Имунохемија со имунологија

Прилог бр.3 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

ИМУНОХЕМИЈА СО ИМУНОЛОГИЈА

2.

Код

ХМ-50Б

3.

Студиска програма

Хемија (аналитичка биохемија)

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за хемија,

Природно-математички факултет, УКИМ, Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв

6.

Академска година / семестар

III/V

7.

Број на ЕКТС кредити

4

8.

Наставник

Проф. д-р Ицко К. Ѓоргоски

9.

Предуслови за запишување на предметот

 

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Преку наставата студентите треба да се стекнат со знаење за основата на  имуните процеси. Да се запознаат со карактеристиките на имуниот одговор и функцијата на органите и органските системи кај човекот вклучени во одбрамбените механизми. Исто така, студентот ќе се запознае со техниките кои се употребуваат во имунологијата.

11.

Содржина на предметната програма:

СОСТАВИ ОРГАНИ НА ИМУНИОТ СИСТЕМ;  ОСНОВИ НА ИМУНАТА РЕАКЦИЈА; ИМУНОГЕНОСТ И АНТИГЕНСКА СПЕЦИФИЧНОСТ; ИМУНОГЛОБУЛИНИ; ГЛАВЕН HLA-КОМПЛЕКС НА ХИСТОКОМПАТИБИЛНОСТ; ЛИМФОЦИТИ: Т - КЛЕТКИ и B-КЛЕТКИ; ИНТЕРЛЕУКИНИ и ИНТЕРФЕРОНИ; ФАГОЦИТНИ КЛЕТКИ; СИСТЕМ НА КОМПЛЕМЕНТ; АВТОИМУНОСТ; ТУМОРСКА ИМУНОЛОГИЈА; РАНА ПРЕОСЕТЛИВОСТ; ИМУНОДЕФИЦИЕНЦИИ    

12.

Методи на учење:  предавања, консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема, лабораториски вежби (демонстративни, индиви­ду­ални, работа во група)

13.

Вкупен расположив фонд на време

4 ЕКТС х 30 саати = 120 саати

14.

Распределба на расположивото време

30 + 30 + 20 + 40 = 120 саати

15.

Форми на наставните активности

 

15.1.

Предавања- теоретска настава (15 недели по 2 саати)

30 часови

15.2.

Вежби (лабораториски), тимска работа (15 недели по 2 саати)

30 часови

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

 

20 часови

40 часови

16.2.

Самостојни задачи

16.3.

Домашно учење - задачи

17.

Начин на оценување            минимум бодови 48+12+1=61                72+20+8 = 100 бода

17.1.

Тестови

48-72 бодови

17.2.

Практична настава

12-20 бодови

17.3.

Активност и учество

1-8 бодови

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

До 60 бода

5 (пет) (F)

Од 61 до 68 бода

6 (шест) (E)

од 69 до 76 бода

7 (седум) (D)

од 77 до 84 бода

8 (осум) (C)

од 85 до 92 бода

9 (девет) (B)

од 93 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Реализирани активности од 17.2. и 17.3.

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкета и евалуација

22.

 

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред. бр

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Ѓоргоски, И.К.

ИМУНОЛОГИЈА,

(авторизирана скрипта)

ПМФ- Скопје

2010

2.

Kuby, J.

Immunology

W.H.FREEMAN AND COMPANY. New Yоrk

2005

3.

Киндт, Т.Џ., Голдсби, А.Р., Озборн, А.Б

Куби Имунологија

Табернакул

2011

22.2.

Дополнителна литература

Ред.бр

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Борон, Ф.В и  Боулпаеп,Е.Л

Медицинска 

физиологија 

Елсевиер сандерс

2010

2.

Ѓоргоски, И

Физиологија

(вторизирана скрипта)

ПМФ- Скопје

2011

    Професор


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.