Аналитичка хемија II - А ниво

1.

Наслов на наставниот предмет

АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА II

2.

Код

ХМ-402

3.

Студиска програма

Сите студиски програми на хемија

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за хемија, Природно-математички факултет

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус

6.

Академска година / семестар

II/IV

7.

Број на ЕКТС кредити

8

8.

Наставник

Доц. д-р Јасмина Петреска Станоева

9.

Предуслови за запишување на предметот

Положен испит по предметот Неорганска хемија

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Преку наставата, лабораториските и пресметковните вежби  студентите треба да стекнат солидни знаења, лабораториско искуство и способност за квантитативно определување на различни компоненти (киселини, бази, соли, метали, катјони, анјони и нивни смеси и сл.). Да можат да извршат најразлични пресметувања (приготвување и стандардизирање на раствори, определување на масени удели, непознати концентрациии на раствори, тврдина на вода и друго.)

11.

Содржина на предметната програма:

–    Вовед: Волуметриски титрации – општи аспекти, криви на титрација, стандардни раствори 

–    Титрации базирани на киселинско базни реакции: конструирање на киселинско–базни криви на титрација, избор и проценка на завршната точка, титрации во неводни растворувачи, репрезентативна метода, примена

–    Реакции на градење на комплекси: константи на стабилност, реагенси за комплексирање, хемиски својства на EDTA

–    Титрации базирани на реакции на комплексирање: конструирање на криви на комплексометриски титрации со EDTA, избор и проценка на завршната точка, репрезентативна метода, примена

–    Реакции на градење на талози: производ на растворливост, влијание на заеднички јони, туѓи јони, pH, формирање на комплекси

–    Таложни титрации: криви на титрација, избор и проценка на завршната точка, примена

–    Оксидациско-редукциски реакции: електроден потенцијал и негово мерење; условен електроден потенцијал (влијание на јонската сила, киселоста, градење на комплекси и таложењето врз електродниот потенцијал, примена на електродни потенцијали.

–    Титрации базирани на оксидациско-редукциски реакции: конструирање на криви на комплексо­метриски титрации, избор и проценка на завршната точка, репрезентативна метода, примена.

12.

Методи на учење: предавања, аудиториски и лабораториски вежби

13.

Вкупен расположив фонд на време

240

14.

Распределба на расположивото време

3+1+5 часа неделно (предавања, аудиториски, лабораториски вежби)

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања - теоретска настава

45 часови

15.2.

Вежби (лабораториски, аудито­риски), семинари, тимска работа

90 часови

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

15 часови

16.2.

Самостојни задачи

25 часови

16.3.

Домашно учење

70 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови

80 бодови

17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писм./ усна)

5 бодови

17.3

Активност, учество, резултати од вежби

 10 бодови

17.4.

Завршна вежба

5 бодови

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

  до 50 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

присуство на предавања и изработени вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

македонски, англиски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

анонимна анкета, разговор со студентите

22.

 

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Д.А. Ског, Д.М. Вест, Ф.Џ. Холер, С.Р. Кроуч,

Аналитичка хемија, вовед

Просветно дело, Скопје

2009

2.

Д. Харви

Модерна аналитичка хемија

Просветно дело, Скопје

2009

3.

Симка Петровска- Јовановиќ

Аналитичка хемија, теоретски основи

ПМФ

2009

22.2.

Дополнителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

С. Петровска-Јовановиќ, В. Трајковска, В. Павлова

Квантитативна аналитичка хемија - Практикум

ПМФ, Скопје

2010

2.

Благоја Андоновски, Симка Петровска- Јовановиќ

Збирка решени задачи од аналитичка хемија

ПМФ, Скопје

2001

3.

 

 

 

 


  Следни испити од овој предмет:

 • 30 мај 2016 во 10:00 Вториот колоквиум по Аналитичка хемија II ќе се одржи на 30. 05. 2016 (понеделник), со почеток во 10 часот.
 • 25 ноември 2016 во 10:00 Писмениот испит по Аналитичка хемија II - А ниво во ноемвриска сесија ќе се одржи на 25 11. 2016 (петок) со почеток во 10 часот. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот, по претходна консултација . Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето. Забелешка: Испитот мора да биде пријавен.
 • 29 март 2017 во 08:00 I колоквиум по Аналитичка хемија II А-ниво НЕ ЗАБОРАВАЈТЕ КАЛКУЛАТОР!!!
 • 07 јуни 2017 во 10:00 II колоквиум + испит I декада Задолжително да носите СОПСТВЕН калкулатор. Нема да се дозволи позајмување!!!
 • 19 јуни 2017 во 10:00 II декада, испит Задолжително да носите СОПСТВЕН калкулатор. Нема да се дозволи позајмување!!!
 • 12 јуни 2017 во 10:00 Усен испит. Просторија 306
 • 06 јуни 2017 во 10:00 Усен испит, II декада, просторија 306
 • 09 октомври 2017 во 10:20 одржан
 • 06 ноември 2017 во 10:00 Писмен испит Просторија 306 Задолжително носење калкулатори!
 • 16 јануари 2018 во 10:00 Задолжително носење свој калкулатор. Позајмување НЕМА да се дозволи!!! I декада, писмен испит, амфитеатар.
 • 26 јануари 2018 во 10:00 Задолжително носење свој калкулатор. Позајмување НЕМА да се дозволи!!! II декада, писмен испит, амфитеатар.
 • 22 јануари 2018 во 10:00 I декада, амфитеатар. Усен испит
 • 31 јануари 2018 во 12:00 II декада, просторија 306. Усен испит
 • 07 февруари 2018 во 10:00 Писмен и усен испит испит. Амфитеатар. Задолжително носење сопствен калкулатор. Не е дозволено користење периоден систем!!! Затоа што во третата декада, предвиден е само еден датум за полагање, писмениот и усниот испит ќе бидат споени.
 • 17 јануари 2019 во 10:00 I-декада: Писмен испит. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето. Усниот испит е една недела по писмениот по претходна консултација со наставникот.
 • 07 февруари 2019 во 10:00 II-декада: Писмен испит. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето. Усниот испит е една недела по писмениот по претходна консултација со наставникот.
 • 03 декември 2019 во 10:00 Писмениот испит по предметот Аналитичка хемија I ќе се одржи на 3. 12. (вторник) 2019 година во 10.00 часот. Студентите кои ќе полагаат да се најават кај предметниот наставник најдоцна до понеделник 12.00 часот e-mail: jasmina.petreska@pmf.ukim.mk. Усниот испит ќе се одржи во на 5. 12. (четврток). Времето ќе биде договорено дополнително со кандидатите кои ќе се пријават да полагаат.
 • 01 декември 2020 во 10:00 Писмен испит по предметот Аналитичка хемија II. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 29.11.2020 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.
 • 04 декември 2020 во 10:00 Устен испит по предметот Аналитичка хемија II. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 2.11.2020 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со online. Времето може да се промени во зависност од бројот на пријавени кандидати.
 • 26 јануари 2021 во 10:00 I декада: Писмен испит по предметот Аналитичка хемија II. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 24.1.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.
 • 09 февруари 2021 во 10:00 II декада: Писмен испит по предметот Аналитичка хемија II. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 7.2.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.
 • 11 јуни 2021 во 10:00 I декада: Писмен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 9.6.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.
 • 25 јуни 2021 во 10:00 II декада: Писмен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 23.6.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.
 • 18 јуни 2021 во 10:00 I декада: Устен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 16.6.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи електронски преку платформата Teams.
 • 02 јули 2021 во 10:00 II декада: Устен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 30.6.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи електронски преку платформата Teams.
 • 04 јуни 2021 во 10:00 Втор колоквиум.
 • 27 август 2021 во 10:00 I декада: Писмен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 25.8.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.
 • 10 септември 2021 во 10:00 II декада: Писмен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 8.9.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.
 • 17 септември 2021 во 10:00 II декада: Устен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 15.9.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со преку Teams. Може да има промена на времето за полагање во зависност од бројот на пријавени кандидати.
 • 03 септември 2021 во 10:00 I декада: Устен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 1.9.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со преку Teams. Може да има промена на времето за полагање во зависност од бројот на пријавени кандидати.
 • 26 ноември 2021 во 10:00 Писмен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 24.11.2021 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow.
 • 03 декември 2021 во 10:00 Устен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 1.12.2021 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow.
 • 21 јануари 2022 во 10:00 I декада: Писмен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetKPCccjMjLJcfoVz2xd99UcAgmA44W00nOlsQOlAg936Glw/viewform најдоцна до 19.01.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow. Студентите кои ќе се пријават за полагање во I декада, а нема да дојдат, ќе немаат право да полагаат во втора декада.
 • 04 февруари 2022 во 10:00 II декада: Писмен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetKPCccjMjLJcfoVz2xd99UcAgmA44W00nOlsQOlAg936Glw/viewform најдоцна до 02.02.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow.
 • 28 јануари 2022 во 10:00 I декада: Устен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 26.1.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со преку Teams. Може да има промена на времето за полагање во зависност од бројот на пријавени кандидати.
 • 11 февруари 2022 во 10:00 II декада: Устен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 9.2.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со преку Teams. Може да има промена на времето за полагање во зависност од бројот на пријавени кандидати.
 • 08 јуни 2022 во 10:00 I декада: Писмен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdln283WN_r1RJbXJz8KohGriaYWJWKiRvCdYgyWMpG3uZRDA/viewform најдоцна до 06.06.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow. Усниот испит ќе се одржи една седмица по писмениот, по претходен договор, во зависност од бројот на пријавени кандидати.
 • 22 јуни 2022 во 12:00 II декада: Писмен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdln283WN_r1RJbXJz8KohGriaYWJWKiRvCdYgyWMpG3uZRDA/viewform најдоцна до 20.06.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow. Усниот испит ќе се одржи во јули (поради службено отсусво), по претходен договор, во зависност од бројот на пријавени кандидати.
 • 24 август 2022 во 12:00 I декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeaLXZCiztN5qxWxL-kkDB7C1-SR98X8ng3UBW_EN7c9OcZg/viewform Усниот испит е планирано да биде една седмица по писмениот по претходна најава кај предметен професор.
 • 07 септември 2022 во 12:00 II декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeaLXZCiztN5qxWxL-kkDB7C1-SR98X8ng3UBW_EN7c9OcZg/viewform Усниот испит е планирано да биде една седмица по писмениот по претходна најава кај предметен професор.
 • 21 ноември 2022 во 15:00 Писмен испит. Писмениот испит по Аналитичка хемија II ќе се одржи на 21.11.2022 со почеток во 15.00 часот. Сите кои планираат да полагаат да се пријават претходно на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 18.11.2022 до 20.00 часот.
 • 25 ноември 2022 во 10:00 Усниот испит по Аналитичка хемија II ќе се одржи на 25.11.2022. Сите кои ќе полагаат претходно да се најават на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk, најдоцна до 23.11.2022 до 20.00 часот.
 • 20 јануари 2023 во 10:00 I декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiCwc8XF2k1avKhg-uAHS84zvwgCnNXq8fYkbpYfrPMSJ1wQ/viewform најдоцна до 18 јануари до 20.00 часот. Усниот испит е планирано да биде една седмица по писмениот (27.01.2023) по претходна најава кај предметен професор.
 • 03 февруари 2023 во 10:00 II декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiCwc8XF2k1avKhg-uAHS84zvwgCnNXq8fYkbpYfrPMSJ1wQ/viewform најдоцна до 1 февруари до 20.00 часот. Усниот испит е планирано да биде една седмица по писмениот (10.02.2023) по претходна најава кај предметен професор.
 • 07 јуни 2023 во 10:00 I декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpaPM4ZVKN0bOlUs_nQbUNWpn7uKGSF3ftSalxpBlmHnTDyA/viewform најдоцна до 5 јуни до 20.00 часот. Усниот испит е планирано да биде на 19.06.2023 по претходна најава кај предметен професор.
 • 21 јуни 2023 во 10:00 II декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpaPM4ZVKN0bOlUs_nQbUNWpn7uKGSF3ftSalxpBlmHnTDyA/viewform најдоцна до 19 јуни до 20.00 часот. Усниот испит е планирано да биде на 03.07.2023 по претходна најава кај предметен професор.
 • 23 август 2023 во 12:00 I декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI4XfHwMvgf1ONUqhyaQ3_YU1SgMEwdyGAFb3DvvMkjbZlEQ/viewform најдоцна до 21 август до 20.00 часот. Усниот испит е планирано да биде на 30.09.2023 по претходна најава кај предметен професор.
 • 06 септември 2023 во 12:00 II декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI4XfHwMvgf1ONUqhyaQ3_YU1SgMEwdyGAFb3DvvMkjbZlEQ/viewform најдоцна до 4 септември до 20.00 часот. Усниот испит е планирано да биде на 13.09.2023 по претходна најава кај предметен професор.
 • 20 ноември 2023 во 13:00 Писмен испит во ноемвриска сесија. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXD-xlVCI6Jd65Rj88RfqmLCDf4tz6KQazS10T7joLUFpxrg/viewform најдоцна до 19 ноември до 20.00 часот. Усниот испит ќе биде на 24.11.2023 по претходна најава кај предметен професор.

  Материјали

© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.