Етика за хемичари

1.

Наслов на наставниот предмет

ЕТИКА ЗА ХЕМИЧАРИ

2.

Код

ХМ-251

3.

Студиска програма

Сите студиски програми на хемија

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

ПМФ, Институт за хемија

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв

6.

Академска година / семестар

летен

7.

Број на ЕКТС кредити

2

8.

Наставник

 

9.

Предуслови за запишување на предметот

нема

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Преку интерактивна настава, да се упатат студентите во улогата и одговорноста на хемичарите во областа на етиката.

11.

Содржина на предметната програма:

ВОВЕД. 1. Дефинирање, улога и значење на етиката. 2. Теории во етиката:

(а) Теории кои застапуваат апсолутни морални и етички стандарди

(б) Теории кои застапуваат културен релативизам

3. Краток осврт на класичната етика (Платон, Сократ, Аристотел, Августин, Кант)

ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА - ЕТИКА ЗА ХЕМИЧАРИ

4. Етички обврски на хемичарот

(а) Кон својата професија и работно место. (б) Кон животната средина (еколошка етика). Етички кодекс. (в) Во индустријата (хемикалии, храна, вода, хемиски отпад...). Етички кодекс. (г) Во фармацијата и медицината. Етички кодекс. (д) Во научните истражувања и експериментирања. Етички кодекс. (ѓ) Во образованието. Етички кодекс. (е) Во презентирањето и објавувањето резултати и трудови. Фалсификување, штимување и плагијатизам. Етички кодекс. (ж) При рецензирање туѓи трудови, проекти и слично. Етички кодекс.

5. Етика на раководење. Етички кодекс.

СЕМИНАРСКИ И ПРОЕКТНИ ЗАДАЧИ:

(а) Актуелни етички теми за хемичари, во светот и кај нас.

(б) Составување етички кодекси.

12.

Методи на учење: Предавања, проектна задача, семинарска работа, домашна работа

13.

Вкупен расположив фонд на време

90

14.

Распределба на расположивото време

2+1+0 часа неделно (предавања 30 часа, вежби 30 часа)

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава

30 часови

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа

 15 часови

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

15 часови

16.2.

Самостојни задачи

10 часови

16.3.

Домашно учење

 20 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови

 50 бодови

17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)

 40 бодови

17.3.

Активност и учество

 10 бодови

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

до 50 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Присуство на предавања и изработени вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

анкети

22.

 

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред.бр

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Иван Грозданов

ЕТИКА ЗА ХЕМИЧАРИ

Интерна скрипта

2010

2.

Kovac, Jeffrey

THE ETHICAL CHEMIST

Pearson/Prentice Hall

2004

3.

Барух де Спиноза

ЕТИКА

Ѓурѓа, Скопје

2010

22.2.

Дополнителна литература

Ред.бр

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Зигмунд Бауман

Постмодерна етика

Темплум, Скопје

2005

2.

Д-р Нада Поп-Јорданова

Медицинска етика

Култура, Скопје

2003

    Професор


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.