Органска стереохемија

          Добивање и реакции на стереоизомери. Рацемизација. Добивање на дијастерео­изо­мери Реакции на хирални молекули. Образување на нов хирален центар. Стереохемија на различни типови органски реакции. Асиметрична индукција. Апсолутна аси­метрична синтеза. Правило на Прелог. Правило на Крам. Сте­ре­­оселективни и стереоспецифични реакции. Стереохемија и реакции на азотни соединенија. Просторна структура на ами­ните. Геометриска изомерија на оксимите. Стереоизомерија на Шифови бази. Оптичка активност на три­ва­лен­тни­те и четири­валентните соединенија на азотот. Стереохемија на амидите. Реакции на оптички активни азотни соединенија. Стереохемија на силициумови, фосфорни, арсенови, сулфурни, борни и други органски соединенија. Стереохемија на силици­умови соеди­не­нија. Стереохемија на арсенови соедине­нија. Стереохемија на су­л­фурни соединенија. Реакции на оптички активни фосфорни соединенија.

 

Литература:

1. Потапов, Стереохемија, Москва, 1976.

2. March, Advanced Organic Chemistry, John Wiley and Sons, 1985.

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.