Општа биологија

1.

Наслов на наставниот предмет

ОПШТА БИОЛОГИЈА

2.

Код

ХМ-10Б

3.

Студиска програма

Хемија (аналитичка биохемија)

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

ПМФ, Институт за хемија

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

 

6.

Академска година / семестар

I/I

7.

Број на ЕКТС кредити

8

8.

Наставник

Проф. д-р Ирена Тавчиовска-Василева

 

9.

Предуслови за запишување на предметот

 

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Студентите да се запознаат со основите на цитологијата и хистологијата.

 

11.

Содржина на предметната програма:

Цитологија: Клеточна теорија;  Клетката како основна единица на живите организми; Методи во истражување на клетката; Хемизам на клетката; Морфолошка и структурна  организација на еукариотните клетки; Цитоплазма; Растење и диференцирање на клетката; Подвижност на клетките; Клеточен транспорт; Клеточна енергија и дишење; Клеточна синтеза; Животни процеси (клеточен метаболизам); Делба на клетките (клеточна репродукција); Размножување кај животните; Стареење и смрт на клетките; Патолошки промени во клетката; Еволуција на клетката.

Хистологија: Епително ткиво; Потпорно ткиво; Периферна крв; Кожа; Дигестивен систем, Респираторен систем, Уринарен систем; Циркулаторен систем; Нервен систем.

Емриологија: Видови на зрели јајни клетки; Јајни обвивки; Овулација; Оплодување (фертилизација); Ембрионален развиток; Видови на набраздување; Гаструлација, Ембрионален развиток на морски еж од зигот до ларва; Ембрионален развиток кај Ампхибиа ( гаструлација и органогенеза кај жаба).

Rastitelni tkiva: Tvorni tkiva (meristemi), Trajni tkiva, Parenhimski tkiva (osnovni tkiva), Mehani~ki tkiva, Sprovodni tkiva, Tkiva za la~ewe (sekretorni i ekskretorni tkiva), Rastitelni organi, Razmno`uvawe na rastenijata.

12.

Методи на учење: преку предавања и  вежби

13.

Вкупен расположив фонд на време

210 часа

14.

Распределба на расположивото време

4+0+3 часови неделно (предавања, лабораториски веЃби)

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава

60 часови

15.2.

Вежби (лабораториски), семинари, тимска работа

45 часови

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

 

16.2.

Самостојни задачи

 

16.3.

Домашно учење

 

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови

80 бодови

17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)

0 бодови

17.3.

Активност и учество

20 бодови

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

               до 60 бода

5 (пет) (F)

       од 61 до 69 бода

6 (шест) (E)

       од 70 до 77 бода

7 (седум) (D)

       од 78 до 85 бода

8 (осум) (C)

       од 86 до 93 бода

9 (девет) (B)

       од 94 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

присуство на предавања и изработени вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Преку теоретски и практични колоквиуми

22.

 

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Ирена Тавчиовска-Василева

Општа биологија

Интерна скрипта

2006

2.

 

 

 

 

3.

Дуанчиќ, В.

Основи хистологије човека, 8 доп. изд.

Београд-Загреб, Медицинска књига

1983

4.

Групче, Р.

Ботаника

НИО “ Студентски збор”

1994

5.

 

 

 

 

22.2.

Дополнителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Stevens, A., Lowe, J. S.

Histology

Gower Medical Publishing

1993

2.

Junqueira, L. C.

Basic Biology. 7th ed.

Appleton & Lange,

1992

3.

 

4.

Ross, M. H., Reith. E. J., Romrell, L. J.

Histology, A text and atlas, 2 th ed.

Williams & Wilkins

1989

    Професор


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.