Хемиска микробиологија

1.

Наслов на нaставниот предмет

ХЕМИСКА МИКРОБИОЛОГИЈА

2.

Код

ХМ-30Б

3.

Студиска програма

Хемија (аналитичка биохемија)

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за хемија.

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

прв

6.

Академска година/семестар

II/III

7.

Број на ЕКТС кредити

6

8.

Наставник

проф. д-р Џоко Кунгуловски

Доц. д-р Наталија Атанасова-Панчевска

9.

Предуслови за запишување на предметот

 

10.

Цели на предметната програма (компетенции):  Да се запознаат студентите со биологијата на прокариотните микроорганизми, односно да ја запознаат еволуцијата на микроорганизмите, нивната анатомија, физиологија, биохемија, таксономија и др. Да се запознаат со базичните техники за манипулирање со одредени групи микроорганизми.

11.

Содржина на предметната програма: Историски развој на микробиологијата, Микробна еволуција, Прокариотска клетка и нејзината структура, Растење на микроорганизмите во лабораториски услови, Контрола на микробен раст, Класификација на микроорганизми, Прокариоти: Домен Bacteria и Archaea, Вистински габи (Eumycota), лигави габи и водени мувли, Вируси, вироиди и приони, Метаболизам на микроорганизми, Генетика на микроорганизми

12.

Методи на учење: Теоретска настава, семинарски трудови, практична настава.

13.

Вкупен расположив фонд на време

120

14.

Распределба на расположивото време

3+0+3 часови неделно (предавања, вежби, самостојна работа, проектни задачи, учење дома)

15.

Форми на наставните активности

 

15.1.

Предавања- теоретска настава (15 недели по 3 саати)

45 часови

15.2.

Вежби (лабораториски), тимска работа (15 недели по 3 саати)

45 часови

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

 

 

16.2.

Самостојни задачи

16.3.

Домашно учење - задачи

17.

Начин на оценување            минимум бодови 36+12+2=50           70+20+10 = 100 бода

17.1.

Тестови

36-70 бодови

17.2.

Практична настава

12-20 бодови

17.3.

Редовност и семинарска

2-10 бодови

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

под 50 бода

5 (пет) (F)

од 50 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Услов за потпис е редовно следење на практичната настава (изостаноци на максимум 2 вежби) и теоретската настава (потребно е мин присуство на 50% од предавањата). За положување на исптитот и освојување на предвидениот број кредити, неопходно е да се  освојат минимум 50, а максимум 100 бода. Испитот не може да се положи доколку не се освои минимумот бодови од секој од колоквиумите за практичен дел и за теоретскиот дел, поединечно. Бодовите од редовноста и од активноста на предавањате не се задолжителни, но учествуваат во пресметувањето.

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкета и евалуација

22.

 

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред.бр

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Кунгуловски, Џ Атанасова-Панчевска,Н.,.

Микробиологија  (интерна скрипта)

Институт за биологија,ПМФ

2016

2.

Кунгуловски, Џ., Атанасова-Панчевска, Н. 

Микробиологија I (трето издание)

Институт за биологија,ПМФ

2016

3.

 

 

 

 

22.2.

Дополнителна литература

Ред.бр

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Michael T. Madigan, John M. Martinko, Kelly S. Bender, Daniel H. Buckley,

David A. Stahl

Brock Biology of Microorganisms

Pearson Education, Inc

2015

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

    Предметот е вклучен во следните насоки:

    Професор


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.