Лабораторија за анализа на горива

Опременост и услуги


лаб. за анализа на горива


лаб. за горива 2

 

     Во рамките на Истражувачката лабораторија за анализа на нафтени деривати и горива со средства на Владата на Р. Македонија се набавени  повеќе нови инструмент (~20) за рутински анализи и одредување на квалитетот на нафтени деривати и горива според светски признати методи (ASTM, ISO, EN итн.). Како позначајни  (и ретки во регионот) инструменти би ги истакнале следниве: Инструмент за одредување на хемиски состав и енергетска вредност на природен гас и други гасовити горива, инструмент за одредување на енергетска вредност на течни и цврсти примероци, инструмент за вакуум дестилација на нафтени деривати со автоматски колектор на фракции (единствен инструмент во регионот). Лабораторијата нуди услуги на заинтересирани странки и има и истражувачка компонента пред сè во оптимизација и подобрување на постоечките методи и развивање на нови методи за анализа и контрола на квалитет на нафтени деривати и горива.


Можности за анализа

 

     Лабораторијата може да се користи за анализа на разни примероци, како на пример:

  • одредување на хемиски состав и калориска вредност на природен гас
  • одредување на точка на палење, парен притисок и дестилационен профил на течни горива  
  • одредување на својства на моторни масли и средства за подмачкување
  • одредување на квалитет на дизел и биодизел
  • одредување на идентитет на непознати примероци 

Одговорни лица за контакт

Проф. д-р Богдан Богданов

тел. 324-9916; факс: 322-6865

070 311-328

 е-пошта:  b_bogdanov@yahoo.com

 

Доц. д-р Јане Богданов

тел. 324-9915; факс 322-6865

071 393-467

е-пошта: j_b_bogdanov@yahoo.com


© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.