Хроматографски методи

Вовед. Главни објаснувања. Класификација на хроматографските методи. Елуациона хро­ма­то­графија. Ефектот на релативната брзина на миграција и ширењето на лентите, врз разде­лу­ва­њето. Брзина на миграција на растворените компоненти. Ефикасност на хро­ма­то­граф­ските колони. Резолуција на колоните. Теории за хроматографија:Теорија на подо­ви. Кине­тичка теорија. Теорија на Golay. Хроматографска примена. Квалитативна ана­лиза. Кван­ти­тативна ана­лиза. Анализи базирани на висината на пикот. Анализи базирани на површината на пикот. Гасна хроматографија. Вовед. Теорија на гасната хроматографија. Видови колони. Оп­ти­ми­зирање на раздвојувањата во гасната хроматографија. Детектори и обработка на податоци. Квалитативна и квантитативна анализа. Некои апликации на гасната хромато­гра­фи­ја. Високоефикасна течна хроматографија (HPLC). Апаратура. Резервоари за мо­бил­на фа­за. Системи за пумпање. Системи за инектирање на проба. Колони и заштитни колони. Пол­­нење на колоните. Детектори. Регистрација и обработка на податоците. Примена. Спо­ред­ба на HPLC и GC. Високоефикасна атсорпциона хроматографија. Течно-цврата хро­ма­то­­гра­фија (LSC). Високоефикасна поделбена хроматографија. Течно-течна хрома­тографија (LLC). Врза­но-фазна фроматографија (BPC). Афинитетна хроматографија (AC). Високо­ефи­кас­на ек­склу­зиона хроматографија (SEC). Јоно-разменувачка хроматографија (IEC). Јонска хро­ма­то­гра­­фија (IC). Хроматографија со јонски пар (IPC). Планарна хроматографија. Хрома­то­графија на хар­­тија (PC). Тенкослојна хроматографија (TLC). Суперкритична-флуидна хрома­то­графија (SFC).

 

Литература:

1. D. A. Scoog., D. M. West, F. J. Holler, Fundamentals of analytical chemistry, 8th  Ed., Brooks/Cole, 2004.

2. Handbook of HPLC, Chromatographic science; v. 78, Ed. E. Katz, New York, 1998.  

3. L. R. Snyder, J. J. Kikland, J. L. Glajch, Practical HPLC method development, 2nd Ed., John Wiley and Sons,Inc., New York, 1997.

4. S. Lindsay, High performance liquid chromatography, The ACOL Series, London, 1992.  

5. Зоран Здравковски, Основи на гасната хроматографија, ПМФ, Скопје, 2009.

6. RL. Grob, Eugine F. Barry, ed., Modern Practice of Gas Chromatography, 4th Ed., John Wiley & Sons, New York, 2004.


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.