Современи хемиски методи во експерименталната биохемија

Основни принципи за примена на хемиски методи во биохемијата. Примена на хемиските методи при испитување на биомолекули. Анализа на клеточен материјал. Изоли­ра­ње, чување и обработка на биолошкиот материјал. Ензимски методи. Ензимска кинетика. Методи за испитуванје на ензимската кинетика. Методи за испитуванје на ензимските меха­низ­ми. Спектроскопски методи. Вовед. спектроскопија и -резонантна спектроскопија. Рен­дгенска дифракција. Ултравиолетова и видлива спектроскопија. Циркуларен дихроизам. Турбидиметрија и нефелометрија. Луминиметрија. Атомска спектроскопија. Примена на ласе­ри. Инфрацрвена и раманска спектроскопија. Електронспин резонанца. НМР спектро­ско­пи­ја. Примена на 3D и 4D, хетеронуклеарна НМР при определувањето на структурата на био­мо­ле­ку­ларни комплекси на протеини и нуклеински киселини. Оверхаусер ефект. Масена спек­тро­метрија. Методи во масената спектроскопија. Хемиска јонизација. Јонизација со електо­магнетно поле. Јонска десорпција. Метода со испарување на јони. Типови на распаѓања кај биомолекули и метаболитички производи. Масена спектрометрија на протеини и нукле­ин­ски киселини. Тандем масена спектрометрија. Електрофоретски методи. Принципи. Носачи и полнители во електрофореза. Електрофореза на протеини. Електрофореза на нуклеински киселини. Капиларна електрофореза. Дводимензионална електрофореза. Електрофореза спрегната со хроматрографија и други техники. Хроматографски методи. Јонско-измену­вач­ка хроматографија. Молекуларно-исклучувачка хроматографија. Афинитетна хроматографија. Тенкослојна хроматографија.

 

Литература

1. K. Wilson and J. Walker, Principal and Techniques of Practical Biochemistry, University Press, 2001

2. R. Alexander and J. Griffits, Basic Biochemical Methods,Cambrige University Press, 2001

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.