Одбрани поглавја од инструментална анализа

1.

Наслов на наставниот предмет

ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД ИНСТРУМЕНТАЛНА АНАЛИЗА

2.

Код

ХМ-622

3.

Студиска програма

Сите студиски програми на хемија

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за хемија, Природно-математички факултет

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус

6.

Академска година / семестар

IV/VIII

7.

Број на ЕКТС кредити

6

8.

Наставник

проф. д-р Игор Кузмановски

9.

Предуслови за запишување на предметот

Инструментални аналитички методи

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Да се продлабочат сознанијата за некои од техниките со кои студентите се имаат запознаено во претходните курсеви од инструментална анализа и да се запознаат со нови техники кои се користат за квалитативна и за квантитативна хемиска анализа.

11.

Содржина на предметната програма:

Инфрацрвена спектроскопија, блиска инфрацрвена спектроскопија, раманска спектроскопија, атомска апсорпциона спектрометрија, атомска емисиона спектроскопија со индуктивно спрегната плазма, рендгенска флуоресцентна спектрометрија, атомска флуоресцентна спектрометрија, молекулска флуоресцентна и фосфоресцентна спектроскопија.

12.

Методи на учење: предавања, вежби

13.

Вкупен расположив фонд на време

150

14.

Распределба на расположивото време

2+0+2 часови неделно (предавања, аудиториски, лабораториски вежби)

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава

30 часови

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа

30 часови

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

30 часови

16.2.

Самостојни задачи

30 часови

16.3.

Домашно учење

30 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови

70

17.2.

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)

10

17.3.

Активност и учество

20

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

  до 50 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

присуство на предавања и изработени вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

македонски, англиски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

анонимна анкета, разговор со студентите

22.

 

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред.бр

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Frank Settle (ed.)

Handbook of Instrumental Techniques for Analytical Chemistry

Prentice Hall

1997

2.

Д.А. Ског, Д.М. Вест, Ф.Џ. Холер, С.Р. Кроуч

Аналитичка хемија, вовед

Просветно дело, Скопје

2009

3.

Д. Харви

Модерна аналитичка хемија

Просветно дело, Скопје

2009

22.2.

Дополнителна литература

Ред.бр

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.