Распоред за предавања, зимски семестар

Распоред за предавања за прв семестар


Распоред за предавања за трет семестар


Распоред за предавања за петти семестар


Распоред за предавања за седми семестар


Распоред за предавања за студенти од Институт за биологија


Легенда

ИБ - Институт за биологија

ИГ - Институт за географија

ИФ - Институт за физика

ИХ - Институт за хемија

ИМ - Институт за математика

ИИ - Институт за информатика

ФА - Голем физички амфитеатар

ХА - Голем хемиски амфитеатар

БА - Биолошки амфитеатар

ФФ - Филолошки/филозофски факултет

С. К. - Сала за конференции (Институт за хемија)

БГ- предавална во Ботаничка градина

Бројките означуваат број на просторија

 

 


© 2022. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.