Математички методи во хемијата

Прилог бр.3 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

МАТЕМАТИЧКИ МЕТОДИ ВО ХЕМИЈАТА

2.

Код

ХМ-332

3.

Студиска програма

Сите студиски програми на хемија

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за хемија, Природно-математички факултет

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус

6.

Академска година / семестар

II/III

7.

Број на ЕКТС кредити

4

8.

Наставник

проф. д-р Игор Кузмановски

9.

Предуслови за запишување на предметот

Математика 1 и Математика 2

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Да се запознаат основните на некои најчесто користени математички методи/процедури во хемијата кои на студентите ќе им помогнат во совладувањето на дел од содржините по останатите предмети во текот на студиите по хемија.

11.

Содржина на предметната програма:

Елементи од теоријата на веројатност (статистичка и теориска веројатност, основни и други својства на веројатноста, условна веројатност, случајни променливи, бројни карактеристики на случајните променливи);  

Елементи од статистика (дескриптивни статистики, нормална распределба, статистички тестови, грешки од прв и втор тип); 

Моделирање на хемиски податоци (коефициент на корелација, линеарна регресија, пресметување на грешки во зависнопроменливата, граница на детекција, линеарна регресија со повеќе променливи, нелинеарни методи за моделирање);

Оптимизација и дизајн на експерименти (стохастичка и систематска оптимизација, факторски дизајн на две нивоа, факторски дизајн на три нивоа, проценка на ефектот на факторите, статистичка проценка на ефектот на факторите, секвенцијална оптимизација - симплекс оптимизација);

Фактор-аналитички методи (примена на карактеристичната векторска анализа,  апстрактна репродукција редукција на шумот во податоците со фактор-аналитички методи, целна факторна анализа, регресија на карактеристични вектори, регресија на парцијални најмали квадрати). Нумерички вежби: Елементи од теорија на веројатност (случајни настани и веројатност, својства на веројатноста, условна веројатност); Елементи од статистичко заклучување (интервали на доверба, споредба на средни вредности, споредба на дисперзии, тестови за екстремни вредности, проверка на корелираност помеѓу две мерени величини); Оптимизација и дизајн на експерименти (проценка на ефектот на факторите кај факторски дизајни на две три нивоа); Карактеристична векторска анализа.

12.

Методи на учење: предавања, аудиториски вежби

13.

Вкупен расположив фонд на време

135

14.

Распределба на расположивото време

3+2+0 часови неделно (предавања, аудиториски, лабораториски вежби)

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава

45 часови

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа

30 часови

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

0 часови

16.2.

Самостојни задачи

15 часови

16.3.

Домашно учење

45 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови

70

17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писм./усна)

-

17.3.

Активност и учество

30

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

  до 50 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

присуство на предавања и изработени вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Активност на предавањата и на вежбите, проверка на знаењата преку колоквиуми

22.

 

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред.бр

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

И. Кузмановски

Хемометрија – примена на математич­ки и статистички методи во хемијата (рецензиран непубликуван учебник)

 

 

2.

M. Otto

Chemometrics: Statistics and Computer Application in Analytical Chemistry

Wiley-WCH, Weinheim

2007

3.

J.N. Miller, J.C. Miller

Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry

Prentice Hall, Harlow

2000

22.2.

Дополнителна литература

Ред.бр

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Paul Gemperline ed.

Practical Guide to Chemometrics

Taylor & Francis

2006

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

  • 19 декември 2013 во 10:00 Колоквиум II - Соба 332

    Материјали

© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.