Прв циклус (додипломски студии)

применета хемија

  • Назив на студиската програма: Студиската програма по применета хемија
  • Tраење на студиите:  Четири години (8 семестри)
  • Услови за запишување на студентите: Запишувањето на студиската програма по применета хемија на Природно-математичкиот факултет е согласно закон­ски­те решенија што важат во Република Македонија и на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје.
  • Академскиот или стручниот назив или степен кој се стекнува со завршување на студиите: Дипломираните студенти на студиската програма по применета хемија, стекнуваат звање дипломиран инженер по хемија. 
  • Спецификација на генеричките (општите) и специфичните компетенции кои студентот ќе ги стекне со завршувањето на студиите и за кои работни места е оспособен:
  • Дипломираниот инженер по хемија ги познава основите законитости и принципи на хемиските дисциплини и владее со лабораториски вештини и умеења. Тој е оспособен за примена на знаењата и вештините за решавање на различни хемиски проблеми во конкретни ситуации.  
  • Дипломираниот инженер по хемија ќе биде оспособен за примена и развој на современи хемиски, физичко-хемиски, аналитички и синтетски методи во лабораториската практика. Работните места на кои овие кадри можат да се вработуваат се контролните и развојните лаборатории во индустријата, како и лабораториите во разни научно-истражувачки институции.

 

 Дипломски студии по применета хемија на Институтот за хемија при Природно-математичкиот факултет (дипломиран инженер по хемија – применета хемија)

1 циклус, 4 години, 8 семестри, 240 ЕКТС кредити

Подрачје: природно-математички науки; поле: хемија; област: применета хемија

 

Студиската програма за применета хемија на првиот циклус студии по хемија се состои од 4 години (8 семестри) со што студентите добиваат 240 кредити.

Професионалната титула по завршување на првиот циклус на студии и одбрана на дипломската работа е дипломиран инженер по хемија – применета хемија.

Овие дипломски студии и програмата се организирани за стекнување на VII-1 степен на образование и целосно исполнување на дескрипторите за квалификации.

Студиската програма дава можност за натамошна континуирана едукација на повисоко ниво т.е. последипломски студии по хемија.

 

Студиска програма

Студиската програма од применета хемија е од подрачјето на природните науки – хемија.

Студиите од студиската програма по применета хемија од првиот циклус траат четири години, односно осум семестри.

Вкупниот број кредити што треба да се освојат, вклучувајќи ја и дипломската работа, изнесува 240.

Вкупниот број кредити во една учебна година изнесува 60 (ЗВО чл. 105 ст.1). Бројот на доделените кредити по секој предмет ја искажува вкупната оптовареност на студентот за совладување на содржините на предметот.

Сите предмети се едносеместрални.

Секој предмет е означен со определен код којшто содржи информација за него.

Наставата се одвива на македонски јазик.

Испитните рокови се организираат согласно Законот за Високо образование и Статутот и правилниците на Универзитетот.

Студентот може да ја брани својата дипломска работа откако ќе ги положи сите предвидени испити со студиската програма.

Запишувањето на студенти на студиската програма по применета хемија на Природно-математичкиот факултет е согласно закон­с­ки­те решенија што важат во Република Македонија и на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје.

Студентот има право секој предмет по неговото слушање да го полага во две испитни сесии. Доколку студентот не го положи испитот треба да го повтори слушањето на предметот.

Предметите се полагаат писмено и усно во зависност од начините на оценување предвидени со предметните програми. Студентите имаат право на сукцесивно оценување со можност за ослободување од завршен испит по соодветна предметна програма.

Студентот напредува во студиите преку освојување на кредити. Бројот на кредитите што студентот треба да ги освои се предвидени со студиската програма.

Студиската програма по применета хемија се состои од задолжителни предмети и изборни предмети. Некои од задол­жител­ните предмети се понудени на две нивоа: A-ниво, коешто е повисоко и В-ниво кое е пониско. Во случај кога за некој задолжителен предмет е предвидено пониското ниво, студентот има право, по сопствен избор, да го избере и повисокото ниво.

 

 

Студиска програма за применета хемија

(Звање: Дипломиран инженер по хемија)

 

Код

Име на предметот

П

ТВ

ЕВ

К

вкупно

 

 

I семестар

 

 

 

 

 

1

ХЕМ-101А

Општа хемија - А ниво

4

2

3

10

 

2

ХЕМ-10МА

Математика I - А ниво

4

3

0

8

 

3

ХЕМ-109

Примена на компјутери во хемијата

2

2

0

4

 

4

ХЕМ-10ФА

Oпшта физика I - А ниво

3

1

3

8

30

 

 

II семестар

 

 

 

 

 

5

ХЕМ-201А

Неорганска хемија - А ниво

4

2

3

8

 

6

ХЕМ-20МА

Математика II - А ниво

4

3

0

8

 

7

ХЕМ-20ФА

Општа физика II - А ниво

3

1

3

8

 

8

ХЕМ-ЈАЗ

Странски јазик

0

4

0

2

 

9

ХЕМ-204

Геохемија и минералогија

3

1

0

4

30

 

 

III семестар

 

 

 

 

 

10

ХЕМ-201А

Аналитичка хемија I - А ниво

3

2

4

8

 

11

ХЕМ-303А

Органска хемија I - А ниво

4

1

5

10

 

12

ХЕМ-301

Теоретска неорганска хемија

4

0

0

6

 

13

ХЕМ-332

Математички методи во хемијата

3

2

0

6

30

 

 

IV семестар

 

 

 

 

 

14

ХЕМ-403А

Органска хемија II - А ниво

4

2

4

8

 

15

ХЕМ-402А

Аналитичка хемија II - А ниво

3

2

4

8

 

16

ХЕМ-404А

Физичка хемија I - А ниво

4

2

4

8

 

17

ХЕМ-411

Експериментална неорганска хемија

2

0

4

6

30

 

 

V семестар

 

 

 

 

 

18

ХЕМ-505Б

Биохемија I - Б ниво

3

0

3

6

 

19

ХЕМ-502А

Инструментални аналитички методи - А ниво

4

1

4

10

 

20

ХЕМ-504А

Физичка хемија II - А ниво

4

2

4

8

 

21

ХЕМ-503

Теоретска органска хемија

4

0

0

4

 

22

 

Изборен УКИМ

 

 

 

2

30

 

 

VI семестар

 

 

 

 

 

23

ХЕМ-605Б

Биохемија II - Б ниво

3

0

3

6

 

24

ХЕМ-604

Структура на атоми и молекули

4

2

3

8

 

25

ХЕМ-533

Хемија на хетероциклични соединенија

2

0

3

4

 

26

ХЕМ-609

Индустриска хемија

5

1

0

4

 

27

ХЕМ-601

Електрохемија

2

0

3

4

 

28

 

Изборен хемија

 

 

 

4

30

 

 

VII семестар

 

 

 

 

 

29

ХЕМ-513

Експериментална органска хемија

2

0

5

6

 

30

ХЕМ-704

Методи за определување на молекулски структури

2

1

1

6

 

31

ХЕМ-409

Хемија на животната средина

2

0

4

6

 

32

ХЕМ-724

Кристалохемија

3

1

1

4

 

33

ХЕМ-721

Хемија на комплексни соединенија

3

0

4

4

 

34

 

Изборен УКИМ

 

 

 

2

 

35

 

Изборен УКИМ

 

 

 

2

30

 

 

VIII семестар

 

 

 

 

 

36

ХЕМ-602

Одбрани поглавја од инструментална анализа

2

0

5

6

 

37

ХЕМ-701

Нанохемија и нанотехнологија

3

0

2

4

 

38

ХЕМ-734

Радиохемија

2

2

0

4

 

39

 

Изборен хемија

 

 

 

4

 

40

 

Изборен хемија

 

 

 

4

 

 

ХЕМ-ДИП

Дипломска

0

2

6

8

30

 

 

 

 

 

 

 

240

П = предавања; ТВ = теоретски вежби; ЕВ = експериментални вежби (лабораториски вежби); К = кредити.

Предметите напишани со коси букви се специфични за дадениот модул на студии

© 2018. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.