Трет циклус (докторски студии)

Докторски студии

Cтудиската програма по хемија на третиот циклус се реализира на Институтот за хемија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. За успешна реализација на студиската програма, Институтот за хемија располага со следниве просторни, материјални и кадровски услови.

Преземете го елаборатот за студиската програма.
Преземете го решението за почеток со работа.
Преземете го решението за акредитација.

 

СОДРЖИНА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЗА ХЕМИЈА НА ТРЕТИОТ ЦИКЛУС

(ЗВАЊЕ: ДОКТОР ПО ХЕМИСКИ НАУКИ)

 

СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

Распоред на предметите по семестри и студиски години

 

Семестар

Код или реден број

Назив на предмет/активност

Број на ЕКТС-кредити

Припадност на предмет/активност согласно ЗВО

Задолжителни предмети/активнсоти

Изборни предмети

Прв

 

Етика во научноистражувачката работа од областа

3

 

Академска обука

 

Методологија на научноистражувачката работа од областа

3

 

Академска обука

 

Предмет за стекнување генерички знаења и вештини за истражување од универзитетска листа на изборни предмети

 

6

Академска обука

 

Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења

 

6

Академска обука

 

Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења

 

6

Академска обука

 

Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења

 

6

Академска обука

 

 

Вкупно

6

24

 

Втор

 

Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења

 

6

Академска обука

 

Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења

 

6

Академска обука

 

Истражувачка работа под менторство (подготовка на предлог-докторски проект)

14

 

Независен истражувачки проект под менторство (докторски проект)

 

Прва годишна конференција

4

 

Предавања и друг вид на комуникациски активности

 

 

Вкупно

18

12

 

Трети

 

Предлог-докторски проект

27

 

Независен истражувачки проект под менторство (докторски проект)

 

Прв докторски семинар

3

 

Предавања и друг вид на комуникациски активности

 

 

Вкупно

30

 

 

Четврти

 

Изработка на докторскиот труд

20

 

Изработка и јавна одбрана на докторскиот труд врз основа на докторскиот проект 

 

Меѓународна мобилност

6

 

Меѓународна мобилност

 

Втора годишна конференција

4

 

Предавања и друг вид на комуникациски активности

 

 

Вкупно

30

 

 

Петти

 

Активности за објавувањето на два труда во референтна научна публикација1

20

 

Објавување во референтни научни публикации1 во врска со докторскиот труд

 

Учество на меѓународен собир

7

 

Активно учество на меѓународни собири во врска со докторскиот труд

 

Втор докторски семинар

3

 

Предавања и друг вид на комуникациски активности

 

 

Вкупно

30

 

 

Шести

 

Трета годишна конференција

4

 

Предавања и друг вид на комуникациски активности

 

Одбрана на докторскиот труд

26

 

Изработка и јавна одбрана на докторскиот труд врз основа на докторскиот проект

 

 

Вкупно

30

 

 

Изборни предмети од студиската програма ХЕМИЈА за стекнување напредни знаења

Реден број

Код

Назив на предметот

Семестар

ЕКТС

Научна област на која му припаѓа изборниот предмет

 
 

1

ХМ-1011

Координациона хемија

Прв или втор

6

Хемија

 

2

ХМ-1012

Хроматографски методи

Прв или втор

6

Хемија

 

3

ХМ-1013

Современи синтези во органската хемија 

Прв или втор

6

Хемија

 

4

ХМ-1014

Методи на молекулската спектроскопија-теорија и примена

Прв или втор

6

Хемија

 

5

ХМ-1015

Електрохемиски методи во биохемиската анализа

Прв или втор

6

Хемија

 

6

ХМ-1016

Примена на експериментот во наставата по хемија

Прв или втор

6

Хемија

 

7

ХМ-1019

Хемија на животната средина

Прв или втор

6

Хемија

 

8

ХМ-1022

Спектроскопски и радиохемиски аналитички методи

Прв или втор

6

Хемија

 

9

ХМ-1023

Хетероциклична хемија со хемија на природни производи

Прв или втор

6

Хемија

 

10

ХМ-1024

Дифракциони методи за испитување на кристали

Прв или втор

6

Хемија

 

11

ХМ-1025

Современи хемиски методи по експериментална биохемија

Прв или втор

6

Хемија

 

12

ХМ-1026

Метoдологија на педагошките истражувања во хемиското образование

Прв или втор

6

Хемија

 

13

ХМ-1031

Наноматеријали

Прв или втор

6

Хемија

 

14

ХМ-1032

Хемометрија

Прв или втор

6

Хемија

 

15

ХМ-1033

Реакции, механизми и структура во органската хемија

Прв или втор

6

Хемија

 

16

ХМ-1034

Рефлексиона спектроскопија

Прв или втор

6

Хемија

 

17

ХМ- 1035

Бионеорганска хемија

Прв или втор

6

Хемија

 

18

ХМ-1036

Методи за проучување и корекција на алтернативните концепти во хемијата

Прв или втор

6

Хемија

 

19

ХМ-1039

Хемија на опасни материи

Прв или втор

6

Хемија

 

20

ХМ-1041

Електрохромизам и електрохромни материјали

Прв или втор

6

Хемија

 

21

ХМ-1042

Масена спектрометрија-техники и примени

Прв или втор

6

Хемија

 

22

ХМ-1043

Одбрани поглавја од експериментална органска хемија

Прв или втор

6

Хемија

 

23

ХМ-1044

Компјутерски симулации на течности

Прв или втор

6

Хемија

 

24

ХМ-1046

Конструктивистичко учење во хемијата

Прв или втор

6

Хемија

 

25

ХМ-1049

Структура-активност релации

Прв или втор

6

Хемија

 

26

ХМ-1052

Теориски основи и примена на UV/Vis спектроскопија

Прв или втор

6

Хемија

 

27

ХМ-1053

Одбрани поглавја од теоретска органска хемија

Прв или втор

6

Хемија

 

28

ХМ-1054

Хемиски примени на груповата теорија

Прв или втор

6

Хемија

 

29

ХМ-1055

Современи биохемиски методи

Прв или втор

6

Хемија

 

30

ХМ-1056

Извори на знаење во хемијата и проверка на знаењата

Прв или втор

6

Хемија

 

31

ХМ-1062

Анализа на траги

Прв или втор

6

Хемија

 

32

 

ХМ-1063

 

Органска стереохемија

Прв или втор

6

Хемија

 

33

ХМ-1065

Примена на нуклеарно магнетна резонатна спектроскопија во медицината

Прв или втор

6

Хемија

 

34

ХМ-1066

Техники и технологии на учење

Прв или втор

6

Хемија

 

35

ХМ-1069

Обработка на податоци во хемијата

Прв или втор

6

Хемија

 

36

ХМ-1071

Експерименти од наука за материјалите

Прв или втор

6

Хемија

 

37

ХМ-1072

Современи електроаналитички методи

Прв или втор

6

Хемија

 

38

ХМ-1073

 

Современи методи за изолација и карактеризација на природни производи

Прв или втор

6

Хемија

 

39

ХМ-1074

Спектроскопски методи во минералогија и геохемија

Прв или втор

6

Хемија

 

40

ХМ-1076

Модели и анимации

Прв или втор

6

Хемија

 

41

ХМ-1079

Синтеза и анализа при инертни услови

Прв или втор

6

Хемија

 

42

ХМ-1081

Перовскити

Прв или втор

6

Хемија

 

43

ХМ-1083

Примена на компјутерски пакети во органската хемија (HyperChem, SPARTAN и Gaussian)

Прв или втор

6

Хемија

 

44

ХМ-1091

Техники за карактеризација на наноматеријали

Прв или втор

6

Хемија

 

45

ХМ-1093

 

Молекуларно моделирање во органската хемија и биохемијата

Прв или втор

6

Хемија

 

46

ХМ-1094

 

Анализа на органски соединенија во сложени матрици

Прв или втор

6

Хемија

 

47

ХМ-1095

 

Онлајн алатки во наставата по природни науки

Прв или втор

6

Хемија

 

48

ХМ-1096

 

Пречистување и изолација на протеини за протеомика

Прв или втор

6

Хемија

 

49

ХМ-10101

Хемија на керамички материјали

Прв или втор

6

Хемија

 

 

© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.