Општа физика II - А ниво

1.

Наслов на нaставниот предмет

ОПШТА ФИЗИКА II – A ниво

2.

Код

ХМ-20ФА

3.

Студиска програма

Хемија (применета хемија)

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

ПМФ - Скопје, Институт за физика

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус

6.

Академска година/семестар

I/II

7.

Број на ЕКТС кредити

8

8.

Наставник

доц. д-р Ирина Петреска

9.

Предуслови за запишување на предметот

Ислушан предметот Општа физика I

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Утврдување и продлабочување на знаењата од областите електромагнетизам, оптика и модерна физика. Обезбедување на неопходни познавања од овие области на физиката за успешно следење на некои курсеви на студиите по хемија.

11.

Содржина на предметната програма:

1. Електростатика: 1.1 Вовед; 1.2 Закон на Кулон; 1.3 Јачина и потенцијал на електростатско поле; 1.4 Заемодејства на диполи (електрично поле и потенцијал на електричен дипол, електричен дипол во електрично поле, дипол-дипол заемодејства, заемодејства помеѓу дипол и индуциран дипол, заемодејства помеѓу индуцирани диполи); 1.5 Спроводник и диелектрик во електростатско поле; 1.6 Електричен капацитет; 1.7 Постојана права струја; 1.8 Омов закон. 1.9 Кирхофови закони; 1.10 Електрична струја низ електролити; 2. Електромагнетизам: 2.1 Вовед; 2.2 Магнетна сила помеѓу струјни елементи (магнетно поле на струен елемент; магнетен флукс); 2.3 Примери (магнетно поле на прав долг струен спроводник, магнетно поле на кружен струен спроводник); 2.4 Магнетен момент на кружна струја и магнетен дипол; 2.5 Сили на изолирани полнежи во магнетно поле (движење на полнежи во електрично и магнетно поле, Холов ефект); 2.6 Фарадеев закон за индукција и примери; 2.7 Магнетни својства на материјата (парамагнетизам, диамагнетизам, феромагнетизам); 2.8 Примена на магнетните полиња во спектроскопијата (нуклеарна магнетна резонанца, Земанов ефект). 3. Оптика: 3.1 Геометриска оптика; 3.2 Бранова равенка и нејзино решение; 3.3 Енергија и импулс на електромагнетен бран; 3.4 Закони за рефлексија и трансмисија на електромагнетни бранови; 3.5 Принцип на Ферма; 3.6 Интерференција на светлински бранови (Јунгов експеримент, Мајкелсонов интерферометар, интерференција од тенки филмови); 3.7 Дифракција на светлински бранови (планпаралелна пукнатина, дифракциони мрежички); 3.8 Поларизација на светлински бранови; 4. Квантна механика: 4.1 Вовед; 4.2 Некои поранешни мистерии (природа на светлината, природа на материјата, ултравиолетова катастрофа); 4.3 Квантни хипотези (закон на Планк, Борови постулати за водороден атом, моларни топлотни капацитети, фотоелектричен ефект, Комптонов ефект, Де Бролиева бранова должина); 4.4 Шредингерова равенка и честичка во потенцијална јама.

12.

Методи на учење: предавања со примена на демонстрациони експерименти; консултации; самостојно учење; нумерички вежби; лабораториски вежби.

13.

Вкупен расположив фонд на време

210

14.

Распределба на расположивото време

3+1+3 (предавања 45 часа, нумерички вежби 15 часа,

лабораториски вежби 45 часа)

15.

Форми на наставните активности

15.1

Предавања-теоретска настава

45

15.2

Вежби (лабораториски, аудито­риски), семинари, тимска работа

60

16.

Други форми на активности

16.1

Проектни задачи

 

16.2

Самостојни задачи

30

16.3

Домашно учење

75

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови

90 бодови                                                 

17.2.

Семинарска работа/проект (презентација:писмена и усна)

 

17.3.

Активност и учество

10 бодови    

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

             до 50 бода

      5 (пет)        (F)                  

од 51 до 60 бода

      6 (шест)     (E)

од 61 до 70 бода

      7 (седум)   (D)

од 71 до 80 бода

      8 (осум)     (C)

од 81 до 90 бода

      9 (девет)    (B)

од 91 до 100 бода

    10 (десет)    (A)

19.

Услови за потпис и полагање на завршен испит

Минимум освоени 20 бода

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски јазик

21

Метод на следење на квалитетот на наставата

анкети

22.

Литература

            Задолжителна литература

22.1

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Олга Галбова

 

Физика II за хемичари

(интерна скрипта)

Институт за физика

2012

 

2.

Стивен Т. Торнтон,
Ендру Рекс

Модерна физика за научници и инженери (превод)

Табернакул

2010

 

4.

Васил Мицевски, Марија Фукарова-Јуруковска, Кирил Панделишев, Жарко Станковски

Збирка решени задачи по Физика, Книга 2

 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје; МАГОР, Скопје

1996

 

5.

 

Практикум по физика 

Институт за физика

 

22.2

Дополнителна литература

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Raymond Serway

Physics for Scientists and engineers

Cengage Learning, Inc.

2010

2.

G.A.D. Ritchie and D.S. Sivia

Foundations of Physics for Chemists

Oxford University Press

2000


  Следни испити од овој предмет:

 • 08 јуни 2021 во 11:00 Испитот по Општа физика II - А ниво (теорија) ќе се одвива онлајн преку платформата MS Teams. Студентите, покрај пријавувањето во системот iknow, задолжително треба да го најават своето присуство најдоцна 48 часа пред закажаниот термин со испраќање електронска порака до предметниот професор на следнава адреса petreskairina@gmail.com.
 • 16 јуни 2021 во 11:00 Испитот по Општа физика II - А ниво (задачи) ќе се одвива онлајн преку платформата MS Teams. Студентите, покрај пријавувањето во системот iknow, задолжително треба да го најават своето присуство најдоцна 48 часа пред закажаниот термин со испраќање електронска порака до предметниот професор на следнава адреса petreskairina@gmail.com.
 • 22 јуни 2021 во 11:00 Испитот по Општа физика II - А ниво (теорија) ќе се одвива онлајн преку платформата MS Teams. Студентите, покрај пријавувањето во системот iknow, задолжително треба да го најават своето присуство најдоцна 48 часа пред закажаниот термин со испраќање електронска порака до предметниот професор на следнава адреса petreskairina@gmail.com.
 • 30 јуни 2021 во 11:00 Испитот по Општа физика II - А ниво (задачи) ќе се одвиваат онлајн преку платформата MS Teams. Студентите, покрај пријавувањето во системот iknow, задолжително треба да го најават своето присуство најдоцна 48 часа пред закажаниот термин со испраќање електронска порака до предметниот професор на следнава адреса petreskairina@gmail.com.
 • 24 август 2021 во 11:00 Испитот по Општа физика II - А ниво (теорија) ќе се одвива онлајн преку платформата MS Teams. Студентите, покрај пријавувањето во системот iknow, задолжително треба да го најават своето присуство најдоцна 48 часа пред закажаниот термин со испраќање електронска порака до предметниот професор на следнава адреса petreskairina@gmail.com.
 • 01 септември 2021 во 11:00 Испитот по Општа физика II - А ниво (задачи) ќе се одвива онлајн преку платформата MS Teams. Студентите, покрај пријавувањето во системот iknow, задолжително треба да го најават своето присуство најдоцна 48 часа пред закажаниот термин со испраќање електронска порака до предметниот професор на следнава адреса petreskairina@gmail.com.
 • 07 септември 2021 во 11:00 Испитот по Општа физика II - А ниво (теорија) ќе се одвива онлајн преку платформата MS Teams. Студентите, покрај пријавувањето во системот iknow, задолжително треба да го најават своето присуство најдоцна 48 часа пред закажаниот термин со испраќање електронска порака до предметниот професор на следнава адреса petreskairina@gmail.com.
 • 15 септември 2021 во 11:00 Испитот по Општа физика II - А ниво (задачи) ќе се одвива онлајн преку платформата MS Teams. Студентите, покрај пријавувањето во системот iknow, задолжително треба да го најават своето присуство најдоцна 48 часа пред закажаниот термин со испраќање електронска порака до предметниот професор на следнава адреса petreskairina@gmail.com.
 • 22 ноември 2021 во 10:00 Испитот по Општа физика II - А ниво (теорија) ќе се одвива онлајн преку платформата MS Teams. Студентите, покрај пријавувањето во системот iknow, задолжително треба да го најават своето присуство најдоцна 48 часа пред закажаниот термин со испраќање електронска порака до предметниот професор на следнава адреса petreskairina@gmail.com.
 • 29 ноември 2021 во 10:00 Испитот по Општа физика II - А ниво (задaчи) ќе се одвива онлајн преку платформата MS Teams. Студентите, покрај пријавувањето во системот iknow, задолжително треба да го најават своето присуство најдоцна 48 часа пред закажаниот термин со испраќање електронска порака до предметниот професор на следнава адреса petreskairina@gmail.com.
 • 18 јануари 2022 во 10:00 Испитот по Општа физика II - А ниво (теорија) ќе се одвива онлајн преку платформата MS Teams. Студентите, покрај пријавувањето во системот iknow, задолжително треба да го најават своето присуство најдоцна 48 часа пред закажаниот термин со испраќање електронска порака до предметниот професор на следнава адреса petreskairina@gmail.com.
 • 25 јануари 2022 во 10:00 Испитот по Општа физика II - А ниво (задачи) ќе се одвива онлајн преку платформата MS Teams. Студентите, покрај пријавувањето во системот iknow, задолжително треба да го најават своето присуство најдоцна 48 часа пред закажаниот термин со испраќање електронска порака до предметниот професор на следнава адреса petreskairina@gmail.com.
 • 01 февруари 2022 во 10:00 Испитот по Општа физика II - А ниво (теорија) ќе се одвива онлајн преку платформата MS Teams. Студентите, покрај пријавувањето во системот iknow, задолжително треба да го најават своето присуство најдоцна 48 часа пред закажаниот термин со испраќање електронска порака до предметниот професор на следнава адреса petreskairina@gmail.com.
 • 08 февруари 2022 во 10:00 Испитот по Општа физика II - А ниво (задачи) ќе се одвива онлајн преку платформата MS Teams. Студентите, покрај пријавувањето во системот iknow, задолжително треба да го најават своето присуство најдоцна 48 часа пред закажаниот термин со испраќање електронска порака до предметниот професор на следнава адреса petreskairina@gmail.com.

  Материјали

© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.