Современи синтези во органската хемија

Образување на единечна СС врска. Алкилирање на 1,3-дикарбонилни соединенија

Алкилирање на -кетосулфоксиди и сулфони. Алкилирање на кетони. Реакции на енами­ни­ра­ње. Реакции на бистио карбанјони. 1,4-Адиција на органометални соединенија на ,-неза­си­те­ни кетони. Синтеза на 1,5-диени од алил соединенија. Синтетичка примена на карбени и карбеноиди. Образување на двојна С=С врска. Реакции на -елиминации. Пиро­ли­тички сѕн-елиминации. Стереоселективна синтеза на три- и тетрасусптитуирани етилени. Оксидациона декарбоксилација на карбоксилни киселини. Циклоадициони реакции. Диелс-Алдерови реакции. Интермолекуларни Диелс-Алдерови реакции. Интрамолекуларни Диелс-Алдерови реакции. [4+2] Циклоадициони реакции. [3+2] Циклоадициони реакции. [2+2] Циклоадициони реакции. Оксидација. Оксидација на алкохоли. Оксидација на алкени. Оксидација на алкил и алкенил фрагменти. Оксидација на кетони. Оксидација на сулфур, селен и азот. Редукција. Каталитичка хидрогенација. Редукција со растворливи метали. Редукција со боран, алуминиум хидрид и нивни деривати. Редукција на агенси кои не содржат метал. Хидроборирање. При­гот­вување на алкил и алкенил хидроборани. Приготвување на функционални групи кои содржат кислород. Воведување на хетероатоми преку хидро­бори­ра­ње. Комбинаторни синтези.

 

Литература:

1. J. March, Advanced Organic Chemistry, 4th Edition, John Wiley, New York, 1992.

2. M. B. Smith, Organic Synthesis, McGraw-Hill, New York, 1994.

3. W. Carruthers, Cycloaddition Reactions in Organic Syntheis, Pergamon Press, 1990.

4. O. P. Rodig, C. E. Bel, A. K. Clark, Organic Chemistry Laboratory, Standards and Microscale Experiments, HBJ New York, 1990.

5. K. L. Williamson, Macroscale and Microscale Organic Experiments, D. C. Heath and Company, Lexington, MA, 1989.

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.