Прв циклус (додипломски студии)

применета хемија

Назив на студиската програма: Студиска програма по применета хемија на прв циклус

Подрачје: природно-математички науки; поле: хемија; област: применета биохемија 

Академски/стручeн назив/степен кој се стекнува со завршување на студиите: дипломиран инженер по хемија (BSc), VII-1 степен на образование

Tраење на студиите: Четири години (8 семестри)

Број на кредити: Вкупен број на кредити 240 (вклучувајќи и дипломска работа).

Услови за запишување на студентите: во согласност со закон­ски­те прописи што важат во Р. Македонија и на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“.

Спецификација на генеричките (општите) и специфичните компетенции кои студентот ќе ги стекне со завршувањето на студиите и за кои работни места е оспособен:

  • ОПШТИ КОМПЕТЕНЦИИ: Дипломираниот инженер по хемија ги познава основите законитости и принципи на хемиските дисциплини и владее со лабораториски вештини и умеења. Тој е оспособен за примена на знаењата и вештините за решавање на различни хемиски проблеми во конкретни ситуации.  
  • СПЕЦИФИЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ: Дипломираниот инженер по хемија е оспособен за примена и развој на современи хемиски, физичко-хемиски, аналитички и синтетски методи во лабораториската практика. Работните места на кои овие кадри можат да се вработуваат се хемиските лаборатории, како што се контролните и развојните лаборатории во индустријата, јавните институции како и лабораториите во академски и научноистражувачки институции.

 

Студиска програма

  • Студиската програма од применета хемија е од подрачјето на природните науки – хемија.
  • Студиите од студиската програма по применета хемија од првиот циклус траат четири години, односно осум семестри. Вкупниот број кредити што можат да се освојат, вклучувајќи ја и дипломската работа, е 240. Вкупниот број кредити во една учебна година e 60. Бројот на доделените кредити по секој предмет ја искажува вкупната оптовареност на студентот за совладување на содржините на предметот. Студентот напредува во студиите преку освојување на кредити.
  • Наставата се одвива на македонски јазик.
  • Сите предмети се едносеместрални. Секој предмет е означен со определен код којшто содржи информација за него.
  • Студентот има право секој предмет по неговото слушање да го полага во две редовни испитни сесии. Предметите се полагаат писмено и усно во зависност од начините на оценување предвидени со предметните програми. Студентите имаат право на сукцесивно оценување со можност за ослободување од завршен испит по соодветна предметна програма. Доколку студентот не го положи испитот треба да го повтори слушањето на предметот.
  • Испитните рокови се организираат согласно Законот за Високо образование и Статутот и правилниците на Универзитетот.
  • Студиите завршуваат со одбрана на дипломска работа. Студентот може да ја брани својата дипломска работа откако ќе ги положи сите предвидени испити со студиската програма.
  • Студиската програма дава можност за натамошна континуирана едукација на повисоко ниво т.е. студии по хемија на II циклус (магистерски студии) и на III циклус (докторски студии).

 

Студиска програма за применета хемија

(Звање: Дипломиран инженер по хемија)

    ПРИМЕНЕТА ХЕМИЈА (2017- )         ЕКТС
    Име на предметот П ТВ ЕВ К вкупно
I семестар 30
1 ХМ-101А Општа хемија - А ниво 4 2 3 10  
2 ХМ-10М Математика I 4 3 0 8  
3 ХМ-10ФА Oпшта физика I - А ниво 3 1 3 8  
4 ХМ-110 Безбедност и протокол во лабораторија 1 0 2 2  
5   Изборен УКИМ - Спорт и здравје (задолж)       2  
II семестар 30
6 ХМ-201А Неорганска хемија - А ниво 4 2 3 8  
7 ХМ-20М Математика II 4 3 0 8  
8 ХМ-20ФА Општа физика II - А ниво 3 1 3 8  
9 ХМ-209 Примена на компјутери во хемијата 2 2 0 4  
10 ХМ-ЈАЗ Странски јазик 0 4 0 2  
III семестар 30
11 ХМ-302А Аналитичка хемија I - А ниво 3 1 5 8  
12 ХМ-303 Органска хемија I 4 1 5 10  
13 ХМ-301 Теоретска неорганска хемија 4 0 0 6  
14 ХМ-332 Математички методи во хемијата 3 2 0 4  
15   Изборен УКИМ       2  
IV семестар 30
16 ХМ-403А Органска хемија II - А ниво 4 1 4 8  
17 ХМ-402 Аналитичка хемија II 3 1 5 8  
18 ХМ-404А Физичка хемија I - А ниво 4 2 4 8  
19 ХМ-411 Експериментална неорганска хемија 2 0 4 6  
V семестар 30
20 ХМ-505Б Биохемија I - Б ниво 3 1 3 8  
21 ХМ-502А Инструментални аналитички методи - А ниво 4 1 4 8  
22 ХМ-504А Физичка хемија II - А ниво 4 2 4 8  
23 ХМ-509 Индустриска хемија 5 1 0 6  
VI семестар 30
24 ХМ-605 Биохемија II 3 0 3 6  
25 ХМ-604 Структура на атоми и молекули  4 2 3 8  
26 ХM-523 Експериментална органска хемија 2 0 5 6  
27 ХМ-604 Геохемија и минералогија 3 1 0 4  
28 ХМ-601 Електрохемија 2 0 3 4  
29   Изборен УКИМ (Пр. Етика)       2  
VII семестар 28
30 ХМ-704 Методи за определување на молекулски структури 2 1 1 4  
31 ХМ-509 Хемија на животната средина 2 0 4 6  
32 ХМ-724 Кристалохемија 3 1 1 6  
33   Изборен       4  
34   Изборен       4  
35   Изборен       4  
VIII семестар 32
36 ХМ-802 Одбрани поглавја од инструментална анализа 2 1 3 6  
37 ХМ-801 Нанохемија и нанотехнологија 3 0 2 4  
38 ХМ-834 Радиохемија 2 2 0 4  
39 ХМ-821 Хемија на комплексни соединенија 3 0 4 6  
40   Изборен       4  
  ХМ-ДИП Дипломска 0 2 6 8  
              240

 

Код

Име на предметот

П

ТВ

ЕВ

К

вкупно

 

 

I семестар

 

 

 

 

 

1

ХЕМ-101А

Општа хемија - А ниво

4

2

3

10

 

2

ХЕМ-10МА

Математика I - А ниво

4

3

0

8

 

3

ХЕМ-109

Примена на компјутери во хемијата

2

2

0

4

 

4

ХЕМ-10ФА

Oпшта физика I - А ниво

3

1

3

8

30

 

 

II семестар

 

 

 

 

 

5

ХЕМ-201А

Неорганска хемија - А ниво

4

2

3

8

 

6

ХЕМ-20МА

Математика II - А ниво

4

3

0

8

 

7

ХЕМ-20ФА

Општа физика II - А ниво

3

1

3

8

 

8

ХЕМ-ЈАЗ

Странски јазик

0

4

0

2

 

9

ХЕМ-204

Геохемија и минералогија

3

1

0

4

30

 

 

III семестар

 

 

 

 

 

10

ХЕМ-201А

Аналитичка хемија I - А ниво

3

2

4

8

 

11

ХЕМ-303А

Органска хемија I - А ниво

4

1

5

10

 

12

ХЕМ-301

Теоретска неорганска хемија

4

0

0

6

 

13

ХЕМ-332

Математички методи во хемијата

3

2

0

6

30

 

 

IV семестар

 

 

 

 

 

14

ХЕМ-403А

Органска хемија II - А ниво

4

2

4

8

 

15

ХЕМ-402А

Аналитичка хемија II - А ниво

3

2

4

8

 

16

ХЕМ-404А

Физичка хемија I - А ниво

4

2

4

8

 

17

ХЕМ-411

Експериментална неорганска хемија

2

0

4

6

30

 

 

V семестар

 

 

 

 

 

18

ХЕМ-505Б

Биохемија I - Б ниво

3

0

3

6

 

19

ХЕМ-502А

Инструментални аналитички методи - А ниво

4

1

4

10

 

20

ХЕМ-504А

Физичка хемија II - А ниво

4

2

4

8

 

21

ХЕМ-503

Теоретска органска хемија

4

0

0

4

 

22

 

Изборен УКИМ

 

 

 

2

30

 

 

VI семестар

 

 

 

 

 

23

ХЕМ-605Б

Биохемија II - Б ниво

3

0

3

6

 

24

ХЕМ-604

Структура на атоми и молекули

4

2

3

8

 

25

ХЕМ-533

Хемија на хетероциклични соединенија

2

0

3

4

 

26

ХЕМ-609

Индустриска хемија

5

1

0

4

 

27

ХЕМ-601

Електрохемија

2

0

3

4

 

28

 

Изборен хемија

 

 

 

4

30

 

 

VII семестар

 

 

 

 

 

29

ХЕМ-513

Експериментална органска хемија

2

0

5

6

 

30

ХЕМ-704

Методи за определување на молекулски структури

2

1

1

6

 

31

ХЕМ-409

Хемија на животната средина

2

0

4

6

 

32

ХЕМ-724

Кристалохемија

3

1

1

4

 

33

ХЕМ-721

Хемија на комплексни соединенија

3

0

4

4

 

34

 

Изборен УКИМ

 

 

 

2

 

35

 

Изборен УКИМ

 

 

 

2

30

 

 

VIII семестар

 

 

 

 

 

36

ХЕМ-602

Одбрани поглавја од инструментална анализа

2

0

5

6

 

37

ХЕМ-701

Нанохемија и нанотехнологија

3

0

2

4

 

38

ХЕМ-734

Радиохемија

2

2

0

4

 

39

 

Изборен хемија

 

 

 

4

 

40

 

Изборен хемија

 

 

 

4

 

 

ХЕМ-ДИП

Дипломска

0

2

6

8

30

 

 

 

 

 

 

 

240

П = предавања; ТВ = теоретски вежби; ЕВ = експериментални вежби (лабораториски вежби); К = кредити.

Предметите напишани со коси букви се специфични за дадениот модул на студии

© 2018. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.