Современи тенкослојни материјали

Вовед. Материјалите и современите технологии. Тенки слоеви од неоргански суп­стан­ци. Методи за приготвување на тенки слоеви од неоргански супстанци. Метод на хемиска депо­зиција на тенки слоеви од неоргански супстанци. Механизам на депозиција на тенките слоеви од неоргански супстанци. Основи на зонската теорија. Кристал, адијабатска апрок­си­ма­ција, едноелектронска ап­рок­си­ма­ција, апроксимација на слободни електрони, Шредрин­ге­ро­ва ра­венка на електрон во периодичното поле на решетката, ап­рок­симација на квазисло­бод­ни електрони, теорија на сврзани е­лек­трони, ефективна маса на носителите на полнеж, шуплина, густина на распределба на состојбите по енергии во дадена зона. Класификација на цврс­т­ите супстанции од аспект на зонската теорија (спроводници, полу­спро­вод­ници и изола­то­ри). Полуспроводници. Сопствен полуспроводник. Примесен полуспро­вод­ник. Оптички свој­ства на тенки слоеви од полуспроводливи материјали. Интеракција на електромагнетното зрачење со полуспроводниците. Енергетски премини. Определување на оптичката ширина на забранетата зона. Екситони. Влијание на примесите на оптичките својстава. Влијание на слободните носители на полнеж на оптичките својства. Електрични својства на тенки слоеви од полуспроводливи материјали. Електрична спроволивост. Елек­трич­на спроводливост на сопствен полуспроводник. Омски контакти со тенките слоеви од полуспроводливи мате­ри­ја­ли. Мерење на темниот електричен отпор. Тип на спроводливост. Определување на термич­ка­та ширина на забранетата зона и енергијата на јонизација на примесните нивоа. Тенки слоеви од нанокристални полуспроводливи тенки слоеви. Квантни филмови, квантни точки и квантни жици. Манифестација на ефектите заради големина на кристалите во оптичките и електричните својства. Биокомпатибилни слоеви и нивна примена.

 

Литература:

1. S. M. Sze, Semiconductor Devices, Physics and Technology, Wiley, New York, 1985.

2. R. Dalven, Introduction to Applied Solid State Physics, Plenum press, New York, 1990.

3. P. Y. Yu, M. Cardona, Fundamentals of Semiconductors, Springer, New York, 1999.

4. K. Seeger, Semiconductor Physics, Springer-Verlag, New York, 1973.

6. C. Kittel, Uvod u fiziku čvrstog stanja, Savremena administracija, Beograd, 1970.

6. V. Šips, Uvod u fiziku čvrstog stanja, Školska knjiga, Zagreb, 1991.

7. M. Balkanski, R. F. Wallis, Semiconductor Physics and Applications, University press, Oxford, 2000.

8. M. P. Marder, Condensed Matter Physics, John Wiley and Sons, New York, USA, 2000.

9. W. D. Callister, Materials Science and Engineering, Wiley, New York, 1997.

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.