Распоред за предавања, летен семестар

Распоред за предавања за предмети од II семестар

    Часови Наставник Понеделник Вторник Среда Четврток Петок
  Студии по хемија (наставна насока)        
1 Неорганска хемија -A ниво 4+2+3 проф. д-р Иван Грозданов  
8-10 Х125  10-12 Х124  
2 Општа физика -Б ниво 4+2+2 проф. д-р Боце Митревски   12-14 ФА   10-12  ФА 10-12 ФА
3 Педагогија 2+2+0 проф. д-р Вера Стојановска       12-14 Х124  
4 Современи технологии во хемиското образование 2+2+0 проф. д-р Слоботка Алексовска      12-14 СК    
5 Етика за хемичари 2+2+0 проф. д-р Иван Грозданов     10-12 СК 8-10 Х336  
6 Странски јазик(англиски) 0+4+0 проф. д-р Солзица Поповска     14-18 ХА    
  Студии по хемија (применета насока)          
1 Неорганска хемија -A ниво 4+2+3 проф. д-р Иван Грозданов     8-10 Х125  10-12 Х124  
2 Математика II- А ниво   проф. д-р Борко Илиевски   8-10 АМФ   8-10 АМФ  
3 Општа физика II -А ниво 4+2+2 доц. д-р Ирина Петреска   12-14 Ф241     10-12 Ф241
4 Геохемија и минералогија 3+1+0 проф. д-р Петре Макрески  10-12   СК        
5 Странски јазик(англиски) 0+4+0 проф. д-р Солзица Поповска     14-18 ХА    
  Студии по хемија (аналитичка биохемија)        
1 Неорганска хемија -Б ниво 3+1+3 проф. д-р Валентин Мирчески   10-12 АМФ 10-12 АМФ    
2 Општа физика -Б ниво 4+2+2 доц. д-р Боце Митревски   12-14 ФА   10-12  ФА 9-11 ФА
3 Општа физиологија I 3+0+3 доц. д-р Никола Хаџи-Петрушев         11-14 ИБ 221
4 Статистичка обработка на податоци во хемијата 2+2+0 проф.д-р Игор Кузмановски   8-10 Х101      
5 Странски јазик(англиски) 0+4+0 проф. д-р Солзица Поповска     14-18 ХА    
  Студии на други институти          
  Општа хемија за физичари 3+0+3 проф. д-р Методија Најдоски   8-10 Х124   8-10    Х124   
  Органска хемија (ИБ биохем-физ. насока) 4+0+3 доц. д-р Наташа Ристовска   13-15 Х101     8-10Х124
  Органска хемија (ИБ молек. биол. насока) 4+0+3 проф. д-р Јане Богданов   15-18 Х125      

more



Распоред за предавања за предмети од IV семестар

    Часови Наставник Понеделник Вторник Среда Четврток Петок
  Студии по хемија (наставна насока)            
1 Органска хемија II-Б ниво 3+1+3 доц. д-р Јане Богданов   11-15 Х125      
2 Физичка хемија за наставна насока I -Б ниво 3+0+3 доц. д-р Миха Буклески          
3 Инструментални аналитички методи- Б  3+1+3 проф. д-р Марина Стефова   8-11      
4 Одбрани поглавја од неорганска хемија 3+1+3 проф. д-р Билјана Пејова          
  Студии по хемија (применета насока)            
1 Органска хемија II-A ниво 4+2+4 проф. д-р Ј. Богданов/ Е. Поповски   11-15 Х125      
2 Аналитичка хемија II- А ниво 3+2+4 доц. д-р Јасмина Петреска-Станоева 8-10 Х101   8-10 Х124    
3 Физичка хемија I -А ниво 4+2+4 проф. д-р Љупчо Пејов 10-12 Х125       10-12 АМФ(124)
4 Експериментална неорганска хемија 2+0+4 проф. д-р Методија Најдоски     10-15 Х226    
  Студии по хемија (аналитичка биохемија)            
1 Органска хемија II-A ниво 4+2+4 проф. д-р Е. Поповски /Ј. Богданов 10-12 Х101 10-12 Х124      
2 Аналитичка хемија II- А ниво 3+2+4 доц. д-р Јасмина Петреска Станоева 8-10 Х101   8-10 Х124    
3 Физичка хемија I -Б ниво 3+1+4 проф. д-р Владимир Ивановски     10-11 Х124   10-13 Х125
4 Биотехнологија 2+0+2 доц. д-р Наталија Атанасовска Панчева         13-15 БА 205
5 Изборен хемија              
                 
  Студии на други институти            
  Физичка хемија (ИБ биохемија и физиологија) 2+0+2 проф. д-р Петре Макрески   12-14 Х124      
  Физичка хемија (ИБ молекуларна биологија) 2+0+2 проф. д-р Петре Макрески   12-14 Х124      

more



Распоред за предавања за предмети од VI семестар

    Часови Наставник Понеделник Вторник Среда Четврток Петок
  Студии по хемија (наставна насока)          
1 Биохемија II-Б ниво 3+0+3 проф. д-р Валентин Мирчески, доц. д-р Наташа Ристовска, проф. д-р Слоботка Алексовска 

14-17 Х124    
2 Одбрани поглавја од физичка хемија 3+1+3 проф. д-р Виктор Стефов     8-9 СК   8-10 СК
3 Одбрани поглавја од органска хемија 3+1+3 проф. д-р Емил Поповски   10-12 Х125      
4 Специјална методика во хемијата 3+2+2 доц. д-р Марина Стојановска          
5 Изборен УКИМ              
                 
  Студии по хемија (применета насока)            
1 Биохемија II-Б ниво 3+0+3 проф. д-р Валентин Мирчески, доц. д-р Наташа Ристовска, проф. д-р Слоботка Алексовска     14-17 Х124    
2 Структура на атоми и молекули 4+2+3 проф. д-р Виктор Стефов     8-10 Х101   8-10 Х125
3 Хемија на хетероцик-лични соединенија 2+0+3 проф. д-р Емил Поповски          
4 Индустриска хемија 5+1+0 доц. д-р Миха Буклески  
 
 
5 Електрохемија 2+0+3 проф. д-р Валентин Мирчески          
6 Изборен хемија              
                 
  Студии по хемија (аналитичка биохемија)            
1 Биохемија II-A ниво 4+0+3 проф. д-р Валентин Мирчески, доц. д-р Наташа Ристовска, проф. д-р Слоботка Алексовска
    14-17 Х124    
2 Одбрани поглавја од физичка хемија  3+1+3 проф. д-р Виктор Стефов     8-10 Х101   8-10 Х125
3 Молекуларна биологија со генетика 4+0+2 проф. д-р Сашо Панов          
4 Хроматографски методи 2+0+3 проф. д-р Марина Стефова     10-12 Х125    
5 Електрохемија 2+0+3 проф. д-р Валентин Мирчески          
6 Изборен УКИМ              
                 
  Студии на други институти            
                 

more



Распоред за предавања за предмети од VIII семестар

    Часови Наставник Понеделник Вторник Среда Четврток Петок
  Студии по хемија (наставна насока)            
1 Методика на хемиското експериментирање II 2+0+4 проф. д-р Владимир Петрушевски       9-14 Х308  
2 Изборен хемија              
3 Изборен хемија              
4 Изборен хемија              
5 Дипломска 0+2+6 ментор по избор          
                 
  Студии по хемија (применета насока)            
1 Одбрани поглавја од инструментална анализа 2+0+5 проф. д-р Игор Кузмановски          
2 Нанохемија и нанотехнологија 3+0+2 проф. д-р Билјана Пејова       10-13, Х125
3 Радиохемија 2+2+0 проф. д-р Владимир Ивановски 8-10, 10-12 Х125        
4 Изборен хемија              
5 Изборен хемија              
6 Дипломска 0+2+6 ментор по избор          
                 
  Студии по хемија (аналитичка биохемија)            
1 Експериментална биохемија 2+0+5 доц. д-р Наташа Ристовска   10-12 Х101      
2 Нанохемија и нанотехнологија 3+0+2 проф. Д-р Билјана Пејова       10-13, Х125
3 Изборен хемија              
4 Изборен хемија              
5 Изборен УКИМ              
6 Дипломска 0+2+6 ментор по избор          
                 
  Студии на други институти            
                 

more



Легенда

ИБ - Институт за биологија 
ИГ - Институт за географија
ИФ - Институт за физика
ИХ - Институт за хемија
ИМ - Институт за математика
ИИ - Институт за информатика
ФА - Голем физички амфитеатар
ХА - Голем хемиски амфитеатар
БА - Биолошки амфитеатар
ФФ - Филолошки/филозофски факултет
С. К. - Сала за конференции (Институт за хемија)
БГ- предавална во Ботаничка градина
Бројките означуваат број на просторија


© 2018. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.