Физичка хемија I - А ниво

1.

Наслов на наставниот предмет

ФИЗИЧКА ХЕМИЈА I A-ниво

 

2.

Код

ХМ-404А

 

3.

Студиска програма

Хемија (применета насока)

 

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за хемија, Природно-математички факултет, Скопје

 

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв

 

6.

Академска година / семестар

Втора/IV

7.

Број на ЕКТС кредити

8

 

8.

Наставник

Проф. д-р Љупчо Пејов

Проф. д-р Виктор Стефов

Проф. д-р Владимир Ивановски

Насл. доц. д-р Петре Макрески

 

9.

Предуслови за запишување на предметот

Математика 1 и 2, Физика 1 и 2, Општа хемија, Неорганска хемија

 

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Да се изучат темелно основите на хемиската термодинамика и теоријата за фазни рамнотежи, како и основната логика на термодинамичко размислување, анализа и решавање на проблемите од најразлични области на современата хемија и хемиско инженерство.

 

11.

Содржина на предметната програма:

I. Прв принцип на термодинамиката и термохемија. Функции на состојбата и патот. Реакциона енталпија и нејзина зависност од температурата.

II. Втор принцип на термодинамиката. Ентропија (феноменолошка и статистичка дефиниција).

III. Трет принцип на термодинамиката. Карактеристични термодинамички функции. Максвелови равенки и термодинамички равенки на состојбата. Критериуми за спонтано течење на процесите и рамнотежа кај затворени системи. Отворени системи и хемиски потенцијал. Гибс-Диемова равенка. Активитет.

IV. Критериуми за спонтано течење на процесите и рамнотежа кај отворени системи. Реакциона рамнотежа. Константи на хемиска рамнотежа и нивна зависност од температурата и притисокот.

V. Гибсово правило на фази. Фазни дијаграми на еднокомпонентни системи. Енантиотропни и монотропни фазни трансформации. Клапејронова и Клаузиус-Клапејронова равенка. Фазни дијаграми на двокомпонентни системи. Парцијални моларни величини. Хемиски потенцијали кај конституенти на двокомпонентен систем. Дестилација. Дием-Маргулесова равенка и правила на Коновалов. Правило на лостот. Трокомпонентни системи. Распределителен коефициент и екстракција.

 

 

12.

Методи на учење: предавања, вежби

 

13.

Вкупен расположив фонд на време

240 часа

 

14.

Распределба на расположивото време

4 + 2 + 4 часа неделно

Предавања 60 часа

Нумерички (теоретски) вежби 30 часа

Лабораториски вежби 60 часа

 

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава

60 часови

 

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа

90 часови

 

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

часови

 

16.2.

Самостојни задачи

часови

 

16.3.

Домашно учење

90 часови

 

17.

Начин на оценување

 

17.1.

Тестови

бодови

 

17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)

бодови

 

17.3.

Активност и учество

бодови

 

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

до 50 бода

5 (пет) (F)

 

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

 

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

 

од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

 

од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

 

од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

 

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Присуство на предавања и изработени вежби

 

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

 

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкети, прашалници

 

22.

 

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Бојан Шоптрајанов

Физичка хемија 1

интерна скрипта

 

2.

Donald A. McQuarrie, John. D. Simon

Physical Chemistry: A Molecular Approach

University Science Books

1997

3.

Ira N. Levine

Physical Chemistry, Sixth Edition

McGraw-Hill Science/ Engineering/Math

2008

22.2.

Дополнителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Peter Atkins, Julio dePaula

Atkins’ Physical Chemistry, eighth edition

Oxford University Press

2006

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 


  Следни испити од овој предмет:

 • 17 јуни 2013 во 10:00 Писмен испит по Физичка хемија I и Физичка хемија II II декада
 • 23 август 2013 во 09:00 I декада писмени испити по предметите - Физичка хемија I - Физичка хемија II - Структура на атоми и молекули - Кристалохемија
 • 02 септември 2013 во 09:00 II декада писмени испити по предметите - Физичка хемија I - Физичка хемија II - Структура на атоми и молекули - Кристалохемија
 • 26 ноември 2013 во 12:00 Прв колоквиум по Физичка хемија II, A ниво, во сала за конференции Испит по Физичка хемија I, A ниво, Испит по Физичка хемија II, A ниво, Кристалохемија Структура на атоми и молекули
 • 16 јануари 2014 во 10:00 I декада писмени испити по Физичка хемија I и II Амфитеатар
 • 24 јануари 2014 во 10:00 II декада писмени испити по Физичка хемија I и II Амфитеатар
 • 26 март 2014 во 09:00 Писмен испит во просторија 305 Задолжително претходно пријавување кај предметниот асистент
 • 18 јуни 2014 во 10:00 I декада
 • 27 јуни 2014 во 10:00 II декада
 • 21 август 2014 во 10:00 I декада, предавална 124
 • 01 септември 2014 во 10:00 II декада, амфитеатар
 • 21 август 2014 во 10:00 I декада, предавална 124
 • 12 јануари 2015 во 10:00 Писмен испит I декада Предавална 124
 • 26 јануари 2015 во 10:00 Писмени испити, II декада Амфитеатар
 • 06 февруари 2015 во 09:00 vo lab. 305
 • 03 април 2015 во 12:00 Писмен испит по Физичка хемија I Писмен испит по Физичка хемија I I колоквиум по Физичка хемија I
 • 05 мај 2015 во 10:10
 • 03 јули 2015 во 10:00 Писмен испит Амфитеатар I декада
 • 10 јули 2015 во 10:00 Писмен испит Амфитеатар II декада
 • 10 јули 2015 во 10:00 Писмен испит Амфитеатар II декада
 • 25 август 2015 во 10:00 I декада, писмен испит, предавална 124 Задолжително носење калкулатори!!! Нема да се дозволи пресметките да се прават на мобилен телефон и нема да се дозволи позајмување калкулатори!!!
 • 01 септември 2015 во 10:00 II декада, писмен испит, предавална 124 Задолжително носење калкулатори!!! Нема да се дозволи пресметките да се прават на мобилен телефон и нема да се дозволи позајмување калкулатори!!!
 • 20 јануари 2016 во 10:00 Писмен испит I декада (задолжително да се носат калкулатори! Не е дозволено позајмување и користење мобилни телефони за пресметување)
 • 29 јануари 2016 во 10:00 Писмен испит II декада (задолжително да се носат калкулатори! Не е дозволено позајмување и користење мобилни телефони за пресметување)
 • 25 март 2016 во 08:00 I колоквиум, просторија 305
 • 01 април 2016 во 10:00 Писмен испит/ априлска сесија Задолжително да се носи калкулатор!
 • 06 мај 2016 во 08:20
 • 06 јуни 2016 во 10:00 Писмен испит Амфитеатар ЗАДОЛЖИТЕЛНО Е ДА СЕ НОСАТ КАЛКУЛАТОРИ. НЕМА ДА СЕ ДОЗВОЛИ КОРИСТЕЊЕ МОБИЛНИ ЗА ПРЕСМЕТКИ, НИТУ ПАК ДА СЕ ПОЗАЈМУВААТ!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 16 јуни 2016 во 10:00 Писмен испит, II декада Амфитеатар ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА НОСИТЕ КАЛКУЛАТОРИ. НЕМА ДА СЕ ДОЗВОЛИ КОРИСТЕЊЕ МОБИЛНИ ЗА ПРЕСМЕТКИ, НИТУ ПАК ЌЕ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ПОЗАЈМУВАЊЕ НА КАЛКУЛАТОРИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 24 август 2016 во 10:00 I декада писмен испит. Нема да се дозволи позајмување калулатори!
 • 31 август 2016 во 10:00 II декада писмен испит. Нема да се дозволи позајмување калулатори!
 • 24 ноември 2016 во 08:00 предавална 101
 • 16 јануари 2017 во 11:00 I декада, писмен испит, амфитеатар Задолжително носење на СОПСТВЕН калулатор. Нема да се дозволи позајмување
 • 30 јануари 2017 во 11:00 II декада, писмен испит, амфитеатар Задолжително носење на СОПСТВЕН калулатор. Нема да се дозволи позајмување
 • 04 јуни 2018 во 10:00 Писмен испит, II декада, предавална 125. Задолжително носење свој калкулатор.
 • 28 мај 2018 во 10:00 Писмен испит, I декада, предавална 125. Задолжително носење свој калкулатор.
 • 07 јуни 2021 во 12:00 I декада: Писмен испит. Задолжително пријавување на e-mail: tatjana_mak@yahoo.com најдоцна два дена пред испит. Испитот ќе се одржи електронски преку платформата Teams.
 • 17 јуни 2021 во 12:00 II декада: Писмен испит. Задолжително пријавување на e-mail: tatjana_mak@yahoo.com најдоцна два дена пред испит. Испитот ќе се одржи електронски преку платформата Teams.
 • 20 септември 2021 во 10:00 Писмен испит. Испитот се полага online на Microsoft Teams со почеток во 10:00 часот. Претходна најава на MS Teams или на e mail: tatjana@pmf.ukim.mk, за секој кој планира да го полага испитот.

  Материјали

© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.