Прирачник за студентите (запишани од 2012 до 2017)

Прирачник за студентите по хемија

Во прилог е прирачникот за студентите кои се запишани на Природно-математичкиот факултет на студии по хемија (сите насоки).


© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.