Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


23.01.2018  12:00

Радиохемија

Писмен испит (задачи).

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит (задачи; нова програма). Испит (стара програма).

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит (задачи; нова програма). Испит (стара програма).

Известување

22.01.2018  10:00

Аналитичка хемија II - А ниво

I декада, амфитеатар. Усен испит

Известување

22.01.2018  12:00

Инструментални аналитички методи - А ниво

II-декада: Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 22. 01. 2018 со почеток во 12 часот. Студентите кои ќе полагаат да се најават на mail кај наставникот (marinaiv@pmf.ukim.mk), а оние кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да наведат и кој дел од испитот ќе го полагаат. Усниот испит ќе се полага 25.01.2018 год. - студентите кои ќе полагаат да се најават на e-mail за да се направи распоред кој во колку часот ќе полага.

Известување

22.01.2018  10:00

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

I декада, амфитеатар. Усен испит

Известување

20.01.2018  10:00

Инструментални аналитички методи - А ниво

СЕ ПОМЕСТУВА ЗА 22 ЈАНУАРИ 2018

Известување

18.01.2018  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

Прва декада Усниот испит по Аналитичка хемија 1 0 А ниво и Б ниво ќе се одржи во 10ч во хемиски амфитеатар. Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

Известување

Специјална методика во хемијата

Прва декада Усниот испит ќе се одржи во 10ч во хемиски амфитеатар. Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

Известување

Општа методика во хемијата

Прва декада Усниот испит ќе се одржи во 10ч во хемиски амфитеатар. Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

Известување

18.01.2018  09:00

Хемиско училишно експериментирање (за биологија-хемија)

Прва декада Практичниот испит ќе се одржи во 9ч во лаб. 308. Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

Известување

Методика на хемиското експериментирање I

Прва декада Практичниот испит ќе се одржи во 9ч во лаб. 308. Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

Известување

17.01.2018  08:00

Информатика применета во хемија

I декада - медиотека Студентите ќе полагаат во повеќе групи во зависност од бројот на компјутерите

Известување

17.01.2018  10:00

Неорганска биохемија

I декада, П124

Известување

17.01.2018  12:00

Геохемија и минералогија

јануарска сесија, I декада, задолжителна е пријава од студентот

Известување

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

јануарска сесија, I декада, задолжителна е пријава од студентот

Известување

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

јануарска сесија, I декада, задолжителна е пријава од студентот

Известување

17.01.2018  10:00

Теоретска неорганска хемија

I декада, П124

Известување

Нанохемија и нанотехнологии

I декада, П124

Известување

16.01.2018  10:00

Аналитичка хемија II - А ниво

Задолжително носење свој калкулатор. Позајмување НЕМА да се дозволи!!! I декада, писмен испит, амфитеатар.

PI_16_1_2018.pdf rezultati

Структура на атоми и молекули

Задолжително носење свој калкулатор. Позајмување НЕМА да се дозволи!!! I декада, писмен испит, амфитеатар.

PI_16_1_2018-0.pdf rezultati

Кристалохемија

Задолжително носење свој калкулатор. Позајмување НЕМА да се дозволи!!! I декада, писмен испит, амфитеатар.

Известување

Одбрани поглавја од физичка хемија

Задолжително носење свој калкулатор. Позајмување НЕМА да се дозволи!!! I декада, писмен испит, амфитеатар.

Известување

Хемија во практиката

Испитот ќе се полага во пред. 124.

Известување

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Испитот ќе се полага во пред. 124. Предуслов - положен практичен испит (задачи).

Известување

Физичка хемија за наставна насока I - Б ниво

I декада, амфитеатар. Усен испит

Известување

Физичка хемија за наставна насока II - Б ниво

I декада, амфитеатар. Усен испит

Известување

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

Задолжително носење свој калкулатор. Позајмување НЕМА да се дозволи!!! I декада, писмен испит, амфитеатар. САМО ЗАДАЧИ

Известување

Неорганска хемија (биологија-хемија)

Испитот ќе се полага во пред. 124. Предуслов - положен писмен испит (задачи).

Известување

Легислатива за хемија на животната средина и храна

Испитот ќе се полага во пред. 124.

Известување

15.01.2018  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

Прва декада Писмениот испит по Аналитичка хемија 1 - А ниво и Б ниво ќе се одржи во 10ч во хемиски амфитеатар. Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

Известување

15.01.2018  09:00

Радиохемија

Усмен испит.

Известување

15.01.2018  10:00

Специјална методика во хемијата

Прва декада Писмениот испит ќе се одржи во 10ч во хемиски амфитеатар. Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

Известување

15.01.2018  09:00

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит.

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит.

Известување

15.01.2018  12:00

Хемија (за Шумарски факултет)

Испитот ќе се полага на Институтот за хемија.

Известување

15.01.2018  10:00

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Практичен испит - задачи - медиотека. Предуслов - положени предмети: Информатика применета во хемија и Аналитичка хемија I

Известување

Хемиско училишно експериментирање (за биологија-хемија)

Прва декада Испитот ќе се одржи во 10ч во хемиски амфитеатар. Задолжителна најава кај предметниот наставник.

Известување

Методика на хемиското експериментирање I

Прва декада Писмениот испит ќе се одржи во 10ч во хемиски амфитеатар. Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.

Известување

Неорганска хемија (биологија-хемија)

Писмен испит - задачи - ќе се полага во медиотека.

Neorganska_hemija_B_rezultati_od_pismen_ispit_odrzan_na_15_jan_2018.pdf Неорганска хемија Б - резултати од писмен испит

12.01.2018  12:00

Општа хемија - А ниво

I декада: Устен испит: 12.01.2018 (петок) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Известување

Неорганска хемија - Б ниво

I декада: Устен испит: 12.01.2018 (петок) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Известување

Електрохемија

I декада: Устен испит: 12.01.2018 (петок) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Известување

Основи на биоелектрохемија

I декада: Устен испит: 12.01.2018 (петок) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Известување

12.01.2018  09:00

Хроматографски методи (прв циклус)

Испитот по Хроматографски методи во прва декада ќе се одржи на 12 јануари во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник до 10 јануари.

Известување

10.01.2018  10:00

Општа хемија - А ниво

I декада: Писмен испит (задачи): 10.01.2018 (среда) со почеток во 10:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Известување

10.01.2018  09:00

Биохемија I - А ниво

Писмениот испит ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ.

Известување

10.01.2018  10:00

Неорганска хемија - Б ниво

I декада: Писмен испит (задачи): 10.01.2018 (среда) со почеток во 10:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Известување

Инструментални аналитички методи - А ниво

I-декада: Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 10. 01. 2018 со почеток во 10 часот. Студентите кои ќе полагаат да се најават на mail кај наставникот (marinaiv@pmf.ukim.mk), а оние кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да наведат и кој дел од испитот ќе го полагаат. Усниот испит ќе се полага 18.01.2018 год. - студентите кои ќе полагаат да се најават на e-mail за да се направи распоред кој во колку часот ќе полага.

Известување

10.01.2018  09:00

Експериментална биохемија

Писмениот испит ќе се доржи во Амфитеатарот на ИХ

Известување

Биохемија I - Б ниво

Писмениот испит ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ.

Известување

Секундарни метаболити: изолација и својства

Писмениот испит ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ

Известување

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Писмениот испит од првата декада ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ. Студентите имаат право да полагаат во само една од двете декади. Задолжително е носењето на индекс. Писмениот дел ќе се состои од пишување на структурни формули, именување, препознавање на функционални групи, цртање на изомери (сите видови на изомерија), препознавање на видови реакции.

rezultati_organska_januari_2018.pdf реазултати јануарска сесија, прва декада

09.01.2018  12:00

Општа хемија - А ниво

Втор колоквиум во врска со предавањата. 12:00 ч. во амфитеатарот на ИХ.

Rezultati_usen_II_kol_Opsta_hem.pdf Rezultati-Opsta hemija-II kolokvium vo vrska so predavanjata

09.01.2018  09:00

Радиохемија

Писмен испит (задачи).

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит (задачи; нова програма). Испит (стара програма).

FizHem1B09_01_2018.xls Rezultati ispit

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит (задачи; нова програма). Испит (стара програма).

FizHem2B09_01_2018.xls Rezultati od ispit

09.01.2018  10:00

Теоретска неорганска хемија

II колоквиум

rezultati_II_kol_2018_w.pdf Резултати од вториот колоквиум

29.12.2017  09:00

Инструментални аналитички методи - А ниво

Втор колоквиум по Инструментални аналитички методи-А ниво, 29.12.2017, 9 часот.

rezultati_vtor_kolokvium_Instr_A_2017_18.pdf Rezultati od II kolokvium (29.12.2017 god.)

20.12.2017  08:00

Физичка хемија II - Б ниво

Vtor kolokvium

FizHem2B2kol20_12_2017.pdf Rezultati od vtor kolokvium

16.12.2017  10:00

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

Задолжително носење свој калкулатор. Позајмување НЕМА да се дозволи!!! Ќе се полагаат само задачи! I декада, писмен испит, амфитеатар.

Osobodeni_preku_kolok_2018.pdf rezultati

11.12.2017  14:00

Секундарни метаболити: изолација и својства

На колоквиумот имаат право да полагаат студентите од тековната генерација, како и студентите од претходните кои уредно го имаат пријавено предметот во оваа учебна година. Предметен професор доц. д-р Наташа Ристовска

Известување

24.11.2017  10:15

Теоретска неорганска хемија

I колоквиум

rezultati_I_kol_2017_w.pdf Резултати од првиот колоквиум

22.11.2017  10:00

Инструментални аналитички методи - А ниво

Прв колоквиум по Инструментални аналитички методи-А ниво, 22.11.2017, 10 часот.

rezultati_prv_kolokvium_Instr_A_2017_18.pdf Rezultati od I kolokvium (22.11.2017 god.)

21.11.2017  10:00

Општа хемија - А ниво

I Колоквиум во врска со теоретските предавања Општа хемија

Rezultati_usen_I_kol_Opsta_hem.pdf Rezultati

17.11.2017  11:00

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

rezultati_I_kolokvium.pdf rezultati I kolokvium

15.11.2017  08:00

Физичка хемија II - Б ниво

Прв колоквиум по Физичка хемија 2-Б ниво (аналитичка биохемија)

prvkol2B16_11_2017.pdf Prv kolokvium rezultati

13.11.2017  13:00

Радиохемија

Писмен испит (задачи)

13_11_2017.pdf Pismen ispit

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит (задачи).

1B13_11_2017.pdf Pismen ispit

Физичка хемија II - Б ниво

Испит (стара програма).

Известување

10.11.2017  10:00

Биохемија I - А ниво

Прв колоквиум по биохемија I

Известување

Биохемија I - Б ниво

Прв колоквиумпо Биохемија I

Известување

Секундарни метаболити: изолација и својства

Писмен испит по секундарни метаболити: изолација и својства Усниот испит ќе се одржи на 14.11.2017 (вторник) во 12 часот.

Известување

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Писмен дел од испит

Известување

07.11.2017  10:00

Неорганска биохемија

rezultati_7_11_2017.pdf резултати

Нанохемија и нанотехнологии

nanohemija_rezultati_7_11_2017.pdf rezultati

Одбрани поглавја од неорганска хемија

rezultati_OPNH_7_11_2017.pdf резултати

06.11.2017  10:00

Аналитичка хемија II - А ниво

Писмен испит Просторија 306 Задолжително носење калкулатори!

Rezultati_11_2017.pdf rezultati

Структура на атоми и молекули

Писмен испит Просторија 306 Задолжително носење калкулатори!

Rezultati_11_2017-0.pdf rezultati

Одбрани поглавја од физичка хемија

Писмен испит Просторија 306 Задолжително носење калкулатори!

Rezultati_11_2017-1.pdf rezultati

09.10.2017  10:20

Аналитичка хемија II - А ниво

одржан

rezultati-4.pdf резултати

Структура на атоми и молекули

одржан

rezultati-5.pdf резултати

<< претходно | | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2018. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.