Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


30.11.2018  10:00

Аналитичка хемија II - А ниво

Писмениот испит по аналитичка хемија II ќе се одржи на 30.11.2018 со почеток во 10 часот. Сите кандидати кои ќе полагаат уредно да го пријават испитот во i-know системот и на е-маил: jasmina.petreska@gmail.com

Известување

30.11.2018  09:00

Радиохемија

Усмен испит

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит

Известување

Хроматографски методи (прв циклус)

Испитот по Хроматографски методи во ноемвриската сесија ќе се одржи на 30 ноември 2018 година во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават на e-mail кај предметниот наставник (до 28 ноември) за да се направи временскиот распоред.

Известување

28.11.2018  14:00

Биохемија I - А ниво

Испитот ќе се реализира со уредно заверена пријава

Известување

28.11.2018  10:00

Инструментални аналитички методи - А ниво

Првиот колоквиум по Инструментални аналитички методи-А ниво и писмените испити по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво ќе се одржат на 27 ноември 2018 година во 8 часот во предавална 101. Усните испити ќе се одржат на 30 ноември 2018 во време по договор. Студентите кои ќе полагаат писмен испит да се најават на e-mail кај предметниот наставник (до 25 ноември).

rezultati_I_kolokvium_28_Nov_2018.pdf Резултати од I колоквиум одржан на 28.11.2018.

28.11.2018  14:00

Експериментална биохемија

Испитот ќе се реализира со уредно заверена пријава

rezultati_eksperimentalna_biohemija_noemvri_2018.pdf Резултати од испитот по Експериментална биохемија, ноемвриска дополнителна сесија, 2018

Биохемија I - Б ниво

Испитот ќе се реализира со уредно заверена пријава

Известување

Секундарни метаболити: изолација и својства

Испитот ќе се реализира со уредно заверена пријава

Известување

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Испитот ќе се реализира со уредно заверена пријава

rezultati_organska_noemvri_2018.pdf Резултати од испитот по оргнска хемија, ноемвриска дополнителна сесија, 2018

27.11.2018  10:00

Структура на атоми и молекули

Писмен испит, ноемвриска сесија

rezultati_ispit_struktura.pdf rezultati

27.11.2018  13:00

Еколошка биохемија

Испитот ќе се оржи во Предавална број 124.

Известување

27.11.2018  12:00

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

ноемвриска казнена сесија (студентот мора да има поднесено електронска пријава и задолжително да носи на самото полагање хартиена пријава за испит, во спротивно НЕМА ДА МУ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ДА ПОЛАГА)

2018_11_dekada_biolozi.pdf Резултати_2018_11

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

ноемвриска казнена сесија (студентот мора да има поднесено електронска пријава и задолжително да носи на самото полагање хартиена пријава за испит, во спротивно НЕМА ДА МУ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ДА ПОЛАГА)

2018_11_dekada_biolozi-0.pdf Резултати_2018_11

27.11.2018  13:00

Неорганска хемија - Б ниво

Писмениот испит (задачи) ќе се одржи во предавална број 124.

Rezultati_Neorganska_B_27_11_2018_1.doc Резултати од испитот одржан на 27.11.2018.

Теоретска неорганска хемија

Испитот ќе се одржи во P124.

Известување

Нанохемија и нанотехнологии

Испитот ќе се одржи во P124.

Известување

Одбрани поглавја од неорганска хемија

Испитот ќе се одржи во P124.

Известување

Неорганска хемија - А ниво

Писмениот испит (задачи) ќе се оржи во Предавална број 124.

Rezultati_Neorganska_А_27_11_2018_1.doc Резултати од испитот одржан на 27.11.2018.

26.11.2018  14:00

Радиохемија

Писмен испит по радиохемија (амфитеатар).

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит (амфитеатар).

ABH1B_26_11_2018.pdf Pismen ispit

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит (амфитеатар).

Известување

23.11.2018  14:00

Физичка хемија II - Б ниво

Прв колоквиум (просторија 124).

PrvKol2B23_11_2018.pdf Rezultati od prv kolokvium

23.11.2018  11:00

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

I колоквиум, просторија 125. Задолжително носење свој калкулатор. Позајмување нема да се дозволи. Ниту оправдувања во врска со тоа. Без периоден систем!

rezultati_I_kolok_analiticka.pdf rezultati

21.11.2018  10:00

Безбедност и протокол во лабораторија

I колоквиум

Rezultai_bezbednost_I_kolok.pdf rezultati

16.11.2018  10:00

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Првиот колоквиум по предметот Општа хемија (за молекуларна биологија и нутриционизам) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.

Rezultati_I_Kol_16_11_2018_nutricionizam_1.doc Резултати од првиот колоквиум одржан на 16.11.2018.
Rezultati_I_Kol_16_11_2018_molekularna_1.doc Резултати од првиот колоквиум одржан на 16.11.2018.

20.10.2018  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Презентација на семинарските работи и постери

Известување

03.10.2018  12:00

Еколошка биохемија

Испитот ќе се оддржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.

Известување

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

усно

Известување

02.10.2018  12:00

Структура на атоми и молекули

Задолжителна најава во библиотека.

Известување

Одбрани поглавја од физичка хемија

Задолжителна најава во библиотека.

Известување

Неорганска хемија - Б ниво

Испитот ќе се оддржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.

Rezultati_Neorganska_B_03_10_2018_1.doc Резултати од испитот одржан на 03.10.2018.

Неорганска хемија - А ниво

Испитот ќе се оддржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.

Rezultati_Neorganska_А_03_10_2018_1.doc Резултати од испитот одржан на 03.10.2018.

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

Задолжителна најава во библиотека!

PI_1_10_2018.pdf rezultati

29.09.2018  23:55

Методологија на научноистражувачка работа

Рок за испраќање на семинарските работи

Известување

26.09.2018  14:00

Кристалохемија

септемвриска сесија, II декада (студентот мора да има поднесено електронска пријава и задолжително да носи на самото полагање хартиена пријава за испит, во спротивно НЕМА ДА МУ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ДА ПОЛАГА)

Известување

26.09.2018  12:00

Геохемија и минералогија

септемвриска сесија, II декада (студентот мора да има поднесено електронска пријава и задолжително да носи на самото полагање хартиена пријава за испит, во спротивно НЕМА ДА МУ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ДА ПОЛАГА)

Известување

25.09.2018  12:00

Општа хемија - А ниво

II декада Устен испит: 25.09.2018 (вторник) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Rezultati_sept_I_i_II_dekada.pdf Rezultati

Неорганска хемија - Б ниво

II декада Устен испит: 25.09.2018 (вторник) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Rezultati_sept_I_i_II_dekada-0.pdf Rezultati

Електрохемија

II декада: Устен испит: 25.09.2018 (вторник) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Rezultati_sept_I_i_II_dekada-1.pdf Rezultati

24.09.2018  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

II-декада: Устен испит Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 денa пред полагањето. Времето на полагање може да се промени во зависнот од бројот на пријавени кандидати.

Известување

Аналитичка хемија II - А ниво

II-декада: Устен испит Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 денa пред полагањето. Времето на полагање може да се промени во зависнот од бројот на пријавени кандидати.

Известување

Аналитичка хемија I - Б ниво

II-декада: Устен испит Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 денa пред полагањето. Времето на полагање може да се промени во зависнот од бројот на пријавени кандидати.

Известување

18.09.2018  09:00

Радиохемија

Усмен испит

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит

Известување

17.09.2018  10:00

Општа хемија - А ниво

II декада Писмен испит (задачи): 17.09.2018 (понеделник) со почеток во 10:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Rezultati_sept_I_i_II_dekada-2.pdf Rezultati

Неорганска хемија - Б ниво

II декада Писмен испит (задачи): 17.09.2018 (понеделник) со почеток во 10:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Известување

Теоретска неорганска хемија

II декада, П124. Задолжително електронско пријавување кај предметниот наставник најдоцна два дена пред датумот на одржување на испитот!

TNH_17_09_2018_w.pdf резултати

Нанохемија и нанотехнологии

II декада, П124. Задолжително електронско пријавување кај предметниот наставник најдоцна два дена пред датумот на одржување на испитот!

NH_rezultati_17_09_2018_w.pdf резултати

Одбрани поглавја од неорганска хемија

II декада, П124. Задолжително електронско пријавување кај предметниот наставник најдоцна два дена пред датумот на одржување на испитот!

Известување

17.09.2018  09:00

Хроматографски методи (прв циклус)

Испитот по Хроматографски методи во втора декада ќе се одржи на 17 септември во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник до 15 септември.

Известување

15.09.2018  10:00

Методологија на научноистражувачка работа

Тест

Известување

14.09.2018  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

II-декада: Писмен испит Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 денa пред полагањето.

Известување

Аналитичка хемија II - А ниво

II-декада: Писмен испит Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 денa пред полагањето.

Известување

Биохемија II - А ниво

Ова соопштение важи и за Биохемија II Б-ниво. Испитот ќе се одржи во предавална 125 на Институтот за хемија.

Известување

Хемија на комплексни соединенија

Испитот ќе се одржи во предавална 125 на Институтот за хемија.

Известување

Неорганска хемија - Б ниво

Писмениот испит по предметот Неорганска хемија Б-ниво (задачи) ќе се одржи во просторија 124.

Rezultati_Neorganska_B_14_09_2018_1.doc Резултати од испитот одржан на 14.09.2018.

Инструментални аналитички методи - А ниво

Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во II декада од септемвриската сесија ќе се одржи на 14 септември 2018 година во 10 часот, а усниот испит по договор (една недела по писмениот). Студентите кои ќе полагаат да се најават претходно кај предметниот наставник најдоцна еден ден пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.

rezultati_pismen_ispit_14_sept_2018.pdf Резултати од 14.09.2018. Најава на e-mail за да се направи распоред за усните испити кои ќе се одржат на 25 и 26.09.2018.

Неорганска хемија - А ниво

Писмениот испит по предметот Неорганска хемија А-ниво (задачи) ќе се одржи во просторија 124.

Rezultati_Neorganska_А_14_09_2018_1.doc Резултати од испитот одржан на 14.09.2018.

Аналитичка хемија I - Б ниво

II-декада: Писмен испит Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 денa пред полагањето.

Известување

Еколошка биохемија

Испитот ќе се одржи во просторија 124.

Rez_septemvri_2018_IIdek_1.doc Резултати од испитот одржан на 14.09.2018.

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

II декада, усен испит. Просторија 306.

PI_14_9_2018.pdf rezultati

Хемија (биолози - наставна и еколошка насока)

Испитот ќе се одржи во предавална 125 на Институтот за хемија.

Известување

13.09.2018  09:00

Компјутери во хемијата

II декада - Студентитекои планираат да полагаат да се најват на zoran@pmf.ukim.mk најмалку два дена пред испитот.

Известување

12.09.2018  09:00

Биохемија I - А ниво

Писмениот испит од втората декада ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот по хемија. Задолжително е електронско пријавување на испитот, најдоцна еден ден пред полагањето.

Известување

12.09.2018  10:00

Хемија во практиката

Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. Условот е претходно положен практичен испит во Excel. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

UKHL_rezultati_septemvriska_sesija_2018.pdf УКХЛ - резултати - септемвриска сесија 2018
UKHL_rezultati_oktomvriska_sesija_2018.pdf УКХЛ - резултати - дополнителна октомвриска сесија 2018

12.09.2018  09:00

Експериментална биохемија

Писмениот испит од втората декада ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот по хемија. Задолжително е електронско пријавување на испитот, најдоцна еден ден пред полагањето.

Известување

Биохемија I - Б ниво

Писмениот испит од втората декада ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот по хемија. Задолжително е електронско пријавување на испитот, најдоцна еден ден пред полагањето.

Известување

Секундарни метаболити: изолација и својства

Писмениот испит од втората декада ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот по хемија. Задолжително е електронско пријавување на испитот, најдоцна еден ден пред полагањето.

Известување

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Писмениот испит од втората декада ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот по хемија. Задолжително е електронско пријавување на испитот, најдоцна еден ден пред полагањето.

Известување

12.09.2018  10:00

Неорганска хемија (биологија-хемија)

Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. Условот е претходно положен писмен испит - задачи. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

Легислатива за хемија на животната средина и храна

Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

11.09.2018  10:00

Општа хемија - А ниво

Кај проф. Иан Грозданов. Во предавална 125.

REZULTATI_OPSTA.pdf Резултати Општа хемија А ниво

11.09.2018  12:00

Општа хемија - А ниво

I декада: • Устен испит: 11.09.2018 (вторник) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Rezultati_sept_I_i_II_dekada-3.pdf Rezultati

11.09.2018  09:00

Радиохемија

Писмен испит

RadioHem_11_09_2018.pdf Писмен испит

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит

FHABH1B_11_09_2018.pdf Писмен испит

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит

FHABH2B_11_09_2018.pdf Писмен испит
FHABH2B_11_09_2018_strprog.pdf Испит (стара програма)

11.09.2018  12:00

Неорганска хемија - Б ниво

I декада Устен испит: 11.09.2018 (вторник) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Rezultati_sept_I_i_II_dekada-4.pdf Rezultati

Електрохемија

I декада: Устен испит: 11.09.2018 (вторник) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Rezultati_sept_I_i_II_dekada-5.pdf Rezultati

11.09.2018  10:00

Неорганска хемија - А ниво

Кај проф. Иан Грозданов. Во предавална 125.

REZULTATI_NEORG.pdf Резултати Неорганска хемија А-ниво

10.09.2018  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

I-декада: Устен испит Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 денa пред полагањето. Времето на полагање може да се промени во зависнот од бројот на пријавени кандидати.

Известување

Аналитичка хемија II - А ниво

I-декада: Устен испит Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 денa пред полагањето. Времето на полагање може да се промени во зависнот од бројот на пријавени кандидати.

Известување

Структура на атоми и молекули

Писмен испит. Амфитеатар

Известување

10.09.2018  10:10

Структура на атоми и молекули

-

PI_10_9_2018-0.pdf rezultati

10.09.2018  10:00

Кристалохемија

II декада, писмен испит. Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволи позајмување или користење мобилен телефон!!! Амфитеатар

Известување

Одбрани поглавја од физичка хемија

II декада, писмен испит. Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволи позајмување или користење мобилен телефон!!! Амфитеатар

Известување

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Практичен испит (задачи во Excel) ќе се одржи во Медиотека со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

Аналитичка хемија I - Б ниво

I-декада: Устен испит Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 денa пред полагањето. Времето на полагање може да се промени во зависнот од бројот на пријавени кандидати.

Известување

Индустриска хемија

II декада, усен испит. Амфитеатар

Известување

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

I декада, усен испит. Амфитеатар

Известување

10.09.2018  10:05

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

II декада, писмен испит. Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволи позајмување или користење мобилен телефон!!! Амфитеатар

PI_10_9_2018.pdf rezultati

10.09.2018  10:00

Неорганска хемија (биологија-хемија)

Писмен испит (задачи) ќе се одржи во Медиотека со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

07.09.2018  09:00

Хроматографски методи (прв циклус)

Испитот по Хроматографски методи во прва декада ќе се одржи на 7 септември во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник до 5 септември.

Известување

05.09.2018  09:00

Радиохемија

Усмен испит

Известување

05.09.2018  12:00

Геохемија и минералогија

септемвриска сесија, I декада (студентот мора да има поднесено електронска пријава и задолжително да носи на самото полагање хартиена пријава за испит, во спротивно НЕМА ДА МУ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ДА ПОЛАГА)

Известување

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

септемвриска сесија, I декада (студентот мора да има поднесено електронска пријава и задолжително да носи на самото полагање хартиена пријава за испит, во спротивно НЕМА ДА МУ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ДА ПОЛАГА)

Известување

05.09.2018  09:00

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит

Известување

<< претходно | 1 | 2 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2018. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.