Соопштенија

14 мај 2024

Соопштение за јунска испитна сесија

Соопштение  за ВТОРАТА (јунска) испитна сесија во учебната 2023/2024 г.

се известуваат редовните и вонредните студенти  на  Природно-мате­ма­­­тич­ки­­от факултет во Скопје, дека ВТОРАТА (летна) испитна сесијаво уч. 2023/2024 година  ќе се одвива во две декади во периодот од:
3 јуни 2024  5 јули 2024    (две декади)

21.06.2024 г. е неработен ден, петок пред Духовден (православна вероисповед)

ТЕРМИНИТЕ ги објавуваат институтите при факул­тетот.
ПРИ ПРАВЕЊЕТО НА РАСПОРЕДОТ ТРЕБА ДА СЕ ВНИМАВА ПОМЕЃУ ТЕРМИНИТЕ ОД ПРВАТА И ВТОРАТА ДЕКАДА, ДА ИМА МИНИМУМ 10 ДЕНА (согласно  чл.45, од Правилникот за условите, критериумите,  правилата и постапката за запишување и  студирање на прв циклус студии (додипломски студии) и втор циклус студии (постдипломски студии) на УКИМ, бр.417, 29 јануари 2019).
      Студентите во втората испитна сесија, можат да полагаат предмети слушани во  зимскиот и во летниот семестар во уч.2023/2024 година.
Семестрите треба да им се  уредно   запишани и заверени, кога студентот ќе пристапи на полагање.

НАПОМЕНА 1 -  начин на пријавување на испитите

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЕЛЕКТРОНСКОТО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ВО ВТОРАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ВО УЧ.2023/2024 ГОДИНА, ВО  I-KNOW СИСТЕМОТ, ЌЕ СЕ ОДВИВА ВО ПЕРИДОТ ОД:

07.05.2024  -  02.06.2024

ПРАВО НА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЌЕ ИМААТ САМО ОНИЕ СТУДЕНТИ КОИ УРЕДНО ЌЕ ГО ПРИЈАВАТ ИСПИТОТ.

Што значи уредно пријавен испит?

1.  Студентот  задолжително треба да го пријави испитот електронски , преку својот профил во  iknow системот.  (кратко упатство, подоле)

2.  Студентот  покрај задолжителното електронско пријавување на испитот, на денот на полагање на испитот треба да носи со себе индекс и пријава за испит (хартија). 

НАПОМЕНА 2  

Само вонредните студенти и редовните студенти, кои се префрлени по нова студиска програма, при пријавување на секој испит заедно со пријавата за испит треба да достават (прикачат) уплатница за уплатени 200,00 денари за испит, уплатени на жиро-сметката на ПМФ.

сите уплати се вршат на образец ПП50:

- назив и седиште на примач                      ПМФ – СКОПЈЕ

- банка на примач                                    НБРСМ

- трансакциска сметка                               100000000063095

- сметка на буџетски корисник на ПМФ      1600110804 788 19

- приходна шифра  програма  начин          723013 - 41 – 2

НАПОМЕНА 3

Давање на потписи за летниот семестар во  индекс и електронски  потпис во i-know системот,  ќе се одвива во периодот од  20.05.2024 - 05.06.2024 година.

Заверката на летниот семестар ќе се одвива во периодот од 03.06.2024 - 14.06.2024 година.

Соопштението за организацијата  на заверката  на летниот семестар во уч.2023/2024 година,  ќе биде дополнително објавено. Наставата во летниот сeместар во уч.2023/2024 година ќе се одвива до  31.05.2024 година.

НАПОМЕНА 4

Студентите  треба  да почитуваат напомените, затоа што целта е на студентите да им се олесни процедурата на добивање оценка во хартиена пријава на крај на секоја сесија и да се елиминира проблемот на студентски досиеја во кои недостигаат голем дел хартиени пријави за положени испити, особено пред дипломирање. Се пријавуваат сите испити кои студентот планира да ги полагаа во сесијата.

Студентите кои предметите ги полагаат преку колоквиуми, исто така треба да ги пријават електронски испитите.

Сите студенти на ПМФ испитите ги пријавуваат на ПМФ, без разлика каде ги слушале.

Студентите плаќаат по 400,00 ден. надоместок за задоцнето пријавување испит (пријавување на испити по рокот),  ако електронски не го пријават испитот во дефинираниот рок.

 

ПОДРШКА и комуникација со  студентите

Доколку имате недоследности поврзани со податоците во вашето електронско досие (предмети, испити и сл.) пратете електронска порака со опис на проблемот, број на индекс, на одговорните во Одделението за студентски прашања на следниве електронски адреси:

  -lidija.mitevska@pmf.ukim.mk

 (Институтот за билогија, студиски програми: биохемија и физиологија, биологија- за наставни кадри за средно образование, екологија/екологија и  животна средина и двопредметни студии по биологија–хемија);

- elenat@pmf.ukim.mk

 (Институтот за биологија, студиски програми: молекуларна биологија со генетика и нутриционизам);

 -ivanam.ristovska@pmf.ukim.mk    (Институти за: математика, физика,   географија и  двопредметни студии по математика-физика);

 -elenad@pmf.ukim.mk  (Институти за: хемија и  етнологија и антропологија);

 -keti@pmf.ukim.mk  Раководител на Одделението за студентски прашања.

Кратко упатство:

Во модулот "пријави" студентот треба да прати електронска пријава за испит за некој од запишаните предмети. Во ова поле се евидентираат сите испратени пријави од студентот за полагање на одредени предмети. Пријавувањето на предметите за полагање е овозможено само во период означен од студентската служба (последниот ден за пријавување е еден ден пред започнување на сесијата). Во табела се прикажуваат сите предмети кои сте ги слушале и можете да ги пријавите. Предметите кои сакате да ги пријавите ги „чекиравте“ во полето од последната колона и од паѓачкото мени со понудени професори го избирате оној кај кој сте го слушале предметот. Со кликање на копчето “пријави” одбраните предмети се пријавуваат за одбраната сесија. Подоле во табела се прикажуваат сите пријавени предмети за следниот семестар.

 


14 мај 2024

Термини за испити по предметот Психологија во јунска испитна сесија

2024 ВТОРА (летна) ИСПИТНА СЕСИЈА ВО  УЧ.2023/2024 ГОДИНА
- надворешни професори -

 ПСИХОЛОГИЈА
Проф. д-р Калина Сотироска -  Филозофски факултет
kalina.sotiroska@fzf.ukim.edu.mk 

I декада

06.06.2024 во  12:00 ч.
Електронска училница на Филозофски факултет

 II декада

24.06.2024 во 12:00 ч.
Електронска училница на Филозофски факултет


13 мај 2024

Термини за испити по предметот Македонски јазик во јунска испитна сесија

 2024 ВТОРА (летна) ИСПИТНА СЕСИЈА ВО  УЧ.2023/2024 ГОДИНА
- надворешни професори -

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
Проф. д-р Симон Саздов -  Филолошки  факултет 
s.sazdov@yahoo.com 

 I декада

 6 јуни 2024 г. во 9 часот во А1 на Филолошки факултет

 II декада

 3 јули 2024 г. во 9 часот во А3 на Филолошки факултет


13 мај 2024

Термини за испити по предметот Педагогија во јунска испитна сесија

2024 ВТОРА (летна) ИСПИТНА СЕСИЈА ВО  УЧ.2023/2024 ГОДИНА
- надворешни професори -

 ПЕДАГОГИЈА
Проф. д-р Борче Костов -  Филозофски факултет
borcekostov@yahoo.com 

 I декада

 10.06.2024 г. во 11 часот во предавална број 10 на Институтот за педагогија 

 II декада

 24.06.2024 г. во 11 часот во предавална број 10 на Институтот за педагогија 


17 април 2024

Оглас за практикантска работа во Реплек

Реплек, во рамки на Програмата за практиканство, објавува Повик за пријавување за летна практична обука со можност за вработување.

Програмата вклучува од еден до три месеци практикантска работа, учење од професионалци – експерти во областа, учење на процесите и вклучување во секојдневните активности во работењето.

Повеќе информации на следниот ЛИНК.


03 април 2024

Термин за полагање на испитот по Македонски јазик во априлска сесија

 2024 АПРИЛСКА (ДОПОЛНИТЕЛНА) ИСПИТНА СЕСИЈА ВО   УЧ.2023/2024 Г.
надворешни професори

 МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
Проф. д-р Симон Саздов -  Филолошки  факултет 
  s.sazdov@yahoo.com
17.04. 2024 година во 10:30 часот во просторијата ТЕМПУС,
во близина на Библиотеката за македонски јазик на Филолошкиот факултет
„Блаже Конески“, на прв кат. 

02.04.2024 г.                                                                                             Од деканатот,


03 април 2024

Термин за испит во априлска сесија за предметот Спорт и здравје

 2024 АПРИЛСКА (ДОПОЛНИТЕЛНА) ИСПИТНА СЕСИЈА ВО   УЧ.2023/2024 Г.
надворешни професори

 СПОРТ И ЗДРАВЈЕ
Проф. д-р Ристо Стаменов   
Факултетот за физичко образование, спорт и здравје
iysskopje@yahoo.com
17.04.2024 и тоа 14.30 часот 

03.04.2024 г.                                                                                             Од деканатот,


02 април 2024

Термин за полагање на предметот Психологија во априлска испитна сесија

 2024 АПРИЛСКА (ДОПОЛНИТЕЛНА) ИСПИТНА СЕСИЈА ВО   УЧ.2023/2024 Г.
надворешни професори

ПСИХОЛОГИЈА
Проф. д-р Калина Сотироска -  Филозофски факултет
kalina.sotiroska@fzf.ukim.edu.mk
на 15.04.2024 во 16:00 часот
во просториите на Филозофски факултет,
со претходна најава на маил на проф. kalina.sotiroska@fzf.ukim.edu.mk 

02.04.2024 г.                                                                                  Од деканатот,


21 март 2024

 

Термини за полагање на Катедрата за молекуларна биологија 

во Априлска испитна сесија од академската 2023/2024 година 

Tермините за полагање испити од предмети на Катедрата за молекуларна биологија во Априлска од академската 2023/2024 година  се:

-  испит од практичниот дел од наставата на 15.4.2024 (понеделник)  од 10 часот; 

-  испит од теоретскиот дел од наставата на 17.4.2024 (среда) од 12 часот. 

Студентите кои ќе полагаат, задолжително треба електронски да се пријават на следниот линк.

Нема да биде дозволено да полагаат студенти кои најдоцна 24 часа пред полагањето, не се пријавиле електронски на линкот и не го пријавиле испитот во „Iknow“

Доц. д-р Славица Јосифовска   


19 март 2024

Хемиски спектакл 26.03.2024

Поради големиот интерес за хемиските спектакли организирани од страна на Групите на среќни и не толку среќни хемичари на Институтот за хемија, ПМФ-Скопје со поддршка на СХТМ, најавуваме нов хемиски спектакл на 26.03.2024 во 18 ч. За овој спектакл неопходно е да се најави присуството преку ОВОЈ ФОРМУЛАР, а предметните наставници ќе бидат контактирани за дополнителни детали околу организацијата. Организаторите го задржуваат правото да го ограничат бројот на учесници од одделни училишта доколку се покаже дека бројот е преголем за непречена работа. Изборот ќе се направи според редоследот на пријавување. 


<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.