Прв циклус (додипломски студии)

наставна хемија

Назив на студиската програма:   Студиска програма по наставна хемија на прв циклус  

Подрачје: природно-математички науки; поле: хемија; област: наставна хемија 

Академски/стручeн назив/степен кој се стекнува со завршување на студиите: дипломиран професор по хемија (BSc), VII-1 степен на образование

Tраење на студиите: Четири години (8 семестри)

Број на кредити: Вкупен број на кредити 240 (вклучувајќи и дипломска работа).

Услови за запишување на студентите: во согласност со закон­ски­те прописи што важат во Р. Македонија и на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“.

Спецификација на генеричките (општите) и специфичните компетенции кои студентот ќе ги стекне со завршувањето на студиите и за кои работни места е оспособен:

  • ОПШТИ КОМПЕТЕНЦИИ: Дипломираниот професор по хемија ги познава основите законитости и принципи на хемиските дисциплини и владее со лаборато­риски вештини и умеења. Тој е оспособен за остварување на едукативни цели во наставата по хемија во средните училишта, а по потреба и во основните училишта.
  • СПЕЦИФИЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ: Дипломираниот професор по хемија е оспособен за примена и развој на современи техники на учење и поучување, како и на експериментални дидактички методи во наставата по хемија, а оспособен е и за развој на соодветни методи за следење и проверка на знаењето по хемија.

 

Студиска програма

  • Студиската програма од наставна хемија е од подрачјето на природните науки – хемија.
  • Студиите од студиската програма по наставна хемија од првиот циклус траат четири години, односно осум семестри. Вкупниот број кредити што можат да се освојат, вклучувајќи ја и дипломската работа, е 240. Вкупниот број кредити во една учебна година e 60. Бројот на доделените кредити по секој предмет ја искажува вкупната оптовареност на студентот за совладување на содржините на предметот. Студентот напредува во студиите преку освојување на кредити.
  • Наставата се одвива на македонски јазик.
  • Сите предмети се едносеместрални. Секој предмет е означен со определен код којшто содржи информација за него.
  • Студентот има право секој предмет по неговото слушање да го полага во две редовни испитни сесии. Предметите се полагаат писмено и усно во зависност од начините на оценување предвидени со предметните програми. Студентите имаат право на сукцесивно оценување со можност за ослободување од завршен испит по соодветна предметна програма. Доколку студентот не го положи испитот треба да го повтори слушањето на предметот.
  • Испитните рокови се организираат согласно Законот за Високо образование и Статутот и правилниците на Универзитетот.
  • Студиите завршуваат со одбрана на дипломска работа. Студентот може да ја брани својата дипломска работа откако ќе ги положи сите предвидени испити со студиската програма.
  • Студиската програма дава можност за натамошна континуирана едукација на повисоко ниво т.е. студии по хемија на II циклус (магистерски студии) и на III циклус (докторски студии).

 

 

Студиска програма за наставна хемија

(Звање: Дипломиран професор по хемија) 

 

Код

Име на предметот

П

ТВ

ЕВ

К

вкупно

 

 

I семестар

 

 

 

 

 

1

ХМ-101А

Општа хемија - А ниво

4

2

3

10

 

2

ХМ-10М

Математика  I

4

3

0

8

 

3

ХМ-ПСИ

Психологија

2

2

0

4

 

4

ХМ-МАК

Македонски јазик

2

2

0

4

 

5

ХМ-110

Безбедност и протокол во лабораторија

2

0

2

2

 

6

 

Изборен УКИМ - Спорт и здравје (задолж)

 

 

 

2

30

 

 

II семестар

 

 

 

 

 

7

ХМ-201А

Неорганска хемија - А ниво

4

2

3

8

 

8

ХМ-20М

Математика II

4

3

0

8

 

9

ХМ-20ФБ

Општа физика - Б ниво

4

2

2

8

 

10

ХМ-ПЕД

Педагогија

2

2

0

4

 

11

ХМ-ЈАЗ?

Странски јазик-Изборен УКИМ

0

4

0

2

30

 

 

III семестар

 

 

 

 

 

12

ХМ-321

Одбрани поглавја од неорганска хемија

3

1

3

6

 

13

ХМ-303

Органска хемија I

4

1

5

10

 

14

ХМ-302Б

Аналитичка хемија I - Б ниво

2

1

4

6

 

15

ХМ-306

Комуникациски вештини

2

1

0

2

 

16

ХМ-306

Историја на хемијата

2

1

0

4

 

17

 

Изборен УКИМ

 

 

 

2

30

 

 

IV семестар

 

 

 

 

 

18

ХМ-403Б

Органска хемија II - Б ниво

3

1

4

8

 

19

ХМ-446

Физичка хемија за наставна насока I - Б ниво

3

0

3

6

 

20

ХМ-402

Аналитичка хемија II

3

2

4

8

 

21

ХМ-409

Хемија во практика

3

1

0

4

 

22

ХМ-209

Примена на компјутери во хемијата

2

1

0

4

30

 

 

V семестар

 

 

 

 

 

23

ХМ-505Б

Биохемија I - Б ниво

3

1

3

8

 

24

ХМ-546

Физичка хемија за наставна насока II - Б ниво

3

0

3

8

 

25

ХМ-502Б

Инструментални аналитички методи - Б ниво

3

1

3

6

 

26

ХМ-509

Хемија на животната средина 

2

0

4

6

28

 

 

VI семестар

 

 

 

 

 

27

ХМ-624

Одбрани поглавја од физичка хемија 

3

1

3

8

 

28

ХМ-606

Општа методика во хемијата

3

2

2

8

 

29

ХM-623

Експериментална органска хемија

2

0

5

6

 

30

ХМ-605

Биохемија II

3

0

3

6

 

31

 

Изборен

 

 

 

4

32

 

 

VII семестар

 

 

 

 

 

32

ХМ-706

Методика на хемиското експериментирање I

3

1

5

10

 

33

ХМ-706

Специјална методика во хемијата

3

2

2

8

 

34

ХМ-716

Современи технологии во хемиското образование

2

2

0

4

 

35

 

Изборен

 

 

 

4

 

36

 

Изборен

 

 

 

4

30

 

 

VIII семестар

 

 

 

 

 

37

ХМ-806

Методика на хемиското експериментирање II

3

1

5

10

 

38

ХМ-816

Хоспитации

2

4

0

6

 

39

 

Изборен

 

 

 

4

 

40

 

Изборен УКИМ

 

 

 

2

 

 

ХМ-ДИП

Дипломска

0

2

6

8

30

 

 

 

 

 

 

 

240

П = предавања; ТВ = теоретски вежби; ЕВ = експериментални вежби (лабораториски вежби); К = кредити.

Предметите напишани со коси букви се специфични за дадениот модул на студии

© 2018. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.