Хемија во практиката

1.

Наслов на нaставниот предмет

ХЕМИЈА ВО ПРАКТИКАТА

2.

Код

ХМ-409

3.

Студиска програма

Сите студиски програми на хемија

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Природно-математички факултет, Институт за хемија

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

прв

6.

Академска година/семестар

II/IV

7.

Број на ЕКТС кредити

4

8.

Наставник

вон. проф. д-р Горан Стојковиќ

9.

Предуслови за запишување на предметот

Општа хемија, Органска хемија I

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Запознавање со различни видови на хемиски супстанци и нивна примена во секојдневниот живот на човекот.

11.

Содржина на предметната програма:

Предавања:

 1. Полимерни материјали. Добивање на полимерите. Реакција на полимеризација. Реакција на поликондензација. Својства на полимерите. Додатоци на полимерите.
 2. Примена на полимерните материјали. Разградба на полимерните материјали. Рециклирање на полимерните материјали.
 3. Фулерени. Биополимери.
 4. Експлозиви. Класификација на експлозивите. Хемиски експлозиви.
 5. Бои. Историјат, својства и примена на боите. Природни и синтетички бои.
 6. Хромофорните групи значајни кај боите. Прехранбени бои. Индикатори. Пигменти.
 7. Хемијата и здравјето. Лекови. Видови на лекови и примена. 
 8. Видови на површинско активни супстанци и механизам на нивното дејство. Амфофилни соединенија. Сапуни и детергенти. Лубриканти.  
 9. Храна. Видови на прехранбени производи. Антиоксиданси, конзерванси и адитиви (прехранбени бои, емулгатори, засладувачи и др.) во прехранбените производи. Е- броеви.
 10. Испитување на ризикот на употреба на адитивите.

Вежби:

реакции за добивање на полимери, задачи од областа на полимерите и експлозивите, реакции за добивање на некои лекови, функционални групи кај лекови, подготовка на семинарски работи

12.

Методи на учење: предавања, аудиториски вежби, семинари

13.

Вкупен расположив фонд на време

120

14.

Распределба на расположивото време

3 часа предавања+1 час вежби неделно

15.

Форми на наставните активности

15.1

Предавања-теориска настава

часови   45

15.2

Вежби (аудиториски), семинари, тимска работа

часови  15

16.

Други форми на активности

16.1

Проектни задачи

Часови   0

16.2

Самостојни задачи

часови   15

16.3

Домашно учење

часови   45

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови

                                                  бодови       60                                        

17.2.

Семинарска работа/проект (презентација:писмена и усна)

                                                  бодови       20

17.3.

Активност, учество и редовност

                                                  бодови       20

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

             до 50 бода

      5 (пет)        (F)                  

    од 51 до 60 бода

      6 (шест)     (E)

    од 61 до 70 бода

      7 (седум)   (D)

    од 71 до 80 бода

      8 (осум)     (C)

    од 81 до 90 бода

      9 (девет)    (B)

   од 91 до 100 бода

    10 (десет)    (A)

19.

Услови за потпис и полагање на завршен испит

Присуство на предавања и вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

македонски

21

Метод на следење на квалитетот на наставата

анонимна анкета, разговор со студентите

22.

Литература

            Задолжителна литература

22.1

Ред.бр

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Горан Стојковиќ

 

Хемија во практиката, Интерна скрипта

 

2011.

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

22.2

Дополнителна литература

Ред.бр

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Conrad. L. Stanitski, editor in chief

Chemistry in Context, Applying Chemistry to Society, Third Edition

Mc Graw Hill

2000

2.

Klaus Hunger (Editor)

Industrial Dyes, Chemistry, Properties, Applications

WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim

2003

3.

Vladislav M. Varagić, Milenko P. Milošević,

Farmakologija, XII izdanje,

Elit-Medica, Beograd,

1996

4.

Tharwat F. Tadros,

 

Applied Surfactants: Principles and Applications,

WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim

2005

5.

Francisco Delgado-Vargas Octavio Paredes-López

Natural colorants for food and nutraceutical uses

CRC Press LLC

2003

6.

Жаклин Акаван (превод на Ида Блажевска)

Хемија на експлозиви

АД Вербум, Скопје

2009


  Следни испити од овој предмет:

 • 21 јануари 2015 во 12:00
 • 28 јануари 2015 во 12:00
 • 28 април 2015 во 08:00 Испитот ќе се одржи во кабинет 132
 • 20 мај 2015 во 12:00 Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 12 часот
 • 10 јуни 2015 во 09:00 Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 9 часот
 • 25 јуни 2015 во 10:00 Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот
 • 27 август 2015 во 10:00 Испитот ќе се одржи во пред. 125 со почеток во 10 часот
 • 10 септември 2015 во 10:00 Испитот ќе се одржи во пред. 125 со почеток во 10 часот
 • 18 јануари 2016 во 12:00 Испитот ќе се одржи во предавална 101 со почеток во 12 часот.
 • 28 јануари 2016 во 09:00 Испитот ќе се одржи во предавална 101 со почеток во 9 часот.
 • 06 јуни 2016 во 12:00 Испитот ќе се одржи во пред. 124
 • 27 јуни 2016 во 12:00 Испитот ќе се одржи во пред. 124
 • 22 август 2016 во 12:00 Испитот ќе се одржи во пред. 125 на Институтот за хемија
 • 05 септември 2016 во 09:00 Испитот ќе се одржи во пред. 125 на Институтот за хемија
 • 16 јануари 2017 во 12:00 Испитот ќе се одржи во пред. 124
 • 30 јануари 2017 во 12:00 Испитот ќе се одржи во пред. 124
 • 13 април 2017 во 12:00 Хемија во практика - I колоквиум - пред. 125
 • 10 мај 2017 во 12:00 Хемија во практика - II колоквиум - амфитеатар
 • 06 јуни 2017 во 10:00 Испитот ќе се одржи во пред. 124.
 • 20 јуни 2017 во 10:00 Испитот ќе се одржи во пред. 124.
 • 16 јануари 2018 во 10:00 Испитот ќе се полага во пред. 124.
 • 26 јануари 2018 во 10:00 Испитот ќе се полага во пред. 124.
 • 26 март 2018 во 08:00 Испитот ќе се полага во кабинет 132.
 • 28 мај 2018 во 12:00 Испитот ќе се одржи во пред. 125 со почеток во 12 часот.
 • 11 јуни 2018 во 12:00 Испитот ќе се одржи во пред. 125 со почеток во 12 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.
 • 12 септември 2018 во 10:00 Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.
 • 29 август 2018 во 10:00 Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.
 • 16 јануари 2019 во 10:00 Испитот ќе се одржи во пред. 124 со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.
 • 06 февруари 2019 во 10:00 Испитот ќе се одржи во пред. 124 со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.
 • 13 јуни 2019 во 10:00 Испит ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.
 • 28 јуни 2019 во 10:00 Во договор со студентите испитот е презакажан за петок од 10 часот. Испит ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.
 • 04 септември 2019 во 10:00 Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.
 • 18 септември 2019 во 10:00 Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.
 • 20 јануари 2020 во 10:00 Усмен испит ќе се одржи во пред. 125 со почеток во 10 часот. Услов за полагање: електронски пријавен испит, индекс со потпис и пополнета пријава.
 • 10 февруари 2020 во 10:00 Усмен испит ќе се одржи во пред. 125 со почеток во 10 часот. Услов за полагање: електронски пријавен испит, индекс со потпис и пополнета пријава.
 • 08 јуни 2020 во 10:00 On-line усмен испит со користење на Microsoft Teams, за што е неопходна стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера. Задолжително пријавување 2 дена пред испитот на goranst@pmf.ukim.mk
 • 22 јуни 2020 во 10:00 On-line усмен испит со користење на Microsoft Teams, за што е неопходна стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера. Задолжително пријавување 2 дена пред испитот на goranst@pmf.ukim.mk
 • 17 јули 2020 во 10:00 On-line усмен испит со користење на Microsoft Teams, за што е неопходна стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера. Задолжително пријавување 2 дена пред испитот на goranst@pmf.ukim.mk
 • 17 јуни 2021 во 10:00 Испитот ќе се одржи преку платформа Microsoft Teams во два термина: во 10 и 12 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 4 јуни. Поради организација на испитите, студентите се должни до 4 јуни да пријават на предметниот наставник која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: индекс, пополнета хартиена пријава и предадена семинарска.
 • 30 јуни 2021 во 10:00 Испитот ќе се одржи во Медиотека во 10 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 4 јуни. Поради организација на испитите, студентите се должни до 4 јуни да пријават на предметниот наставник која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: индекс, пополнета хартиена пријава и предадена семинарска.
 • 30 август 2021 во 10:00 Испитот ќе се одржи во медиотека во 10 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 20 август. Поради организација на испитите, студентите се должни до 20 август да пријават на предметниот наставник во која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: индекс и пополнета хартиена пријава. Задолжително почитување на здравствениот протокол.
 • 13 септември 2021 во 10:00 Испитот ќе се одржи во медиотека во 10 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 20 август. Поради организација на испитите, студентите се должни до 20 август да пријават на предметниот наставник во која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: индекс и пополнета хартиена пријава. Задолжително почитување на здравствениот протокол.
 • 18 јануари 2022 во 10:00 I декада: Испитот ќе се одржи преку платформа Microsoft Teams во 10 часот. Студентите, покрај пријавувањето во системот i_know, задолжително треба да го најават своето присуство најдоцна 48 часа пред закажаниот термин со испраќање електронска порака до предметниот професор. Студентите кои ќе се пријават за полагање во I декада, а нема да дојдат, ќе немаат право да полагаат во втора декада.
 • 01 февруари 2022 во 10:00 II декада: Испитот ќе се одржи преку платформа Microsoft Teams во 10 часот. Студентите, покрај пријавувањето во системот i_know, задолжително треба да го најават своето присуство најдоцна 48 часа пред закажаниот термин со испраќање електронска порака до предметниот професор.
 • 06 јуни 2022 во 10:00 I декада: Испитот ќе се одржи во Медиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.
 • 20 јуни 2022 во 10:00 II декада: Испитот ќе се одржи во Медиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.
 • 05 септември 2022 во 10:00 II декада: Испитот ќе се одржи во Медиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.
 • 22 август 2022 во 10:00 I декада: Испитот ќе се одржи во Медиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.
 • 21 ноември 2022 во 10:00 Испитот ќе се одржи во Медиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.
 • 12 јуни 2023 во 12:00 I декада: Испитот ќе се одржи во Библиотека со почеток во 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.
 • 26 јуни 2023 во 12:00 II декада: Испитот ќе се одржи во Библиотека со почеток во 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.
 • 26 април 2024 во 11:00 Прв колоквиум по предметот Хемија во практиката ќе се одржи во Библиотека на 26 април со почеток во 11 часот.
 • 11 јуни 2024 во 12:00 I декада: Испитот ќе се одржи во Амфитеатар со почеток во 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.
 • 25 јуни 2024 во 12:00 II декада: Испитот ќе се одржи во Амфитеатар со почеток во 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.
 • 23 мај 2024 во 12:00 Втор колоквиум по предметот Хемија во практиката ќе се одржи во Библиотека на 23 мај со почеток во 12 часот.
© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.