Спектроскопски и радиохемиски аналитички методи

Електромагнетно зрачење. Интеракција меѓу електромагнетното зрачење и образецот. Феномени при интеракцијата (апсорпција, емисија, забавена емисија, расејување) на електро­маг­нетното зрачење. Методи базирани на апсорпција на електромагнетното зрачење. Закони. Мерени и изведени величини. Ултравиолетова и видлива спектроскопија. Инфрацрвена спек­троскопија. Диферентна апсорпциона спектроскопија. Атомска апсорпциона спектроскопија. Аналитичка примена на методите. Методи базирани на емисија на електромагнетно зрачење. Атомска емисиона и флуоресцентна спектроскопија. Рендгенска емисиона и флуоресцентна спектроскопија. Аналитичка примена на методите. Радиохемиски аналитички методи. Акти­ва­циона анализа. Авторадиографија. Индикаторска метода и метода на изотопско разредување. Радиометрија. Радиометриски титрации.

 

Литература.

1. J. H. Kennedy, Analytical Chemistry (Principles), HBJ, New York, 1984.

2. A. Skoog, Principles of Instrumental Analysis, Third Ed., Saunders College Publishing, Philadelphia, 1985.

3. G. D. Khristian, J. E. O, Reilly (Eds.), Instrumental Analysis, Sec. Ed.. Prentice Hall, 1993.

4. M. Todorović, P. Đurđević, V. Antonijević, Optičke metode instrumentalne analize, Hemijski fakultet, Beograd, 1997.

5. G. Christian, J. O'Reilly, Instrumental Analysis, Св. Климент Охридски, СофиÔ, 1998 (превод на бугарски јазик).

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.