Комуникациски вештини

1.

Наслов на наставниот предмет

КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ

2.

Код

ХМ-306

3.

Студиска програма

Сите студиски програми на хемија

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

ПМФ, Институт за хемија

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв

6.

Академска година / семестар

II/III

7.

Број на ЕКТС кредити

2

8.

Наставник

Проф. д-р Иван Грозданов

9.

Предуслови за запишување на предметот

нема

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Преку интерактивна настава, да се оспособат студентите ефективно да комуницираат преку читање, усно излагање, пишување и визуелни презентации, со стил прилагоден на предметот, ситуацијата и слушателската/читателската публика.

11.

Содржина на предметната програма:

 1. Вовед. Дефинирање, улога и значење на меѓучовечката комуникација. Начини на пренесување на информа­ци­ите: усно, писмено и визуелно. Развивање и користење на соодветен јазик, речник и стил.
 2. Комуникациски вештини за изразување по усмен пат. Основи на реториката. Ефективна подготовка и јавен настап. Говор на телото: движења, гестикулации, поглед, физички изглед.
 3. Комуникациски вештини за изразување по писмен пат. Јазик, речник и стил. Подготовка на работна верзија; ревизија; конечна верзија и објавување.
 4. Комуникациски вештини за мултимедијални презентации. Вовед во креирање и користење на ефективни видео проекции.
 5. Комуникациски вештини во областа на природните науки. Концепциски пристап. Ефективно прикажување/објаснување на теории, закони и методи.
 6. Комуникациски вештини во хемиска лабораторија. Ефективно организирање, прикажување и презентирање на експериментални податоци.  Учење преку демонстрациона, индивидуална и групна изведба на лабораториски експерименти.

Вежби: Индивидуални презентации и настапи. Работа во мали групи. Симулирани дебати. Аудио-визуелни снимки од јавни настапи и нивна анализа.

12.

Методи на учење: Предавања, вежби, проектна задача, семинарска работа, домашна работа

13.

Вкупен расположив фонд на време

120

14.

Распределба на расположивото време

2+2 часа неделно (предавања, аудиториски вежби)

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава

30 часови

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа

 30 часови

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

 20 часови

16.2.

Самостојни задачи

10  часови

16.3.

Домашно учење

 30 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови

 40 бодови

17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)

 50 бодови

17.3.

Активност и учество

 10 бодови

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

до 50 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Присуство на предавања и изработени вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

анкети

22.

 

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред.бр

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Иван Грозданов

КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ

Интерна скрипта

2010

2.

Аристотел

РЕТОРИКА

 

 

3.

 

 

 

 

22.2.

Дополнителна литература

Ред.бр

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Жарко Кујунџиски и група коавтори

ЈАС ИМАМ СВОЈ СОН

(Антологија на најславните говори)

Антолог,   Скопје

2010

2.

Anne M. Coghill, Lorrin R. Garson, Editors

The ACS Style Guide - Effective communication of Scientific information

Oxford University Press

2006

  Професор


  Следни испити од овој предмет:

  Материјали

© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.