Поранешни

д-р Иван
Петров

дир. телефон:

i@p.com

д-р Крсто
Ставриќ

дир. телефон:

ks@1.com

д-р Василка
Алексиќ

дир. телефон:

д-р Методија
Димески

дир. телефон:

д-р Вера
Јордановска

дир. телефон:

д-р Бојан
Подолешев

дир. телефон:

д-р Димче
Тошев

дир. телефон:

д-р Олга
Генчова

дир. телефон:

д-р Лилјана
Јовевска

дир. телефон:

д-р Даринка
Коцева

дир. телефон:

д-р Вера
Трајковска

дир. телефон:

Милка
Мицевска

дир. телефон:

Лилјана
Камчева

дир. телефон:

д-р Анета
Мирчева

дир. телефон:

a@m.com

Мирко
Коруновски

дир. телефон:

© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.