Прв циклус (додипломски студии)

аналитичка биохемија

Назив на студиската програма: Студиска програма по применета хемија –  аналитичка биохемија на прв циклус    

Подрачје: природно-математички науки; поле: хемија; област: аналитичка биохемија 

Академски/стручeн назив/степен кој се стекнува со завршување на студиите: дипломиран инженер по хемија – аналитичка биохемија (BSc), VII-1 степен на образование

Tраење на студиите: Четири години (8 семестри)

Број на кредити: Вкупен број на кредити 240 (вклучувајќи и дипломска работа).

Услови за запишување на студентите: во согласност со закон­ски­те прописи што важат во Р. Македонија и на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“.

Спецификација на генеричките (општите) и специфичните компетенции кои студентот ќе ги стекне со завршувањето на студиите и за кои работни места е оспособен:

  • ОПШТИ КОМПЕТЕНЦИИ: Дипломираниот инженер по хемија ги познава основите законитости и принципи на хемиските дисциплини и владее со лабораториски вештини и умеења. Тој е оспособен за примена на знаењата и вештините за решавање на различни хемиски проблеми во конкретни ситуации.
  • СПЕЦИФИЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ: Дипломираниот инженер по хемија – аналитичка биохемија се оспособува за примена и развој на биохемиски аналитички методи, во биохемиски и медицински лаборатории, како и за следење на биохемиски процеси во индустријата. Значи, работните места на кои овие кадри можат да се вработуваат се биохемиските лаборатории во здравствените установи, контролните и развојните лаборатории во прехранбената индустрија, во индустријата на биогорива како и лабораториите во разни научно-истражувачки институции.

 

Студиска програма

  •  Студиската програма од применета хемија-аналитичка биохемија е од подрачјето на природните науки – хемија.
  • Студиите од студиската програма по применета хемија-аналитичка биохемија од првиот циклус траат четири години, односно осум семестри. Вкупниот број кредити што можат да се освојат, вклучувајќи ја и дипломската работа, е 240. Вкупниот број кредити во една учебна година e 60. Бројот на доделените кредити по секој предмет ја искажува вкупната оптовареност на студентот за совладување на содржините на предметот. Студентот напредува во студиите преку освојување на кредити.
  • Наставата се одвива на македонски јазик.
  • Сите предмети се едносеместрални. Секој предмет е означен со определен код којшто содржи информација за него.
  • Студентот има право секој предмет по неговото слушање да го полага во две редовни испитни сесии. Предметите се полагаат писмено и усно во зависност од начините на оценување предвидени со предметните програми. Студентите имаат право на сукцесивно оценување со можност за ослободување од завршен испит по соодветна предметна програма. Доколку студентот не го положи испитот треба да го повтори слушањето на предметот.
  • Испитните рокови се организираат согласно Законот за Високо образование и Статутот и правилниците на Универзитетот.
  • Студиите завршуваат со одбрана на дипломска работа. Студентот може да ја брани својата дипломска работа откако ќе ги положи сите предвидени испити со студиската програма.
  • Студиската програма дава можност за натамошна континуирана едукација на повисоко ниво т.е. студии по хемија на II циклус (магистерски студии) и на III циклус (докторски студии).

 

Студиска програма за применета хемија – аналитичка биохемија

 (Звање: Дипломиран инженер по хемија – аналитичка биохемија)

    АНАЛИТИЧКА БИОХЕМИЈА (2017- )        

ЕКТС

    Име на предметот П ТВ ЕВ К

вкупно

I семестар

30

1 ХМ-101А Општа хемија – А ниво 4 2 3 10

 

2 ХМ-10М Математика I 4 3 0 8

 

3 ХМ-10Б Oпшта биологија 4 0 3 8

 

4 ХМ-110 Безбедност и протокол во лабораторија 1 2 0 2

 

5   Изборен УКИМ - Спорт и здравје (задолжителен)       2

 

II семестар

30

6 ХМ-201Б Неорганска хемија – Б ниво 3 1 3 6

 

7 ХМ-20М Математика II 4 3 0 8

 

8 ХМ-20ФБ Општа физика – Б ниво 4 2 2 8

 

9 ХМ-209 Примена на компјутери во хемијата 2 2 0 4

 

10 ХМ-ЈАЗ Странски јазик (Англиски) 0 4 0 2

 

11   Изборен УКИМ (Пр. Етика)       2

 

III семестар

28

12 ХМ-302А Аналитичка хемија I – А ниво 3 1 5 8

 

13 ХМ-303 Органска хемија I 4 1 5 10

 

14 ХМ-30Б Хемиска микробиологија 3 0 3 6

 

15   Изборен       4

 

IV семестар

32

16 ХМ-403А Органска хемија II – А ниво 4 1 4 8

 

17 ХМ-402 Аналитичка хемија II 3 1 5 8

 

18 ХМ-404Б Физичка хемија I – Б ниво 3 1 4 8

 

19 ХМ-40Б Општа физиологија 4 0 4 8

 

V семестар

30

20 ХМ-505А Биохемија I – А ниво 4 1 5 10

 

21 ХМ-502А Инструментални аналитички методи – А ниво 4 1 4 8

 

22 ХМ-504Б Физичка хемија II – Б ниво 3 1 3 6

 

23 ХМ-50Б Основи на молекуларна биологија  4 0 3 6

 

VI семестар

30

24 ХМ-605 Биохемија II 3 0 3 6

 

25 ХМ-624 Одбрани поглавја од физичка хемија  3 1 3 8

 

26 ХМ-612 Хроматографски методи 2 0 2 4

 

27 ХМ-601 Електрохемија 2 0 3 4

 

28 ХМ-60Б Биотехнологија 2 0 2 4

 

29 ХМ-602 Статистичка обработка на податоци во хемијата 2 2 0 4

 

VII семестар

30

30 ХМ-70М Клиничка биохемија 4 0 5 8

 

31 ХМ-704 Методи за определување на молекулски структури 2 1 1 4

 

32 ХМ-70Б Имунохемија со имунологија 2 0 2 4

 

33 ХМ-71Б Биохемија III                                                        3 0 3 6

 

34 ХМ-719 Управување со квалитет во хемиска лабораторија  2 0 2 4

 

35   Изборен       4

 

VIII семестар

30

36 ХМ-853 Хемија на природни производи 3 1 4 8

 

37 ХМ-801 Нанохемија и нанотехнологија 3 0 2 4

 

38   Изборен       4

 

39   Изборен       4

 

40   Изборен УКИМ       2

 

  ХМ-ДИП Дипломска 0 2 6 8

30

         

 

  240

П = предавања; ТВ = теоретски вежби; ЕВ = експериментални вежби (лабораториски вежби); К = кредити.

Предметите напишани со коси букви се специфични за дадениот модул на студии

© 2018. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.