Биотехнологија

1.

Наслов на нaставниот предмет

БИОТЕХНОЛОГИЈА

2.

Код

ХМ-60Б

3.

Студиска програма

Хемија (аналитичка биохемија)

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за хемија

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

прв

6.

Академска година/семестар

III/VI

7.

Број на ЕКТС кредити

4

8.

Наставник

проф. д-р Џоко Кунгуловски

Доц. д-р Наталија Атанасова-Панчевска

9.

Предуслови за запишување на предметот

Положен: Хемиска микробиологија

10.

Цели на предметната програма (компетенции):  Преку теоретската и практичната настава, студентите ќе стекнат знаење од областа на микробната биотехнологија. Ќе се запознаат со одредени технолошки постапки на континуирани и субмерзни микробни култури кои се користат во биотехнологијата. Притоа детално ќе се проучат природно-ферментираните микробни процеси (конзервирано овошје и зеленчук), индустриските ферментациони процеси (вино, пиво, дестилирани производи), производство на органски киселини, антибиотици, ензими, микробни протеини, биопестициди.....

11.

Содржина на предметната програма: Вовед во биотехнологијата, Примена на микроорганизми во биотехнологијата, Индустриски суровини и медиуми, Ферментори: градба, опрема, работа со ферментори, Издвојување и прочистување на финални ферментациони продукти, Производство на пиво, Производство на вино и дестилирани пијалоци, Производство на оцет, Антибиотици, ензими и други корисни хемиски соединенија изолирани од фунги, Микробни едноклеточни протеини, Производство на ферментирана хранa, Биотехнологија и заштита на животната средина- Третман (обработка) на отпадни води, Биолошки третман на цврст органски отпад – компостирање

12.

Методи на учење: Теоретска настава, семинарски трудови, практична настава.

13.

Вкупен расположив фонд на време

120

14.

Распределба на расположивото време

2+0+2 часови неделно (предавања, вежби, самостојна работа, проектни задачи, учење дома)

15.

Форми на наставните активности

15.1

Предавања-теоретска настава

30 часови

15.2

Вежби (лабораториски),

семинари, тимска работа

30 часови

16.

Други форми на активности

16.1

Проектни задачи

10 часови

16.2

Самостојни задачи

10 часови

16.3

Домашно учење

40 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови

70 + 20 = 90 бодови

17.2.

Семинарска работа/проект (презентација:писмена и усна)

 

5 бодови

17.3.

Активност и учество

5 бодови

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

         до х 50  бода

5 (пет)        (F)

од 51  до х 60  бода

6 (шест)     (E)

од 61  до х 70  бода

7 (седум)   (D)

од 71  до х 80  бода

8 (осум)     (C)

од 81  до х 90  бода

9 (девет)    (B)

од 91  до х 100  бода

10 (десет)    (A)

19.

Услови за потпис и полагање на завршен испит

присуство на предавања и изработени вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

македонски

21

Метод на следење на квалитетот на наставата

Современи методи за следење на теоретска и практична настава.

22.

Литература

            Задолжителна литература

22.1

Ред.бр

Автор

Наслов

Издавач

Година

 

Проф. д-р Џоко Кунгуловски

Доц. д-р Наталија Атанасова-Панчевска

Микробна биотехнологија- скрипта

 

2016

 

Peter F. Stanbury, Allan Whitaker, Stephen J. Hall

Principles of

Fermentation Technology

Butterworth-Heinemann

2003

 

Nduka Okafor

Modern Industrial Micro­biology and Biоtechnology

Science Publishers

2007

 

 

Brian McNeil & Linda M. Harvey

Practical Fermentation Technology

John Wiley & Sons

2008

22.2

Дополнителна литература

Ред.бр

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

J. Smith

Biotechnology

University press, Cambridge

2004

2.

A. Glazer, H. Nikaido

Микробиолошка биотехнологија

Просветно дело (превод)

2011


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.