Општа физиологија

1.

Наслов на нaставниот предмет

ОПШТА ФИЗИОЛОГИЈА

2.

Код

ХМ-40Б

3.

Студиска програма

Хемија (аналитичка биохемија)

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

ПМФ – Институт за хемија

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус

6.

Академска година/семестар

II/IV

7.

Број на ЕКТС кредити

8

8.

Наставник

Доц. д-р Никола Хаџи-Петрушев

9.

Предуслови за запишување на предметот

Нема

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични компетенции: - Способност за комуникација, соработка / тимска работа;

- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;

- Самостојност, (само)критичност, (само)проценка, (само)евалуација и залагање за квалитет;

- Познавање и разбирање на прашања поврзани со функционирањето на живите организми.

- Подготовка за истражување во областа на физиологијата;

- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.

- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите, нивните јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички, општествени, културни), со соодветни постапки.

11.

Содржина на предметната програма:

Значење на физиологијата како биолошка наука; Физиологија на клетката; Физиологија на мембраните, нервите и мускулите; Физиологија на нервниот систем; Физиологија на органите за осет; Физиологија на кардиоваскуларниот систем и основи на имунолошкиот систем; Физиологија на респираторниот систем; Гастроинтестинална физиологија; Физиологија на екскреторниот систем; Терморегулација; Ендокринологија и репродукција.

12.

Методи на учење: Предавања, читање литература, изработка na есеи, семинарски работи.

13.

Вкупен расположив фонд на време

240 часови

14.

Распределба на расположивото време

4+0+4 часови неделно (предавања, вежби, самостојна работа, проектни задачи, учење дома)

15.

Форми на наставните активности

15.1

Предавања-теоретска настава

60 часови

15.2

Вежби (лабораториски), семинари, тимска работа

60 часови

16.

Други форми на активности

16.1

Проектни задачи

10 часови

16.2

Самостојни задачи

10 часови

16.3

Домашно учење

100 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови

                                  60 бодови                                                     

17.2.

Семинарска работа/проект (презентација:писмена и усна)

                                  25 бодови 

17.3.

Активност и учество

                                  15 бодови

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

               до 60 бода

      5 (пет)        (F)                  

       од 61 до 67 бода

      6 (шест)     (E)

       од 68 до 75 бода

      7 (седум)   (D)

       од 76 до 85 бода

      8 (осум)     (C)

       од 86 до 93 бода

      9 (девет)    (B)

       од 94 до 100 бода

    10 (десет)    (A)

19.

Услови за потпис и полагање на завршен испит

Присуство на предавања и изработени вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21

Метод на следење на квалитетот на наставата

Евалуација, самоевалуација

22.

Литература

            Задолжителна литература

22.1

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Гајтон А. К., Хол Џ. Е.

Медицинска физиологија

Академски печат

2012

2.

Ѓоргоски И., Димовска Ј.

Општа физиологија

ПМФ - Скопје

2004

22.2

Дополнителна литература

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Волтер Ф. Борон В. Ф., Булпап Е. Л.

Медицинска Физиологија

МОН на Р. Македонија

2011


    Следни испити од овој предмет:

  • 16 јануари 2023 во 11:00 Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/KxhAp5NhwpWNepZR9
  • 14 февруари 2023 во 11:00 Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/KxhAp5NhwpWNepZR9

    Материјали

© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.