Структура на атоми и молекули

1.

Наслов на наставниот предмет

СТРУКТУРА НА АТОМИ И  НА МОЛЕКУЛИ

2.

Код

ХМ-604

3.

Студиска програма

Хемија (применета хемија)

4.

Организатор на студиската програма (единица)

Природно-математички факултет,

Институт за хемија

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв

6.

Академска година / семестар

III/VI

7.

Број на ЕКТС кредити

8

8.

Наставник

Проф. д-р Виктор Стефов

9.

Предуслови за запишување на предметот

Физичка хемија I и Физичка хемија II

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Да се изучат теориските основи на атомската и молекулска структура, современите теории за хемиска врска, симетријата на молекули, како и електричните и магнетните својства на молекулите.

11.

Содржина на предметната програма:

I. Вовед во теоријата за атомска структура: полнеж, маса, бризна и радиус на електроните; први теории за структурата на атомот; радиус и полнеж на јадрото.

II. Квантна теорија: бранова и корпус­куларна природа на светилината; квант на енергија; зрачење на црно тело; фотоелектричен ефект; Комптонов ефект; спектар на водород; aтомски модел на Бор.

III. Честички и бранови: бранова природа на материјата; прин­цип на неопределеност; Шредингерова равенка; бранова функција; честичка во кутија.

IV. Електронска структура на атомите: водороден атом и посло­жени атоми; орбитали и квантни броеви; радијален и аголен дел ана бранова функција; векторски модел на атомот; Земанов ефект; периоден систем.

V. Хемиска врска: типови на хемиска врска; ковалентна врска (метода на МО и ВВ); двоатомски и повеќеатомски молекули; хибридизација и разни типови на координација; ред и должина на врска; јонска врска; енергија на врската; метална врска; водородна врска.

VI. Симетрија кај молекулите: елементи и операци на симетрија, точковни групи, основи на груповата теорија.

VII. Цврста сос­тојба: основни кристалографски поими; кристална решетка, кристални сис­теми и просторни групи; рендгенска дифракција.

VIII. Електрични својства кај молекулите: диполен момен, поларизација, полари­забилност

IX. Магнетски својства кај молекулите: магнетски момент, дија­маг­не­тизам и парамагнетизам; нуклеарен парамагнетизам.

X. Основи на молекулската спек­тро­скопија: ротациони спектри; вибрациони спектри; вибрационо-ротациони спектри; електронски спектри. Основи на нуклеарно-магнет­на и електрон-парамагнетна резонанца.

12.

Методи на учење:  Предавања, аудиториски и лабораториски вежби

13.

Вкупен расположив фонд на време

240

14.

Распределба на расположивото време

4+2+3 часа неделно (предавања 60 часа, нумерички вежби 30 часа, лабораториски вежби 45 часа)

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава

60 часови

15.2.

Вежби (лабораториски, аудито­риски), семинари, тимска работа

75 часови

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

10 часови

16.2.

Самостојни задачи

15 часови

16.3.

Домашно учење

80 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови

- два колоквиуми од материјалот од предавања

- вежби и практична работа

 

60 бодови

25 бодови

17.2.

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)

10 бодови

17.3.

Активност и учество

5 бодови

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

               до 50 бода

5 (пет) (F)

       од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

       од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

       од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

       од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

     од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

присуство на предавања и изработени вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкети, прашалници

22.

 

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред.бр

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Питер Еткинс, Жулио де Паула (превод од група автори)

АТКИНСОВА ФИЗИЧКА ХЕМИЈА, Осмо издание

Просветно дело АД Скопје

2011

2.

Г. Јовановски

Структура на атоми и хемисиа врска

Интерна скрипта

2005

3.

Г. Јовановски

Структура на молекули

Интерна скрипта

2005

22.2.

Дополнителна литература

Ред.бр

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

D. Grdenic

Molekule i kristali

 

Skolska knjiga, Zagreb

2005

2.

I.N. Levine

Physical Chemistry, Sixth Edition

McGraw-Hill Science/Engineering/Math

2008

3.

 

 

 

 


  Следни испити од овој предмет:

 • 03 јуни 2013 во 10:00 Писмен испит I декада Амфитеатар
 • 17 јуни 2013 во 10:00 Писмен испит II декада Амфитеатар
 • 02 септември 2013 во 09:00 Писмен испит втора декада
 • 21 ноември 2013 во 12:10 Прв колоквиум по Физичка хемија II, A ниво, во сала за конференции Испит по Физичка хемија I, A ниво, Испит по Физичка хемија II, A ниво, Кристалохемија Структура на атоми и молекули
 • 16 јануари 2014 во 10:00 I декада писмени испити по Структура на атоми и молекули, Структура на атоми и Структура на молекули Во амфитеатар
 • 24 јануари 2014 во 10:00 II декада писмени испити по Структура на атоми и молекули, Структура на атоми и Структура на молекули Амфитеатар
 • 26 март 2014 во 09:00 Писмен испит просторија 305 Задолжително претходно пријавување кај предметниот асистент
 • 07 мај 2014 во 08:00 I колоквиум Структура на атоми и молекули
 • 18 јуни 2014 во 10:00 I декада
 • 28 мај 2014 во 10:00 II колоквиум
 • 21 август 2014 во 10:00 I декада, предавална 124
 • 01 септември 2014 во 10:00 II декада, амфитеатар
 • 26 јануари 2015 во 10:00 Писмени испити, II декада Амфитеатар
 • 12 јануари 2015 во 10:00 Писмени испити, I декада Предавална 124
 • 30 март 2015 во 12:00 I колоквиум по предметите: - Структура на атоми и молекули (аналитичка биохемија) - Одбрани поглавја од физичка хемија (применета насока) - Одбрани поглавја од физичка хемија (наставна насока) Испитот ќе се одржи во амфитеатар.
 • 05 мај 2015 во 10:10
 • 03 јули 2015 во 10:00 Писмен испит Амфитеатар I декада
 • 10 јули 2015 во 10:00 Писмен испит Амфитеатар II декада
 • 25 август 2015 во 10:00 I декада, писмен испит, предавална 124 Задолжително носење на калкулатори. Нема да се дозволи пресметките да се прават на мобилен телефон и нема да се дозволи позајмување калкулатори!!!
 • 01 септември 2015 во 10:00 II декада, писмен испит, предавална 124 Задолжително носење калкулатори!!! Нема да се дозволи пресметките да се прават на мобилен телефон и нема да се дозволи позајмување калкулатори!!!
 • 12 ноември 2015 во 12:00 Испит ноемвриска сесија
 • 20 јануари 2016 во 10:00 Писмен испит I декада (задолжително да се носат калкулатори! Не е дозволено позајмување и користење мобилни телефони за пресметување)
 • 29 јануари 2016 во 10:00 Писмен испит II декада (задолжително да се носат калкулатори! Не е дозволено позајмување и користење мобилни телефони за пресметување)
 • 01 април 2016 во 10:00 I колоквиум, Амфитеатар Задолжително да се носат калкулатори!
 • 01 април 2016 во 10:00 Писмен испит/ априлска сесија Задолжително да се носи калкулатор!
 • 20 мај 2016 во 20:00 II колоквиум
 • 06 јуни 2016 во 10:00 Писмен испит, I декада Амфитеатар ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА НОСИТЕ КАЛКУЛАТОРИ. НЕМА ДА СЕ ДОЗВОЛИ КОРИСТЕЊЕ МОБИЛНИ ЗА ПРЕСМЕТКИ, НИТУ ПАК ЌЕ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ПОЗАЈМУВАЊЕ НА КАЛКУЛАТОРИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 16 јуни 2016 во 10:00 Писмен испит, II декада Амфитеатар ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА НОСИТЕ КАЛКУЛАТОРИ. НЕМА ДА СЕ ДОЗВОЛИ КОРИСТЕЊЕ МОБИЛНИ ЗА ПРЕСМЕТКИ, НИТУ ПАК ЌЕ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ПОЗАЈМУВАЊЕ НА КАЛКУЛАТОРИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 24 август 2016 во 10:00 I декада писмен испит. Нема да се дозволи позајмување калулатори!
 • 31 август 2016 во 10:00 II декада писмен испит. Нема да се дозволи позајмување калулатори!
 • 14 ноември 2016 во 08:00 Амфитеатар ЗАБЕЛЕШКА: Задолжително да си носите свој калкулатор. Нема да се дозволи позајмување на калкулатори.
 • 30 јануари 2017 во 11:00 II декада, писмен испит, амфитеатар Задолжително носење на СОПСТВЕН калулатор. Нема да се дозволи позајмување
 • 16 јануари 2017 во 11:00 I декада, писмен испит, амфитеатар Задолжително носење на СОПСТВЕН калулатор. Нема да се дозволи позајмување
 • 06 февруари 2017 во 12:00
 • 05 април 2017 во 12:00 СЕ ОДЛОЖУВА!!!
 • 11 април 2017 во 11:00 I колоквиум Предавална 101 НЕ ЗАБОРАВАЈТЕ КАЛКУЛАТОТРИ. Позајмување и менување калкулатори, не е дозволено!!!
 • 26 април 2017 во 12:00 Амфитеатар Задолжително да се пријавите за писмен испит. Задолжително да носите СОПСТВЕН калкулатор!
 • 07 јуни 2017 во 10:00 I декада, испит Амфитеатар
 • 07 јуни 2017 во 10:00 II колоквиум, Амфитеатар Задолжително носење сопствени калкулатори. Нема да биде дозволено позајмување!
 • 07 јуни 2017 во 10:00 Iдекада, писмен испит, Амфитеатар Задолжително носење сопствени калкулатори. Нема да биде дозволено позајмување!
 • 19 јуни 2017 во 10:00 II декада, писмен испит, Амфитеатар Задолжително носење сопствени калкулатори. Нема да биде дозволено позајмување!
 • 09 октомври 2017 во 10:20 одржан
 • 06 ноември 2017 во 10:00 Писмен испит Просторија 306 Задолжително носење калкулатори!
 • 16 јануари 2018 во 10:00 Задолжително носење свој калкулатор. Позајмување НЕМА да се дозволи!!! I декада, писмен испит, амфитеатар.
 • 26 јануари 2018 во 10:00 Задолжително носење свој калкулатор. Позајмување НЕМА да се дозволи!!! II декада, писмен испит, амфитеатар.
 • 07 февруари 2018 во 10:00 Писмен испит. Амфитеатар. Задолжително носење сопствен калкулатор. Не е дозволено носење периоден систем!!!
 • 26 март 2018 во 16:00 Писмен испит. Амфитеатар Задолжително носење свој калкулатор. Периоден систем не е дозволено!
 • 18 април 2018 во 14:00 Во амфитеатар
 • 28 мај 2018 во 10:00 Писмен испит, I декада, амфитеатар Задолжително носење своj калкулатор. Нема да се дозволи позајмување. Не е дозволено носење периодни системи!
 • 04 јуни 2018 во 10:00 Писмен испит, II декада, амфитеатар Задолжително носење своj калкулатор. Нема да се дозволи позајмување. Не е дозволено носење периодни системи!
 • 29 мај 2018 во 08:00 II колоквиум
 • 08 јуни 2018 во 10:00
 • 24 август 2018 во 10:00 I декада, писмен испит. Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволи позајмување или користење мобилен телефон!!! Просторија 124
 • 10 септември 2018 во 10:00 Писмен испит. Амфитеатар
 • 10 септември 2018 во 10:10 -
 • 02 октомври 2018 во 12:00 Задолжителна најава во библиотека.
 • 27 ноември 2018 во 10:00 Писмен испит, ноемвриска сесија
 • 14 јануари 2019 во 14:00 I декада, Амфитеатар, Нема да се дозволи позајмување калкулатор или користење мобилен телефон за пресметување.
 • 31 јануари 2019 во 10:00 II декада, Амфитеатар, Нема да се дозволи позајмување калкулатор или користење мобилен телефон за пресметување.
 • 15 април 2019 во 12:00 Писмен испит
 • 09 мај 2019 во 10:00 Амфитеатар
 • 07 јуни 2019 во 10:00 амфитеатар, писмен испит, I декада Строго се ЗАБРАНУВА позајмување калкулатори и користење мобилни телефони за пресметки!
 • 17 јуни 2019 во 10:00 амфитеатар, писмен испит, II декада Строго се ЗАБРАНУВА позајмување калкулатори и користење мобилни телефони за пресметки!
 • 11 јуни 2019 во 10:00 II колоквиум
 • 02 септември 2019 во 12:00 Амфитеатар, I декада писмен испит. Задолжително носење сопствен калкулатор. Нема да се дозволи сметање на мобилен и позајмување калкулатори!
 • 04 октомври 2019 во 10:00
 • 13 јануари 2020 во 10:00 I декада, писмено, Предавална 124 Задолжително носење свој калкулатор. Не се дозволува позајмување!
 • 05 февруари 2020 во 10:00 II декада, писмено, амфитеатар Задолжително носење свој калкулатор. Не се дозволува позајмување!
 • 15 јуни 2020 во 10:00 ОДЛОЖЕНО!!! I декада Писмен испит со физичко присуство. Задолжително пријавување!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита и објавениот протокол.
 • 29 јуни 2020 во 10:00 II декада Писмен испит со физичко присуство. Задолжително пријавување!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита и објавениот протокол.
 • 13 јули 2020 во 10:00 III декада Писмен испит со физичко присуство. Задолжително пријавување!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита и објавениот протокол.
 • 20 јули 2020 во 10:00 Последна декада
 • 24 август 2020 во 10:00 I декада, писмен испит (задачи) со физичко присуство. Задолжително пријавување најдоцна до 13 август 2020!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.
 • 07 септември 2020 во 10:00 II декада, писмен испит (задачи) со физичко присуство. Задолжително пријавување најдоцна до 5 септември 2020!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.
 • 21 септември 2020 во 10:00 III декада, писмен испит (задачи) со физичко присуство. Задолжително пријавување најдоцна до 19 септември 2020!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.
 • 30 ноември 2020 во 14:30 Писмен испит (задачи) со физичко присуство. Задолжително пријавување најдоцна до 28 ноември 2020!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.
 • 25 јануари 2021 во 12:00 писмен испит со физичко присуство. Задолжително пријавување!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.
 • 08 февруари 2021 во 12:00 писмен испит со физичко присуство. Задолжително пријавување!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.
 • 08 февруари 2021 во 12:00 писмен испит со физичко присуство. Задолжително пријавување!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.
 • 20 април 2021 во 11:00 I колоквиум
 • 07 јуни 2021 во 10:00 Прва декада, писмен испит Задолжително носење свој калкулатор. Позајмување нема да се дозволува. Амфитеатар, задолжително почитување на мерките за заштита од пандемијата и пријавување по е-mail кај предметниот наставник. Пријавување: најдоцна до 5 јуни!
 • 21 јуни 2021 во 10:00 Втора декада, писмен испит Задолжително носење свој калкулатор. Позајмување нема да се дозволува. Амфитеатар, задолжително почитување на мерките за заштита од пандемијата и пријавување по е-mail кај предметниот наставник. Пријавување: најдоцна до 19 јуни!
 • 28 мај 2021 во 09:30 II колоквиум
 • 21 јуни 2021 во 10:00 II декада, писмен испит
 • 25 август 2021 во 10:00 I декада, писмен испит, амфитеатар. Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволи позајмување. Строго се забранува користење на мобилни телефони. Задолжително најавување за присуство на колоквиум заради спроведување на мерките за заштита од вирусот.
 • 06 септември 2021 во 10:00 II декада, писмен испит, амфитеатар. Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволи позајмување. Строго се забранува користење на мобилни телефони. Задолжително најавување за присуство на колоквиум заради спроведување на мерките за заштита од вирусот.
 • 03 јуни 2022 во 12:15 Писмен испит, прва декада - предавална 124.
 • 21 ноември 2022 во 15:00 Писмен испит

  Материјали

© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.