Одбрани поглавја од физичка хемија

1.

Наслов на наставниот предмет

ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД ФИЗИЧКА ХЕМИЈА

2.

Код

ХМ-624

3.

Студиска програма

Хемија (Наставна)

4.

Организатор на студиската програма (единица)

Природно-математички факултет,

Институт за хемија

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв

6.

Академска година / семестар

III/VI

7.

Број на ЕКТС кредити

8

8.

Наставник

Проф. д-р Виктор Стефов

9.

Предуслови за запишување на предметот

Физичка хемија 1 и Физичка хемија 2

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Преку наставата и вежбите студентите треба да ги совладаат и особено да ги продлабочат знаењата од областа на структурата на атомите, хемиската врска и структурата на молекулите како и да се оспособат да решаваат разновидни задачи од наведените области.

 

11.

Содржина на предметната програма:

I. Квантна теорија: бранова и корпус­куларна природа на светилината; квант на енергија; зрачење на црно тело; фотоелектричен ефект; Комптонов ефект; спектар на водород; aтомски модел на Бор.

II. Честички и бранови: бранова природа на материјата; прин­цип на неопределеност; Шредингерова равенка; бранова функција; честичка во кутија.

III. Електронска структура на атомите: водороден атом и посло­жени атоми; орбитали и квантни броеви; радијален и аголен дел ана бранова функција; векторски модел на атомот; периоден систем.

IV. Хемиска врска: типови на хемиска врска; ковалентна врска (метода на МО и ВВ); двоатомски и повеќеатомски молекули; хибридизација и разни типови на координација; ред и должина на врска; јонска врска; енергија на врската; метална врска; водородна врска.

V. Симетрија кај молекулите: елементи и операци на симетрија, точковни групи на симетрија.

VI. Електрични својства кај молекулите: диполен момент, поларизација, полари­забилност. Основи на молекулската спек­тро­скопија

VII. Магнетски својства кај молекулите: магнетски момент, дија­маг­не­тизам и парамагнетизам; нуклеарен парамагнетизам; нуклеарно-магнет­на резонанца.

VIII. Основни поими; електролити; спроводливост на електролитите. Теорија на електролитна дисоцијација; јонска сила на растворите; солватација на јоните; јонска рамнотежа; нерамнотежни појави кај раствори од електролит; електродика; електрохемиски елементи; видови на полуелементи; механизам на настанување на електромоторната сила; електродни потенцијали.

IX. Цврста сос­тојба: основни кристалографски поими; кристална решетка, кристални сис­теми и просторни групи; рендгенска дифракција.

12.

Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби

13.

Вкупен расположив фонд на време

220

14.

Распределба на расположивото време

3+1+3 часа неделно (предавања 45 часа, нумерички вежби 15 часа, лабораториски вежби 45 часа)

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава

45 часови

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа

60 часови

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

10 часови

16.2.

Самостојни задачи

25 часови

16.3.

Домашно учење

80 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови

- два колоквиуми од материјалот од предавања

- вежби и практична работа

 

60 бодови

25 бодови

17.2.

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)

10 бодови

17.3.

Активност и учество

5 бодови

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

               до 50 бода

5 (пет) (F)

       од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

       од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

       од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

       од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

     од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

присуство на предавања и изработени вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкети, прашалници

22.

 

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред.бр

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Питер Еткинс, Жулио де Паула (превод од група автори)

АТКИНСОВА ФИЗИЧКА ХЕМИЈА, Осмо издание

Просветно дело АД Скопје

2011

2.

Г. Јовановски

Структура на атоми и хемиска врска

Интерна скрипта

2005

3.

Г. Јовановски

Структура на молекули

Интерна скрипта

2005

22.2.

Дополнителна литература

Ред.бр

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

D. Grdenic

Molekule i kristali

Skolska knjiga, Zagreb

2005

2.

I.N. Levine

Physical Chemistry, Sixth Edition

McGraw-Hill Science/Engineering/Math

2008

3.

 

 

 

 


  Следни испити од овој предмет:

 • 17 јуни 2013 во 10:00 Писмен испит II декада Амфитеатар
 • 01 септември 2014 во 10:00 II декада, амфитеатар
 • 12 јануари 2015 во 10:00 Писмени испити, I декада Предавална 124
 • 26 јануари 2015 во 10:00 Писмени испити, II декада Амфитеатар
 • 03 јули 2015 во 10:00 Амфитеатар I декада
 • 10 јули 2015 во 10:00 Писмен испит Амфитеатар II декада
 • 01 септември 2015 во 10:00 II декада, писмен испит, предавална 124 Задолжително носење калкулатори!!! Нема да се дозволи пресметките да се прават на мобилен телефон и нема да се дозволи позајмување калкулатори!!!
 • 25 август 2015 во 10:00 I декада, писмен испит, предавална 124 Задолжително носење калкулатори!!! Нема да се дозволи пресметките да се прават на мобилен телефон и нема да се дозволи позајмување калкулатори!!!
 • 20 јануари 2016 во 10:00 Писмен испит I декада (задолжително да се носат калкулатори! Не е дозволено позајмување и користење мобилни телефони за пресметување)
 • 29 јануари 2016 во 10:00 Писмен испит II декада (задолжително да се носат калкулатори! Не е дозволено позајмување и користење мобилни телефони за пресметување)
 • 25 мај 2016 во 10:00 Писмен испит, I декада Амфитеатар ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА НОСИТЕ КАЛКУЛАТОРИ. НЕМА ДА СЕ ДОЗВОЛИ КОРИСТЕЊЕ МОБИЛНИ ЗА ПРЕСМЕТКИ, НИТУ ПАК ЌЕ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ПОЗАЈМУВАЊЕ НА КАЛКУЛАТОРИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 06 јуни 2016 во 10:00 Писмен испит, I декада Амфитеатар ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА НОСИТЕ КАЛКУЛАТОРИ. НЕМА ДА СЕ ДОЗВОЛИ КОРИСТЕЊЕ МОБИЛНИ ЗА ПРЕСМЕТКИ, НИТУ ПАК ЌЕ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ПОЗАЈМУВАЊЕ НА КАЛКУЛАТОРИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 16 јуни 2016 во 10:00 Писмен испит, II декада Амфитеатар ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА НОСИТЕ КАЛКУЛАТОРИ. НЕМА ДА СЕ ДОЗВОЛИ КОРИСТЕЊЕ МОБИЛНИ ЗА ПРЕСМЕТКИ, НИТУ ПАК ЌЕ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ПОЗАЈМУВАЊЕ НА КАЛКУЛАТОРИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 24 август 2016 во 10:00 I декада писмен испит. Нема да се дозволи позајмување калулатори!
 • 24 август 2016 во 10:00 I декада писмен испит. Нема да се дозволи позајмување калулатори!
 • 31 август 2016 во 10:00 II декада писмен испит. Нема да се дозволи позајмување калулатори!
 • 14 ноември 2016 во 08:00 Амфитеатар ЗАБЕЛЕШКА: Задолжително да си носите свој калкулатор. Нема да се дозволи позајмување на калкулатори.
 • 30 јануари 2017 во 11:00 II декада, писмен испит, амфитеатар Задолжително носење на СОПСТВЕН калулатор. Нема да се дозволи позајмување
 • 16 јануари 2017 во 11:00 I декада, писмен испит, амфитеатар Задолжително носење на СОПСТВЕН калулатор. Нема да се дозволи позајмување
 • 11 април 2017 во 11:00 I колоквиум Предавална 101 НЕ ЗАБОРАВАЈТЕ КАЛКУЛАТОТРИ. Позајмување и менување калкулатори, не е дозволено!!!
 • 26 април 2017 во 12:00 Амфитеатар Задолжително да се пријавите за писмен испит. Задолжително да носите СОПСТВЕН калкулатор!
 • 06 ноември 2017 во 10:00 Писмен испит Просторија 306 Задолжително носење калкулатори!
 • 16 јануари 2018 во 10:00 Задолжително носење свој калкулатор. Позајмување НЕМА да се дозволи!!! I декада, писмен испит, амфитеатар.
 • 26 јануари 2018 во 10:00 Задолжително носење свој калкулатор. Позајмување НЕМА да се дозволи!!! II декада, писмен испит, амфитеатар.
 • 26 март 2018 во 16:00 Писмен испит. Амфитеатар Задолжително носење свој калкулатор. Периоден систем не е дозволено!
 • 18 април 2018 во 14:00 Во амфитеатар
 • 28 мај 2018 во 10:00 Писмен испит, I декада, амфитеатар Задолжително носење своj калкулатор. Нема да се дозволи позајмување. Не е дозволено носење периодни системи!
 • 04 јуни 2018 во 10:00 Писмен испит, II декада, амфитеатар Задолжително носење своj калкулатор. Нема да се дозволи позајмување. Не е дозволено носење периодни системи!
 • 29 мај 2018 во 08:00 II колоквиум
 • 24 август 2018 во 10:00 I декада, писмен испит. Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволи позајмување или користење мобилен телефон!!! Просторија 124
 • 10 септември 2018 во 10:00 II декада, писмен испит. Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволи позајмување или користење мобилен телефон!!! Амфитеатар
 • 02 септември 2018 во 10:00 Задолжителна најава!
 • 02 октомври 2018 во 12:00 Задолжителна најава во библиотека.
 • 14 јануари 2019 во 14:00 I декада, Амфитеатар, Нема да се дозволи позајмување калкулатор или користење мобилен телефон за пресметување.
 • 31 јануари 2019 во 10:00 II декада, Амфитеатар, Нема да се дозволи позајмување калкулатор или користење мобилен телефон за пресметување.
 • 20 февруари 2019 во 12:00
 • 15 април 2019 во 12:00 писмен испит
 • 09 мај 2019 во 10:00 Амфитеатар
 • 07 јуни 2019 во 10:00 амфитеатар, писмен испит, , I декада Строго се ЗАБРАНУВА позајмување калкулатори и користење мобилни телефони за пресметки!
 • 17 јуни 2019 во 10:00 амфитеатар, писмен испит, II декада Строго се ЗАБРАНУВА позајмување калкулатори и користење мобилни телефони за пресметки!
 • 02 септември 2019 во 12:00 Амфитеатар, I декада писмен испит. Задолжително носење сопствен калкулатор. Нема да се дозволи сметање на мобилен и позајмување калкулатори!
 • 11 септември 2019 во 10:00 Предавална 124, II декада писмен испит. Задолжително носење сопствен калкулатор. Нема да се дозволи сметање на мобилен и позајмување калкулатори!
 • 04 октомври 2019 во 10:00
 • 13 јануари 2020 во 10:00 I декада, писмено, предавална 124 Задолжително носење свој калкулатор. Не се дозволува позајмување!
 • 05 февруари 2020 во 10:00 II декада, писмено, амфитеатар Задолжително носење свој калкулатор. Не се дозволува позајмување!
 • 15 јуни 2020 во 10:00 ОДЛОЖЕНО! I декада Писмен испит со физичко присуство. Задолжително пријавување!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита и објавениот протокол.
 • 29 јуни 2020 во 10:00 II декада Писмен испит со физичко присуство. Задолжително пријавување!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита и објавениот протокол.
 • 13 јули 2020 во 10:00 III декада Писмен испит со физичко присуство. Задолжително пријавување!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита и објавениот протокол.
 • 20 јули 2020 во 10:00 Последна декада
 • 24 август 2020 во 10:00 I декада, писмен испит (задачи) со физичко присуство. Задолжително пријавување најдоцна до 13 август 2020!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.
 • 07 септември 2020 во 10:00 II декада, писмен испит (задачи) со физичко присуство. Задолжително пријавување најдоцна до 5 септември 2020!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.
 • 21 септември 2020 во 10:00 III декада, писмен испит (задачи) со физичко присуство. Задолжително пријавување најдоцна до 19 септември 2020!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.
 • 25 јануари 2021 во 12:00 писмен испит со физичко присуство. Задолжително пријавување!!! Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволува позајмување и користење мобилен телефон за пресметување. Сторго почитување на мерките за заштита од ковид-19 и објавениот протокол.
 • 20 април 2021 во 11:00 I колоквиум
 • 07 јуни 2021 во 10:00 Прва декада, писмен испит Задолжително носење свој калкулатор. Позајмување нема да се дозволува. Амфитеатар, задолжително почитување на мерките за заштита од пандемијата и пријавување по е-mail кај предметниот наставник. Пријавување: најдоцна до 5 јуни!
 • 21 јуни 2021 во 10:00 Втора декада, писмен испит Задолжително носење свој калкулатор. Позајмување нема да се дозволува. Амфитеатар, задолжително почитување на мерките за заштита од пандемијата и пријавување по е-mail кај предметниот наставник. Пријавување: најдоцна до 19 јуни!
 • 28 мај 2021 во 09:30 II колоквиум
 • 25 август 2021 во 10:00 I декада, писмен испит, амфитеатар. Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволи позајмување. Строго се забранува користење на мобилни телефони. Задолжително најавување за присуство на колоквиум заради спроведување на мерките за заштита од вирусот.
 • 06 септември 2021 во 10:00 II декада, писмен испит, амфитеатар. Задолжително носење свој калкулатор. Нема да се дозволи позајмување. Строго се забранува користење на мобилни телефони. Задолжително најавување за присуство на колоквиум заради спроведување на мерките за заштита од вирусот.
 • 03 јуни 2022 во 12:15 Писмен испит, прва декада - предавална 124.
 • 21 ноември 2022 во 15:00 Писмен испит

  Материјали

© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.