Статистичка обработка на податоци во хемијата

Прилог бр.3 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

СТАТИСТИЧКА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ ВО ХЕМИЈАТА

2.

Код

ХМ-602

3.

Студиска програма

Сите студиски програми на хемија

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за хемија, Природно-математички факултет

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус

6.

Академска година / семестар

I/II

7.

Број на ЕКТС кредити

4

8.

Наставник

проф. д-р Игор Кузмановски

9.

Предуслови за запишување на предметот

Математика 1 и Математика 2

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Да се запознаат основните на статистичката обработка на хемиските податоци и нивна примена во хемиска лабораторија за извлекување на максимално количество информации од добиените податоци.

11.

Содржина на предметната програма:

Современа обработка на податоци во хемиска лабораторија (грешки при квантитативната анализа, случајни и систематски грешки, минимизирање на систематските грешки); Статистика на повторени мерења (популација, образец, обележје, мерки за централна тенденција, мерки за расејување, распределба при повторени мерења, грешки од I и II тип);  Статистички тестови (тестови за проверка на присуството на систематски грешки, тестови за проверка на влијанието на случајните грешки врз резултатите, тестови за екстремни вредности);  Квалитет на аналитичките мерења (земање на проби; одделување и проценка на дисперзијата; стратегија за земање на проби, методи за контрола на квалитетот на земањето проба); Моделирање на податоци една и со повеќе променливи (линеарна регресија, линеарна регресија со повеќе променливи; регресија на карактеристични вектори; регресија на парцијални најмали квадрати; нелинеарни методи за моделирање). Оптимизација и дизајн на експерименти (стохастичка и систематска оптимизација, факторски дизајн на експерименти, симплекс оптимизација).

12.

Методи на учење: предавања, вежби

13.

Вкупен расположив фонд на време

120

14.

Распределба на расположивото време

2+2+0 часови неделно (предавања, аудиториски, лабораториски вежби)

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава

30 часови

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа

30 часови

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

0 часови

16.2.

Самостојни задачи

15 часови

16.3.

Домашно учење

45 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови

70

17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писм./усна)

-

17.3.

Активност и учество

30

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

  до 50 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

присуство на предавања и изработени вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

македонски, англиски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

анонимна анкета, разговор со студентите

22.

 

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

И. Кузмановски

Статистичка обработка на податоци во хемијата (интерна скрипта)

 

 

2.

M. Otto

Chemometrics: Statistics and Computer Application

in Analytical Chemistry

Wiley-WCH, Weinheim

2007

3.

J.N. Miller, J.C. Miller

Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry

Prentice Hall, Harlow

2000

22.2.

Дополнителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Paul Gemperline (ed.)

Practical Guide to Chemometrics

Taylor & Francis

2006

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.