Физичка хемија II - Б ниво

1.

Наслов на наставниот предмет

ФИЗИЧКА ХЕМИЈА II – Б ниво

2.

Код

ХМ-504Б

3.

Студиска програма

Хемија (аналитичка биохемија)

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

ПМФ, Институт за хемија

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

прв

6.

Академска година / семестар

III/V

7.

Број на ЕКТС кредити

6

8.

Наставник

Проф. д-р Владимир Ивановски

9.

Предуслови за запишување на предметот

Математика I и II, Физика I и II, Општа и неорганска хемија

10.

Цели на предметната програма (компетенции): Студентите се запознаваат со основите на кинетич­ката теорија на гасовите и транспортните појави, како и со основите на електрохемијата (електролитика и електродика). Исто така студентите се запознаваат со основите на хемијата на површините и колоидната хемија, како и со својствата на макромолекулите. Во куси црти се дава осврт на структурата на кристалите.

11.

Содржина на предметната програма:  

–    Кинетичка теорија на гасовите: Врска меѓу притисокот на гасот и молекулските брзини, Болцмановска распределба, Максвеловска распределба на брзините, пресметување на средната и најверојатната брзина на молекулите, релативна средна брзина, судирна фреквенција, среден слободен пат, ефузија на гасови, судирен флукс.

Транспортни својства кај идеален гас – феноменолошки равенки за: дифузија, топлинска спроводливост, електрична спроводливост и вискозност, параметри на пренос и нивно значење, дифузиона равенка (втор Фиков закон) и нејзино изведување, дифузија со конвекција, влијание врз биохемијата (пренос на неелектролити низ биолошки мембрани и потпомогнат пренос).

Молекуларна реакциона динамика – Теорија за судири.

–    Електрохемија:

Електролитика – активитети на јони во раствор, Дебај-Хикелов граничен закон, проширен Дебај-Хикелов закон, кондуктивност на раствори од електролити (силни и слаби), јонска подвижност, брзина на талкање, механизам на транспорт на протони во раствор, јонска подвижност и кондуктивност, преносни броеви, кондуктивност и јон-јон интеракции, Прв Фиков закон (поопшт пристап – Ајнштајнов сооднос, Нернст-Ајнштајнова равенка, Стоукс-Ајнштајнова равенка), јонски канали и јонски пумпи.

Електродика – Електрохемиски елементи и нивна поделба, Полуелементи и нивна поделба, потенцијали при течен контакт, механизам на настанување на електромоторната сила (ЕМС) кај галвански елементи, мерење на ЕМС, Нернстовата равенка, електрохемиски елементи во рамнотежа, стандардни електродни потенцијали, мерење на стандардните електродни потенцијали, примена на стандардните потенцијали (определување на коефициентите на активитет, определување на константите на рамнотежа, определување на термодинамички функции - Гибсова енергија).

Влијание врз биохемијата – конверзија на енергија во биолошките клетки, гликолиза, циклус на лимонската киселина, респираторна верига, оксидативна фосфорилација, хемиосмотска теорија.   состојба на системите, реверзибилни и иреверзибилни процеси, функции на состојбата и патот, вистински и невистински диференијали.

–    Процеси кај цврстите површини и хемија на површините: растење и структура на цврстите површини (површински раст, видови дислокации), површински состав, степен на атсорпција, физисорпција и хемисорпција (енталпии и ентропии).

Атсорпциони изотерми – Лангмјурова изотерма, БЕТ изотерма, Тјомкинова и Фројндлихова изотерма

Брзини на површинските процеси – брзина на атсорпција и десорпција, подвижност по површините.

Хетерогена катализа – механизми на хетерогена катализа, Лангмјур-Хиншелвудов механизам, механизам на Ели и Рајдл, каталитичка активност на површините, катализа во хемиската индустрија.

–    Хемија на површините: поделба на микрохетерогените системи.

Колоидно дисперзни системи – добивање и својства, класификација на колоидите, својства на колоидните системи, двоен електричен слој кај колоидите и модели за двоен електричен слој, електрофореза.

Макромолекули и агрегати – мицели и биолошки мембрани (нивно образување), површински филмови, термодинамика на површинските филмови, структура и динамика на макромолекулите (примарна, секундарна, терциерна и кватерниерна структура, случајни намотки, конформациона ентропија), структура и стабилност на синтетичките полимери (еластомери, влакна, пластика), температури на топење и застаклување, спроводливи полимери.

Цврста состојба: асиметрична единка, просторна решетка, кристална структура, елементарна ќелија, кристални системи, Бравеови решетки, Милерови индекси, рендгенска дифракција (закон на Лауе).

12.

Методи на учење: предавања, вежби

13.

Вкупен расположив фонд на време

180 часа

14.

Распределба на расположивото време

3+1+3 часа неделно (предавања 45 часа, нумерички вежби 15 часа, лабораториски вежби 45 часа)

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава

45 часа

15.2.

Вежби (лабораториски, аудито­риски), семинари, тимска работа

75 часа

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

 

16.2.

Самостојни задачи

 

16.3.

Домашно учење

60 часа

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови: колоквиум – задачи потребен мин. 6 бода

колоквиум – теорија, потребен мин. 15 бода

писмен испит – задачи, потребен мин. 10 бода

усмен испит – 4 прашања по 15 бода

резултати од лаб. вежби, потребен мин. 10 бода

ВКУПНО (испит или два колоквиума)

10 бода

30 бода

20 бода

60 бода

20 бода

100 бода

17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)

 

17.3.

Активност и учество

 

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

               до 50 бода

5 (пет) (F)

       од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

       од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

       од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

       од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

     од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

присуство на предавања и изработени вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анонимна институтска анкета, разговор со студентите

22.

 

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

P. Atkins, J. De Paula, 

Atkin’s Physical Chemistry 8th ed. 

Oxford University Press

2006

2.

П. Аткинс, Ј. Де Паула

Аткинсова физичка хемија, 8-мо издание

Просветно дело, Скопје

2009

3.

Владимир Ивановски

Интерна скрипта

 

 

22.2.

Дополнителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Б. Шоптрајанов

Интерна скрипта

 

 


  Следни испити од овој предмет:

 • 15 јануари 2013 во 09:00 Испит (на материјал од проф. д-р Биљана Минчева-Шукарова)
 • 28 јануари 2014 во 09:00 Испит (на материјал од проф.д-р Биљана Минчева-Шукарова)
 • 15 јануари 2013 во 09:00 Испит (на материјал од проф. д-р Биљана Минчева-Шукарова).
 • 15 јануари 2014 во 09:00 Испит (на материјал од проф. д-р Биљана Минчева-Шукарова).
 • 17 јуни 2014 во 09:00 Испит
 • 24 јуни 2014 во 09:00 Испит (аналитичка-биохемија)
 • 25 август 2014 во 09:00 Испит
 • 03 септември 2014 во 09:00 Испит
 • 13 ноември 2014 во 09:00 Колоквиумот по Физичка хемија II Б-ниво аналитичка-биохемија ќе се одржи на 13-ти Ноември, четврток, со почеток во 9.00
 • 13 ноември 2014 во 09:00 Испитот Физичка хемија II-Б ниво (стара програма) за насоката аналитичка-биохемија во Ноемвриска сесија се полага според пропозициите објавени од Деканатската управа.
 • 18 декември 2014 во 09:00 Vtor Kolokvium
 • 12 јануари 2015 во 09:00 Писмен испит - прва декада
 • 22 јануари 2015 во 09:00 Писмен испит - втора декада
 • 20 јануари 2015 во 09:00 Усмен испит - прва декада
 • 29 јануари 2015 во 09:00 Усмен испит - втора декада
 • 04 февруари 2015 во 09:00 Испит по старата програма
 • 20 април 2015 во 09:00 Нова програма! Право на полагање, имаат : I студентите, кои уредно го имаат запишано X, XII, XIV семестар во уч.2014/2015 година, на кои им останале за презапишување пет испити и дипломска работа (согласно одлука на Деканатската управа, бр.07-3434/2 од 25.12.2009 година). Сесијата ќе трае една седмица, од 20.04.2015 до 28.04.2015 година II студентите, кои уредно го имаат запишано II, IV, VI И VIII семестар во уч.2014/2015 година и можат да полагаат само еден од задолжителните предмети од зимскиот семестар во уч.2014/2015 година (согласно одлука на Деканатската управа, бр.07-1977/2 од 18.12.2014 година). Сесијата ќе трае една седмица, од 20.04.2015 до 28.04.2015 година.
 • 25 април 2015 во 09:00 Втор колоквиум (стара програма) физичка хемија 2-Б ниво
 • 27 април 2015 во 09:00 Усмен испит Физичка хемија 2 - Б ниво Аналиичка биохемија
 • 16 јуни 2015 во 09:00 Писмен испит и испит (стара програма)
 • 23 јуни 2015 во 09:00 Писмен испит и испит (стара програма)
 • 22 јуни 2015 во 09:00 Усмен испит
 • 29 јуни 2015 во 09:00 Усмен испит
 • 24 август 2015 во 09:00 Писмен испит задачи (нова програма) Испит (стара програма)
 • 31 август 2015 во 09:00 Усмен испит
 • 02 септември 2015 во 09:00 Писмен испит задачи (нова програма) Испит (стара програма)
 • 09 септември 2015 во 09:00 Усмен испит
 • 05 ноември 2015 во 09:00 Прв колоквиум Физичка хемија 2-Б ниво насока - аналитичка-биохемија
 • 17 декември 2015 во 09:00 Вториот колоквиум по предметот Физичка хемија II - Б ниво за студентите од насоката аналитичка-биохемија
 • 12 јануари 2016 во 09:00 Писмен испит (предавална 124) стара и нова програма
 • 21 јануари 2016 во 09:00 Писмен испит (амфитеатар) стара и нова програма.
 • 18 јануари 2016 во 09:00 Усмен испит (нова програма).
 • 27 јануари 2016 во 09:00 Усмен испит (нова програма)
 • 18 април 2016 во 12:00 Писмен испит
 • 25 април 2016 во 12:00 Усмен испит
 • 31 мај 2016 во 09:00 Аналитичка-биохемија Писмен испит нова и испит стара програма (амфитеатар).
 • 06 јуни 2016 во 09:00 Аналитичка-биохемија Усмен испит - нова програма.
 • 10 јуни 2016 во 09:00 Аналитичка-биохемија Писмен испит нова и испит стара програма (амфитеатар).
 • 16 јуни 2016 во 09:00 Аналитичка-биохемија Усмен испит-нова програма.
 • 22 август 2016 во 09:00 Писмен испит (задачи) нова програма и испит стара програма
 • 29 август 2016 во 09:00 Усмен испит (нова програма).
 • 01 септември 2016 во 09:00 Писмен испит (задачи) нова програма и испит стара програма.
 • 07 септември 2016 во 09:00 Усмен испит (нова програма).
 • 28 септември 2016 во 09:00 Писмен испит
 • 11 ноември 2016 во 10:00 Прв колоквиум по Физичка хемија II Б ниво за студентите од Аналитичка-биохемија Колоквиумот ќе се одржи во Амфитеатарот.
 • 16 ноември 2016 во 12:00 Писмен испит (задачи). Писмен испит (стара програма). За полагање важаат условите за ноемвриска сесија.
 • 15 декември 2016 во 09:00 Втор колоквиум по Физичка хемија 2-Б ниво Аналитичка-биохемија
 • 12 јануари 2017 во 09:00 Писмен испит (задачи) нова програма. Испит (стара програма). Аналитичка-биохемија
 • 26 јануари 2017 во 09:00 Писмен испит (задачи) нова програма. Испит (стара програма). Аналитичка-биохемија
 • 17 јануари 2017 во 09:00 Усмен испит (нова програма). Аналитичка-биохемија.
 • 31 јануари 2017 во 09:00 Усмен испит (нова програма). Аналитичка-биохемија
 • 20 април 2017 во 10:30 Писмен испит (задачи) нова програма - амфитеатар
 • 25 април 2017 во 09:00 Усмен испит
 • 29 мај 2017 во 09:00 Писмен испит задачи. Испит (стара програма)
 • 05 јуни 2017 во 09:00 Усмен испит
 • 16 јуни 2017 во 09:00 Писмен испит задачи. Испит (стара програма).
 • 23 јуни 2017 во 09:00 Усмен испит.
 • 13 ноември 2017 во 13:00 Испит (стара програма).
 • 15 ноември 2017 во 08:00 Прв колоквиум по Физичка хемија 2-Б ниво (аналитичка биохемија)
 • 20 декември 2017 во 08:00 Vtor kolokvium
 • 09 јануари 2018 во 09:00 Писмен испит (задачи; нова програма). Испит (стара програма).
 • 15 јануари 2018 во 09:00 Усмен испит.
 • 23 јануари 2018 во 12:00 Писмен испит (задачи; нова програма). Испит (стара програма).
 • 29 јануари 2018 во 09:00 Усмен испит.
 • 05 февруари 2018 во 12:00 Pismen ispit
 • 07 февруари 2018 во 09:00 Усмен испит.
 • 26 март 2018 во 09:00 Pismen ispit
 • 21 мај 2018 во 09:00 Писмен испит
 • 28 мај 2018 во 09:00 Усмен испит
 • 12 јуни 2018 во 09:00 Писмен испит
 • 18 јуни 2018 во 09:00 Усмен испит
 • 29 август 2018 во 09:00 Писмен испит
 • 05 септември 2018 во 09:00 Усмен испит
 • 18 септември 2018 во 09:00 Усмен испит
 • 11 септември 2018 во 09:00 Писмен испит
 • 26 ноември 2018 во 14:00 Писмен испит (амфитеатар).
 • 30 ноември 2018 во 09:00 Усмен испит
 • 23 ноември 2018 во 14:00 Прв колоквиум (просторија 124).
 • 28 декември 2018 во 14:00 Втор колоквиум по физичка хемија 2 - Б ниво Аналитичка биохемија
 • 15 јануари 2019 во 09:00 Писмен испит
 • 22 јануари 2019 во 09:00 Усмен испит
 • 05 февруари 2019 во 09:00 Писмен испит
 • 12 февруари 2018 во 09:00 Усмен испит
 • 12 февруари 2019 во 09:00 Усмен испит
 • 20 февруари 2019 во 12:00 На ИХ испитите ќе се реализираат: - писмени испити на 20 февруари во 12 часот во амфитеатар - усни испити на 21 февруари во 12 ч. во амфитеатар (ако се полага писмено) или по договор, но секако на 21 февруари. Студентите се веќе известени и тие што ќе полагаат мора да се пријават во библиотека до вторник во 15 часот.
 • 21 февруари 2019 во 09:00 Усмен испит
 • 15 април 2019 во 12:00 Писмен испит
 • 22 април 2019 во 09:00 Усмен испит
 • 06 јуни 2019 во 09:00 Писмен испит
 • 13 јуни 2019 во 09:00 Усмен испит
 • 20 јуни 2019 во 09:00 Писмен испит
 • 27 јуни 2019 во 09:00 Усмен испит
 • 05 септември 2019 во 09:00 Усмен испит
 • 11 септември 2019 во 09:00 Писмен испит (амфитетар)
 • 25 септември 2019 во 09:00 Усмен испит.
 • 29 август 2019 во 09:00 Pismen ispit
 • 04 октомври 2019 во 10:00 Pismen ispit
 • 21 ноември 2019 во 10:00 Прв колоквиум по физичка хемија 2 - Б ниво.
 • 26 декември 2019 во 08:00 Втор колоквиум по физичка хемија 2-А и 2-Б ниво
 • 14 јануари 2020 во 09:00 Писмен испит
 • 22 јануари 2020 во 09:00 Усмен испит
 • 31 јануари 2020 во 09:00 Писмен испит (амфитеатар)
 • 07 февруари 2020 во 09:00 Усмен испит
 • 09 јуни 2020 во 10:00 Писмен испит (со физичко присуство во амфитеатар) - маска, ракавици и почитување на протокол задолжително. Пријавување најмалку два дена пред терминот за испит на vladimir@pmf.ukim.mk Пријавувањето има важност само ако добиете повратен одговор дека може да полагате во тој термин.
 • 06 јули 2020 во 10:00 Писмен испит (со физичко присуство во амфитеатар) - маска, ракавици и почитување на протокол задолжително. Пријавување најмалку два дена пред терминот за испит на vladimir@pmf.ukim.mk Пријавувањето има важност само ако добиете повратен одговор дека може да полагате во тој термин.
 • 22 јуни 2020 во 10:00 Писмен испит (со физичко присуство во амфитеатар) - маска, ракавици и почитување на протокол задолжително. Пријавување најмалку два дена пред терминот за испит на vladimir@pmf.ukim.mk Пријавувањето има важност само ако добиете повратен одговор дека може да полагате во тој термин.
 • 17 јуни 2020 во 09:00 On-line усмен испит со користење на Microsoft Teams
 • 30 јуни 2020 во 09:00 On-line усмен испит со користење на Microsoft Teams.
 • 14 јули 2020 во 09:00 On-line усмен испит со користење на Microsoft Teams.
 • 18 август 2020 во 10:00 Писмен испит - со физичко присуство (амфитеатар).
 • 31 август 2020 во 10:00 Писмен испит - со физичко присуство (амфитеатар).
 • 14 септември 2020 во 10:00 Писмен испит - со физичко присуство (амфитеатар).
 • 21 ноември 2020 во 12:00 Прв колоквиум по Физичка хемија 2Б ниво, аналитичка биохемија
 • 22 декември 2020 во 12:00 Vtor kolokvium Fizicka Hemija 2B nivo Analiticka Biohemija
 • 18 јануари 2021 во 12:00 Писмен испит (амфитеатар) 12.00 часот.
 • 26 јануари 2021 во 10:00 Усмен испит (предавална 125), 10.00 часот.
 • 02 февруари 2021 во 10:00 Писмен испит (амфитеатар), 10.00 часот.
 • 09 февруари 2021 во 09:00 Усмен испит (предавална 125), 09.00 часот.
 • 06 април 2021 во 10:00 Писмен испит со физичко присуство (амфитеатар) 10.00 часот. Само студентите кои согласно условите на сесијата се пријават преку i-know системот, ќе можат да полагаат.
 • 13 април 2021 во 10:00 Усмен испит со физичко присуство (предавална 125) 10.00 часот. Само студентите кои согласно условите на сесијата се пријават преку i-know системот и ностан пријава ќе можат да полагаат.
 • 08 јуни 2021 во 10:00 Писмен испит (амфитеатар).
 • 15 јуни 2021 во 09:00 Усмен испит (П125)
 • 29 јуни 2021 во 09:00 Усмен испит (П125).
 • 22 јуни 2021 во 10:00
 • 24 август 2021 во 10:00 Писмен испит (амфитеатар).
 • 31 август 2021 во 09:00 Усмен испит (Предавална 125). Усмениот испит се полага во истата декада како и писмениот.
 • 07 септември 2021 во 10:00 Писмен испит (амфитеатар).
 • 13 септември 2021 во 09:00 Усмен испит (Предавална 125). Усмениот испит се полага во истата декада како и писмениот.
 • 25 ноември 2021 во 08:00 Прв колоквиум по Физичка хемија 2Б ниво (амфитеатар).
 • 29 декември 2021 во 10:00 Втор колоквиум по предметот Физичка хемија 2Б ниво, аналитичка биохемија (амфитеатар).
 • 18 јануари 2022 во 10:00 Писмен испит (амфитеатар).
 • 25 јануари 2022 во 09:00 Усмен испит (П125).
 • 01 февруари 2022 во 10:00 Писмен испит (амфиеатар).
 • 08 февруари 2022 во 09:00 Усмен испит (П125).
 • 05 април 2022 во 10:00 Писмен испит (П124)
 • 14 април 2022 во 09:00 Усмен испит. П125
 • 07 јуни 2022 во 10:00 Писмен испит
 • 14 јуни 2022 во 09:00 Усмен испит
 • 21 јуни 2022 во 10:00 Писмен испит
 • 28 јуни 2022 во 09:00 Усмен испит
 • 23 август 2022 во 10:00 Писмен испит.
 • 30 август 2022 во 09:00 Усмен испит.
 • 06 септември 2022 во 10:00 Писмен испит.
 • 13 септември 2022 во 09:00 Усмен испит.
 • 03 декември 2022 во 09:00 Прв колоквиум по физичка хемија 2Б ниво
 • 09 јануари 2023 во 09:00 Втор колоквиум по физичка хемија 2Б ниво.
 • 17 јануари 2023 во 10:00 Писмен испит - Амфитеатар
 • 24 јануари 2023 во 09:00 Усмен испит - предавална 125
 • 31 јануари 2023 во 10:00 Писмен испит - амфитеатар
 • 07 февруари 2023 во 09:00 Усмен испит - предавална 125

  Материјали

© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.