Спектакли

2011-та година беше прогласена за меѓународна година на хемијата. ТНС групата реши да ја одбележи со различни активности кои вклучуваа популаризација на хемијата, но и активности поврзани со учество во меѓународни проекти. Така THC учествуваше во проектот за изработка на сликовит периоден систем на елементите, проект организиран од Универзитетот во Вотерлу, Канада, потоа, различни отворени денови на Институтот з хемија и се разбира хемиски спектакли.

Во текот на 2011 година, се организираа вкупно 5 хемиски спектакли, секој со различна тема, а со тоа и различен избор на експерименти. Спектаклите беа одржани на:

  • 26.01.2011
  • 17.03.2011
  • 05.05.2011
  • 06.10.2011
  • 14.12.2011

26.01.2011© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.