Кристалохемија

1.

Наслов на наставниот предмет

КРИСТАЛОХЕМИЈА

2.

Код

ХМ-724

3.

Студиска програма

Сите студиски програми на хемија

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за хемија, ПМФ

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв

6.

Академска година / семестар

IV/VII

7.

Број на ЕКТС кредити

6

8.

Наставник

Проф. д-р Петре Макрески

9.

Предуслови за запишување на предметот

Структура на атоми и молекули

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Студентот да се воведе во кристалохемијата и да се запознае со дифракционите методи за определување на структури на кристални супстанци.

11.

Содржина на предметната програма:

I. Геометриска кристалографија: вовед во кристалите; кристални системи; надворешна форма (морфологија) на кристалите; Милерови индекси; просторни решетки; фракциони координати; симетрија (пресликување, ротациона симетрија, транслациона симетрија) и соодветни елементи на симетрија; точковни групи; просторни групи.

II. Основни поими во криста­ло­хемија: наједноставни типови структури; фактори што ја определуваат структурата; теорија на најгусто пакување на сферни честички; изоморфизам и полиморфизам; квазикристали, идеални и реални кристали.

III. Вовед во рендгенска структурна анализа: рендгенски зраци; реална и реципрочна решетка; расејување и дифракција (равенки на Лауе, Брегов закон, Евалдова сфера); метода на Лауе; метода на Вајзенберг; метода на прецисија; метода на осцилација; методи за решавање на структура од монокристал; рендгенска дифракција на спрашен примерок.

12.

Методи на учење: Колоквиуми и испити

13.

Вкупен расположив фонд на време

165 часови

14.

Распределба на расположивото време

3+1+1 (предавања 45 часови, нумерички вежби 15 часови, лабораториски вежби 15 часови)

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава

 45 часови

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа

30 часови

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

часови

16.2.

Самостојни задачи

часови

16.3.

Домашно учење

 90 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови

80 бодови

17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)

 

17.3.

Активност и учество

 20 бодови

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

до 50 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

присуство на предавања и изработени вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анонимна анкета, разговор со студентите

22.

 

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред.бр

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Г. Јовановски

Кристалохемија,

Интерна скрипта

2005

2.

П. Макрески

Рендгенска структурна анализа

Интерна скрипта

2014

3.

 

 

 

 

22.2.

Дополнителна литература

Ред.бр

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

C. W. Bunn – превод од англиски: J. Misovic

 

Hemijska kris­ta­lo­grafija, Tehnolosko-metalurski fakultet

Beograd

1979

2.

C. Hammond

The Basics of Crystallography and Diffraction, Second Edition

Oxford University Press, Oxford

2001

3.

 

 

 

 


  Следни испити од овој предмет:

 • 17 јуни 2013 во 10:00 Писмен испит II декада
 • 05 септември 2013 во 10:00 Писмен испит Кристалохемија II декада, 10.00 часот во предавална 124
 • 21 ноември 2013 во 12:10 Прв колоквиум по Физичка хемија II, A ниво, во сала за конференции Испит по Физичка хемија I, A ниво, Испит по Физичка хемија II, A ниво, Кристалохемија Структура на атоми и молекули
 • 19 декември 2013 во 10:05 Во сала за конференции II колоквиум
 • 16 јануари 2014 во 10:00 I декада писмен испит по Кристалохемија Амфитеатар
 • 24 јануари 2014 во 10:00 II декада писмен испит по Кристалохемија Амфитеатар
 • 26 март 2014 во 09:00 Писмен испит просторија 305 Задолжително претходно пријавување кај предметниот асистент
 • 18 јуни 2014 во 10:00 I декада
 • 21 август 2014 во 10:00 I декада, предавална 124
 • 01 септември 2014 во 10:00 II декада, амфитеатар
 • 12 јануари 2015 во 10:00 Писмени испити, I декада Предавална 124
 • 26 јануари 2015 во 10:00 Писмени испити, II декада Амфитеатар
 • 25 август 2015 во 10:00 I декада, писмен испит, предавална 124 Задолжително носење калкулатори!!! Нема да се дозволи пресметките да се прават на мобилен телефон и нема да се дозволи позајмување калкулатори!!!
 • 01 септември 2015 во 10:00 II декада, писмен испит, предавална 124 Задолжително носење калкулатори!!! Нема да се дозволи пресметките да се прават на мобилен телефон и нема да се дозволи позајмување калкулатори!!!
 • 12 ноември 2015 во 12:00 Истит (ноемвриска сесија)
 • 24 ноември 2015 во 10:15
 • 10 декември 2015 во 08:15 II Kolokvium
 • 20 јануари 2016 во 10:00 Писмен испит I декада (задолжително да се носат калкулатори! Не е дозволено позајмување и користење мобилни телефони за пресметување)
 • 29 јануари 2016 во 10:00 Писмен испит II декада (задолжително да се носат калкулатори! Не е дозволено позајмување и користење мобилни телефони за пресметување)
 • 01 април 2016 во 10:00 Писмен испит/ априлска сесија Задолжително да се носи калкулатор!
 • 06 јуни 2016 во 10:00 Писмен испит, I декада Амфитеатар ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА НОСИТЕ КАЛКУЛАТОРИ. НЕМА ДА СЕ ДОЗВОЛИ КОРИСТЕЊЕ МОБИЛНИ ЗА ПРЕСМЕТКИ, НИТУ ПАК ЌЕ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ПОЗАЈМУВАЊЕ НА КАЛКУЛАТОРИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 16 јуни 2016 во 10:00 Писмен испит, II декада Амфитеатар ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА НОСИТЕ КАЛКУЛАТОРИ. НЕМА ДА СЕ ДОЗВОЛИ КОРИСТЕЊЕ МОБИЛНИ ЗА ПРЕСМЕТКИ, НИТУ ПАК ЌЕ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ПОЗАЈМУВАЊЕ НА КАЛКУЛАТОРИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 24 август 2016 во 10:00 I декада писмен испит. Нема да се дозволи позајмување калулатори!
 • 31 август 2016 во 10:00 II декада писмен испит. Нема да се дозволи позајмување калулатори!
 • 14 ноември 2016 во 08:00 Амфитеатар ЗАБЕЛЕШКА: Задолжително да си носите свој калкулатор. Нема да се дозволи позајмување на калкулатори.
 • 24 ноември 2016 во 08:00 Предавална 101
 • 30 јануари 2017 во 11:00 II декада, писмен испит, амфитеатар Задолжително носење на СОПСТВЕН калулатор. Нема да се дозволи позајмување
 • 16 јануари 2017 во 11:00 I декада, писмен испит, амфитеатар Задолжително носење на СОПСТВЕН калулатор. Нема да се дозволи позајмување
 • 26 април 2017 во 12:00 Амфитеатар Задолжително да се пријавите за писмен испит. Задолжително да носите СОПСТВЕН калкулатор!
 • 07 јуни 2017 во 10:00 I декада, испит Задолжително да носите СОПСТВЕН калкулатор. Нема да се дозволи позајмување!!! Амфитеатар
 • 19 јуни 2017 во 10:00 II декада, испит Задолжително да носите СОПСТВЕН калкулатор. Нема да се дозволи позајмување!!! Амфитеатар
 • 16 јануари 2018 во 10:00 Задолжително носење свој калкулатор. Позајмување НЕМА да се дозволи!!! I декада, писмен испит, амфитеатар.
 • 26 јануари 2018 во 10:00 Задолжително носење свој калкулатор. Позајмување НЕМА да се дозволи!!! II декада, писмен испит, амфитеатар.
 • 28 мај 2018 во 10:00 Писмен испит, I декада, амфитеатар Задолжително носење своj калкулатор. Нема да се дозволи позајмување. Не е дозволено носење периодни системи!
 • 04 јуни 2018 во 10:00 Писмен испит, II декада, амфитеатар Задолжително носење своj калкулатор. Нема да се дозволи позајмување. Не е дозволено носење периодни системи!
 • 24 август 2018 во 10:00 I декада, писмен испит. Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволи позајмување или користење мобилен телефон!!! Просторија 124
 • 10 септември 2018 во 10:00 II декада, писмен испит. Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволи позајмување или користење мобилен телефон!!! Амфитеатар
 • 31 јануари 2019 во 10:00 II декада, писмен испит
 • 15 април 2019 во 12:00 Писмен испит
 • 07 јуни 2019 во 10:00 амфитеатар, писмен испит, I декада Строго се ЗАБРАНУВА позајмување калкулатори и користење мобилни телефони за пресметки!
 • 17 јуни 2019 во 10:00 амфитеатар, писмен испит, II декада Строго се ЗАБРАНУВА позајмување калкулатори и користење мобилни телефони за пресметки!
 • 02 септември 2019 во 12:00 Амфитеатар, I декада писмен испит. Задолжително носење сопствен калкулатор. Нема да се дозволи сметање на мобилен и позајмување калкулатори!
 • 04 октомври 2019 во 10:00
 • 13 јануари 2020 во 10:00 I декада, писмено, предавална 124 Задолжително носење свој калкулатор. Не се дозволува позајмување!
 • 05 февруари 2020 во 10:00 II декада, писмено, амфитеатар Задолжително носење свој калкулатор. Не се дозволува позајмување!
 • 24 август 2020 во 10:00 I декада, писмен испит (задачи) со физичко присуство. Задолжително пријавување најдоцна до 13 август 2020!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.
 • 07 септември 2020 во 10:00 II декада, писмен испит (задачи) со физичко присуство. Задолжително пријавување најдоцна до 5 септември 2020!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.
 • 21 септември 2020 во 10:00 III декада, писмен испит (задачи) со физичко присуство. Задолжително пријавување најдоцна до 19 септември 2020!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.
 • 25 јануари 2021 во 12:00 писмен испит со физичко присуство. Задолжително пријавување!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.
 • 08 февруари 2021 во 12:00 писмен испит со физичко присуство. Задолжително пријавување!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.
 • 07 јуни 2021 во 10:00 Прва декада, писмен испит Задолжително носење свој калкулатор. Позајмување нема да се дозволува. Амфитеатар, задолжително почитување на мерките за заштита од пандемијата и пријавување по е-mail кај предметниот наставник. Пријавување: најдоцна до 5 јуни!
 • 21 јуни 2021 во 10:00 Втора декада, писмен испит Задолжително носење свој калкулатор. Позајмување нема да се дозволува. Амфитеатар, задолжително почитување на мерките за заштита од пандемијата и пријавување по е-mail кај предметниот наставник. Пријавување: најдоцна до 19 јуни!
 • 25 август 2021 во 10:00 I декада, писмен испит, амфитеатар. Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволи позајмување. Строго се забранува користење на мобилни телефони. Задолжително најавување за присуство на колоквиум заради спроведување на мерките за заштита од вирусот.
 • 06 септември 2021 во 10:00 II декада, писмен испит, амфитеатар. Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволи позајмување. Строго се забранува користење на мобилни телефони. Задолжително најавување за присуство на колоквиум заради спроведување на мерките за заштита од вирусот.
 • 11 февруари 2022 во 10:05
 • 08 јуни 2022 во 10:00 I декада, Писмен испит, Предавална 124, задолжително пријавување за испит по e-mail
 • 22 јуни 2022 во 10:00 II декада, Писмен испит, Предавална 124, задолжително пријавување за испит по e-mail
 • 24 август 2022 во 10:00 Писмен испит, прва декада. Предавална 125. Задолжително ПРИЈАВУВАЊЕ за испит на е-mail и задолжително носење свој калкулатор!
 • 07 септември 2022 во 10:00 Писмен испит, втора декада. Предавална 124. Задолжително ПРИЈАВУВАЊЕ за испит на е-mail и задолжително носење свој калкулатор!
 • 03 февруари 2023 во 12:00 II декада, писмен испит (задачи)
 • 10 февруари 2023 во 10:00 Јануарска сесија - II декада (устен испит, со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои го имаат положено писмениот дел - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Секој студент да испрати email со пријавување дека се пријавува да полага (со наведување на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com, најдоцна 2 дена пред полагањето.

  Материјали

© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.