Прв циклус (додипломски студии)

аналитичка биохемија (акредитација 2018)

Назив на студиската програма: Студиска програма по применета хемија –  аналитичка биохемија на прв циклус    

Подрачје: природно-математички науки; поле: хемија; област: аналитичка биохемија 

Академски/стручeн назив/степен кој се стекнува со завршување на студиите: дипломиран инженер по хемија – аналитичка биохемија (BSc), VII-1 степен на образование

Tраење на студиите: Четири години (8 семестри)

Број на кредити: Вкупен број на кредити 240 (вклучувајќи и дипломска работа).

Услови за запишување на студентите: во согласност со закон­ски­те прописи што важат во Р. Македонија и на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“.

Спецификација на генеричките (општите) и специфичните компетенции кои студентот ќе ги стекне со завршувањето на студиите и за кои работни места е оспособен:

  • ОПШТИ КОМПЕТЕНЦИИ: Дипломираниот инженер по хемија ги познава основите законитости и принципи на хемиските дисциплини и владее со лабораториски вештини и умеења. Тој е оспособен за примена на знаењата и вештините за решавање на различни хемиски проблеми во конкретни ситуации.
  • СПЕЦИФИЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ: Дипломираниот инженер по хемија – аналитичка биохемија се оспособува за примена и развој на биохемиски аналитички методи, во биохемиски и медицински лаборатории, како и за следење на биохемиски процеси во индустријата. Значи, работните места на кои овие кадри можат да се вработуваат се биохемиските лаборатории во здравствените установи, контролните и развојните лаборатории во прехранбената индустрија, во индустријата на биогорива како и лабораториите во разни научно-истражувачки институции.

 

Студиска програма

  •  Студиската програма од применета хемија-аналитичка биохемија е од подрачјето на природните науки – хемија.
  • Студиите од студиската програма по применета хемија-аналитичка биохемија од првиот циклус траат четири години, односно осум семестри. Вкупниот број кредити што можат да се освојат, вклучувајќи ја и дипломската работа, е 240. Вкупниот број кредити во една учебна година e 60. Бројот на доделените кредити по секој предмет ја искажува вкупната оптовареност на студентот за совладување на содржините на предметот. Студентот напредува во студиите преку освојување на кредити.
  • Наставата се одвива на македонски јазик.
  • Сите предмети се едносеместрални. Секој предмет е означен со определен код којшто содржи информација за него.
  • Студентот има право секој предмет по неговото слушање да го полага во две редовни испитни сесии. Предметите се полагаат писмено и усно во зависност од начините на оценување предвидени со предметните програми. Студентите имаат право на сукцесивно оценување со можност за ослободување од завршен испит по соодветна предметна програма. Доколку студентот не го положи испитот треба да го повтори слушањето на предметот.
  • Испитните рокови се организираат согласно Законот за Високо образование и Статутот и правилниците на Универзитетот.
  • Студиите завршуваат со одбрана на дипломска работа. Студентот може да ја брани својата дипломска работа откако ќе ги положи сите предвидени испити со студиската програма.
  • Студиската програма дава можност за натамошна континуирана едукација на повисоко ниво т.е. студии по хемија на II циклус (магистерски студии) и на III циклус (докторски студии).

 

Студиска програма за применета хемија – аналитичка биохемија

 (Звање: Дипломиран инженер по хемија – аналитичка биохемија)

    АНАЛИТИЧКА БИОХЕМИЈА (2017- )        

ЕКТС

    Име на предметот П ТВ ЕВ К

вкупно

I семестар

30

1 ХМ-101А Општа хемија – А ниво 4 2 3 10

 

2 ХМ-10М Математика I 4 3 0 8

 

3 ХМ-10Б Oпшта биологија 4 0 3 8

 

4 ХМ-110 Безбедност и протокол во лабораторија 1 2 0 2

 

5  ХМ-СЗ Спорт и здравје (УКИМ задолжителен)       2

 

II семестар

30

6 ХМ-201Б Неорганска хемија – Б ниво 3 1 3 6

 

7 ХМ-20М Математика II 4 3 0 8

 

8 ХМ-20ФБ Општа физика – Б ниво 4 2 2 8

 

9 ХМ-209 Примена на компјутери во хемијата 2 2 0 4

 

10 ХМ-ЈАЗ Странски јазик (Англиски) 0 4 0 2

 

11   Изборен УКИМ (Пр. Етика)       2

 

III семестар

28

12 ХМ-302А Аналитичка хемија I – А ниво 3 1 5 8

 

13 ХМ-303 Органска хемија I 4 1 5 10

 

14 ХМ-30Б Хемиска микробиологија 3 0 3 6

 

15   Изборен       4

 

IV семестар

32

16 ХМ-403А Органска хемија II – А ниво 4 1 4 8

 

17 ХМ-402 Аналитичка хемија II 3 1 5 8

 

18 ХМ-404Б Физичка хемија I – Б ниво 3 1 4 8

 

19 ХМ-40Б Општа физиологија 4 0 4 8

 

V семестар

30

20 ХМ-505А Биохемија I – А ниво 4 1 5 10

 

21 ХМ-502А Инструментални аналитички методи – А ниво 4 1 4 8

 

22 ХМ-504Б Физичка хемија II – Б ниво 3 1 3 6

 

23

24

ХМ-50Б

 

Имунологија со имунохемија

Изборен УКИМ

2

 

0

 

2

 

4

2

 

VI семестар

30

25 ХМ-605 Биохемија II 3 0 3 6

 

26 ХМ-614 Одбрани поглавја од физичка хемија  3 1 3 8

 

27 ХМ-612 Хроматографски методи 2 0 2 4

 

28 ХМ-601 Електрохемија 2 0 3 4

 

29 ХМ-60Б Биотехнологија 2 0 2 4

 

30 ХМ-602 Статистичка обработка на податоци во хемијата 2 2 0 4

 

VII семестар

30

31 ХМ-70М Клиничка биохемија 4 0 5 8

 

32 ХМ-704 Методи за определување на молекулски структури 2 1 1 4

 

33 ХМ-70Б Основи на молекуларната биологија 4 0 3 6

 

34
Изборен                                                       


4

 

35 ХМ-719 Управување со квалитет во хемиска лабораторија  2 0 2 4

 

36   Изборен       4

 

VIII семестар

30

37 ХМ-823 Хемија на природни производи 3 1 4 8

 

38 ХМ-801 Нанохемија и нанотехнологија 3 0 2 4

 

39  ХМ-80Б Биохемија III  3 6

 

40   Изборен       4

 


 ХМ-ДИП Дипломска  0 8  
     
      240
         

 

   

П = предавања; ТВ = теоретски вежби; ЕВ = експериментални вежби (лабораториски вежби); К = кредити.

Предметите напишани со коси букви се специфични за дадениот модул на студии

 

Изборни предмети на Институтот за хемија (З – зимски, Л - летен семестар, со римски број е означен семестарот во кој најрано може да се избере предметот).

Бр.

Семестар

код

Име на предмет

П

ТВ

ЕВ

К

1

З

III

ХМ-301

Теоретска неорганска хемија

4

0

0

6

2

З

III

ХМ-305

Историја на хемијата

2

1

0

4

3

З

III

ХМ-306

Комуникациски вештини

2

1

0

2

4

З

III

ХМ-321

Одбрани поглавја од неорганска хемија

3

1

3

6

5

З

III

ХМ-332

Математички методи во хемијата

3

2

0

4

6

З

III

ХМ-351

Нутриционизам

2

0

0

4

7

З

V

ХМ-508

Индустриска хемија

5

1

0

6

8

З

V

ХМ-509

Хемија на животната средина

2

0

4

6

9

З

V

ХМ-551

Хемиско експериментирање 1

2

0

2

4

10

З

V

ХМ-554

Анализа на нафтени деривати и горива

2

0

2

4

11

З

V

ХМ-555

Теоретска  органска хемија

4

0

0

4

12

З

V

ХМ-556

Хемометрија

2

1

0

4

13

З

VII

ХМ-734

Кристалохемија

3

1

1

6

14

З

VII

ХМ-751

Основи на биоелектрохемија

2

0

2

4

15

З

VII

ХМ-752

Форензичка хемија

2

0

2

4

16

З

VII

ХМ-753

Хемија на керамички материјали

2

0

2

4

17

Л

II

ХМ-251

Етика за хемичари

2

1

0

2

18

Л

II

ХМ-252

Експериментирање на микроскала

2

0

2

4

19

Л

IV

ХМ-409

Хемија во практиката

3

1

0

4

20

Л

IV

ХМ-411

Експериментална неорганска хемија

2

0

4

6

21

Л

IV

ХМ-453

Структура-активност релации кај биоактивни молекули

2

2

0

4

22

Л

IV

ХМ-454

Легислатива за хемија на животната средина и храна

2

1

0

2

23

Л

VI

ХM-623

Експериментална органска хемија

2

0

5

6

24

Л

VI

ХМ-634

Геохемија и минералогија

3

1

0

4

25

Л

VI

ХМ-651

Хемиско експериментирање 2

2

0

2

4

26

Л

VI

ХМ-652

Хемија на хетероциклични соединенија

2

0

3

4

27

Л

VI

ХМ-653

Токсиколошка хемија

2

1

0

4

28

Л

VI

ХМ-654

Експериментална биохемија

2

0

4

4

29

Л

VI

ХМ-655

Еколошка биохемија

2

0

0

2

30

Л

VI

ХМ-656

Неорганска биохемија

2

0

1

2

31

Л

VIII

ХМ-802

Одбрани поглавја од инструментална анализа

2

1

3

6

32

Л

VIII

ХМ-821

Хемија на комплексни соединенија

3

0

4

6

33

Л

VIII

ХМ-834

Радиохемија

2

2

0

4

34

Л

VIII

ХМ-851

Молекуларно моделирање

2

1

0

2

© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.