испит, електронски пријавен испит, индекс со потпис и пополнета пријава.

Известување

18.01.2020  10:00

Општа хемија - А ниво

Втор колоквиум (задачи): 18.01.2020 (сабота) со почеток во 10:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Проф. В. Мирчески и Проф. С. Алексовска

II_kol_zadaci_Opsta_hemija_prof_V_Mirceski.pdf Резултати-втор колоквиум-задачи-проф. В. Мирчески

Неорганска хемија - А ниво

I испитен рок, задачи

Известување

17.01.2020  10:00

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Втор колоквиум (од материјалот) од предметот Општа хемија (молекуларна биологија). Колоквиумот ќе се одржи во предавална бр. 124.

Rezultati_II_Kol_17_01_20_molekularna_1.pdf Резултати од вториот колоквиум одржан на 17.01.2020. Студентите кои не положиле да дојдат на консултации.
Vkupni_poeni_na_studenti_sto_polozile_4_Kol_1.pdf Вкупни поени од сите колоквиуми.

17.01.2020  09:00

Аналитичка хемија I - A ниво

Вториот колоквиум по Аналитичка хемија I ќе се одржи на 17 јануари 2020, со почеток во 9.00 часот.

Известување

15.01.2020  14:00

Геохемија и минералогија

јануарско-февруарска сесија Напомена: Нема да биде дозволено полагање, доколку: (1) студентот го нема пријавено испитот електронски (два дена порано) и (2) не достави хартиена пријава за испит при самото полагање.

Известување

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

јануарско-февруарска сесија Напомена: Нема да биде дозволено полагање, доколку: (1) студентот го нема пријавено испитот електронски (два дена порано) и (2) не достави хартиена пријава за испит при самото полагање.

2020_01_dekada_biolozi_bez_iminja.pdf 2020-јануарска-I декада

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

јануарско-февруарска сесија Напомена: Нема да биде дозволено полагање, доколку: (1) студентот го нема пријавено испитот електронски (два дена порано) и (2) не достави хартиена пријава за испит при самото полагање.

2020_01_dekada_biolozi_bez_iminja-0.pdf 2020-јануарска-I декада

14.01.2020  09:00

Радиохемија

Писмен испит

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит

ABH1B_14_01_2020.pdf Rezultati od pismen ispit

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит

Известување

<< претходно | 1 | 2 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2020. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.