Аналитичка хемија I - A ниво

1.

Наслов на наставниот предмет

АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА I – А ниво

2.

Код

ХМ-302А

3.

Студиска програма

Хемија (применета хемија, аналитичка биохемија)

4.

Организатор на студиската програма (еди­ни­ца, односно институт, катедра, оддел)

Институт за хемија, Природно-математички факултет

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус

6.

Академска година / семестар

II/III

7.

Број на ЕКТС кредити

8

8.

Наставник

Доц. д-р Јасмина Петреска Станоева

9.

Предуслови за запишување на предметот

Положен испит по предметот Општа хемија

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Преку наставата да се запознаат со теоретските основи во аналитичката хемија, Преку лабораториските и пресметковните вежби  студентите треба да стекнат солидни знаења, лабораториско искуство и способност за квалитативно определување на непознати компоненти (катјони и анјони) од раствори и суви примероци со различен состав, како и најразлични теоретски пресметувања.

11.

Содржина на предметната програма:

–    Вовед: аналитика, поделба, цели, методи, чекори на една анализа, ракување со хемикалии и прибор 

–    Квалитативна аналитичка хемија: поделба на методите, подготовка на пробата за анализа (претворање во раствор), изведување на целосна квалитативна анализа (претходни испитувања, анализа на катјони, анализа на ананјони)

–    Мерење маса и волумен и основни сретства на аналитичката хемија: броеви, мерни единици, значајни цифри

–    Анализа, определување, мерење: техники, методи, постапки, протоколи

-       избор на аналитичка метода (точност, прецизност, осетливост, селективност, робустност, интервал на работа, опрема, време, цена)

-       развивање на постапка (отстранување на интерференти, калибрација и стандардизација, земање примерок, валидација)

–    Анализа на аналитички податоци: карактеризирање на мерењата и резултатите, карактеризирање на експерименталната грешка, пренесување на несигурноста

–    Основи на хемиска рамнотежа: реверзибилни реакции и хемиска рамнотежа, термодинамика и хемија на рамнотежа, користење на константите на рамнотежа, константи на рамнотежа за хемиски реакции

–    Киселинско-базни рамнотежи: теории за киселини и бази, рамнотежи на монопротонски и полипротонски системи во вода, активитет, пуфери, биолошко значење на пуферите.

–    Земање и подготовка на примероците за анализа: нацрт план за земање примерок и негова примена, разделување на аналит од интерференти, општа теорија за ефикасност на раздвојување, класификација на техниките за раздвојување, течно-течни екстракции

–    Гравиметриски методи на анализа: преглед на гравиметрија, таложна гравиметрија, гравиметрија со испарување, гравиметрија на честички

12.

Методи на учење: предавања, аудиториски и лабораториски вежби

13.

Вкупен расположив фонд на време

240

14.

Распределба на расположивото време

3+1+5 часа неделно (предавања, аудиториски, лабораториски вежби)

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања - теоретска настава

45 часови

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа

90 часови

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

10 часови

16.2.

Самостојни задачи

25 часови

16.3.

Домашно учење

70 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови

80 бодови

17.2.

Семинарска работа/ проект (презентација: писм./ усна)

бодови

17.3.

Активност, учество, резултати од вежби

 20 бодови

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

  до 50 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Присуство на предавања и изработени вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

македонски, англиски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

анонимна анкета, разговор со студентите

22.

 

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред.бр

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Д.А. Ског, Д.М. Вест, Ф.Џ. Холер, С.Р. Кроуч,

Аналитичка хемија, вовед

Просветно дело, Скопје

2009

2.

Д. Харви

Модерна аналитичка хемија

Просветно дело, Скопје

2009

3.

Симка Петровска- Јовановиќ

Аналитичка хемија, теоретски основи

ПМФ

2009

22.2.

Дополнителна литература

Ред.бр

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

И. Донова, С. Петровска-Јовановиќ, В. Трајковска

Квалитативна аналитичка хемија - Практикум

ПМФ, Скопје

2010

2.

С. Петровска-Јовановиќ, В. Трајковска, В. Павлова

Квантитативна аналитичка хемија - Практикум

ПМФ, Скопје

2010

3.

Благоја Андоновски, Симка Петровска- Јовановиќ

Збирка решени задачи од аналитичка хемија

ПМФ, Скопје

2001


  Следни испити од овој предмет:

 • 22 мај 2013 во 10:00 Поправен колоквиум по Аналитичка хемија I и Аналитичка хемија II. Право да полагаат имаат оние студенти кои положиле еден од колоквиумите или студенти кои сакаат да преполагаат некој од двата колоквиума.
 • 03 јуни 2013 во 10:00 Испити по аналитичка хемија I и II
 • 10 јуни 2013 во 10:00 Истити по Аналитичка хемија I и II
 • 17 јуни 2013 во 10:00 Писмени истити по Аналитичка хемија I и II, ПИСМЕН ДЕЛ (задачи)
 • 13 јануари 2015 во 10:00 Писмен испит - I декада Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 13. 01. 2015 (вторник) со почеток во 10 часот во амфитеатар. Забелешка: Студентите кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред полагањето.
 • 21 јануари 2015 во 10:00 Усмен испит - I декада Усмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 21. 01. 2015 (среда) со почеток во 10 часот во сала за конференции. Забелешка: Студентите кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред полагањето.
 • 23 јануари 2015 во 10:00 Писмен испит - II декада Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 23. 01. 2015 (петок) со почеток во 10 часот во амфитеатар. Забелешка: Студентите кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред полагањето.
 • 30 јануари 2015 во 10:00 Усмен испит - II декада Усмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 30. 01. 2015 (петок) со почеток во 10 часот во сала за конференции. Забелешка: Студентите кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред полагањето.
 • 21 април 2015 во 10:00 Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 21. 04. 2015 (вторник) со почеток во 10 часот. Забелешка: Студентите кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред полагањето.
 • 28 април 2015 во 10:00 Усмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 28. 04. 2015 (вторник) со почеток во 10 часот. З
 • 03 јуни 2015 во 09:00 I-дакада: Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 03. 06. 2015 (среда) со почеток во 9 часот. Забелешка: Студентите кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред полагањето.
 • 17 јуни 2015 во 09:00 II-дакада:Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 17. 06. 2015 (среда) со почеток во 9 часот. Забелешка: Студентите кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред полагањето.
 • 10 јуни 2015 во 09:00 I-дакада: Усмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 10. 06. 2015 (среда) со почеток во 9 часот.
 • 24 јуни 2015 во 09:00 II-дакада: Усмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 24. 06. 2015 (среда) со почеток во 9 часот.
 • 19 август 2015 во 09:00 I-дакада: Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 19. 08. 2015 (среда) со почеток во 9 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето.
 • 02 септември 2015 во 09:20 II-дакада: Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 02. 09. 2015 (среда) со почеток во 9 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето.
 • 26 август 2015 во 09:00 I-дакада: Усмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 26. 08 2015 (среда). Времето на одржување на испитите ќе зависи од бројот на кандидати кои ќе ги полагаат испитите и дополнително ќе биде договорено.
 • 09 септември 2015 во 09:00 II-дакада: Усмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 09. 09. 2015 (среда). Времето на одржување на испитите ќе зависи од бројот на кандидати кои ќе ги полагаат испитите и дополнително ќе биде договорено.
 • 24 ноември 2015 во 10:00 Ноемвриска сесија: Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 24. 11. 2015 (вторник) со почеток во 10 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето.
 • 18 ноември 2015 во 10:00 I Колоквиум по Аналитичка хемија I
 • 13 јануари 2016 во 09:00 I-дакада: Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 13. 01. 2016 (среда) со почеток во 9 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето.
 • 22 јануари 2016 во 09:00 II-дакада: Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 22. 01. 2016 (петок) со почеток во 9 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето.
 • 20 јануари 2016 во 09:00 I-дакада: Усмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 20. 01 2016 (среда). Времето на одржување на испитите ќе зависи од бројот на кандидати кои ќе ги полагаат испитите и дополнително ќе биде договорено.
 • 29 јануари 2016 во 09:00 II-дакада: Усмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 29. 01 2015 (петок). Времето на одржување на испитите ќе зависи од бројот на кандидати кои ќе ги полагаат испитите и дополнително ќе биде договорено.
 • 21 април 2016 во 09:00 Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво во априлска сесија ќе се одржи на 21. 04. 2016 (четврток) со почеток во 9 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето.
 • 01 јуни 2016 во 09:00 I декада: Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 01 06. 2016 (среда) со почеток во 9 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето.
 • 14 јануари 2016 во 09:00 II декада: Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 14 06. 2016 (вторник) со почеток во 9 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето
 • 08 јуни 2016 во 09:00 I-дакада: Усмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 08. 06 2016 (среда). Времето на одржување на испитите ќе зависи од бројот на кандидати кои ќе ги полагаат испитите и дополнително ќе биде договорено.
 • 22 јуни 2016 во 09:00 II-дакада: Усмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 22. 06 2016 (среда). Времето на одржување на испитите ќе зависи од бројот на кандидати кои ќе ги полагаат испитите и дополнително ќе биде договорено.I
 • 14 јуни 2016 во 09:00 II декада: Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 14 06. 2016 (вторник) со почеток во 9 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето.
 • 24 август 2016 во 09:00 I-декада: Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 24 08. 2016 (среда) со почеток во 9 часот. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот (31. 08. 2016, среда). Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето.
 • 01 септември 2016 во 09:00 II-декада: Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 01 09. 2016 (четврток) со почеток во 9 часот. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот (07. 09. 2016, среда). Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето.
 • 16 ноември 2016 во 10:00 Првиот колоквиум по предметот Аналитичка хемија I ќе се одржи на 16. 11. 2016 (среда) со почеток од 10 часот.
 • 11 јануари 2017 во 09:00 I-декада: Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 11.01.2017 (среда) со почеток во 9 часот. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот, по договор. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето.
 • 23 јануари 2017 во 09:00 II-декада: Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I и II - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 23.01.2017 (понеделник) со почеток во 9 часот. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот, по договор. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето.
 • 19 април 2017 во 10:00 Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I – А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржат на 19.04.2017 (среда) со почеток во 10 часот. Забелешка: Право на полагање имаат само тие студенти кои уредно ќе го пријават испитот.
 • 25 април 2017 во 10:00 Усниот испит по предметите Аналитичка хемија I – А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржат на 25.04.2017 (вторник) со почеток во 10 часот.
 • 29 мај 2017 во 10:00 I-декада: Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 29.05.2017 (понеделник) со почеток во 10 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето
 • 07 јуни 2017 во 10:00 I-декада: Усниот испит по предметите Аналитичка хемија I - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 07.06.2017 (среда) со почеток во 10 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето
 • 19 јуни 2017 во 10:00 II-декада: Писмениот испит по предметите Аналитичка хемија I - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 19.06.2017 (понеделник) со почеток во 10 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето.
 • 21 јуни 2017 во 10:00 II-декада: Усниот испит по предметите Аналитичка хемија I - А ниво и Аналитичка хемија - В ниво ќе се одржи на 21.06.2017 (среда) со почеток во 10 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето
 • 15 јануари 2018 во 10:00 Прва декада Писмениот испит по Аналитичка хемија 1 - А ниво и Б ниво ќе се одржи во 10ч во хемиски амфитеатар. Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.
 • 18 јануари 2018 во 10:00 Прва декада Усниот испит по Аналитичка хемија 1 0 А ниво и Б ниво ќе се одржи во 10ч во хемиски амфитеатар. Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.
 • 25 јануари 2018 во 10:00 Втора декада Писмениот испит по Аналитичка хемија 1 - А ниво и Б ниво ќе се одржи во 10ч во хемиски амфитеатар. Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.
 • 29 јануари 2018 во 10:00 Втора декада Усниот испит по Аналитичка хемија 1 - А ниво и Б ниво ќе се одржи во 10ч во хемиски амфитеатар. Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.
 • 26 март 2018 во 08:00 Писмениот испит по Аналитичка хемија 1 - А ниво и Б ниво ќе се одржи во 8ч. Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник. Студентите кои ќе го пријават испитот да се јават кај предметниот наставник на 23.03.2018 во 10ч за договор.
 • 28 март 2018 во 08:00 Усниот испит по Аналитичка хемија 1 - А ниво и Б ниво ќе се одржи во 8ч. Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.
 • 17 јануари 2019 во 10:00 I-декада: Писмен испит. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето. Усниот испит е една недела по писмениот по претходна консултација со наставникот.
 • 07 февруари 2019 во 10:00 II-декада: Писмен испит. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето. Усниот испит е една недела по писмениот по претходна консултација со наставникот.
 • 15 април 2019 во 12:00 Писмениот испит по предметот Аналитичка хемија I во априлска сесија ќе се одржи на 15.04.2019 (понеделник) со почеток во 12 часот. На испит ќе бидат примени само оние студенти кои уредно го пријавиле испитот на i-know системот.
 • 18 април 2019 во 09:00 Усниот испит по Аналитичка хемија I во априлска сесија ќе се одржи на 18.04.2019 (четврток). На испит ќе бидат примени само оние студенти кои уредно го пријавиле испитот на i-know системот. Точното време дополнително ќе се определи во зависност од бројот на кандидати кои ќе полагаат устен испит.
 • 10 јуни 2019 во 10:00 I-декада: Писмениот испит по предметите од Аналитичка хемија ќе се одржат на 10.06.2019 (понеделник) со почеток во 10 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето.
 • 13 јуни 2019 во 10:00 I-декада: Усниот испит по предметите од Аналитичка хемија ќе се одржат на 14.06.2019 (четврток). Времето дополнително ќе се определи во зависност од бројот на пријавени кандидати.
 • 24 јуни 2019 во 10:00 II-декада: Писмениот испит по предметите од Аналитичка хемија ќе се одржат на 24.06.2019 (понеделник) со почеток во 10 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето.
 • 28 јуни 2019 во 10:00 II-декада: Усниот испит по предметите од Аналитичка хемија ќе се одржат на 28.06.2019 (петок). Времето дополнително ќе се определи во зависност од бројот на пријавени кандидати.
 • 03 септември 2019 во 10:00 I-декада: Писмениот испит по предметите од Аналитичка хемија во I декада ќе се одржи на 3 септември 2019 година во 10 часот, а усниот испит по договор (една недела по писмениот). Студентите кои ќе полагаат да се најават претходно кај предметниот наставник најдоцна еден ден пред испитот на e-mail: jasmina.petreska@pmf.ukim.mk. Студентите имаат право да полагаат во една декада по сопствен избор.
 • 17 септември 2019 во 10:00 II-декада: Писмениот испит по предметите од Аналитичка хемија во II декада ќе се одржи на 17 септември 2019 година во 10 часот, а усниот испит по договор (една недела по писмениот). Студентите кои ќе полагаат да се најават претходно кај предметниот наставник најдоцна еден ден пред испитот на e-mail: jasmina.petreska@pmf.ukim.mk. Студентите имаат право да полагаат во една декада по сопствен избор
 • 23 јануари 2020 во 10:00 I-декада: Писмениот испит по предметите од Аналитичка хемија во I декада ќе се одржи на 23 јануари 2020 година во 10 часот, а усниот испит по договор (една недела по писмениот). Студентите кои ќе полагаат да се најават претходно кај предметниот наставник најдоцна еден ден пред испитот на e-mail: jasmina.petreska@pmf.ukim.mk. Студентите имаат право да полагаат во една декада по сопствен избор.
 • 06 февруари 2020 во 10:00 II-декада: Писмениот испит по предметите од Аналитичка хемија во II декада ќе се одржи на 6 февруари 2020 година во 10 часот, а усниот испит по договор (една недела по писмениот). Студентите кои ќе полагаат да се најават претходно кај предметниот наставник најдоцна еден ден пред испитот на e-mail: jasmina.petreska@pmf.ukim.mk. Студентите имаат право да полагаат во една декада по сопствен избор.
 • 17 јануари 2020 во 09:00 Вториот колоквиум по Аналитичка хемија I ќе се одржи на 17 јануари 2020, со почеток во 9.00 часот.
 • 25 август 2020 во 10:00 I декада: Писмени испити по Аналитичка хемија. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk два дена претходно. Усните испити ќе се одржат една недела подоцна по претходен договор.
 • 04 септември 2020 во 10:00 II декада: Писмени испити по Аналитичка хемија. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk два дена претходно. Усните испити ќе се одржат една недела подоцна по претходен договор.
 • 22 септември 2020 во 10:00 III декада: Писмени испити по Аналитичка хемија. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk два дена претходно. Усните испити ќе се одржат една недела подоцна по претходен договор.
 • 26 јануари 2021 во 10:00 I декада: Писмен испит по предметот Аналитичка хемија I. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 24.1.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.
 • 09 февруари 2021 во 10:00 II декада: Писмен испит по предметот Аналитичка хемија I. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 7.2.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.
 • 13 април 2021 во 10:00 Писмен испит по предметот Аналитичка хемија I во априлска сесија. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 11.4.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.
 • 16 април 2021 во 12:00 Устен испит по предметот Аналитичка хемија I во априлска сесија. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 14.4.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи електронски преку платформата Teams.
 • 11 јуни 2021 во 10:00 I декада: Писмен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 9.6.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.
 • 25 јуни 2021 во 10:00 II декада: Писмен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 23.6.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.
 • 18 јуни 2021 во 10:00 I декада: Устен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 16.6.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи електронски преку платформата Teams.
 • 02 јули 2021 во 10:00 II декада: Устен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 30.6.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи електронски преку платформата Teams.
 • 27 август 2021 во 10:00 I декада: Писмен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 25.8.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.
 • 10 септември 2021 во 10:00 II декада: Писмен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 8.9.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.
 • 03 септември 2021 во 10:00 I декада: Устен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 1.9.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со преку Teams. Може да има промена на времето за полагање во зависност од бројот на пријавени кандидати.
 • 17 септември 2021 во 10:00 II декада: Устен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 15.9.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со преку Teams. Може да има промена на времето за полагање во зависност од бројот на пријавени кандидати.
 • 21 јануари 2022 во 10:00 I декада: Писмен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetKPCccjMjLJcfoVz2xd99UcAgmA44W00nOlsQOlAg936Glw/viewform најдоцна до 19.01.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow. Студентите кои ќе се пријават за полагање во I декада, а нема да дојдат, ќе немаат право да полагаат во втора декада.
 • 04 февруари 2022 во 10:00 II декада: Писмен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetKPCccjMjLJcfoVz2xd99UcAgmA44W00nOlsQOlAg936Glw/viewform најдоцна до 02.02.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow.
 • 28 јануари 2022 во 10:00 I декада: Устен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 26.1.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со преку Teams. Може да има промена на времето за полагање во зависност од бројот на пријавени кандидати.
 • 11 февруари 2022 во 10:00 II декада: Устен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 9.2.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со преку Teams. Може да има промена на времето за полагање во зависност од бројот на пријавени кандидати.
 • 08 април 2022 во 10:00 Писмен испит по Аналитичка хемија I. Право на полагање имаат само тие студенти кои уредно го пријавиле испитот во iknow.
 • 15 април 2022 во 10:00 Устен испит. Сите кандидати кои планираат да полагаат да се пријават на е-маил: jasmina.petreska@pmf.ukim.mk, најдоцна до 13.04.2022.
 • 08 јуни 2022 во 10:00 I декада: Писмен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdln283WN_r1RJbXJz8KohGriaYWJWKiRvCdYgyWMpG3uZRDA/viewform најдоцна до 06.06.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow. Усниот испит ќе се одржи една седмица по писмениот, по претходен договор, во зависност од бројот на пријавени кандидати.
 • 22 јуни 2022 во 12:00 II декада: Писмен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdln283WN_r1RJbXJz8KohGriaYWJWKiRvCdYgyWMpG3uZRDA/viewform најдоцна до 20.06.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow. Усниот испит ќе се одржи во јули (поради службено отсусво), по претходен договор, во зависност од бројот на пријавени кандидати.
 • 24 август 2022 во 12:00 I декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeaLXZCiztN5qxWxL-kkDB7C1-SR98X8ng3UBW_EN7c9OcZg/viewform Усниот испит е планирано да биде една седмица по писмениот по претходна најава кај предметен професор.
 • 07 септември 2022 во 12:00 II декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeaLXZCiztN5qxWxL-kkDB7C1-SR98X8ng3UBW_EN7c9OcZg/viewform Усниот испит е планирано да биде една седмица по писмениот по претходна најава кај предметен професор.
 • 20 јануари 2023 во 10:00 I декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiCwc8XF2k1avKhg-uAHS84zvwgCnNXq8fYkbpYfrPMSJ1wQ/viewform најдоцна до 18 јануари до 20.00 часот. Усниот испит е планирано да биде една седмица по писмениот (27.01.2023) по претходна најава кај предметен професор.
 • 03 февруари 2023 во 10:00 II декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiCwc8XF2k1avKhg-uAHS84zvwgCnNXq8fYkbpYfrPMSJ1wQ/viewform најдоцна до 1 февруари до 20.00 часот. Усниот испит е планирано да биде една седмица по писмениот (10.02.2023) по претходна најава кај предметен професор.

  Материјали

© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.