Slide background
Зградата на „Институтот за хемија“
Slide background
Структура на фелдспат
Slide background
Минералошка збирка
Slide background
На лабораториски вежби
физичка хемија
Slide background
На лабораториски вежби
Квалитативна хемиска анализа
Slide background
Хемиски спектакл, 17.03.2011
Slide background
HPLC MSn
Slide background
инструмент GC-MS
Slide background
Slide background
Испит кристалохемија

МИСИЈА на Институтот за хемија

Институтот за хемија, како една од единиците на Природно-математичкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј", се стреми да привлече и едуцира високомотивирани студенти од областа на хемијата и сродните дисциплини. Оваа своја мисија Институтот за хемија се обидува да ја оствари преку интензивна меѓународна соработка со водечки институции од Европа, како и со организација на заеднички студиски програми. Самиот институт е центар за стручно усовршување на кадри, од областа на хемијата и сродните дисциплини, кои работат во индустријата или во други дејности.

Ваквата определба кон образованието е поткрепена со научни истражувања од областа на хемијата на животната средина, биоелектрохемијата, хемијата на храна, структурната хемија, молекулската спектроскопија, нанохемијата, квантната и теориската хемија, образованието во хемијата итн. - што е потврдено и признаено преку бројни научни, едукативни и стручни публикации во високорангирани меѓународни списанија, како и организација на меѓународни научни манифестации и учество во најактуелни домашни и меѓународни научно-истражувачки проекти.

Институтот за хемија обезбедува услуги и дава придонес за македонската и регионалната индустрија преку стратешки партнерства, со нагласок на поддршката за иновации. Институтот функционира како независна лабораторија за анализи, како и за следење, тестирање и стандардизација од сите облсти на хемијата. 


© 2019. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.