Методи за определување молекулски структури

1.

Наслов на наставниот предмет

МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МОЛЕКУЛСКИ СТРУКТУРИ

2.

Код

ХМ-704

3.

Студиска програма

Сите студиски програми на хемија

4.

Организатор на студиската програма (единица )

Природно-математички факултет,

Институт за хемија

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв

6.

Академска година / семестар

IV/VII

7.

Број на ЕКТС кредити

4

8.

Наставник

Проф. д-р Виктор Стефов

9.

Предуслови за запишување на предметот

Инструментални аналитички методи (положено);  Структура на атоми и на молекули/Одбр. поглавја од физичка хемија (ислушано)

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Преку наставата и вежбите студентите треба да ги совладаат и особено да ги продлабочат знаењата по некои методи за определување на молекуслки структури, како и да се оспособат да решаваат разновидни проблеми при анализата на инфрацрвени, рамански и НМР спектри.

11.

Содржина на предметната програма:

I. Вовед: спектроскопски методи за определување на молекулски структури; електромагнетен спектар; величини и единици.

II. Основи на молекулската спек­тро­скопија: ротациони спектри; вибрациони спектри; вибрационо-ротациони спектри; Инфрацрвена спектроскопија (IR): вибрации на молекулите; класификација на фундаментални вибрации; концепт за групови фреквенции; видови групови фреквенции; фактори што влијаат на груповите фреквенции.

III. Карактеристични групови фреквенции: вибрации на CH3, CH2 и CH групите; скелетни C−C вибрации; вибрации на C=О групи; вибрации на други X=Y (X, Y = C, О, N, S) групи; X−Y и сврзани со нив вибрации; преглед на карактеристични групови вибрации по спектрални подрачја.

IV. Нуклеарно магнетна резонанца (NMR): вовед; магнетски својства на јадрата; NMR спектар; фактори од кои зависи хемиското поместување; спин-спин спрегање; механизам на спин-спиновото взаимодејство; фактори од кои зависи големината на константата на екранирање; хемиска измена и облик на сигналите; 13С спектри; спектар-структурни корелации во NMR спектроскопијата; комбинирани 1Н и 13С спектри; 2D NMR.

V. Комбинирано користење на спектроскопските податоци: изнаоѓање на најпростата бруто формула; изнаоѓање на вистинската бруто формула; определување на степенот на незаситеност; синтеза на спектралните податоци; примери за комбинирана употреба на спектрални и други податоци.

12.

Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби

13.

Вкупен расположив фонд на време

120

14.

Распределба на расположивото време

2+1+1 часа неделно (предавања 30 часа, нумерички и лабораториски вежби по 15 часа)

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава

30 часови

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа

30 часови

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

 

16.2.

Самостојни задачи

20 часови

16.3.

Домашно учење

40 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови

- два колоквиуми од материјалот од предавања

- вежби и практична работа

 

60 бодови

25 бодови

17.2.

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)

10 бодови

17.3.

Активност и учество

5 бодови

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

               до 50 бода

5 (пет) (F)

       од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

       од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

       од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

       од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

     од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

присуство на предавања и изработени вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкети, прашалници

22.

 

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред.бр

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Б. Шоптрајанов

Методи за определување на молекулски структури

интерна скрипта

 

2.

D.L. Pavia, G.M. Lapman, G.S. Kriz

Introduction to spectroscopy

BROOKS/ COLE, CENGAGEGE learning

2009

3.

D. Whittaker

Interpreting organic spectra

The Royal Society of Chemistry

2000

22.2.

Дополнителна литература

Ред.бр

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

R.H Shapiro

Spectral exercises in structural determination of organic compounds

Holt, Rinehart and Winston, Inc.

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 


  Следни испити од овој предмет:

 • 16 јануари 2014 во 10:00 I декада писмен испит по Методи за определување на молекулските структури Амфитеатар
 • 24 јануари 2014 во 10:00 II декада писмен испит по Методи за определување на молекулските структури Амфитеатар
 • 26 март 2014 во 09:00 Писмен испит просторија 305 Задолжително претходно пријавување кај предметниот асистент
 • 21 август 2014 во 10:00 I декада, предавална 124
 • 01 септември 2014 во 10:00 II декада, амфитеатар
 • 26 јануари 2015 во 10:00 Писмени испити, II декада Амфитеатар
 • 12 јануари 2015 во 10:00 Писмени испити, I декада Предавална 124
 • 25 август 2015 во 10:00 I декада, предавална 124
 • 01 септември 2015 во 10:00 II декада, предавална 124
 • 12 ноември 2015 во 12:00 Истит (ноемвриска сесија)
 • 20 јануари 2016 во 10:00 Писмен испит I декада
 • 29 јануари 2016 во 10:00 Писмен испит II декада
 • 06 јуни 2016 во 10:00 Писмен испит, I декада Амфитеатар
 • 16 јуни 2016 во 10:00 Писмен испит, II декада Амфитеатар ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА НОСИТЕ КАЛКУЛАТОРИ. НЕМА ДА СЕ ДОЗВОЛИ КОРИСТЕЊЕ МОБИЛНИ ЗА ПРЕСМЕТКИ, НИТУ ПАК ЌЕ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ПОЗАЈМУВАЊЕ НА КАЛКУЛАТОРИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 10 август 2016 во 10:00 I декада писмен испит.
 • 31 август 2016 во 10:00 II декада писмен испит.
 • 14 ноември 2016 во 08:00 Амфитеатар
 • 30 јануари 2017 во 11:00 II декада, писмен испит, амфитеатар
 • 16 јануари 2017 во 11:00 I декада, писмен испит, амфитеатар
 • 26 јануари 2018 во 10:00 Писмен испит, амфитеатар
 • 26 март 2018 во 16:00 Писмен дел од испитот
 • 28 мај 2018 во 10:00 Писмен испит, I декада, амфитеатар
 • 04 јуни 2018 во 10:00 Писмен испит, II декада, амфитеатар
 • 24 август 2018 во 10:00 Писмен испит. Предавална 124
 • 18 јануари 2019 во 10:00 I декада, просторија 306, писмен испит
 • 31 јануари 2019 во 10:00 II декада, амфитеатар, писмен испит
 • 15 април 2019 во 12:00 Писмен испит, Амфитеатар
 • 17 јуни 2019 во 10:00 амфитеатар, II декада, писмен дел од испитот
 • 07 јуни 2019 во 10:00 амфитеатар, I декада писмен дел од испитот
 • 02 септември 2019 во 12:00 Амфитеатар, I декада, писмен испит.
 • 11 септември 2019 во 10:00 Предавална 124, II декада, писмен испит.
 • 15 јуни 2020 во 10:00 I декада Писмен испит со физичко присуство. Задолжително пријавување кај проф. Миха Буклески!!! Сторго почитување на мерките за заштита и објавениот протокол.
 • 29 јуни 2020 во 10:00 II декада Писмен испит со физичко присуство. Задолжително пријавување!!! Сторго почитување на мерките за заштита и објавениот протокол.
 • 13 јули 2020 во 10:00 III декада Писмен испит со физичко присуство. Задолжително пријавување!!! Сторго почитување на мерките за заштита и објавениот протокол.
 • 24 август 2020 во 10:00 I декада, писмен испит со физичко присуство. Задолжително пријавување најдоцна до 22 август 2020!!! Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.
 • 07 септември 2020 во 10:00 II декада, писмен испит со физичко присуство. Задолжително пријавување најдоцна до 5 септември 2020!!! Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.
 • 21 септември 2020 во 10:00 III декада, писмен испит со физичко присуство. Задолжително пријавување најдоцна до 19 септември 2020!!! Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.
 • 07 јуни 2021 во 10:00 I декада, писмен испит
 • 25 август 2021 во 10:00 I декада, писмен испит, амфитеатар. Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволи позајмување. Строго се забранува користење на мобилни телефони. Задолжително најавување за присуство на колоквиум заради спроведување на мерките за заштита од вирусот.
 • 06 септември 2021 во 10:00 II декада, писмен испит, амфитеатар. Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволи позајмување. Строго се забранува користење на мобилни телефони. Задолжително најавување за присуство на колоквиум заради спроведување на мерките за заштита од вирусот.
 • 03 јуни 2022 во 12:15 Писмен испит, прва декада - предавална 124.
 • 21 ноември 2022 во 15:00 Писмен испит

  Материјали

© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.