Експериментот во наставата по хемија

Увод. Експеримент. Потреба од експериментирање. Репродуци­бил­ност (клучни разлики меѓу природните и општествените науки). Мож­ности за кла­сификација на експериментите. Класи на екс­пе­ри­менти. Општи прави­ла при експериментирањето. Хемиска лабораторија. Организација на лабораторијата. Неоп­ход­на опрема. Принципи при работата. Правила за самозаштита. Заш­тита на околината (принципи на ракување со хемискиот отпад). Ad hoc експерименти (реакции за докажување катјони и анјони, квали­татив­ни реакции во органската хемија, реакциија на метали со вода и киселини и сл.). Маратонски експерименти (избор од: корозија на железо, калцинација на жи­ва, дифузија, осмоза, спонтана дестила­ција, ефузија кај течности и сл.). Комплексни и сериски експерименти (избор од голем број можнос­ти). Одбрани демонстрациони експерименти од "интересни" поглавја (хе­миски часовници, хемиски бранови, осцилаторни реакции, појави на луминис­цен­ција, фотохемиски реакции, слободни радикали и сл.). Иновации во опремата и приборот на хемиската лабораторија. Моди­фи­кации на постоечки експерименти. Оригиналност при експе­римен­тирањето. "Нови" експерименти. Подготвување на ученици за натпревари по хемија (определување на натпре­варува­чите, избор на темата и експериментот). Испитот се состои во поставување на нов (невиден во литературата) експе­римент или избор на определен експеримент и негова моди­фи­ка­ција (подоб­ру­ва­ње).

 

Литература:

1. G. Fowles, Lecture Experiments in Chemistry, Fifth Edition, Bell & Sons, London, 1959.

2. L.R. Summerlin, J.L. Ealy, Jr., Chemical Demonstrations Volume 1, Second Edition, American Chemical Society, Washington DC, 1988.

3. L.R. Summerlin, C.L. Borgford, J.B. Ealy, Chemical Demonstrations Volu­me 2, American Chemical Society, Washington DC, 1987.

4. J. Herak, Op}a i anorganska kemija. Pokusi, [kolska knjiga, Zagreb, 1968.

5. В.Н. Верховски, Техника и методика хемијског експеримента у школи (књига друга), Завод за издавање уџбеника СР Србије, Београд, 1965.

6. В.М. Петрушевски, М. Најдоски, Експериментот во наставата по хемија, книга I, Магор, Скопје, 2000.

7. М. Најдоски, В.М. Петрушевски, Експериментот во наставата по хемија, книга II Магор, Скопје, 2002

8. Journal of Chemical Education и ХимиÔ в школе (списанија).

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.