Општа физика I - А ниво

1.

Наслов на нaставниот предмет

ОПШТА ФИЗИКА I – А ниво

2.

Код

ХМ-10ФА

3.

Студиска програма

Хемија (применета хемија)

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

ПМФ - Скопје, Институт за физика

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус

6.

Академска година/семестар

I/I

7.

Број на ЕКТС кредити

8

8.

Наставник

Проф. д-р Олга Галбова

9.

Предуслови за запишување на предметот

нема

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Воведување на студентите во предметот физика, методите што се применуваат и основните идеи. Утврдување и продлабочување на знаењата од областите - механика и молекуларна физика.

11.

Содржина на предметната програма:

Скалари и вектори. Механика. Механичко движење. Кинематика. Вектор на поместување. Брзина. Пат. Забрзување. Движење на честичка по рамнинска крива. Кинематика на ротационо движење. Рамномерно кружно движење. Динамика. Њутнови закони. Галилеев закон на релативноста. Сили во механиката. Универзален закон за гравитација. Неинерцијални референтни системи. Релативистичка механика. Лоренцови трансформации. Трансформации и сложување на брзини. Релативистички изрази за импулс и енергија. Закони за запазување. Енергија. Работа. Кинетичка енергија. Конзервативни сили. Потенцијална енергија. Закон за запазување на механичка енергија. Закон за запазување на импулс. Закон за запазување на момент на импулс. Гравитациона потенцијална енергија. Механика на тврдо тело. Транслаторно движење на тврдо тело. Ротација на тврдо тело околу неподвижна оска. Момент на инерција. Кинетичка енергија на ротационо цврсто тело. Осцилаторно движење. Хармонски осцилатор. Слободни непридушени осцилации. Слободни придушени осцилации. Сложување на хармонски осцилации. Принудени осцилации. Механички бранови. Еднодимензионални бранови. Суперпозиција и интерференција на бранови. Рефлексија и трансмисија на бранови. Синусоидални бранови. Равенка на рамен бран. Линеарна бранова равенка. Звучни бранови. Брзина на звучен бран. Периодични звучни бранови. Интензитет на звучен бран. Доплеров ефект. Суперпозиција и интерференција на синусоидални бранови. Стојни бранови. Комплексни бранови. Хидромеханика. Хидродинамика. Температура и гасни закони. Елементи на термодинамиката.

12.

Методи на учење: предавања со примена на демонстрациони експерименти; консултации; самостојно учење; нумерички вежби; лабораториски вежби.

13.

Вкупен расположив фонд на време

240

14.

Распределба на расположивото време

3+1+3 (предавања 45 часа, нумерички вежби 15 часа,

лабораториски вежби 45 часа)

15.

Форми на наставните активности

15.1

Предавања-теоретска настава

45

15.2

Вежби (лабораториски, аудито­риски), семинари, тимска работа

60

16.

Други форми на активности

16.1

Проектни задачи

 

16.2

Самостојни задачи

35

16.3

Домашно учење

100

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови

                                               бодови      88                                               

17.2.

Семинарска работа/проект (презентација:писмена и усна)

 

                                               бодови    

17.3.

Активност и учество

                                               бодови     12

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

               до 50 бода

      5 (пет)        (F)                  

од 51 до 60 бода

      6 (шест)     (E)

од 61 до 70 бода

      7 (седум)   (D)

од 71 до 80 бода

      8 (осум)     (C)

од 81 до 90 бода

      9 (девет)    (B)

од 91 до 100 бода

    10 (десет)    (A)

19.

Услови за потпис и полагање на завршен испит

Минимум освоени 20 бода

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски јазик

21

Метод на следење на квалитетот на наставата

анкети

22.

Литература

            Задолжителна литература

22.1

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Олга Галбова

 

Физика I за хеми£ари

(интерна скрипта)

Институт за физика

2012

2.

G.A.D. Ritchie and D.S. Sivia

Foundations of Physics for Chemists

Oxford University Press

2000

3.

Raymond Serway

Physics for Scientists and engineers

Cengage Learning, Inc.

2010

 

 

 

Практикум по физика 

Институт за физика

 

22.2

Дополнителна литература

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.