Slide background
Зграда на „Институтот за хемија“
2018
Slide background
Структура на фелдспат
Slide background
Минералошка збирка
Slide background
Лабораториски вежби
физичка хемија
Slide background
Лабораториски вежби
квантитативна хемиска анализа
Slide background
Хемиски спектакл
17 март 2011

Повеќе

Slide background
Научноистражувачка работа
инструмент HPLC MSn
Slide background
Научноистражувачка работа
инструмент GC-MS
Slide background
Научноистражувачка работа
шленкова линија
Slide background
26 јануари 2019
Влез на Институтот за хемија
Slide background
Испит
кристалохемија

Протест


Денес, вторник, 22 октомври 2019 година во 11 часот пред зградата на Институтот за хемија (долна зграда на Природно-математичкиот факултет) вработените и студентите на Институтот за хемија при Природно-математичкиот факултет излегоа за јавно да го изразат своето незадоволство од условите за работа и студирање, кои во последните години стануваат сè полоши и го доведуваат во прашање нормалното реализирање на високообразовната и научноистра­жу­вач­ката дејност на Институтот.

МИСИЈА на Институтот за хемија

Институтот за хемија, како една од единиците на Природно-математичкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј", се стреми да привлече и едуцира високомотивирани студенти од областа на хемијата и сродните дисциплини. Оваа своја мисија, Институтот за хемија се обидува да ја оствари преку интензивна меѓународна соработка со водечки институции од Европа, како и со организација на заеднички студиски програми. Институтот е центар за стручно усовршување на кадри, од областа на хемијата и сродните дисциплини, кои работат во индустријата и во други дејности.

Ваквата определба кон образованието е поткрепена со научни истражувања од областа на хемијата на животната средина, биоелектрохемијата, хемијата на храна, структурната хемија, молекулската спектроскопија, нанохемијата, квантната и теориската хемија, образованието во хемијата итн. - што е потврдено и признаено преку бројни научни, едукативни и стручни публикации во високорангирани меѓународни списанија, како и организација на меѓународни научни манифестации и учество во најактуелни домашни и меѓународни научноистражувачки проекти.

Институтот за хемија обезбедува услуги и дава придонес за македонската и регионалната индустрија преку стратешки партнерства, со нагласок на поддршката за иновации. Институтот функционира како независна лабораторија за анализи, како и за следење, тестирање и стандардизација од сите облсти на хемијата. 

© 2020. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.