Прв циклус (додипломски студии)

аналитичка биохемија

  

  • Назив на студиската програма: Студиската програма по применета хемија – аналитичка биохемија.
  • Tраење на студиите:  Четири години (8 семестри)
  • Услови за запишување на студентите: Запишувањето на студиската програма по применета хемија на Природно-математичкиот факултет е согласно закон­ски­те решенија што важат во Република Македонија и на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје.
  • Академскиот или стручниот назив или степен кој се стекнува со завршување на студиите: Дипломираните студенти на студиската програма по применета хемија, стекнуваат звање дипломиран инженер по хемија.
  • Спецификација на генеричките (општите) и специфичните компетенции кои студентот ќе ги стекне со завршувањето на студиите и за кои работни места е оспособен:
  • Дипломираниот инженер по хемија ги познава основите законитости и принципи на хемиските дисциплини и владее со лабораториски вештини и умеења. Тој е оспособен за примена на знаењата и вештините за решавање на различни хемиски проблеми во конкретни 
  • Дипломираниот инженер по хемија – аналитичка биохемија се оспособува за примена и развој на биохемиски аналитички методи, во биохемиски и медицински лаборатории, како и за следење на биохемиски процеси во индустријата. Значи, работните места на кои овие кадри можат да се вработуваат се биохемиските лаборатории во здравствените установи, контролните и развојните лаборатории во прехранбената индустрија, во индустријата на биогорива како и лабораториите во разни научно-истражувачки институции.

 

Дипломски студии по применета хемија (модул: аналитичка биохемија) на Институтот за хемија при Природно-математичкиот факултет (дипломиран инженер по хемија – аналитичка биохемија)

1 циклус, 4 години, 8 семестри, 240 ЕКТС кредити

Подрачје: природно-математички науки; поле: хемија; област: аналитичка биохемија

 

Студиската програма за применета хемија на првиот циклус студии по применета хемија (модул аналитичка биохемија) се состои од 4 години (8 семестри) со што студентите добиваат 240 кредити.

Професионалната титула по завршување на првиот циклус на студии и одбрана на дипломската работа е дипломиран инженер по хемија – аналитичка биохемија.

Овие дипломски студии и програмата се организирани за стекнување на VII-1 степен на образование и целосно исполнување на дескрипторите за квалификации.

Студиската програма дава можност за натамошна континуирана едукација на повисоко ниво т.е. последипломски студии по хемија.

 

Студиска програма

Студиската програма од применета хемија-аналитичка биохемија е од подрачјето на природните науки – хемија.

Студиите од студиската програма по применета хемија од првиот циклус траат четири години, односно осум семестри.

Вкупниот број кредити што можат да се освојат, вклучувајќи ја и дипломската работа, изнесува 240.

Вкупниот број кредити во една учебна година изнесува 60 (ЗВО чл. 105 ст.1). Бројот на доделените кредити по секој предмет ја искажува вкупната оптовареност на студентот за совладување на содржините на предметот.

Сите предмети се едносеместрални.

Секој предмет е означен со определен код којшто содржи информација за него.

Наставата се одвива на македонски јазик.

Испитните рокови се организираат согласно Законот за Високо образование и Статутот и правилниците на Универзитетот.

Студентот може да ја брани својата дипломска работа откако ќе ги положи сите предвидени испити со студиската програма.

Запишувањето на студенти на студиската програма по применета хемија на Природно-математичкиот факултет е согласно закон­с­ки­те решенија што важат во Република Македонија и на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје.

Студентот има право секој предмет по неговото слушање да го полага во две испитни сесии. Доколку студентот не го положи испитот треба да го повтори слушањето на предметот.

Предметите се полагаат писмено и усно во зависност од начините на оценување предвидени со предметните програми. Студентите имаат право на сукцесивно оценување со можност за ослободување од завршен испит по соодветна предметна програма.

Студентот напредува во студиите преку освојување на кредити. Бројот на кредитите што студентот треба да ги освои се предвидени со студиската програма.

Студиската програма по применета хемија се состои од задолжителни предмети и изборни предмети. Некои од задол­жител­ните предмети се понудени на две нивоа: A-ниво, коешто е повисоко и В-ниво кое е пониско. Во случај кога за некој задолжителен предмет е предвидено пониското ниво, студентот има право, по сопствен избор, да го избере и повисокото ниво.

 

Студиска програма за применета хемија – аналитичка биохемија

 (Звање: Дипломиран инженер по хемија – аналитичка биохемија)

 

Код

Име на предметот

П

ТВ

ЕВ

К

вкупно

 

 

I семестар

 

 

 

 

 

1

ХЕМ-101А

Општа хемија – А ниво

4

2

3

10

 

2

ХЕМ-10МБ

Математика – Б ниво

4

4

0

8

 

3

ХЕМ-109

Примена на компјутери во хемијата

2

2

0

4

 

4

ХЕМ-10Б

Oпшта биологија

4

0

3

8

30

 

 

II семестар

 

 

 

 

 

5

ХЕМ-201Б

Неорганска хемија – Б ниво

3

1

3

6

 

6

ХЕМ-202

Статистичка обработка на податоци во хемијата

2

2

0

6

 

7

ХЕМ-20ФБ

Општа физика – Б ниво

4

2

2

8

 

8

ХЕМ-ЈАЗ

Странски јазик

0

4

0

2

 

9

ХЕМ-20Б

Општа физиологија I

3

0

3

8

30

 

 

III семестар

 

 

 

 

 

10

ХЕМ-302А

Аналитичка хемија I – А ниво

3

2

4

8

 

11

ХЕМ-303А

Органска хемија I – А ниво

4

1

5

10

 

12

ХЕМ-30Б

Општа физиологија II

3

0

3

8

 

13

ХЕМ-30Б2

Хемиска микробиологија

2

0

2

4

30

 

 

IV семестар

 

 

 

 

 

14

ХЕМ-403А

Органска хемија II – А ниво

4

2

4

8

 

15

ХЕМ-402А

Аналитичка хемија II – А ниво

3

2

4

8

 

16

ХЕМ-404Б

Физичка хемија I – Б ниво

3

1

4

6

 

17

ХЕМ-40Б

Биотехнологија

2

0

2

4

 

18

 

Изборен хемија 

 

 

 

4

30

 

 

V семестар

 

 

 

 

 

19

ХЕМ-505А

Биохемија I – А ниво

4

1

5

8

 

20

ХЕМ-502А

Инструментални аналитички методи – А ниво

4

1

4

10

 

21

ХЕМ-504Б

Физичка хемија II – Б ниво

3

0

3

4

 

22

ХЕМ-543

Секундарни метаболити: изолација и својства 

2

0

4

4

 

23

ХЕМ-519

Управување со квалитет во хемиска лабораторија 

2

0

2

4

30

 

 

VI семестар

 

 

 

 

 

24

ХЕМ-605А

Биохемија II – А ниво

4

0

4

8

 

25

ХЕМ-624

Одбрани поглавја од физичка хемија 

3

1

3

8

 

26

ХЕМ-60Б

Молекуларна биологија со генетика

4

0

2

4

 

27

ХЕМ-612

Хроматографски методи

2

0

3

4

 

28

ХЕМ-601

Електрохемија

2

0

3

4

 

29

 

Изборен УКИМ

 

 

 

2

30

 

 

VII семестар

 

 

 

 

 

30

ХЕМ-715

Клиничка биохемија

4

0

5

8

 

31

ХЕМ-704

Методи за определување на молекулски структури

2

1

1

6

 

32

ХЕМ-70Б

Имунохемија со имунологија

2

0

2

4

 

33

ХЕМ-705

Биохемија III (Биохемија на информациони патишта)

3

0

3

6

 

34

 

Изборен хемија

 

 

 

4

 

35

 

Изборен УКИМ

 

 

 

2

30

 

 

VIII семестар

 

 

 

 

 

36

ХЕМ-615

Експериментална биохемија

2

0

5

8

 

37

ХЕМ-701

Нанохемија и нанотехнологија

3

0

2

4

 

38

 

Изборен хемија

 

 

 

4

 

39

 

Изборен хемија

 

 

 

4

 

40

 

Изборен УКИМ

 

 

 

2

 

 

ХЕМ-ДИП

Дипломска

0

2

6

8

30

 

 

 

 

 

 

 

240

© 2018. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.