Одбрани поглавја од теоретска органска хемија

          Вовед. Хиерархија на теориите во органската хемија. Мо­ле­­кул­ски орбитали и моле­ку­ларни дијаграми. Основна состојба на молекулите. Молекуларни дијаграми и реак­тив­ност на моле­кулите. Ароматичност и ароматичен карактер. Интер­претација на електрон­ски спектри и вибрациони спектри. Компју­терски програми за моле­кул­скоорбитални пресметки. Семие­мпи­риски методи. Ab initio ме­тоди. Современи теории за кисе­ли­ни и бази. Корелација помеѓу стру­к­турата и молекулите и нив­на­та физи­олошка активност. Струк­турно-криптични методи. Hansh-ов модел. Free-Wilson-ов модел. Мо­дел на Лиен. Мапа на рецеп­торот. Струк­тур­но имплицитни методи. Квантнохемиско моде­лирање. Ab initio пресметувања на површи­на­та и волуменот на молекулите. Структурно-експлицитни методи. Атомски фраг­мен­ти. Инфор­ма­циони индекси. ID-број. Контура на молеку­лите. Структурно-графички методи (компјутерска графика).

 

Литература:

1. Flurry, Quantum Chemistry, Prentice-Hall, New Jersey, 1985.

2. И. Минкин, Б. Ја. Симкин, Р. М. Минјаев, Квантоваја химија органических соединенија, Химија, Москва, 1986.

3. G. Richard, Quantum Pharmacology, Butterworths, 1983.

4. Stuper, W. Brugger, P. Jurs, Computer Assisted Studies of Chemi­cal Structure and Biological Function, John Wiley and Sons, New York, 1982.

5. Розенблит, В. Голендер, Логико-комбинаторние методи в кон­с­тру­и­ро­­вании лекарств, Знатне, Рига, 1984.

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.