Аналитичка хемија I - Б ниво

Прилог бр.3 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА I – Б-ниво

2.

Код

ХМ-302Б

3.

Студиска програма

Хемија (наставна)

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за хемија, Природно-математички факултет

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус

6.

Академска година / семестар

II/III

7.

Број на ЕКТС кредити

6

8.

Наставник

Доц. д-р Јасмина Петреска Станоева

9.

Предуслови за запишување на предметот

Положен испит по предметот Општа хемија

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Преку наставата да се запознаат со теоретските основи во аналитичката хемија, Преку лабораториските и пресметковните вежби  студентите треба да стекнат солидни знаења, лабораториско искуство и способност за квалитативно определување на непознати компоненти (катјони и анјони) од раствори и суви примероци со различен состав, како и најразлични теоретски пресметувања.

11.

Содржина на предметната програма:

–    Вовед: аналитика, поделба, цели, методи, чекори на една анализа, ракување со хемикалии и прибор

–    Квалитативна аналитичка хемија: поделба на методите, подготовка на пробата за анализа (претворање во раствор), изведување на целосна квалитативна анализа (претходни испитувања, анализа на катјони, анализа на ананјони)

–    Основи на хемиска рамнотежа: реверзибилни реакции и хемиска рамнотежа, термодинамика и хемија на рамнотежа, користење на константите на рамнотежа, константи на рамнотежа за хемиски реакции

–    Гравиметриски методи на анализа: преглед на гравиметрија, таложна гравиметрија, гравиметрија со испарување, гравиметрија на честички

–     Киселинско-базни рамнотежи: теории за киселини и бази, рамнотежи на монопротонски и полипротонски системи во вода, активитет, пуфери.

12.

Методи на учење: предавања, аудиториски и лабораториски вежби

13.

Вкупен расположив фонд на време

180

14.

Распределба на расположивото време

2+1+4 часа неделно (предавања, аудиториски, лабораториски вежби)

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања - теоретска настава

30 часови

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа

75 часови

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

10 часови

16.2.

Самостојни задачи

15 часови

16.3.

Домашно учење

50 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови

80 бодови

17.2.

Семинарска работа/ проект (презентација: писм./ усна)

бодови

17.3.

Активност, учество, резултати од вежби

 20 бодови

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

  до 50 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

присуство на предавања и изработени вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

македонски, англиски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

анонимна анкета, разговор со студентите

22.

 

Литература

22.1.

Задолжителна литература

 

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Д.А. Ског, Д.М. Вест, Ф.Џ. Холер, С.Р. Кроуч,

Аналитичка хемија, вовед

Просветно дело, Скопје

2009

2.

Д. Харви

Модерна аналитичка хемија

Просветно дело, Скопје

2009

3.

И. Донова, С. Петровска-Јовановиќ, В. Трајковска

Квалитативна аналитичка хемија - Практикум

ПМФ, Скопје

2010

22.2.

Дополнителна литература

 

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Симка Петровска- Јовановиќ

Аналитичка хемија, теоретски основи

ПМФ

2009

2.

Благоја Андоновски, Симка Петровска- Јовановиќ

Збирка решени задачи од аналитичка хемија

ПМФ, Скопје

2001

3.

 

 

 

 


  Следни испити од овој предмет:

 • 17 јануари 2019 во 10:00 I-декада: Писмен испит. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето. Усниот испит е една недела по писмениот по претходна консултација со наставникот.
 • 07 февруари 2019 во 10:00 II-декада: Писмен испит. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето. Усниот испит е една недела по писмениот по претходна консултација со наставникот.
 • 27 август 2021 во 10:00 I декада: Писмен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 25.8.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.
 • 10 септември 2021 во 10:00 II декада: Писмен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 8.9.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство.
 • 03 септември 2021 во 10:00 I декада: Устен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 1.9.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со преку Teams. Може да има промена на времето за полагање во зависност од бројот на пријавени кандидати.
 • 17 септември 2021 во 10:00 II декада: Устен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 15.9.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со преку Teams. Може да има промена на времето за полагање во зависност од бројот на пријавени кандидати.
 • 21 јануари 2022 во 10:00 I декада: Писмен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetKPCccjMjLJcfoVz2xd99UcAgmA44W00nOlsQOlAg936Glw/viewform најдоцна до 19.01.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow. Студентите кои ќе се пријават за полагање во I декада, а нема да дојдат, ќе немаат право да полагаат во втора декада.
 • 04 февруари 2022 во 10:00 II декада: Писмен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetKPCccjMjLJcfoVz2xd99UcAgmA44W00nOlsQOlAg936Glw/viewform најдоцна до 02.02.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow.
 • 28 јануари 2022 во 10:00 I декада: Устен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 26.1.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со преку Teams. Може да има промена на времето за полагање во зависност од бројот на пријавени кандидати.
 • 11 февруари 2022 во 10:00 II декада: Устен испит. Задолжително пријавување на jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 9.2.2021 до 20.00 часот. Испитот ќе се одржи со преку Teams. Може да има промена на времето за полагање во зависност од бројот на пријавени кандидати.
 • 22 јуни 2022 во 12:00 II декада: Писмен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdln283WN_r1RJbXJz8KohGriaYWJWKiRvCdYgyWMpG3uZRDA/viewform најдоцна до 20.06.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow. Усниот испит ќе се одржи во јули (поради службено отсусво), по претходен договор, во зависност од бројот на пријавени кандидати.
 • 08 јуни 2022 во 10:00 I декада: Писмен испит. Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават преку следниот формулар: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdln283WN_r1RJbXJz8KohGriaYWJWKiRvCdYgyWMpG3uZRDA/viewform најдоцна до 06.06.2022 до 20.00 часот. Испитот задолжително да се пријави во iknow. Усниот испит ќе се одржи една седмица по писмениот, по претходен договор, во зависност од бројот на пријавени кандидати.
 • 24 август 2022 во 12:00 I декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeaLXZCiztN5qxWxL-kkDB7C1-SR98X8ng3UBW_EN7c9OcZg/viewform Усниот испит е планирано да биде една седмица по писмениот по претходна најава кај предметен професор.
 • 07 септември 2022 во 12:00 II декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeaLXZCiztN5qxWxL-kkDB7C1-SR98X8ng3UBW_EN7c9OcZg/viewform Усниот испит е планирано да биде една седмица по писмениот по претходна најава кај предметен професор.
 • 20 јануари 2023 во 10:00 I декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiCwc8XF2k1avKhg-uAHS84zvwgCnNXq8fYkbpYfrPMSJ1wQ/viewform најдоцна до 18 јануари до 20.00 часот. Усниот испит е планирано да биде една седмица по писмениот (27.01.2023) по претходна најава кај предметен професор.
 • 03 февруари 2023 во 10:00 II декада: Писмен испит. Сите кои планираат да полагаат претходно да се пријават на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiCwc8XF2k1avKhg-uAHS84zvwgCnNXq8fYkbpYfrPMSJ1wQ/viewform најдоцна до 1 февруари до 20.00 часот. Усниот испит е планирано да биде една седмица по писмениот (10.02.2023) по претходна најава кај предметен професор.

  Материјали

© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.