Трет циклус (докторски студии)

Докторски студии

Студиската програма по хемија на третиот циклус се реализира на Институтот за хемија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. За успешна реализација на студиската програма, Институтот за хемија располага со следниве просторни, материјални и кадровски услови.

 

СОДРЖИНА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЗА ХЕМИЈА НА ТРЕТИОТ ЦИКЛУС

(ЗВАЊЕ: ДОКТОР ПО ХЕМИСКИ НАУКИ)

I Година

1 Семестар

Реден број

Активност

Кредити

1

Задолжителен предмет I (стекнување на генерички знаења) 

4

2

Задолжителен предмет II (стекнување на генерички знаења) 

4

3

Задолжителен предмет III (стекнување на генерички знаења) 

4

4

Изборен предмет I  

6

5

Изборен предмет II 

6

6

Изборен предмет III 

6

Вкупно

30

 

I Година

2 Семестар

Реден број

Активност

Кредити

1

Изборен предмет IV 

6

2

Изборен предмет V 

6

3

Докторски семинар со презентација

2

4

Самостојно научно истражување

14

5

Годишна конференција со презентација на извештај

2

6

 

 

Вкупно

30

II Година

3 Семестар

Реден број

Активност

Кредити

1

Самостојно научно истражување и подготвување и поднесување на пријава за тема на докторската дисертација

28

2

Докторски семинар со презентација на извештај 

2

Вкупно

30

II Година

4 Семестар

Реден број

Активност

Кредити

1

Работилница за истражувачка практика 

3

2

Самостојно научно истражување и публикување на резултатите

25

5

Годишна конференција со презентација на извештај

2

Вкупно

30

III Година

5 Семестар

Реден број

Активност

Кредити

1

Самостојно научно истражување и публикување на резултатите

28

2

Докторски семинар со презентација на извештај

2

Вкупно

30

III Година

6 Семестар

Реден број

Активност

Кредити

1

Работилница за истражувачка практика

3

2

Самостојно научно истражување,  публикување на резултатите и пишување на тезата

25

3

Годишна конференција со презентација на извештај

2

Вкупно

30

 

Задолжителни предмети

 

1. ХТЦ-З-01 Методологија на научно истражувачка работа

2. ХТЦ-З-02 Обработка на податоци во хемијата

3. ХТЦ-З-03 Примена на компјутерски пакет HyperChem во органската хемија

4. ХТЦ-З-04 Примена на компјутерскиот пакет STATISTICA во хемијата

5. ХТЦ-З-05 Примена на компјутерски пакет SPARTAN во органската хемија

 

Изборни предмети

 

1. ХТЦ-И-01   Експерименти од наука за материјалите

2. ХТЦ-И-02   Современи хемиски методи по експериментална биохемија

3. ХТЦ-И-03   Молекуларно моделирање во органската  хемија и биохемијата

4. ХТЦ-И-04   Електрохемиски методи во биохемиската анализа           

5. ХТЦ-И-05   Неорганска биохемија                                                          

6. ХТЦ-И-06   Бионеорганска хемија

7. ХТЦ-И-07   Методи на молекулската спектроскопија-теорија и примена

8. ХТЦ-И-08   Дифракциони методи за испитување на кристали                       

9. ХТЦ-И-09   Современи електроаналитички методи                             

10. ХТЦ-И-10 Современи синтези во органската хемија             

11. ХТЦ-И-11 Одбрани поглавја од експериментална органска хемија            

12. ХТЦ-И-12 Хроматографски методи                                                     

13. ХТЦ-И-13 Анализа на траги     

14. ХТЦ-И-14 Спектроскопски и радиохемиски аналитички методи    

15. ХТЦ-И-15 Паметни материјали

16. ХТЦ-И-16 Хемија на животната средина

17. ХТЦ-И-17 Компјутери во хемијата

18. ХТЦ-И-18 Хемиски примени на груповата теорија

19. ХТЦ-И-19 Одбрани поглавја од теоретска органска хемија

20. ХТЦ-И-20 Хетероциклична хемија со хемија на природни производи    

21. ХТЦ-И-21 Органска стереохемија

22. ХТЦ-И-22 Современи тенкослојни материјали

23. ХТЦ-И-23 Координациона хемија                                           

24. ХТЦ-И-24 Современи теориски методи во хемијата                         

25. ХТЦ-И-25 Физика на цврста состојба                         

26. ХТЦ-И-26 Квантна механика I

27. ХТЦ-И-27 Квантна механика II

28. ХТЦ-И-28 Биоелектрохемија                            

29. ХТЦ-И-29 Примена на ултравиолетова и видлива спектроскопија

30. ХТЦ-И-30 Рефлексиона спектроскопија

31. ХТЦ-И-31 Анализа на дроги

32. ХТЦ-И-32 Форензичка хемија                          

33. ХТЦ-И-33 Форензички физичко-хемиски анализи на траги 

34. ХТЦ-И-34 Суперрешетки и суперструктури

35. ХТЦ-И-35 Квантна хемија

36. ХТЦ-И-36 Биохемија на нуклеотиди и нуклеински киселини

37. ХТЦ-И-37 Биохемија на протеини

38. ХТЦ-И-38 Современи биохемиски методи

39. ХТЦ-И-39 Наноматеријали

40. ХТЦ-И-40 Органска фотохемија

41. ХТЦ-И-41 Реакции, механизми и структура во органската хемија

42. ХТЦ-И-42 Современи методи за изолација и карактеризација на природни производи

43. ХТЦ-И-43 Електрохромизам и електрохромни материјали

44. ХТЦ-И-44 Форензика на експлозиви и експлозии

45. ХТЦ-И-45 Хемија на опасни материи

46. ХТЦ-И-46 Спектроскопски методи во минералогија и геохемија

47. ХТЦ-И-47 Хеминформатика

48. ХТЦ-И-48 Хемометрија – напредни методи

49. ХТЦ-И-49 Компјутерски симулации на течности

50. ХТЦ-И-50 Површински активни супстанци

51. ХТЦ-И-51 Масена спектрометрија-техники и примени

© 2022. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.