Прв циклус (додипломски студии)

применета хемија (акредитација 2018)

Назив на студиската програма: Студиска програма по применета хемија на прв циклус

Подрачје: природно-математички науки; поле: хемија; област: применета биохемија 

Академски/стручeн назив/степен кој се стекнува со завршување на студиите: дипломиран инженер по хемија (BSc), VII-1 степен на образование

Tраење на студиите: Четири години (8 семестри)

Број на кредити: Вкупен број на кредити 240 (вклучувајќи и дипломска работа).

Услови за запишување на студентите: во согласност со закон­ски­те прописи што важат во Р. Македонија и на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“.

Спецификација на генеричките (општите) и специфичните компетенции кои студентот ќе ги стекне со завршувањето на студиите и за кои работни места е оспособен:

  • ОПШТИ КОМПЕТЕНЦИИ: Дипломираниот инженер по хемија ги познава основите законитости и принципи на хемиските дисциплини и владее со лабораториски вештини и умеења. Тој е оспособен за примена на знаењата и вештините за решавање на различни хемиски проблеми во конкретни ситуации.  
  • СПЕЦИФИЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ: Дипломираниот инженер по хемија е оспособен за примена и развој на современи хемиски, физичко-хемиски, аналитички и синтетски методи во лабораториската практика. Работните места на кои овие кадри можат да се вработуваат се хемиските лаборатории, како што се контролните и развојните лаборатории во индустријата, јавните институции како и лабораториите во академски и научноистражувачки институции.

 

Студиска програма

  • Студиската програма од применета хемија е од подрачјето на природните науки – хемија.
  • Студиите од студиската програма по применета хемија од првиот циклус траат четири години, односно осум семестри. Вкупниот број кредити што можат да се освојат, вклучувајќи ја и дипломската работа, е 240. Вкупниот број кредити во една учебна година e 60. Бројот на доделените кредити по секој предмет ја искажува вкупната оптовареност на студентот за совладување на содржините на предметот. Студентот напредува во студиите преку освојување на кредити.
  • Наставата се одвива на македонски јазик.
  • Сите предмети се едносеместрални. Секој предмет е означен со определен код којшто содржи информација за него.
  • Студентот има право секој предмет по неговото слушање да го полага во две редовни испитни сесии. Предметите се полагаат писмено и усно во зависност од начините на оценување предвидени со предметните програми. Студентите имаат право на сукцесивно оценување со можност за ослободување од завршен испит по соодветна предметна програма. Доколку студентот не го положи испитот треба да го повтори слушањето на предметот.
  • Испитните рокови се организираат согласно Законот за Високо образование и Статутот и правилниците на Универзитетот.
  • Студиите завршуваат со одбрана на дипломска работа. Студентот може да ја брани својата дипломска работа откако ќе ги положи сите предвидени испити со студиската програма.
  • Студиската програма дава можност за натамошна континуирана едукација на повисоко ниво т.е. студии по хемија на II циклус (магистерски студии) и на III циклус (докторски студии).

 

Студиска програма за применета хемија

(Звање: Дипломиран инженер по хемија)

    ПРИМЕНЕТА ХЕМИЈА (2017- )         ЕКТС
    Име на предметот П ТВ ЕВ К вкупно
I семестар

30

1 ХМ-101А Општа хемија - А ниво 4 2 3 10

 

2 ХМ-10М Математика I 4 3 0 8

 

3 ХМ-10ФА Oпшта физика I - А ниво 3 1 3 8

 

4 ХМ-110 Безбедност и протокол во лабораторија 1 0 2 2

 

5  ХМ-СЗ Спорт и здравје (УКИМ задолжителен)       2

 

II семестар

30

6 ХМ-201А Неорганска хемија - А ниво 4 2 3 8

 

7 ХМ-20М Математика II 4 3 0 8

 

8 ХМ-20ФА Општа физика II - А ниво 3 1 3 8

 

9 ХМ-209 Примена на компјутери во хемијата 2 2 0 4

 

10 ХМ-ЈАЗ Странски јазик (Англиски) 0 4 0 2

 

III семестар

30

11 ХМ-302А Аналитичка хемија I - А ниво 3 1 5 8

 

12 ХМ-303 Органска хемија I 4 1 5 10

 

13 ХМ-301 Теоретска неорганска хемија 4 0 0 6

 

14 ХМ-332 Математички методи во хемијата 3 2 0 4

 

15   Изборен УКИМ       2

 

IV семестар

30

16 ХМ-403А Органска хемија II - А ниво 4 1 4 8

 

17 ХМ-402 Аналитичка хемија II 3 1 5 8

 

18 ХМ-404А Физичка хемија I - А ниво 4 2 4 8

 

19 ХМ-411 Експериментална неорганска хемија 2 0 4 6

 

V семестар

30

20 ХМ-505Б Биохемија I - Б ниво 3 1 3 8

 

21 ХМ-502А Инструментални аналитички методи - А ниво 4 1 4 8

 

22 ХМ-504А Физичка хемија II - А ниво 4 2 4 8

 

23 ХМ-508 Индустриска хемија 5 1 0 6

 

VI семестар

30

24 ХМ-605 Биохемија II 3 0 3 6

 

25 ХМ-604 Структура на атоми и молекули  4 2 3 8

 

26 ХM-623 Експериментална органска хемија 2 0 5 6

 

27 ХМ-634 Геохемија и минералогија 3 1 0 4

 

28 ХМ-601 Електрохемија 2 0 3 4

 

29   Изборен УКИМ (Пр. Етика)       2

 

VII семестар

28

30 ХМ-704 Методи за определување на молекулски структури 2 1 1 4

 

31 ХМ-509 Хемија на животната средина 2 0 4 6

 

32 ХМ-724 Кристалохемија 3 1 1 6

 

33   Изборен       4

 

34   Изборен       4

 

35   Изборен       4

 

VIII семестар

32

36 ХМ-802 Одбрани поглавја од инструментална анализа 2 1 3 6

 

37 ХМ-801 Нанохемија и нанотехнологија 3 0 2 4

 

38 ХМ-834 Радиохемија 2 2 0 4

 

39 ХМ-821 Хемија на комплексни соединенија 3 0 4 6

 

40   Изборен       4

 

  ХМ-ДИП Дипломска 0 2 6 8

 

             

240

П = предавања; ТВ = теоретски вежби; ЕВ = експериментални вежби (лабораториски вежби); К = кредити.

Предметите напишани со коси букви се специфични за дадениот модул на студии

 

Изборни предмети на Институтот за хемија (З – зимски, Л - летен семестар, со римски број е означен семестарот во кој најрано може да се избере предметот).

Бр.

Семестар

код

Име на предмет

П

ТВ

ЕВ

К

1

З

I

ХМ-10Б

Општа биологија

4

0

3

8

2

З

III

ХМ-305

Историја на хемијата

2

1

0

4

3

З

III

ХМ-306

Комуникациски вештини

2

1

0

2

4

З

III

ХМ-30Б

Хемиска микробиологија

3

0

3

6

5

З

III

ХМ-321

Одбрани поглавја од неорганска хемија

3

1

3

6

6

З

III

ХМ-351

Нутриционизам

2

0

0

4

7

З

V

ХМ-50Б

Имунохемија со имунологија

2

0

2

4

8

З

V

ХМ-551

Хемиско експериментирање 1

2

0

2

4

9

З

V

ХМ-554

Анализа на нафтени деривати и горива

2

0

2

4

10

З

V

ХМ-555

Теоретска  органска хемија

4

0

0

4

11

З

V

ХМ-556

Хемометрија

2

1

0

4

12

З

VII

ХМ-70Б

Основи на молекуларната биологија

4

0

3

6

13

З

VII

ХМ-70М

Клиничка биохемија

4

0

5

8

14

З

VII

ХМ-719

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

2

0

2

4

15

З

VII

ХМ-751

Основи на биоелектрохемија

2

0

2

4

16

З

VII

ХМ-752

Форензичка хемија

2

0

2

4

17

З

VII

ХМ-753

Хемија на керамички материјали

2

0

2

4

18

Л

II

ХМ-151

Етика за хемичари

2

1

0

2

19

Л

IV

ХМ-409

Хемија во практиката

3

1

0

4

20

Л

IV

ХМ-40Б

Општа физиологија

4

0

4

8

21

Л

IV

ХМ-451

Експериментирање на микроскала

2

0

2

4

22

Л

IV

ХМ-453

Структура-активност релации кај биоактивни молекули

2

2

0

4

23

Л

IV

ХМ-454

Легислатива за хемија на животната средина и храна

2

1

0

2

24

Л

VI

ХМ-60Б

Биотехнологија

2

0

2

4

25

Л

VI

ХМ-612

Хроматографски методи

2

0

2

4

26

Л

VI

ХМ-651

Хемиско експериментирање 2

2

0

2

4

27

Л

VI

ХМ-652

Хемија на хетероциклични соединенија

2

0

3

4

28

Л

VI

ХМ-653

Токсиколошка хемија

2

1

0

4

29

Л

VI

ХМ-654

Експериментална биохемија

2

0

4

4

30

Л

VI

ХМ-655

Еколошка биохемија

2

0

0

2

31

Л

VIII

ХМ-80Б

Биохемија III

3

0

3

6

32

Л

VIII

ХМ-851

Молекуларно моделирање

2

1

0

2

33

Л

VIII

ХМ-852

Неорганска биохемија

2

0

1

2

34

Л

VIII

ХМ-853

Хемија на природни производи

3

1

4

8

© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.