Геохемија и минералогија

Прилог бр.3 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

ГЕОХЕМИЈА И МИНЕРАЛОГИЈА

2.

Код

ХМ-634

3.

Студиска програма

Сите студиски програми на хемија

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за хемија, ПМФ

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв

6.

Академска година / семестар

I/II

7.

Број на ЕКТС кредити

4

8.

Наставник

Проф. д-р Петре Макрески

9.

Предуслови за запишување на предметот

Општа хемија

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Студентите да се запознаат со основите на геохемијата и геохемиските параметри. Потоа да се стекнат со понавање на основите од кристалографијата за да потоа полесно ги совладаат кристалната хемија и кристалната физика, како и појавите на близнење и боја во минералите, ни и нивните оптички својства. На крај да се запознаат со систематската минералогија, т.е. со минералошката кристалографија и најзначајните претставници од секоја група.

11.

Содржина на предметната програма:

Предавања: Вовед во геохемија, Елементи во траги во геохемија, Радиоактивни и стабилни изотопи, Нуклеарна структура и енергетика, Органска геохемија.

Вовед во минералогија, Кристалографија, Проекции, Близнење, Хемиска анализа на минерали, Стратегии на проучувaње на минерали, Потекло на боја, Оптичка минералогија.

Вежби: Дефиниција на минералите, Минералошка класификација, Самородни елементи, Сулфиди и сулфосоли, Оксиди и хидроксиди, Карбонати, Нитрати, Борати, Сулфати, Хромати, Волфрамати, Молибдати, Фосфати, Арсенати, Ванадати, Силикати (Незосиликати, Соросиликати, Циклосиликати, Иносиликати, Филосиликати, Тектосиликати), Определување на минералите врз основа на физичките својства.

12.

Методи на учење: Предавања, вежби, колоквиуми и испити

13.

Вкупен расположив фонд на време

120 часови

14.

Распределба на расположивото време

3+1+0 (предавања 45 часови, теориски вежби 15 часови)

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава

 45 часови

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа

15 часови

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

часови

16.2.

Самостојни задачи

часови

16.3.

Домашно учење

 60 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови

80 бодови

17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)

 

17.3.

Активност и учество

 20 бодови

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

до 50 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

присуство на предавања и изработени вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анонимна анкета, разговор со студентите

22.

 

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред.бр

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

П. Макрески

Геохемија

Интерна скрипта

2011

2.

П. Макрески

Минералогија

Интерна скрипта

2015

3.

П. Макрески

Геохемија

Интерна скрипта

2011

22.2.

Дополнителна литература

Ред.бр

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

W.D. Nesse           

Introduction to mineralogy

Oxford University Press,  Oxford

2000

2.

C. Klein

Manual of Mineral Science, 22th edition

J. Wiley & Sons, New York

2003

3.

 

 

 

 


    Следни испити од овој предмет:

  • 30 јуни 2022 во 10:00 Јунска сесија (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето.
  • 09 февруари 2023 во 10:00 Јануарска-февруарска сесија - II декада (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето.
  • 26 јануари 2023 во 10:00 Јануарска-февруарска сесија - I декада (со физичко присуство). - Право на полагање на испит ќе имаат САМО оние студенти кои уредно го имаат пријавено испитот на iknow, а на полагањето ќе носат индекс и хартиена пријава за испит. - Задолжително да се испрати email со групен список на сите студенти (број на индекс и име и презиме) на petremak@gmail.com најдоцна 2 дена пред полагањето.
© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.